સુસ્વાગતમ્!

સુજ્ઞ મહાશય,

      માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના પ્રશ્નોને ઉકેલવામાં સરળતા રહે એ હેતુથી રોજબરોજ ઉદભવતા શૈક્ષણિક અને વહીવટી પ્રશ્નોને વાચા આપવા અને તે માટે જરૂરી આધારો મળી રહે એ હેતુથી રાજ્યના શિક્ષણવિભાગ તથા કમિશ્નર કચેરી અને અન્ય વિભાગો દ્વારા કરવામાં આવેલ વખતો વખતના ઠરાવો અને પરિપત્રો સરળતાથી વિષય વાઈઝ મળી રહે તે હેતુથી અલગ-અલગ વિષયો પર થયેલા ઠરાવો અને પરિપત્રો સંકલન કરવાનો વિનમ્ર પ્રયાસ કરેલ છે મને આશા છે કે આપના શૈક્ષણિક અને વહીવટી પ્રશ્નો ઉકેલવામાં મારો આ પ્રયત્ન આપ સર્વને મદદરૂપ થશે.

જય શિક્ષણ, જય ભારત....
( જે. એમ. માંગરોલિયા )
મહામંત્રી-ગુજરાત રાજ્ય આચાર્ય સંઘ.
પૂર્વપ્રમુખ-રાજકોટ જિલ્લા આચાર્ય સંઘ.

મહત્વના સમાચારો

મહત્વના પરિપત્રો

 • 20-09-2016સામાન્ય વહીવટ વિભાગકમ્પ્યુટર કૌશલ્યની CCC પરીક્ષા પાસ કરનાર કર્મચારીઓને મૂળ પાત્રતાની તારીખથી ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજુર કરવા બાબત
 • 30-08-2016શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી અનુદાનિત ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના સીધીભરતીથી લેવાયેલ શિક્ષકોને એન્ટ્રી લેવલ પેનો લાભ આપવા બાબત
 • 30-08-2016આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગગુજરાત રાજ્ય સેવા નિયમો, ૨૦૧૫ ના નિયમ-૨૩ની જોગવાઈ હેઠળ તાકીદના સંજોગોમાં ખાનગી હોસ્પિટલ ખાતે લીધેલ તબીબી સારવારના ખર્ચને સરકારી/સરકારી હોસ્પિટલ સમકક્ષ હોસ્પિટલના ધોરણે ખર્ચ મજરે આપવા બાબત
 • 27-08-2016ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા જુદી જુદી જગ્યાઓ પર ભરતી માટે સીધી ભરતીથી અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા દ્વારા ભરતી પ્રક્રિયા માટેનો સૂચિત કાર્યક્રમ
 • 26-08-2016Department of Pension and Pensioners WelfareExtension of benefits of 'Retirement Gratuity and Death Gratuity' to the Central Government employees covered by new Defined Contribution Pension System(NPS).
 • 22-08-2016નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના અધિકારી/કર્મચારીઓના Database સાથે આધાર નંબર Link કરી DBT Mode પર Payment કરવા બાબત 
 • 19-08-2016નાણા વિભાગGujarat Civil Services (Revision of Pay) Rules, 2016
 • 19-08-2016નાણા વિભાગAnnexure for Fixation (Option Wef 01-07-2016)
 • 16-08-2016નાણા વિભાગસાતમાં પગારપંચ મુજબની પગારબાંધણી અંગેનું પ્રમાણપત્ર
 • 16-08-2016નાણા વિભાગકેન્દ્રીય સાતમા પગાર પંચની ભલામણો અન્વયે રાજ્ય સરકાર તેમજ પંચાયતના કર્મચારીઓની પગાર સુધારણા કરવા બાબત
 • 16-08-2016પગાર અને હિસાબ કચેરીસાતમા પગાર પંચની ભલામણ અન્વયે  IFMSમાં ઓનલાઈન પગાર બાંધણી કરવા બાબત
 • 16-08-2016નાણા વિભાગસાતમા પગારપંચની ભલામણ મુજબ પગાર બાંધણી નિયત કરવા માટેની તબક્કાવાર કાર્યવાહી 
 • 09-08-2016જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરીસાતમાં પગારપંચ અંગેની માહિતી જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરીને મોકલી આપવા બાબત
 • 08-08-2016કમિશ્નર, શાળાઓની કચેરીનાણા વિભાગના તા.૦૬/૦૮/૨૦૧૬ ના પત્ર મુજબ ૭માં પગારપંચ અંગેની માહિતી આપવા બાબત
 • 06-08-2016નાણા વિભાગSeventh Pay Commission and Enclosed Provisional Pay Matrix
 • 21-07-2016શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી ગ્રાન્ટેડ મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં ફરજ બજાવતા સીધી ભરતીના આચાર્યના પગાર ધોરણ બાબત
 • 12-07-2016નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના તમામ સંવર્ગો પરની જગ્યાઓ ઉપર સીધી ભરતીથી નિમણુંક પામેલ કર્મચારીઓને મળવાપાત્ર 'ખાસ રજા' મંજુર કરવા બાબત
 • 29-06-2016નિયામક શ્રી, શાળાઓની કચેરીબિન સરકારી અનુદાનિત મા. તથા ઉમા. શાળાના ફાજલ શિક્ષકો/કર્મચારીઓને રક્ષણ આપવા બાબત
 • 23-06-2016શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાના ફાજલ શિક્ષકો/કર્મચારીઓને રક્ષણ આપવા બાબત
 • 16-06-2016સામાન્ય વહીવટ વિભાગરહેમરાહે યોજના હેઠળ નિમણુંક પામેલા વિધવા મહિલા કર્મચારીઓને (ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજુર કરાવવા માટે) કોમ્પ્યુટર જ્ઞાનની CCC પરીક્ષામાંથી મુક્તિ આપવા બાબત
 • 16-06-2016શિક્ષણ વિભાગઅનુદાન વગરની બિન સરકારી મા./ઉમા. શાળાઓની વ્યવસ્થાપન નીતિ નક્કી કરવા બાબત
 • 31-05-2016નિયામક શ્રી, શાળાઓની કચેરીસરકારી અને ગ્રાન્ટેડ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં તાસદીઠ માનદ વેતનથી પ્રવાસી શિક્ષકોની સેવા લેવા બાબત
 • 12-05-2016પેન્શન અને પ્રોવિડન્ટ ફંડ નિયામકની કચેરીસ્વ. શ્રીના અવસાનના કિસ્સામાં નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના એન.એસ.ડી.એલ. રકમ પરત મેળવવા બાબત
 • 07-05-2016સામાન્ય વહીવટ વિભાગબિન અનામત વર્ગના આર્થિક રીતે નબળા વર્ગો માટે નોકરીઓમાં ૧૦% જગ્યાઓ અનામત રાખવા બાબતે ભરતીને સંબંધિત સૂચનાઓ પરિપત્રિત કરવા બાબત
 • 05-05-2016નાણા વિભાગચાલુ નોકરીએ અવસાન પામેલ સરકારી કર્મચારી/ અધિકારી/ નિવૃત થયેલા અને કુટુંબ પેન્શન/ પેન્શન મેળવતા સરકારી કર્મચારી/ અધિકારીના શારીરિક અથવા માનસિક અશક્ત/અંધત્વ પ્રાપ્ત સંતાનને આજીવન કુટુંબ પેન્શન/ લઘુતમ કુટુંબ પેન્શન આપવા બાબત 
 • 30-04-2016કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક શાળામાંથી ધોરણ-૮ નો વર્ગ અપર પ્રાયમરીમાં લઇ જવાના કારણે ફાજલ થયેલ શિક્ષકોને સમાવ્યા બાદ રિકોલ કરવા બાબત
 • 07-04-2016સામાન્ય વહીવટ વિભાગચાલુ નોકરી દરમ્યાન અવસાન પામનાર વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓના આશ્રિત કુટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય ચૂકવવાની યોજના બાબત

 • 01-04-2016કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીબિન સરકારી મા./ઉમા. શાળાઓમાં ફરજ બજાવતા તમામ મહિલા કર્મચારીઓની પ્રસુતિની રજા બાબત 
 • 31-03-2016સંકલન : જે.એમ.માંગરોલિયારજા વિશેષાંક ભાગ-૧ ( વિનિયમો અનુસાર રજા સંક્ષેપમાં )
 • 31-03-2016સંકલન : જે.એમ.માંગરોલિયારજા એટલે સક્ષમ અધિકારીની વિવેકબુદ્ધિ અનુસાર મંજુર કરવામાં આવતી કર્મચારીની ફરજ પરની ગેરહાજરી (નિયમ-૧૦(૧)).
 • 28-03-2016નાણા વિભાગવર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ની જગ્યાઓ ઉપર કરાર આધારે ફીક્સ પગારથી નિમણુંક આપવા બાબત
 • 22-03-2016નાણા વિભાગરજા પ્રવાસ/વતન પ્રવાસ રાહત યોજના અંગેનો સંકલિત ઠરાવમાં સુધારા બાબત
 • 21-03-2016કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીચાલુ નોકરી દરમિયાન અવસાન પામતા બિન સરકારી (ગ્રાન્ટેડ) મા. અને ઉમા. શાળાના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓના આશ્રિત કુટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય ચૂકવવા બાબત
 • 18-03-2016સામાન્ય વહીવટ વિભાગકોમ્પ્યુટર અંગેનું બેઝીક નોલેજ નક્કી કરવા બાબત 
 • 08-03-2016આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓ/ અધિકારીઓ / પેન્શનરો માટે ગુજરાત રાજ્ય સેવા (તબીબી સારવાર) નિયમો, ૨૦૧૫
 • 05-03-2016કમિશ્નર, શાળાઓની કચેરીબિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષકોની ભરતી કરવા અંગે
 • 26-02-2016કમિશ્નર, શાળાઓની કચેરીતાસદીઠ માનદવેતનથી શિક્ષણ કાર્ય કરાવવા અંગેની ગ્રાન્ટ ફાળવણીનો હુકમ તથા તે અંગેની જરૂરી સૂચનાઓ 
 • 26-02-2016આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓ/અધિકારીઓ માટે ગુજરાત રાજ્ય સેવા (તબીબી સારવાર) નિયમો, ૨૦૧૫.
 • 26-02-2016કમિશ્નર, શાળાઓની કચેરીએક પણ જુનિયર ક્લાર્ક નથી તેવી બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં વહીવટી સહાયકની ભરતી કરવા અંગે. 
 • 19-02-2016કમિશ્નર, શાળાઓની કચેરીતાસદીઠ માનદ વેતનથી (Honorarium Per Period) શિક્ષણકાર્ય કરાવવા અંગેની કાર્યપ્રણાલી બાબત
 • 08-02-2016ડૉ. જીવરાજ મહેતા ભવનચાલુ નોકરી દરમિયાન અવસાન પામતા બિન સરકારી (ગ્રાન્ટેડ) માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓના આશ્રિત કુટુંબને ઉચ્ચક સહાય ચૂકવવા બાબત.
 • 02-02-2016શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના બિન શૈક્ષણિક વર્ગ-૪ કર્મચારી તરીકે બિનકુશળ શ્રમયોગીનું મળવાપાત્ર સંખ્યાબળ નક્કી કરવા બાબત
 • 20-01-2016શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની સરકારી તથા ગ્રાન્ટેડ પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં તાસદીઠ માનદ વેતનથી (પ્રવાસી શિક્ષક) શિક્ષણ કાર્ય કરવા બાબત
 • 13-01-2016ગુ.મા.શિ. બોર્ડવિદ્યાર્થીઓને શાળા દ્વારા આપવામાં આવતા એલ.સી. (શાળા છોડ્યાના પ્રમાણપત્ર) ગુજરાતી અને અંગ્રેજીમાં આપવા બાબત
 • 02-01-2016શિક્ષણ વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની C.C.C./C.C.C.+ પરીક્ષામાંથી પાસ કરવામાંથી મુક્તિ આપવા અંગે
 • 01-01-2016નાણા વિભાગસીધી ભરતીથી નિમણુંકના કેસમાં ફિક્સ પગારની સેવાની શરતોમાં સ્પષ્ટતા કરવા બાબત
 • 29-12-2015નાણા વિભાગપગાર ધોરણમાં વિસંગતતા અને પગાર સુધારણા અંગેની આનુષાંગિક બાબતોની રજુઆતો પર વિચારણા નહિ કરવા બાબત 
 • 25-12-2015નિયામક શ્રી પેન્શન અને પ્રોવિડન્ટ ફંડની કચેરીરાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓના પેન્શન કેસ અધિકૃત કરવા બાબત
 • 21-12-2015શિક્ષણ વિભાગતાસદીઠ માનદ વેતનથી (Honorarium Per Period) શિક્ષણ કાર્ય કરાવવા અંગે
 • 17-12-2015શિક્ષણ વિભાગસળંગ એકમના શિક્ષકોની પુન: ગઠનની વ્યવસ્થા કરવા બાબત
 • 17-12-2015શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં વર્ગ વધારા, ઘટાડા તથા ગ્રાન્ટ કાપની માર્ગ દર્શક સૂચનાઓ બહાર પાડવા બાબત
 • 15-12-2015નાણા વિભાગGujarat Civil Services (Leave) Rules, 2002
 • 15-12-2015પેન્શન અને પ્રોવિડંડ ફંડPRAN કિટ મેળવવા માટે જરૂરી CSRF 1 ફોર્મ
 • 11-12-2015સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગવિકલાંગ શિષ્યવૃત્તિ યોજનામાં વિદ્યાર્થીના વાલીની આવક મર્યાદાની જોગવાઈ નાબુદ કરવા બાબત
 • 10-12-2015નાણા વિભાગરજા પ્રવાસ/ વતન પ્રવાસ રાહત યોજના ઉદાર બનાવવા બાબત
 • 10-12-2015શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી માધ્યમિક/ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં મહિલા શિક્ષણ, વહીવટી અને સાથી સહાયકોને પ્રસુતિ રજા બાબત 
 • 10-12-2015સામાન્ય વહીવટ વિભાગકમ્પ્યુટર કૌશલ્યની સીસીસીની પરીક્ષાની કામગીરી/આયોજન ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સીટી ઉપરાંત અન્ય યુનિવર્સીટીઓને સોંપવા બાબત
 • 03-12-2015નાણા વિભાગરાજ્ય સરકાર દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત ટ્રાવેલ એજન્સી મારફત કરવા બાબત
 • 03-12-2015સામાન્ય વહીવટ વિભાગબી.એલ.ઓ.ની કામગીરી કરનાર શિક્ષકોને તથા વિદ્યાસહાયકોને વેકેશનમાં કરેલ કામગીરીના બદલામાં પ્રાપ્ત રજા અને વળતર રજા આપવા બાબત 
 • 01-12-2015સંકલન: જે. એમ. માંગરોલિયાજિ.પી.એફ. વ્યાજના દર
 • 07-11-2015સામાન્ય વહીવટ વિભાગકમ્પ્યુટર કૌશલ્યની CCC ની પરીક્ષાની કામગીરી/આયોજન ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સીટી ઉપરાંત અન્ય યુનિવર્સીટીઓને સોંપવા બાબત
 • 06-11-2015સામાન્ય વહીવટ વિભાગરાજ્ય સરકારના સીધી ભરતીના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ સંવર્ગના ભરતી પરીક્ષા નિયમોમાં જ્યાં રૂબરૂ મુલાકાતની (interview) જોગવાઈ રદ કરવા બાબત
 • 30-10-2015સામાન્ય વહીવટ વિભાગબી.એલ.ઓ.ની કામગીરી કરનાર શિક્ષકોને તથા વિદ્યાસહાયકોને વેકેશનમાં કરેલ કામગીરીના બદલામાં પ્રાપ્ત રજા અને વળતર રજા આપવા બાબત 
 • 23-10-2015સામાન્ય વહીવટ વિભાગવર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ની જગ્યાઓ ઉપર કરાર આધારે ફિક્સ પગારથી નિમણુંક આપવા બાબત
 • 23-10-2015સામાન્ય વહીવટ વિભાગવર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ની જગ્યાઓ ઉપર કરાર આધારે ફિક્સ પગારથી નિમણુંક આપવા બાબત
 • 20-10-2015નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના તમામ સંવર્ગો પરની જગ્યાઓ ઉપર સીધી ભરતીથી નિમણુંકોનો ફિક્સ પગાર પર " ખાસ ભથ્થું " આપવા તેમજ તેમની સેવાની શરતોમા સુધારો કરવા બાબત
 • 19-10-2015જીલ્લા શિક્ષણાધિકારી શ્રી ની કચેરીગુજરાત રાજ્યની ખાનગી ગ્રાન્ટેડ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં ગ્રંથપાલની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા બાબત
 • 13-10-2015સામાન્ય વહીવટ વિભાગચાલુ નોકરી દરમ્યાન અવસાન પામનાર વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના કર્મચારીઓના આશ્રિત કુટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય ચૂકવવા બાબત
 • 06-10-2015સામાન્ય વહીવટ વિભાગભરતી નિયમોમાં વયમર્યાદા નિયત કરવા બાબત
 • 30-09-2015નાણા વિભાગતા. ૦૧/૦૪/૨૦૦૫ કે ત્યારબાદ કેન્દ્ર સરકારની સેવા અથવા કેન્દ્ર સરકાર હસ્તકની સ્વાયત સંસ્થાઓની સેવાઓ રાજ્ય સરકારની સેવાઓ સાથે જોડાતા નવી વર્ધિત પેન્શન યોજનાની કપાત બાબત
 • 30-09-2015નાણા વિભાગકર્મચારીઓ માટે ૧૨ અને ૨૪ વર્ષે ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ આપવાની યોજના બાબતની સંકલિત સૂચનાઓ
 • 15-09-2015નાણા વિભાગખાતાકીય તપાસ, ફરજ મોકુફી તેમજ ફોજદારી કેસોમાં ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજુર કરવા માટે અનુસરવાની કાર્યપદ્ધતી બાબત.
 • 01-09-2015Finance DepartmentGCS (Leave) Rules, 2002. The Nature of Leave and admissibility of Leave under the GCS (Leave) Rules, 2002
 • 28-08-2015નાણા વિભાગરજા પ્રવાસ / વતન પ્રવાસ રાહત યોજના અંગેનો સંકલિત ઠરાવ
 • 28-08-2015શિક્ષણ વિભાગગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓ/અધિકારીઓ માટે ગુજરાત રાજ્ય સેવા (તબીબી સારવાર) નિયમો, ૨૦૧૫
 • 24-08-2015આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓ/અધકારીઓ માટે ગુજરાત રાજ્ય સેવા (તબીબી સારવાર) નિયમો, ૨૦૧૫
 • 21-08-2015નાણા વિભાગતા. ૧-૪-૨૦૧૫ થી દાખલ કરવામાં આવેલ નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના અન્વયે કાયમી પેન્શન ખાતા નંબરની માહિતી મોકલવા બાબત.
 • 06-08-2015સામાન્ય વહીવટ વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની CCC/CCC+ પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે
 • 07-07-2015પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરીરાજ્ય પારિતોષિક-૨૦૧૫ના વર્ષ માટેની જીલ્લા કક્ષાની ભલામણો અત્રેની કચેરીમાં મોકલી આપવા અંગે
 • 20-06-2015સામાન્ય વહીવટ વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની C.C.C./C.C.C.+ પરીક્ષા પાસ કરવામાંથી મુક્તિ આપવા અંગે
 • 22-05-2015General Administration DepartmentNotification of Gujarat Civil Services Classification and Recruitment Rules 1967
 • 18-05-2015શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયક, વહીવટી સહાયક અને સાથી સહાયકની જગા પર ફિક્સ પગારમાં સીધી ભરતીથી નિમાતા કર્મચારીઓને ફિક્સ પગાર ચૂકવવા બાબત
 • 27-04-2015નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ માટે જૂથ વીમા યોજના, ૧૯૮૧ અન્વયે વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ માટેના બચત ફાળાની ચુકવણી બાબત
 • 27-04-2015કમિશ્નર, શાળાઓની કચેરીબિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક શાળાઓના ફાજલ શિક્ષકોને રક્ષણ આપવા બાબત
 • 23-04-2015નાણા વિભાગRevision of Travelling Allowances on Transfer and Travelling Allowances Entitlement of Retiring Employees etc. with Ref. to Sixth Pay Commission
 • 23-04-2015નાણા વિભાગરજા પ્રવાસ/વતન પ્રવાસ રાહત યોજના ઉદાર બનાવવા બાબત 
 • 17-04-2015પ્રાદેશિક માહિતી કચેરીરાજ્ય સરકારના કર્મયોગી માટે તબીબી સારવારના સુગ્રથિત નિયમો
 • 07-04-2015નાણા વિભાગપરવશી પેન્શન, જીવાઇ પેન્શન, ખાનગી/ખાસગી પેન્શન અને વિધવા આર્થિક સહાયમાં વધારો કરવા બાબત
 • 30-03-2015કમિશ્નર શાળાઓની કચેરીબિનસરકારી માધ્યમિક શાળાઓના શિક્ષકોની રજા મંજુર કરવાની કાર્યપદ્ધતી અંગે
 • 24-03-2015શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી માધ્યમિક શાળાઓના શિક્ષકોની રજા મંજુર કરવાની કાર્યપદ્ધતી અંગે
 • 05-03-2015શિક્ષણ વિભાગશૈક્ષણિક કર્મચારીઓએ પશ્યાદવર્તી અસરથી સ્વૈછિક નિવૃત્તિ મંજુર કરવા બાબત
 • 23-02-2015કમિશ્નર શાળાઓની કચેરીફરજ મોકુફી, બરતરફી, પદ્ચ્યુતી અને પાયરી ઉતારનાકેસમાં બહાલી આપવા બાબત  
 • 20-02-2015કમિશ્નર, શાળાઓની કચેરીએકપણ વર્ગ-૪ પટાવાળા નથી તેવી બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં વર્ગ-૪ પટાવાળાની જગ્યા આઉટ સોર્સિંગથી ભરતી કરવા અંગે
 • 04-02-2015નાણા વિભાગમૃત્યુ - સહ - નિવૃત્તિ ગ્રેજ્યુઈટી Death - Cum-Retirement Gratuity (D.C.R.G.) ની વિલંબિત ચુકવણી પર વ્યાજ ચૂકવવા બાબત
 • 02-01-2015શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી (અનુદાનિત) મા. અને ઉમા. શાળાઓના બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓનું સંખ્યાબળ નક્કી કરવા બાબત
 • 24-12-2014શિક્ષણ વિભાગધોરણ-૯ થી ધોરણ-૧૨ (મા.અને ઉમા.) નું સળંગ એકમ ગણવા બાબત
 • 19-12-2014કમિશ્નર શાળાઓની કચેરીએક પણ જુનિયર ક્લાર્ક નથી તેવી બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં વહીવટી સહાયકની ભરતી કરવા અંગે

 • 02-12-2014શિક્ષણ વિભાગપ્રાથમિક શાળાઓના સ્ત્રી વિદ્યાસહાયકોને પ્રસૃતિની રજા બાબત
 • 05-11-2014કમિશ્નર શાળાઓની કચેરીએક પણ વર્ગ-૪ પટાવાળા નથી તેવી બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં વર્ગ-૪ પટાવાળાની આઉટ સોર્સિંગથી ભરતી કરવા અંગે
 • 30-10-2014કમિશ્નર શાળાઓની કચેરીબિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં ક્લાર્કની ભરતી કરવા અંગે
 • 20-10-2014નાણા વિભાગતા ૦૧/૦૪/૨૦૦૫ કે ત્યારબાદ કેન્દ્ર સરકારની સેવા અથવા કેન્દ્ર સરકારની હસ્તકની સ્વાયત સંસ્થાઓની સેવાઓ રાજ્ય સરકારની સેવાઓ સાથે જોડતા નવી વર્ધિત પેન્શન યોજનાની કપાત બાબત
 • 20-10-2014નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના તમામ સવાર્ગો પરની જગ્યાઓ ઉપર સીધી ભરતીથી નિમણુંકોનો ફિક્સ પગાર સુધારવા બાબત
 • 20-10-2014નાણા વિભાગનવી વર્ધિત પેન્શન યોજના (NPS) તા. ૦૧/૦૪/૨૦૦૫ થી ફરજ બજાવતા કર્મચારી/ અધિકારીને નિવૃત્તિ/અવસાન સમયે જમા રજાનું રોકડમાં રૂપાંતર નિયમાનુસાર મળવા બાબત 
 • 16-10-2014Finance DepartmentGrant of T.A./D.A., Road Mileage conveyance charges etc. to Non-Official Members appointed by the State Government
 • 15-10-2014ડી. ઈ. ઓ. રાજકોટવિદેશ જવા માટે જરૂરી એવા પાસપોર્ટ કઢાવવા માટે આપવાના થતા એન.ઓ.સી. બાબત
 • 20-09-2014નાણા વિભાગસામાન્ય ભવિષ્ય નીધીમા લઘુતમ કપાતના દરની સુધારણા
 • 18-09-2014નાણા વિભાગઉચ્ચક વેતન/ ફિક્સ વેતનથી કરાર આધારિત નિમાયેલા વ્યક્તિઓને ટી.એ. / ડી.એ. અંગે
 • 17-09-2014નાણા વિભાગસ્ટેમ્પીંગ અપ મંજુર કરવા અંગેની વિચારણા અર્થે સમિતિની રચના કરવા બાબત
 • 11-09-2014કમિશ્નર શાળાઓની કચેરીICT @ Schools યોજના અંતર્ગત ફાળવવામાં આવેલ કોમ્પ્યુટરની સાધન સામગ્રીના નીભાવ માટે આપવામાં આવેલ ખર્ચને ઇત્તર ખર્ચ માટે માન્ય રાખવા અંગે
 • 04-09-2014શિક્ષણ વિભાગગુજરાત (જાહેર સેવાઓ અંગેનો નાગરિકોનો અધિકાર) અધિનિયમ, ૨૦૧૩ની કલમ-૪ અંતર્ગત સેવાઓ તથા તેની સમય મર્યાદા નક્કી કરવા બાબત
 • 25-08-2014તમામ મા.અને ઉ.મા. શાળાઓપ્રિન્ટીંગ પ્રેસ વાળા પેન્શન કેશ રજુ કરવા બાબત.
 • 19-08-2014નાણા વિભાગપગાર રક્ષિત કરવા બાબત
 • 11-08-2014સામાન્ય વહીવટ વિભાગગુજરાત (જાહેર સેવાઓ અંગેનો નાગરિકોનો અધિકાર) અધિનિયમ, ૨૦૧૩ની કલમ-૪ અંતર્ગત સેવાઓ તથા તેની સમય મર્યાદા નક્કી કરવા બાબત
 • 07-08-2014શિક્ષણ વિભાગશ્રેષ્ઠ શિક્ષક પારિતોષિક યોજના તાલુકા, જીલ્લા અને રાજ્ય કક્ષાએ પારિતોષિક આપવા બાબત
 • 30-07-2014ગુ.મા.શિ. બોર્ડશાળાઓમાં સી.સી.ટી.વી. કેમેરા ગોઠવવા અંગે
 • 10-07-2014કમિશ્નર શાળાઓની કચેરીધોરણ ૧ થી ૧૦ની સળંગ શાળાઓ શરુ કરવા અંગેની નવી બાબતની વિગતો પૂરી પાડવા બાબત
 • 07-07-2014સામાન્ય વહીવટ વિભાગપાસપોર્ટ કઢાવવાના હેતુ માટે સરકારી કર્મચારી / અધિકારીઓને તથા તેમની પર આધારિત કુટુંબના સભ્યોને '' આઈડેન્ટીટી સર્ટીફીકેટ " તેમજ NOC આપવા બાબત
 • 05-07-2014શિક્ષણ વિભાગઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષક/વિદ્યાસહાયક અને પ્રાથમિક શિક્ષક /વિદ્યાસહાયકની બદલીના નિયમો.
 • 02-07-2014શિક્ષણ વિભાગસને ૧૯૯૮ બાદ ફાજલ થયેલ શિક્ષકોને રક્ષણ બાબત
 • 30-06-2014નાણા વિભાગબઢતી/ઉપધો/ડીમડેઈટ વખતે ગુજરાત મુલ્કી સેવા ( પગાર ) ૨૦૦૨ ના નિયમ-૧૩ મુજબ પગાર બાંધણી માટે વિકલ્પ આપવા બાબત
 • 30-06-2014નાણા વિભાગબઢતી/ઉપધો/ડીમડેઈટ વખતે ગુજરાત મુલ્કી સેવા (પગાર)૨૦૦૨ ના નિયમ-૧૩ મુજબ પગાર બાંધણી માટે વિકલ્પ આપવા બાબત.
 • 27-06-2014કમિશ્નર શાળાઓની કચેરીરાજ્યની સરકારી તેમજ બિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક શાળાઓમાં ચાલુ વર્ષે ધો.૯ માં પ્રવેશ આપવા બાબત
 • 23-06-2014શિક્ષણ વિભાગઆચાર્ય / વહીવટી કર્મચારીને વાહન ભથ્થું મંજુર કરવા અંગે
 • 23-06-2014શિક્ષણ વિભાગએલિમેન્ટરી શાળાઓમાં બાળકોને મફત બસ સુવિધા આપવા અંગે.
 • 21-06-2014નાણા વિભાગરજા મંજુર કરવાની સત્તા સોપણી અને કાર્યપદ્ધતીના અમલીકરણ બાબત
 • 19-06-2014નાણા વિભાગછઠ્ઠા પગાર ધોરણ અન્વયે મળેલી એરીયર્સની પાંચમાં હપ્તાની જિ.પી.એફ.માં જમા થયેલ રકમ ઉપાડવા અંગે
 • 10-06-2014નાણા વિભાગકરાર આધારિત ફિકસ પગારે નિમણુંક પામેલ મહિલા કર્મચારીને પ્રસૃતિની રજા બાબત
 • 07-06-2014વિજ્ઞાન અને પ્રોદ્યોગિકી વિભાગસરકારી કર્મચારી/અધિકારીઓ માટે CCC / CCC+ ની પરીક્ષાની કોમ્પ્યુટર તાલીમ માટે DOEACC તથા C-DAC ની માન્ય સંસ્થાઓને માન્યતા આપવા અંગે
 • 26-05-2014શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માં. અને ઉમા. શાળાના શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓને મળવા પાત્ર તબીબી સારવાર મંજુર કરવા બાબત
 • 16-05-2014નાણા વિભાગનવી વર્ધિત પેન્શન યોજના અન્વયે ફરજ બજાવતા કર્મચારી / અધિકારીને વખતો વખત લેણી અને મળવા પાત્ર રકમની ચુકવણી માટે નિયુક્તિ અંગે
 • 09-04-2014જીલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરી૦૧-૦૬-૨૦૧૪ ની સ્થિતિએ માધ્યમિક વિભાગની ખાલી જગ્યાની વિગતો ફાજલની વિગતો રીકોલ કરવાની વિગતો બાબતે
 • 13-03-2014જીલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરીશિક્ષણ વિભાગના પત્રોની જાણ તથા અમલવારી થવા સર્વે
 • 04-03-2014શિક્ષણ વિભાગશાળાના આચાર્યોને ઉચ્ચક મહેનતાણાના દરો સુધારવા બાબત
 • 03-03-2014ગુ.માં. અને ઉ.માં. શિક્ષણ બોર્ડએચ.એસ.સી. પરીક્ષા ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ, ડુપ્લીકેટ પ્રમાણપત્ર, માઈગ્રેશન સર્ટી, તેમજ માર્કશીટ / પ્રમાણપત્ર ખરાઈના માળખા બાબત
 • 01-03-2014સા. વ. વિભાગCCC પરીક્ષા ટેકનીકલ પરીક્ષા બોર્ડને બદલે ટેકનોલોજીકલ યુની. ને સોપવા બાબત
 • 01-03-2014સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગસામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગો માટે "ઉન્નત વર્ગ" (creamy layer) માં સમાવેશ થતો નથી તેવું પ્રમાણપત્ર આપવા આવક મર્યાદા વધારવા બાબત
 • 28-02-2014સામાન્ય વહીવટ વિભાગચોથા વર્ગના કર્મચારીઓને ગણવેશ માટે ધોલાઈ ભથ્થું આપવા બાબત
 • 26-02-2014નાણા વિભાગSixth Central Pay Commission - Revision of Pension of Pre-2006 pensioner/family pensioners etc.
 • 19-02-2014શિક્ષણ વિભાગસને- ૧૯૯૮ બાદ ફાજલ થયેલ શિક્ષકોને રક્ષણ બાબત 
 • 18-02-2014શિક્ષણ વિભાગઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષક / વિદ્યા સહાયક અને પ્રાથમિક શિક્ષક / વિદ્યા સહાયકની બદલીના નિયમો
 • 18-02-2014શિક્ષણ વિભાગઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષક/વિદ્યાસહાયક અને પ્રાથમિક શિક્ષક /વિદ્યાસહાયકની બદલીના નિયમો.
 • 17-02-2014સામાન્ય વહીવટ વિભાગચોથા વર્ગના સરકારી કર્મચારીઓને ગણવેશના ભાગરૂપે બુટ/ લેડીઝ બુટ અને ચંપલ આપવા અંગે
 • 27-01-2014કમિશ્નર શાળાઓની કચેરીગ્રાન્ટેડ શાળાઓના ફાજલ વ્યાયામ શિક્ષકોને પ્રતિનીયુંક્તીત્તાના ધોરણે સંમતિથી સમાવવા અંગે યાદી મોકલવા બાબત 
 • 27-01-2014શિક્ષણ વિભાગસરકારી/બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્ય.શાળાઓના રોસ્ટર રજીસ્ટર પ્રમાણિત કરાવવા અંગે.
 • 27-01-2014કમિશ્નર શાળાઓની કચેરીગ્રાન્ટેડ શાળાઓના ફાજલ વ્યાયામ શિક્ષકોને પ્રતિનિયુક્તિતાના ધોરણે સંમિતિથી સમાવવા અંગે યાદી મોકલવા બાબત
 • 23-01-2014શિક્ષણ વિભાગસ્વનિર્ભર ( નોન ગ્રાન્ટેડ ) શાળાઓને પ્રોત્સાહક આર્થિક સહાય આપવા અંગેના ધોરણો નિયત કરવા બાબત 
 • 15-01-2014કમિશ્નર, શાળાઓની કચેરીફાજલ ભાષા શિક્ષકોને જીલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રીને ફાળવવામાં આવતા તેમની જિ.પી.એફ. રકમ જમા લેવા બાબતે માર્ગદર્શન આપવા અંગે
 • 09-01-2014શિક્ષણ વિભાગલઘુમતી શાળાઓને ટીચર્સ એપ્ટીટ્યુડ ટેસ્ટ (TAT) લાગુ પાડી શકાશે નહિ
 • 04-01-2014કમિશ્નર શાળાઓની કચેરીબિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ શાળાના કર્મચારીઓને ફાજલના રક્ષણ આપવા બાબત 
 • 04-01-2014શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના આચાર્યોને વર્ગ-૨નો દરજ્જો આપવા બાબત
 • 02-01-2014ઉચ્ચતર પગાર ધોરણઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક પ્રથમ ઉપધો મેળવી આચાર્ય બને ત્યારે દ્વિતીય ઉપધો મળવા અંગે
 • 01-01-2014શિક્ષણ વિભાગસેવાપોથી સાથે રાખવાના મહત્વના ડોક્યુમેન્ટ અને વય નિવૃત્તિ વખતે સેવાપોથીમાં આપવાના પ્રમાણ પત્રો
 • 01-01-2014શિક્ષણ વિભાગજીલ્લા તથા રાજ્યનું પ્રાથમિક/ માધ્યમિક શિક્ષણનું માળખું
 • 01-01-2014ડી.પી.પી.પેન્શનના પ્રકાર અને ગણતરી અંગે 
 • 01-01-2014ડી.પી.પી.પેન્શન કેશ ફોર્મ
 • 01-01-2014ઉચ્ચતર પગાર ધોરણમાધ્યમિક શિક્ષક પ્રથમ ઉપધો મેળવ્યા બાદ આચાર્ય બને ત્યારબાદ દ્વિતીય ઉપધો મળવા બાબત
 • 01-01-2014સેવાપોથીસેવાપોથી બનાવવા અંગે માર્ગદર્શન
 • 01-01-2014શિક્ષણ વિભાગનિવૃત્તિ વય અંગે માર્ગદર્શન
 • 01-01-2014લોકલ ફંડઉચ્ચતર પગાર ધોરણ પત્રકો
 • 01-01-2014શિક્ષણ વિભાગગુ.મા.શિ. વિનિમયો, ૧૯૭૨-૧૯૭૪ માં ફેરફાર કરવા અંગે
 • 01-01-2014પેન્શન અને પ્રોવિડન્ટ ફંડ નિયામકની કચેરીપેન્શન અને પ્રોવિડન્ટ ફંડની કચેરીની કામગીરી અને નિયમો
 • 01-01-2014રજાઓ અંગેરજાઓના પ્રકાર અંગે.
 • 01-01-2014ભરતીડીસચાર્જ સર્ટીફીકેટ
 • 01-01-2014એસ.એસ.સી પરીક્ષાના આવેદન પત્રોમાર્ચ -૨૦૧૪ ધોરણ ૧૦ ની એસ.એસ.સી.પરીક્ષાના આવેદનપત્રો ઓનલાઈન ભરવા માટેની સુચના.
 • 01-01-2014બોર્ડ સેમેસ્ટર માર્ગદર્શનઉ.મા.પ્ર.પરીક્ષા વિજ્ઞાન પ્રવાહમા સેમેસ્ટર પદ્ધતિ અન્વયે સેમેસ્ટર લગતી માર્ગદર્શન સૂચનાઓ.
 • 11-11-2013સામાન્ય વહીવટ વિભાગCCC ને બદલે CCC+ ની પરીક્ષા આપવા બાબત
 • 02-11-2013શિક્ષણ વિભાગમા. અને ઉમા. શાળાઓમાં શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની નિવૃત્તિ સમયે રજાનું રોકડમાં રૂપાંતર બાબત
 • 02-11-2013શિક્ષણ વિભાગમા. અને ઉમા. શાળાઓમાં શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની નિવૃત્તિ સમયે રજાનું રોકડમાં રૂપાંતર કરવા બાબત
 • 10-10-2013નાણા વિભાગતા. ૦૧-૦૧-૨૦૦૬ થી તા. ૧૩-૦૪-૨૦૦૯ દરમ્યાન નોશનલ ઇજાફા સાથે સ્વૈચ્છિક નિવૃત થયેલ અધિકારી/ કર્મચારીઓના કિસ્સામાં પેન્શન નિયત કરવા અંગે
 • 10-10-2013ગુ.મા. અને ઉ.મા. શિક્ષણ બોર્ડઆચાર્ય ગેઝેટેડ ઓફિસર ગણાય નહિ તેથી તેઓ True Copy કરી શકે નહિ. માહિતી અધિકાર, ૨૦૦૫ અંતર્ગત જરૂરી માહિતી મેળવવા અંગે.

   
 • 04-10-2013શિક્ષણ વિભાગબિ.એલ.ઓ. ની જાહેર રજાના દિવસની કામગીરી માટે વળતર રજા અંગે
 • 20-09-2013ગુ.મા.અને ઉ.મા શિક્ષણ બોર્ડમાર્ચ-૨૦૧૪ ની ધોરણ -૧૦ ની એસ.એસ.સી. પરીક્ષાના આવેદનપત્રો On Line ભરવા પૂર્વ તૈયારી કરવા અંગે.
 • 08-08-2013નાણા વિભાગપગાર ધોરણની વિસંગતતા / સુધારણાની રજૂઆત ચકાસવા માટેના ચેકલીસ્ટ મુજબ કાર્યવાહી કરવા અંગે
 • 08-08-2013નાણા વિભાગસહાયક અનુદાન મેળવતી સંસ્થાઓના કર્મચારીઓને છઠ્ઠા પગાર પંચની ભલામણ મુજબ પગાર સુધારણા તથા ઉચ્ચતર પગાર મંજુર કરવા અંગેની દરખાસ્તો ચેકલીસ્ટ મુજબ ચકાસીને રજુ કરવા બાબત
 • 03-08-2013નાણા વિભાગસરકારી કર્મચારીઓ માટે ૧૨ અને ૨૪ વર્ષે ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ આપવાની યોજનાની દરખાસ્તોમાં ચેકલીસ્ટ મુજબ ચકાસણી કરવા બાબત
 • 02-08-2013સામાન્ય વહીવટ વિભાગવિકલાંગ વ્યક્તિઓ માટે રાજ્ય સરકારની સેવાઓ / જગ્યાઓમાં અનામત રાખવા બાબત
 • 30-07-2013કમિશ્નર કચેરીસમાવવાના બાકી ફાજલ શિક્ષકોને સમાવવા અંગે
 • 22-07-2013સા.વ.વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્ય C.C.C. / C.C.C+  પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે
 • 22-07-2013સામાન્ય વહીવટ વિભાગઅધિકારી / કર્મચારી ૫૫ વર્ષ પૂર્ણ કરે તેને સી.સી.સી. પરીક્ષામાંથી મુક્તિ આપવાની રહેશે
 • 08-07-2013શિક્ષણ વિભાગસમાવાતા વધેલા ફાજલ શિક્ષકોને સમાવવા અંગે
 • 06-07-2013શિક્ષણ વિભાગઅનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતરમાધ્યમિક શાળાઓને અનુદાન સહાયનું ધોરણ સુધારવા બાબત
 • 01-07-2013નાણાવિભાગઅનેક્સર S-1 તથા અનેક્સર S-5 ફોર્મ ભરાવી પાન (PAN) નંબર મેળવવા અંગે
 • 26-06-2013આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણહૃદય રોગની સારવાર માટે માન્ય હોસ્પિટલ ગણવા અંગે
 • 22-06-2013સંકલન : જે.એમ.માંગરોલિયાહૃદયરોગની સારવાર અંગે જાણવા જેવું
 • 13-06-2013પેન્શન & પ્રોવિડંડ ફંડનવી વર્ધિત પેન્શન યોજનામાં કર્મચારીઓને PRAN KIT માટે જરૂરી S-1 ફોર્મ ભરી મોકલી આપવા બાબત
 • 13-06-2013પેન્શન અને પ્રોવિડન્ટ કચેરીનવી વર્ધિત પેન્શન યોજનામાં જોડાયેલ કર્મચારીઓને PRAN KIT માટે જરૂરી S-1 ફોર્મ ભરી મોકલી આપવા બાબત.
 • 01-06-2013નાણા વિભાગસ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ, ટેકનીકલ રીતે રાજીનામું આપનાર કે પુન: નવી નિમણુંક મેળવનાર કર્મચારીઓના કિસ્સાઓમાં જમા ફંડ બાબત
 • 13-05-2013નાણા વિભાગઆંતર જીલ્લા / ખાતા ફેરબદલીના કિસ્સામાં ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજુર કરવાની નિતી અંગે
 • 06-05-2013શિક્ષણ વિભાગસને ૨૦૧૩-૧૪ માટે ધોરણ-૧૧ ના સળંગ એકમ મંજુર કરવા બાબત
 • 10-04-2013નાણા વિભાગતા.૧/૪/૨૦૦૫ કે ત્યારબાદ કેન્દ્ર સરકારની સેવા અથવા કેન્દ્ર સરકાર હસ્તક સ્વાયત્ત સંસ્થાઓ કે જ્યાં પેન્શન યોજના અમલમાં હોય તેવી સેવાઓ રાજ્ય સરકારની સેવા સાથે જોડવા બાબત.
 • 03-04-2013સા.વ.વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્ય C.C.C. / C.C.C+  પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે
 • 01-04-2013નાણા વિભાગવિવિધ ખાતા મારફત ચાલતી જૂથ (જનતા) અકસ્માત વીમા યોજનાઓનું એકત્રીકરણ કરવા બાબતના તા.૨૫/૦૬/૨૦૦૭ ના ઠરાવમાં સુધારા બાબત
 • 26-03-2013શિક્ષણ વિભાગ૧૫૦ રજાને બદલે ૩૦૦ રજાનું રોકડમાં રૂપાંતર શિક્ષકો માટે કરવા બાબત
 • 26-03-2013શિક્ષણ વિભાગનિવૃત્તિ સમયે રજાના રોકડમાં રૂપાંતર અંગે
 • 22-03-2013કમિશ્નર, શાળાઓની કચેરીબિનસરકારી માધ્યમિક શાળા નોંન ગ્રાન્ટેડમાંથી ગ્રાન્ટેડ થતા તે શાળાના શૈક્ષણિક / બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીઓની સેવાઓ વિનિયમિત કરવા બાબત
 • 22-03-2013કમિશ્નર, શાળાઓની કચેરીબિનસરકારી માધ્યમિક શાળા નોંન ગ્રાન્ટેડમાંથી ગ્રાન્ટેડ થતા તે શાળાના શૈક્ષણિક / બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીઓની સેવાઓ વિનિયમિત કરવા બાબત
 • 01-03-2013કમિશ્નર કચેરીબિનસરકારી ગ્રાન્ટેડ સંસ્થાઓના અધિકારી/કર્મચારીઓના તબીબી સારવાર ખર્ચ મંજુર કરવા માટેની દરખાસ્ત મોકલવા અંગે
 • 01-03-2013કમિશ્નર કચેરીતબીબી સારવાર ખર્ચ/પેશગીની મંજૂરી મેળવવા અંગેની દરખાસ્ત
 • 31-01-2013સા.વ.વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્ય C.C.C. / C.C.C+  પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે
 • 24-01-2013નાણાવિભાગરજા પ્રવાસ રાહત / વતન પ્રવાસ રાહત ની સવલત અંગે
 • 05-01-2013કમિશ્નર કચેરીબિનસરકારી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક શાળાના ફાજલ શિક્ષકોને સમાવવા બાબત
 • 26-12-2012નાણા વિભાગચાર્જ એલાઉન્સ અંગેની સુચના આપવા બાબત
 • 03-10-2012નાણા વિભાગસરકારી કર્મચારીઓના ટ્રાવેલિંગ એલાઉન્સના રીવીસન બાબત
 • 03-10-2012નાણા વિભાગછઠ્ઠા પગાર પંચના આધારે ટી.એ. / ડી.એ. ના સુધારેલા દર
 • 03-10-2012નાણા વિભાગનિવૃત્તિ સમયે ૩૦૦ રજાનું રોકડમાં રૂપાંતર કરવા અંગે
 • 03-10-2012નાણા વિભાગસરકારી/પંચાયતના કર્મચારીઓ વગેરેને તબીબી ભથ્થું મંજુર કરવા બાબત

 • 03-10-2012નાણા વિભાગસુધારેલ ટી.એ. / ડી.એ., વગેરે છઠ્ઠા પગાર પંચ અનુસાર
 • 03-10-2012નાણા વિભાગસરકારી કર્મચારીઓ માટે ૧૨ અને ૨૪વર્ષે ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ આપવાની યોજના.
 • 29-09-2012સામાન્ય વહીવટ વિભાગભરતી નિયમોમાં વયમર્યાદા નિયત કરવા બાબત
 • 03-07-2012કમિશ્નર કચેરીઅવસાન પામનાર કર્મચારીના આશ્રિતોને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય યોજનાના અમલીકરણ-ચેકલીસ્ટ-પ્રમાણપત્રો
 • 25-06-2012નાણા વિભાગજી.પી.એફ. ના વ્યાજ દર નક્કી કરવા અંગે
 • 18-06-2012સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગવિકલાંગ વ્યક્તિઓ માટે રાજ્ય સરકારની સેવાઓ/જગ્યાઓ સીધી ભરતી માટેની રોસ્ટર ક્રમાંક અને રોસ્ટર રજીસ્ટર નિભાવવા અંગે.
 • 15-06-2012સા.વ.વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્ય C.C.C. / C.C.C+  પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે
 • 30-05-2012શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક શાળાના ફાજલ થતા શિક્ષકોને રક્ષણ આપવા બાબત 
 • 09-05-2012કમિશ્નર શાળાઓની કચેરીબિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં વર્ગ દીઠ સાહીઠ (૬૦) થી વધારે વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ ન આપવા અંગે
 • 04-05-2012શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક શાળાના ફાજલ થતા શિક્ષકોને સમાવવાથી માર્ગદર્શક સુચના કરવી
 • 25-04-2012શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક અને ઉ.માધ્ય શાળાઓના રોસ્ટર પ્રમાણિત કરવા અંગે
 • 18-04-2012Finance DepartmentQuantum of accumulation and Encashment of Earned Leave - clarifications reg.
 • 31-03-2012શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક અને ઉ.માધ્ય શાળાઓના રોસ્ટર પ્રમાણિત કરવા અંગે
 • 27-03-2012નાણા વિભાગ૦૧/૦૧/૨૦૦૬ થી ૩૧/૦૭/૨૦૦૯ સુધીમાં નિવૃત થયેલા કર્મચારીઓના પેન્શન કેશ રીવાઈઝ કરવા અંગે
 • 17-02-2012શિક્ષણ વિભાગધોરણ ૮ પછી આઈ.ટી.આઈ. નાં બે વર્ષના કોર્ષને એસ.એસ.સી. સમકક્ષ ગણવા અંગે અને ધોરણ ૧૦ પછી આઈ.ટી.આઈ. નાં બે વર્ષના કોર્ષને એચ.એસ.સી. સમકક્ષ ગણવા અંગે
 • 14-02-2012સામાન્ય વહીવટ વિભાગદફતર વર્ગીકરણની સામાન્ય વિષયોની સુચી બહાર પાડવા બાબત 
 • 10-02-2012શિક્ષણ વિભાગમા. અને ઉમા. શાળામાં શિક્ષક તથા આચાર્ય માટે ભરતી સમિતિના સભ્યોની નિમણુંક બાબત
 • 02-02-2012નાણા વિભાગએલ.ટી.સી. અંતર્ગત રજા અંગે
 • 25-01-2012કમિશ્નર કચેરીશિક્ષણ સહાયક તરીકેની નોકરી સળંગ ગણી તે મુજબ પુરા પગાર ધોરણ નો લાભ આપવા બાબતે
 • 19-01-2012સા.વ.વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્ય C.C.C. / C.C.C+  પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે
 • 02-01-2012શિક્ષણ વિભાગચાલુ નોકરી દરમિયાન બિનસરકારી (ગ્રાન્ટેડ) માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪
  ના બિનસરકારી શૈક્ષણિક કર્મચારીયોના આશ્રિત કુટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય ચુકવવા અંગે.

 • 02-01-2012સા.વ.વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્ય C.C.C. / C.C.C+  પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે
 • 05-12-2011નાણા વિભાગપેન્શન કેશોના જડપી નિકાલ બાબત
 • 29-11-2011શિક્ષણ વિભાગઆચાર્ય / વહીવટી કર્મચારીઓને વાહન ભથ્થું આકારવા અંગે
 • 03-11-2011સામાન્ય વહીવટ વિભાગવર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ની જગ્યાઓ ઉપર કરાર આધારે ફિક્સ પગારથી નિમણુંક આપવા બાબત 
 • 03-11-2011સામાન્ય વહીવટ વિભાગવર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ની જગ્યાઓ ઉપર કરાર આધારે ફિક્સ પગારથી નિમણુંક આપવા બાબત.
 • 25-10-2011નાણા વિભાગનિવૃત્તિ સમયે રજાનું રોકડના રૂપાંતરનો તફાવત ચૂકવવા બાબત
 • 17-10-2011કમિશ્નર કચેરીકાયમી બહાલીની કામગીરી તાત્કાલિક પૂર્ણ કરવા અંગે
 • 06-10-2011નાણા વિભાગસહાયક સંવર્ગોના ફિક્સ પગાર સુધારવા અંગે
 • 03-10-2011શિક્ષણ વિભાગજુન - ૨૦૧૨ ના શૈક્ષણિક વર્ષથી રાજયની તમામ માધ્યમિક શાળાઓમાં ધોરણ- ૮ નો વર્ગ બંધ કરવા અંગે
 • 03-10-2011શિક્ષણ વિભાગજુન-૨૦૧૨ શૈક્ષણિક વર્ષથી રાજ્યની તમામ માધ્યમિક શાળાઓમાં ધોરણ-૮ ના વર્ગો બંધ કરવા બાબત
 • 15-09-2011શિક્ષણ વિભાગગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો - ૧૯૭૪ ના વિનિયમ ક્રમાંક: ૨૦(૫) માં સુધારો કરવા બાબત
 • 15-09-2011શિક્ષણ વિભાગગુજરાત માધ્ય.શિક્ષણ વિનિયમો -૧૯૭૪ ના વિનિયમ ક્રમાંક ૨૦(૫) મા સુધારો કરવા બાબત.
 • 14-09-2011નાણા વિભાગ૦૧/૦૧/૨૦૦૬ પછી નિમણુંક પામનાર કર્મચારીને મળવા પાત્ર એન્ટ્રી લેવલ પે અંગે
 • 09-09-2011શિક્ષણ વિભાગવ્યાયામ શિક્ષકોને ફાજલ કરવા બાબતની સ્પષ્ટતા
 • 30-08-2011નાણા વિભાગનવી વર્ધિત પેન્શન યોજના હેઠળની કપાતના ડેટા તથા ફંડ તબદીલ કરવાની કાર્યરીતી બાબત.
 • 26-08-2011ગુ.માં.શિ.બોર્ડશાળામાં ભરતી થયેલા ઉમેદવારોની અસલી પ્રમાણપત્રોની કસ્ટડી રદ કરવા અંગે
 • 20-08-2011શિક્ષણ વિભાગગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો ૧૯૭૪ નો વિનિયમ ૧૦ ખ રદ કરવા બાબત
 • 16-08-2011કમિશ્નર કચેરીડુપ્લીકેટ સેવાપોથી અંગે
 • 11-08-2011શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં વર્ગ વધારા, ઘટાડા તથા ગ્રાન્ટ કાપની માર્ગદર્શક સૂચનાઓ બહાર પાડવા બાબત ( સુધારો )
 • 11-08-2011શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં વર્ગ વધારા, ઘટાડા તથા ગ્રાન્ટ કાપની માર્ગદર્શક સૂચનાઓ બહાર પાડવા બાબત (સુધારો)
 • 05-08-2011કમિશ્નર કચેરીબિન સરકારી માધ્ય.અને ઉ.મા.શાળા ઓના કર્મચારી ઓની ભરતી ને બહાલી આપવા અંગે
 • 03-08-2011સામાન્ય વહીવટ વિભાગઅનામત અને રોસ્ટર પ્રથા-જગ્યા આધારિત -નમૂનારૂપ રોસ્ટર ક્રમાંકોમા ફેરફાર બાબત.
 • 01-08-2011શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી માધ્યમિક શાળાઓના બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીઓનું સંખ્યાબળ નક્કી કરવા બાબત
 • 01-08-2011કમિશ્નર કચેરીસહાયક કર્મચારીના પગાર ખર્ચની રકમ વાંધા હેઠળ ન રાખવા અંગે
 • 05-07-2011સામાન્ય વ. વિભાગચાલુ નોકરી દરમિયાન અવસાન પામનાર વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓના આશ્રિત કુટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય ચુકવવા બાબત
 • 02-07-2011સા.વ.વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્ય C.C.C. / C.C.C+  પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે
 • 01-07-2011શિક્ષણ વિભાગઅનુદાન વગરની બિન સરકારી મા/ઉમા શાળાઓની વ્યવસ્થાપન નિતી નક્કી કરવા બાબત
 • 02-06-2011શિક્ષણ વિભાગકૌશલ્ય તાલીમને મુખ્ય શિક્ષણ ધારા સાથે જોડાણ અંગે
 • 09-05-2011શિક્ષણ વિભાગધોરણ ૯ થી ૧૨ નું ( માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક નું સળંગ એકમ ગણવા બાબત
 • 04-05-2011શિક્ષણ વિભાગL.C. & G.R. માં સુધારો કરવા અંગે 
 • 04-05-2011ગુ.મા અને ઉ.મા શિ.બોર્ડનોંધાયેલ માધ્ય./ઉ.માધ્ય.શાળાઓમાં નિભાવવામાં આવતા વિદ્યાર્થીઓના જનરલ રજીસ્ટર અને શાળા છોડ્યાના પ્રમાણપત્રમાં સુધારો કરવા બાબત.
 • 04-05-2011શિક્ષણ વિભાગનોંધાયેલ મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં નિભાવવામાં આવતા વિદ્યાર્થીઓના જનરલ રજીસ્ટર અને શાળા છોડ્યાના પ્રમાણપત્રમાં સુધારો કરવા બાબત
 • 27-04-2011કમિશનર કચેરીબિનસરકારી માધ્યમિક શાળાઓના આચાર્યની પેન્શન કેસ સીધા ડીપીપીમાં મોકલવા અંગે
 • 27-04-2011શિક્ષણ વિભાગધોરણ ૯ થી ૧૨ ( માધ્યમિક તથા ઉચ્ચતર માધ્યમિક ) નું સળંગ એકમ ગણવા બાબત
 • 25-04-2011નાણા વિભાગરહેમીયત પેન્શનની લઘુતમ રકમ નક્કી કરવા બાબત
 • 08-03-2011શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં વર્ગ વધારા, વર્ગ ઘટાડા તથા ગ્રાન્ટ કાપની માર્ગદર્શક સૂચનાઓ બહાર પાડવા બાબત
 • 01-03-2011કમિશ્નર કચેરીફાજલ થયેલા શિક્ષકોને સમાવવાની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરવા અંગે
 • 25-02-2011શિક્ષણ વિભાગધોરણ - ૮ પ્રાથમિકમાં જતા તથા ૩૧-૧૨-૦૯ ના ઠરાવને કારણે ફાજલ થતા શિક્ષકો / સહકારો  ને રક્ષણ આપવા બાબત
 • 25-02-2011શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક શાળાના ફાજલ થતા શિક્ષકોને રક્ષણ આપવા બાબત
 • 18-02-2011નાણા વિભાગRop-2009 માં ઉ.પ.ધો. ના કેસ મંજુર કરવા અંગે
 • 11-02-2011શિક્ષણ વિભાગ૧૧/૦૨/૨૦૧૧ ના જાહેરનામાંથી ભરતી નિયમો બહાર પાડવા અંગે મહત્વની જોગવાઈઓ
 • 10-02-2011નાણા વિભાગવર્ગ-૪ ના પેન્શનની કામગીરી નિયામકશ્રી, પેન્શન અને પ્રોવિડંન્ટ ફંડને સોંપવા બાબત 
 • 10-02-2011નાણા વિભાગવર્ગ-૪ ના પેન્શનની કામગીરી નિયામકશ્રી, પેન્શન અને પ્રોવિડન્ટ ફંડને સોપવા બાબત
 • 25-01-2011નાણા વિભાગછઠ્ઠા પગારપંચના ગ્રેડ પે સુધારા અંગે
 • 01-01-2011સા.વ.વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્ય C.C.C. / C.C.C+  પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે
 • 22-11-2010શિક્ષણ વિભાગધોરણ - ૮ નો માધ્યમિક શાળામાંથી ઉચ્ચ-પ્રાથમિક શાળામાં સમાવેશ થતા બિનસરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક શાળાના શિક્ષકોને રક્ષણ આપવા બાબત
 • 02-11-2010નાણા વિભાગપેન્શનના રૂપાંતર કરાયેલા ભાગનું ૧૫ વર્ષ બાદ પુન: સ્થાપન કરવા બાબત 
 • 25-10-2010શિક્ષણ વિભાગસહાયક કર્મચારીના ફિકસ પગાર સુધારવા અંગે
 • 14-10-2010નાણા વિભાગછઠ્ઠા પગાર ધોરણમાં ગ્રેડ પે સુધારણા કરવા અંગે
 • 28-07-2010શિક્ષણ વિભાગશાળા-કોલેજ પરિસરમાં મોબાઈલ ફોન વાપરવા પર પ્રતિબંધ અંગે
 • 20-07-2010નિરીક્ષક સ્થાનિક ભંડોળ હિસાબઆર.ઓ.પી. - 2009 માં ઉ.પ.ધો. ના કેસો મંજુર કરવા અંગે
 • 17-07-2010નાણા વિભાગછઠ્ઠા પગાર ધોરણમાં ઉ.પ.ધો. મંજુર કરવા અંગે
 • 30-06-2010સા.વ. વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે
 • 25-06-2010નાણા વિભાગતા ૦૧/૦૪/૨૦૦૫ થી નિમણુંક પામેલ કર્મચારીઓના તફાવતની રકમ રોકડમાં ચૂકવવા અંગે
 • 25-06-2010નાણા વિભાગતારીખ ૧/૪/૨૦૦૫ થી નવી નિમણુંક પામેલ કર્મચારીઓના તફાવતની રકમ રોકડમાં ચૂકવવા બાબત.
 • 22-06-2010સા.વ.વિભાગડૉ.બાબા સાહેબ ઓપન યુનિ. હેઠળ પરીક્ષા કેન્દ્રોને માન્યતા આપવા અંગે 
 • 14-06-2010નિયામક - હિસાબ અને તિજોરી કચેરી૮૦ વર્ષથી વધુ ઉમરના પેન્સનરોને માટે ઉમરના પુરાવા તરીકે તબીબી પ્રમાણપત્ર માન્ય રાખવા અંગે
 • 20-05-2010ગુ.મા.શિ.બોર્ડમા. અને ઉમા. શાળાઓના સ્થળ ફેરફારની દરખાસ્ત ફીમાં સુધારો કરવા બાબત 
 • 11-05-2010સા. વ. વિભાગવર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ની જગ્યાઓ ઉપર કરાર આધારે ફિકસ પગારથી નિમણુંક આપવા બાબત
 • 29-04-2010નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના તમામ સંવર્ગો પરની તમામ જગ્યાઓ ઉપર સીધી ભરતીથી થતી નીમણુંકોનો ફિક્સ પગાર સુધારવા બાબત.
 • 01-04-2010સામાન્ય વહીવટ વિભાગસરકારી કચેરીઓમાં સુવિધા વ્યવસ્થાપન સેવા (આઉટ સોર્સ) મેળવવા બાબત
 • 25-03-2010વૈધાનિક અને સંસદીય બાબતોનો વિભાગઅનુદાન એક્ટ ૨૦૧૦
 • 22-03-2010નાણા વિભાગપોસ્ટલ મનીઓર્ડર દ્વારા પેન્શન ચૂકવણું કરવા બાબત
 • 26-02-2010કમિશ્નર મ. ભો. યોજના અને શાળાઓની કચેરીધોરણ ૮ ને પ્રાથમિક શાળામાં આવરી લેવા બાબતે નિયત પ્રક્રિયાની કાર્યવાહી અંગે
 • 20-02-2010ગુજરાત શૈક્ષણિક કાયદા વિધેયકબાળકોના મફત અને ફરજીયાત શિક્ષણના અધિકાર અધિનિયમ, ૨૦૦૯ ની જોગવાઈઓના અમલને સરળ બનાવવા માટે ગુજરાત ફરજીયાત પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિનિયમ, ૧૯૬૧ રદ કરવા બાબત વિધેયક
 • 28-01-2010નાણા વિભાગફોજદારી ગુનામાં દોષિત ઠરેલ સરકારી અધિકારી/ કર્મચારીને કરવામાં આવેલ સજા સામેની અપીલ ઉપલી કોર્ટમાં પડતર હોય ત્યારે તેમની સામે ગુજરાત મુલ્કી સેવા (પેન્શન)ના નિયમો ૨૦૦૨ ના નિયમ-૨૩-૨૪ મુજબ પગલા લેવા બાબત...સુધારો...
 • 21-01-2010સા.વ.વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે
 • 18-01-2010નાણા વિભાગછઠ્ઠા પગાર પાંચ અન્વયે મળવા પાત્ર પગાર તફાવતના પહેલા હપ્તાની ૨૦ % રકમ પગાર બાંધણીની ચકાસણી વગર કર્મચારીના સામાન્ય ભવિષ્ય નિધિ ખાતામાં જમા કરાવવા બાબત
 • 15-01-2010નાણાવિભાગરજા રોકડ રૂપાંતરમાં ૩૦૦ ને બદલે ૧૫૦ રજાનું રોકડ રૂપાંતર અંગે (શિક્ષકો માટે અર્ધપગારની રજા )
 • 12-01-2010શિક્ષણ વિભાગલઘુ લાયકાતવાળા શિક્ષકોના ઉ.પ.ધો. મંજુર કરવા અંગે
 • 02-01-2010નાણા વિભાગછઠ્ઠા પગાર પાંચ અન્વયે નિવૃત કર્મચારીઓની પગાર બાંધણીની ચકાસણી અંગે
 • 31-12-2009શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓની સરાસરી હાજરી તથા વર્ગ દીઠ પ્રવેશ સંખ્યા બાબત
 • 31-12-2009શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓની સરાસરી હાજરી તથા વર્ગ દીઠ પ્રવેશ સંખ્યા બાબત
 • 20-12-2009પેન્શન અને પ્રોવિડંડ ફંડપેન્શન કેસ ત્યાર કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો
 • 17-12-2009કમિશનર કચેરીઆચાર્યના પેન્શન કેસમાં આપવાના પ્રમાણપત્રો અંગે
 • 03-12-2009શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક ( ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ ) શાળાઓમાં ફરજ બજાવતા સીધી ભરતીના આચાર્યના પગાર ધોરણ બાબત
 • 17-11-2009જિ. શિ. કચેરી, રાજકોટ શાળાના શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક ,તમામ  કર્મચારીઓની ભરતી કાયમી બહાલી આપવાની બાબત
 • 26-10-2009શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓનું સંખ્યાબળ નક્કી કરવા બાબત
 • 15-10-2009શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક/ઉ.માધ્યમિક શાળાઓના કર્મચારીઓની ભરતી કાયમી બહાલી અંગે
 • 15-10-2009શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી માધ્ય.અને ઉ.મા. શાળા ના કર્મચારી ની ભરતી ને બહાલી આપવા બાબત
 • 03-10-2009શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક/ઉ.માધ્યમિક શાળાઓના કર્મચારીઓની ભરતી કાયમી બહાલી અંગે
 • 03-10-2009શિક્ષણ વિભાગસહાયક સવર્ગ ની ભરતી ને બહાલી આપવા બાબતે
 • 05-09-2009નાણા વિભાગપગાર સુધારણા અને તેને આનુશાંગિક બાબતો પર વિચારણા કરવા બાબત
 • 02-09-2009નાણા વિભાગ૫૦ વર્ષથી મોટી ઉમરના મહિલા કુટુંબ પેન્શનરોને લગ્ન અથવા પુન:લગ્ન ન કરવા અંગેના પ્રમાણપત્ર રજુ કરવામાંથી મુક્તિ આપવા બાબત
 • 25-08-2009શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક/ઉ.માધ્યમિક શાળાઓના કર્મચારીઓની ભરતી કાયમી બહાલી અંગે
 • 25-08-2009શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી માધ્ય.અને ઉ.મા. શાળાના કર્મચારીઓની ભરતીને બહાલી આપવા અંગે
 • 12-08-2009નાણા વિભાગસરકારી કર્મચારીઓને ૧૨ અને ૨૪ વર્ષે ઉ.પ.ધો. આપવાની યોજના
 • 04-06-2009સામાન્ય વહીવાર વિભાગવર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪નિ જગ્યાઓ ઉપર કરાર આધારે ફિક્સ પગારથી નિમણુંક આપવા બાબત.
 • 26-05-2009નાણા વિભાગ૦૧/૦૧/૨૦૦૬ કે ત્યારબાદ છઠું પગાર ધોરણ સ્વીકારવાનો વિકલ્પ બદલવા બાબત
 • 04-05-2009શિક્ષણ વિભાગમાધ્યમિક શાળાઓમાં વર્ગ વધારા સમયે રમત ગમત ના મેદાન માટેની જોગવાઈ અંગે 
 • 18-04-2009કમિશ્નર કચેરીપેન્શન કેસોનો ઝડપથી નિકાલ માટે સુચનાઓનો ચુસ્તપણે અમલ કરવા
 • 16-04-2009શિક્ષણ વિભાગછઠ્ઠા કેન્દ્રીય પગાર પંચની ભલામણોના આધારે બિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓના કર્મચારીઓના પગાર સુધારણા અંગે
 • 15-04-2009નાણા વિભાગપેન્શન કેસોના ઝડપી નિકાલ બાબત 
 • 13-04-2009નાણા વિભાગજુના અથવા નવા પગાર ધોરણમાં પેન્શન સ્વીકારવા માટેનું વિકલ્પ ફોર્મ
 • 08-04-2009નાણાવિભાગઅવસાન પામેલા સરકારી કર્મચારી / અધિકારી / પેન્શનરના શારીરિક અથવા માનસિક અશક્ત સંતાનને આજીવન કુટુંબ પેન્શન મળવા અંગે
 • 08-04-2009નાણા વિભાગઅવસાન પામેલ સરકારી કર્મચારી/અધિકારી/પેન્શનરના શારીરિક અથવા માનસિક અશક્ત સંતાનને આજીવન કુટુંબ પેન્શન મળવા બાબત
 • 20-03-2009નાણા વિભાગImplementation of 6th Central Pay Commission- instructions Reg. Fixation of Pay, Verification and Payment of arrears.
 • 27-02-2009નાણા વિભાગસુધારેલ ઘર ભથ્થુ અને મળવાપાત્ર લોકલ ભથ્થુ.
 • 27-02-2009નાણા વિભાગછટ્ઠા પગાર ધોરણ અંગેનું જાહેર નામું
 • 19-02-2009શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી માધ્યમિક શાળાના બીનશેક્ષણિક કર્મચારીઓના બઢતીના પ્રસંગે કેસોના નિકાલની સમયમર્યાદા નક્કી કરવા અંગે 
 • 12-02-2009નાણા વિભાગકેન્દ્રીય છઠ્ઠા પગાર પંચની ભલામણો અન્વયે રાજ્ય સરકારના તેમજ પંચાયતના કર્મચારીઓના પગાર ધોરણ,ભથ્થા તેમજ પેન્શનની સુધારણા બાબત.
 • 22-01-2009નાણા વિભાગનવી વર્ધિત પેન્શન યોજના અન્વયે કર્મચારીના અવસાન બાદ ભંડોળને પરત ચુકવણી બાબત
 • 15-01-2009સા.વ.વિભાગસામાન્ય વહીવટી વિભાગ
 • 02-01-2009સા.વ.વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્યનિ પરીક્ષાનો વ્યાપ વધારવા અંગે
 • 19-12-2008શિક્ષણ વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્ય પરીક્ષા તાલીમ ગાળાને ડયુટીબિલ ગણવા તથા તાલીમ પરીક્ષા ફી
 • 22-11-2008શિક્ષણ વિભાગપ્રસૃતિની રજાઓ બાબત
 • 23-10-2008નિરીક્ષક સ્થાનિક ભંડોળ હિસાબC.C.C. /C.C.C.+ પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે માર્ગદર્શક સુચના
 • 23-10-2008નિરીક્ષક સ્થાનીક ભંડોળ હિસાબકોમ્પ્યુટર કૌશલ્ય પરીક્ષામાં C.C.C. કે C.C.C.+ પાસ કરવા અંગે માર્ગદર્શન
 • 15-10-2008જીલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરીચુંટણી કામગીરી અંગે વળતર રજાઓ બાબત
 • 18-09-2008પેન્શન અને પ્રોવિડન્ડ ફંડસી. પી. એફ. કપાત અંગે માર્ગદર્શક સૂચનાઓ
 • 27-08-2008શિક્ષણ વિભાગબિનશૈક્ષણિક કર્મચારીઓની ભરતી ૨૦ % કામ કરી ફિક્સ પગારથી ભરવા અંગે
 • 27-08-2008શિક્ષણ વિભાગધોરણ-૧૦ નું પરિણામ નબળું આપતા વર્ગ બંધ થતા ફાજલ થતા શિક્ષકોને સમાવવા અંગે (માર્ચ-૨૦૦૩)
 • 14-08-2008ગુ.મા.શિ. બોર્ડવર્ગ-૪ (પટાવાળા) સાથીસહાયક ભરતીના ગુણાંકન અંગે
 • 13-08-2008સા.વ.વિભાગકોમ્પ્યુટરઅંગેનું બેઝીક નોલેજ નક્કી કરવા અંગે
 • 26-05-2008જિ. શિ. કચેરીવેકેશન દરમિયાનની કર્મયોગી તાલીમની રજા અંગે
 • 23-05-2008કમિશ્નર મ. ભો. યો.પટાવાળામાંથી કલાર્કમાં પ્રમોશન મેળવી ચુકેલા કર્મચારીઓની બઢતી વખતે ધોરણ-૧૨ પાસની લાયકાત ધ્યાનમાં લેવી કે કેમ તે અંગે
 • 21-05-2008નાણા વિભાગરજા પ્રવાસ / વતન પ્રવાસ રાહતની સવલતમાં હવાઈ પ્રવાસને મંજૂરી અંગે
 • 28-04-2008નાણાવિભાગ

  રજા પ્રવાસની રાહત / વતન પ્રવાસ રાહતની સવલતની સ્પષ્ટતા અંગે

 • 31-03-2008કમિશ્નર કચેરીઆરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણના તબીબી સારવારના નિયમો
 • 28-01-2008શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી મા./ ઉમા. શાળાઓમાં શિક્ષણસહાયક, વહીવટી સહાયક અને સાથી સહાયકની ભરતી કરવા અંગે
 • 28-01-2008શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા./ ઉમા. શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયક, વહીવટી સહાયક અને સાથી સહાયકની ભરતી કરવા અંગે
 • 11-01-2008ગુ. મા. શિ. બોર્ડપરીક્ષાને લગતા રેકર્ડની શાળા કક્ષાએ જાળવણી અંગે
 • 04-01-2008હિસાબ અને તીજોરીકચેરી ગાંધીનગરમાનસિક - શારીરિક અપંગ બાળકનું નામ આજીવન કુટુંબપેન્શનર તરીકે દાખલ કરવા સમયે માંગવાના પ્રમાણપત્રો
 • 03-01-2008નાણાવિભાગરહેમિયન પેન્શનના કિસ્સામાં કુટુંબપેન્શન મંજુર કરવા અંગે
 • 17-12-2007નાણા વિભાગસરકારી કર્મચારી માટે ૧૨ અને ૨૪ વર્ષે ઉ.પ.ધો. માટે માર્ગદર્શક સુચનાઓ
 • 17-12-2007સા. વ. વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની પરીક્ષા અંગે સ્પષ્ટતા કરવા બાબત
 • 21-11-2007સા.વ.વિભાગવર્ગ-૧ અને વર્ગ-૩ સીધી ભરતી તેમજ બઢતીમાં કોમ્પ્યુટરની જાણકારી હોવી ફરજીયાત બનાવવા અંગે 
 • 16-10-2007સા. વ. વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની પરીક્ષાની તાલીમનો વ્યાપ વધારવા અંગે
 • 08-10-2007આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગગુ. રા. સેવા નિયમો-૧૯૮૮ ના નિયમ-૨(૭)(દ)માં સુધારા અંતર્ગત સંભાળવાના મશીન અંગે
 • 05-10-2007શૈક્ષણિક વિભાગબિનસરકારી માદયમિક શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીની સંખ્યામાં ઘટાડો થતા સિનીયર બિનશૈક્ષણિક સ્ટાફને જે તે જગ્યાએ ચાલુ રાખવા બાબત
 • 05-10-2007કમિશ્નર કચેરીવાહન ભથ્થાની રકમ માસિક ધોરણ આપવા અંગે
 • 05-10-2007શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી માધ્યમિક શાળાઓમાં વિદ્યાર્થી સંખ્યામાં ઘટાડો થતા સીનીયર બિન શૈક્ષણિક સ્ટાફને જે તે જગાએ ચાલુ રાખવા બાબત
 • 04-10-2007શિક્ષણ વિભાગમાધ્યમિક શાળાઓમાં વર્ગ વધારા સમયે રમત ગમત ના મેદાન માટેની જોગવાઈ અંગે 
 • 01-10-2007સા.વ. વિભાગઉચ્ચતર પગાર ધોરણ માટે કોમ્પ્યુટર કૌશલ્ય પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે
 • 14-09-2007નાણા વિભાગસરકારી કર્મચારીઓ માટે ૧૨ અને ૨૪ વર્ષે ઉ.પ.ધો.આપવાની યોજનામાં ખાતાકીય પરીક્ષા/લાયકાત અંગે
 • 06-09-2007કમી. મ. ભો. યો.બિનસરકારી માધ્યમિક/ઉ.માધ્યમિક શાળાઓના બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીની બઢતી અન્વયે સ્પષ્ટતા કરવા અંગે
 • 01-09-2007શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓના શૈક્ષણિક કર્મચારીઓના કિસ્સામાં ખાતાકીય પરીક્ષા દાખલ કરવા અંગે
 • 01-09-2007શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં આચાર્યની નિમણુંક પુરા પગાર ધોરણથી ભરવા અંગે
 • 01-09-2007શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચ્તર માધ્યમિક શાળાઓના બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીઓના કિસ્સામાં ખાતાકીય પરીક્ષા દાખલ કરવા અંગે
 • 01-09-2007તબીબી સારવારના સરકારી અંગે પરિપત્રો (વિભાગ - 3)પેન્શનરોને જીલ્લા તિજારી કચેરી ખાતેથી સેન્ટ્રલાઈઝ પેમેન્ટ સીષ્મ હેઠળ મેડીકલ રીએજબર્સમેન્ટના  કલેઈના ચુકવણા કરવા અંગે
 • 01-09-2007શિક્ષણ વિભાગ
  બિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓના બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીઓના કિસ્સામાં ખાતાકીય પરીક્ષા દાખલ કરવા અંગે
 • 01-08-2007કમિશ્નર કચેરીઉ.પ.ધો.માટે હિન્દી વિષય પરીક્ષા અંગે
 • 24-07-2007ગુ. મા. શિ. બોર્ડવળતર રજા અંગે
 • 02-07-2007નાણા વિભાગસરકારી કર્મચારીઓને ૧૨ અને ૨૪ વર્ષે ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ આપવાની યોજના
 • 08-06-2007નાણાવિભાગરજાપ્રવાસ/વતન પ્રવાસની રાહતની સવલત પુનઃશરુ કરવા અંગે
 • 05-06-2007ગુ.મા.શિ. બોર્ડકારકુન/વહીવટી સહાયક અને પટાવાળા/સાથી સહાયક (વર્ગ-૪ની) પસંદગી માટેની ગુણાંકન પદ્ધતિ અંગે 
 • 05-05-2007સા.વ.વિભાગભરતી / બઢતીમાં કોમ્પ્યુટરની જાણકારી ફરજીયાત બનાવવા અંગે 
 • 03-03-2007નાણા વિભાગપેન્શન પેપર્સમા સુધારો કરવા બાબત.
 • 05-02-2007સા.વ.વિભાગબઢતી માટે કોમ્પ્યુટરની પરીક્ષાની જોગવાઈ અંગે
 • 01-02-2007નાણા વિભાગતા.૦૧.૦૪.૨૦૦૫ થી દાખલ કરવામાં આવતી નવી નક્કી કરેલી પેન્શન યોજના.
 • 23-01-2007શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી ગ્રાન્ટ ન લેતી મા. અને ઉમા. શાળાઓના કર્મચારીઓની જુન-૧૯૯૨ પહેલાની નોકરી પેન્શન પત્ર ગણવા અંગે
 • 06-01-2007નાણાવિભાગ રજા પ્રવાસ રાહતની સવલત
 • 20-11-2006નાણા વિભાગબાળક દત્તક લેવાની રજા અંગે
 • 15-11-2006શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓને અનુદાન સહાયનું ધોરણ સુધારવા બાબત

 • 11-10-2006શિક્ષણ વિભાગ શાળામાં વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ માટે શૈક્ષણિક લાયકાત સુધારો કરવા બાબત
 • 01-10-2006આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગસાંભળવાના (હિયરિંગ એઇડ) મશીનની કિમતની ઉપલી ટોચ મર્યાદા નકકી કરવા અંગે
 • 30-09-2006સા. વ. વિભાગ" કોમ્પ્યુટર કૌશલ્ય " ની તાલીમ અને પરીક્ષા આયોજન અંગે
 • 01-09-2006કમિ.ઓફા.સ્કુલનવી ગ્રાન્ટનીતિ ના તા. ૨/૭/૧૯૯૯ ના ઠરાવ નિ સમીક્ષા કરવા બાબત  
 • 10-08-2006સા.વ.વિભાગસૌરાષ્ટ્ર યુનિ.માંથી \\\"ડીપ્લોમાં ઇન કોમ્પ્યુટર સાયન્સ \\\" એક વર્ષનો અભ્યાસક્રમ C.C.C.લેવલ સમક્ક્ષ ગણવા અંગે
 • 01-08-2006નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના તમામ સંવર્ગોમાંની જગ્યાઓ ઉપર સીધી ભરતીથી નીમણુંકો ફિક્સ્ડ પગારના અજમાયશી તરીકે કરવાની યોજના
 • 23-05-2006ગુ. માં. શિ. બોર્ડવળતર રજા મંજુર કરવા અંગે
 • 28-04-2006ગુ. માં. શિ. બોર્ડબોર્ડની જાહેર પરીક્ષાની 'મધ્યસ્થ મૂલ્યાંકન'ની કામગીરી કરનારા કર્મચારીઓને વળતર રજા મંજુર કરવા અંગે
 • 29-03-2006નાણા વિભાગનવી પેન્શન યોજના અન્વયે જમા થતી રકમ જી. એસ. એફ. માં રોકવા માટે નિયામકશ્રી, પેન્શન અને પ્રોવિડંડ ફંડનો ઉપાડ અને ચૂકવણા અધિકારીને અધિકૃત કરવા અંગે
 • 28-03-2006નાણાવિભાગતા.૧/૪/૨૦૦૫ થી અમલી નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના
 • 14-03-2006કમિશ્નર કચેરીશૈક્ષણિક કર્મચારીઓને નિવૃત્તિ સમયે જમા રજાનું રોકડમાં રૂપાંતર અંગે
 • 02-03-2006કમિશ્નર કચેરીશૈક્ષણિક કર્મચારીઓને નિવૃત્તિ સમયે ૩૦૦ અર્ધ પગારીની મર્યાદા રોકડમાં રૂપાંતર અંગે
 • 16-02-2006નાણા વિભાગસહાયકોની ફિક્સ પગારની ભરતીની નિમણુંકો અજમાયસી તરીકે કરવાની યોજના અંગે
 • 16-02-2006નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના તમામ સંવર્ગોમાંની જગ્યાઓ ઉપર સીધી ભરતીની નિમણુંકૉ ફિક્સ પગારના અજમાયશી તરીકે કરવાની યોજના.
 • 10-01-2006કમિશ્નર મ. ભો. યો.સહાયકોને નિયમિત કરવા અંગે જરૂરી સૂચનાઓ તથા દરખાસ્તના નમૂનાના પત્રકો અંગે
 • 09-01-2006શિક્ષણ વિભાગખાનગી ટ્યુશનના પ્રતિબંધ માટે સંચાલક મંડળના સોગંદનામાં અંગે
 • 01-12-2005આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગહ્ર્દય રોગ માટેની રાજયની ખાનગી હોસ્પિટલોમાં લીધેલી સારવારનું ખર્ચ રીએમ્બર્સમેન્ટ માટે પાત્ર ગણવા અંગે
 • 30-11-2005નાણાવિભાગનવી વર્ધિત પેન્શન યોજના અંગે
 • 07-11-2005કમિશ્નર કચેરીDOEACC Society ના CCC કોમ્પ્યુટર કોર્સ પાસ કરવા અંગે
 • 26-10-2005આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગખાનગી હોસ્પિટલ / સંસ્થામાં લીધેલ તબીબી સારવાર ખર્ચને રીએમ્બમેન્ટ કરવા અંગે
 • 10-10-2005શિક્ષણ વિભાગમા. અને ઉમા. શાળામાં નિમણુંક પામેલા સહાયક ને જુદી જુદી શાળાઓમાં બજાવેલ તુટક સેવાઓ૫ વર્ષની ગણતરી જોડી આપવા અંગે
 • 28-09-2005શિક્ષણ વિભાગસહાયકોની જુદી જુદી શાળાની સેવાઓ સળંગ ગણવા અને પાંચ વર્ષ પુરા થયે જે-તે સંવર્ગમાં સમાવવા અંગે
 • 09-09-2005આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગહ્ર્દયરોગ માટેની રાજયની ખાનગી હોસ્પિટલોમાં લીધેલ સારવારનું ખર્ચ રીએમ્બર્સ કરવા અંગે
 • 06-09-2005નાણાવિભાગતા.૧/૪/૨૦૦૫ થી દાખલ કરેલ નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના ની માર્ગદર્શક યોજના
 • 02-09-2005શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક શાળાઓના શૈક્ષણિક તથા બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની જન્મ તારીખમાં સુધારો કરવા અંગે
 • 02-09-2005શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્ય.શાળાઓના શૈક્ષણિક તથા બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની જન્મતારીખમા સુધારો.
 • 01-09-2005નાણાવિભાગકપાત,ફાળો, રોકાણ તેમજ વ્યાજ અંગેના બજેટ હેડ માં સુધારા અંગે
 • 26-08-2005નાણાવિભાગ

  તા. ૩૧/૧૨/’૦૬ સુધીમાં નિવૃત થતા કર્મચારીઓને જ ૨૦૦૪ – ૦૭ નાં બ્લોકની રજા પ્રવાસ રાહતની સવલત આપવા અંગે

 • 01-08-2005પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરીસ્ત્રી વિદ્યા સહાયકોને પુરા પગારમાં સમાવિષ્ઠ કરવા ૬૦ દિવસ પ્રસૃતિની રજાઓ ગણતરીમાં લેવા અંગે
 • 14-07-2005ગુ. મા./ઉમા. શિ. બોર્ડઉદ્યોગ/વાણીજ્ય શિક્ષકને વર્ક લોડ પૂરો કરવા કોમ્પ્યુટર વિષયના તાસ ફાળવવા અંગે
 • 01-07-2005શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી માધ્યમિક શાળાના કર્મચારીઓની ડુપ્લીકેટ સેવાપોથી નિભાવવા તથા સેવા વિષયક હુકમોની નકલો આપવા અંગે
 • 06-06-2005નાણાવિભાગનવી વર્ધિત પેન્શન યોજના અંગેની માર્ગદર્શક સૂચનાઓ
 • 06-06-2005નિયામક પેન્શન અને પ્રોવિડંન્ટ ફંડરાજ્ય સરકારના ફળની રકમ નિયામકશ્રી ,પેન્શન અને પ્રોવિડંન્ટ ફંડ જમા કરવા અંગે
 • 06-06-2005નાણાવિભાગપ્રથમ નિમણુંક થયા બાદ કર્મચારીઓએ પૂરી પડવાની વિગતો અંગેના ફોર્મ
 • 04-06-2005નાણાવિભાગજાહેરનામું
 • 27-04-2005પેન્શન અને પ્રોવીડન્ડ ફંડતા - ૦૧/૦૪/૨૦૦૫ ના રોજ કે ત્યારબાદ નિમણુંક પામતા કર્મચારીઓને GCSR પેન્શન રૂલ નં ૨૦૦૨ અન્વયે પેન્શનની કુટુંબ પેન્શન યોજના મંજુર ન કરવા બાબત
 • 27-04-2005શિક્ષણ વિભાગરહેમરાહે નિમણુંક પામેલ કર્મચારીને વર્ગ ઘટાડાને કારણે છુટા કરવાના થાય તેવા સંજોગોમાં ફાજલનું રક્ષણ મળવા અંગે 
 • 20-04-2005શિક્ષણ વિભાગઅનુદાનિત બિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓને બિન અનુદાનિત શાળાઓમાં તબદીલ કરી આપવાની નિતી નક્કી કરવા બાબત
 • 16-04-2005શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં કરવામાં આવેલ અનિયમિત નિમણુંકોને નિયમિત કરવા અંગે માર્ગદર્શક સિધ્ધાંતો
 • 16-04-2005શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં કરવામાં આવતી અનિયમિત નીમણુંકોને નિયમિત કરવા અંગે
 • 16-04-2005શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં કરવામાં આવતી અનિયમિત નિમણુંકોને નિયમિત કરવા અંગે માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો નક્કી કરવા બાબત
 • 24-03-2005ગુ. માં. શિ. બોર્ડબોર્ડની જાહેર પરીક્ષાની કામગીરી કરનારા શૈક્ષણિક કર્મચારીઓને વળતર રજા મંજુર કરવા બાબત
 • 21-03-2005નાણાવિભાગનિમણુંક મેળવનાર/ભરતી થનાર માટે નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના લાગુ કરવા અંગે
 • 18-03-2005નાણાવિભાગતા.૧/૪/૨૦૦૫ થી દાખલ કરવામાં આવતી નવી નક્કી કરેલી વર્ધિત પેન્શન યોજના
 • 09-03-2005નાણા વિભાગધો.૧૨ બાદ ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે જી.પી.એફ. માંથી અંસતહ આખરી ઉપાડ મંજુર કરવા અંગે 
 • 01-03-2005શિક્ષણ વિભાગઆચાર્યને વાહન ભથ્થું આપવા અંગે
 • 28-02-2005શિક્ષણ વિભાગધો.૧૦,૧૧,૧૨ સબંધમાં શૈક્ષણિક બાબતો માટે જી.પી.એફ. માંથી પેશગી/ અંશતઃ ઉપાડ મંજુર કરવા અંગે 
 • 15-02-2005કમિશ્નર કચેરીસેવાપોથીમાં કરવાની જરૂરી નોધો અંગે ખરાઈ કરવા અંગે
 • 15-02-2005ગુ. મા. ઉમા. શિ. બોર્ડબોર્ડની જાહેર પરીક્ષાની ''મધ્યસ્થ મૂલ્યાંકન'' ની કામગીરી કરનારા શૈક્ષણિક કર્મચારીઓને વળતર રજા મંજુર કરવા બાબત
 • 15-02-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડકર્મચારીઓને ડ્યુટી લીવ (ડી.એલ.) મંજુર કરવા અંગે
 • 05-02-2005શિક્ષણ વિભાગમહિલા સહાયકોને પ્રસુતિની રજા અંગે
 • 05-02-2005શિક્ષણ વિભાગમહિલા સહાયકોને પ્રસુતિની રજા અંગે
 • 10-01-2005શિક્ષણ વિભાગસહાયકને પાંચ વર્ષ ની નોકરી પુર્ણ થયે મૂળ સંવર્ગમાં ગણવા અંગે
 • 03-01-2005હિસાબી અને તિજોરીવિકલ્પ દ્વારા ઉ. પ. ધો. મેળવવા બાબત
 • 02-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડધોરણ-૧૨ ના ગુણપત્રક પ્રમાણપત્ર ઉપર એટેસ્ટેડ કરવા બાબતનું અરજી પત્રક
 • 02-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડધોરણ-૧૨ ના ગુણપત્રકની બીજી નકલ મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક
 • 02-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડઉમા. પ્રમાણપત્ર પરીક્ષાના પ્રમાણપત્ર/ ગુણપત્રકમાં નામ/અટકમાં સુધારો કરવાની અરજીનું પત્રક
 • 01-01-2005કમિશ્નર કચેરીબિન પગારી રજા / અસાધારણ રજા મંજુર કરવા અંગેનું ચેકલીસ્ટ
 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડરજા અંગેની જાણકારી
 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડ પરિશિષ્ઠ-૦૧પરિશિષ્ઠ-૦૧, આવેદનપત્રોની સંગ્રહિત ફાઈલ ઉપર લગાવવાનું પત્રક
 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડ પરિશિષ્ઠ-૧૬પરિશિષ્ઠ-૧૬, એસ.એસ.સી. પુરક પરીક્ષા, જુલાઈ
 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડ પરિશિષ્ઠ-૧૫પરિશિષ્ઠ-૧૫, સુધારા વધારા કરવાના ફોર્મ બોર્ડ ને પાછા સોંપતી વખતે ફાઈલ પર લગાવવાનું પત્રક
 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડ પરિશિષ્ઠ-૧૪પરિશિષ્ઠ-૧૪, વિકલાંગ ઉમેદવારો માટે વિશેષ જોગવાઈ અંગેનું પત્રક
 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડ પરિશિષ્ઠ-૧૩પરિશિષ્ઠ-૧૩, વિદ્યાર્થીની શાળા ફેરબદલી માટેનો પત્ર
 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડ પરિશિષ્ઠ-૧૨પરિશિષ્ઠ-૧૨, ધોરણ ૧૦ પાસ થયા બાદ સ્થળાંતર પ્રમાણ પત્ર મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક
 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડ પરિશિષ્ઠ-૧૧પરિશિષ્ઠ-૧૧, ધોરણ ૧૦ પાસ થયા બાદ ડુપ્લીકેટ પ્રમાણ પત્ર મેળવવા માટેનું અરજી પત્ર
 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડ પરિશિષ્ઠ-૧૦પરિશિષ્ઠ-૧૦, ધોરણ ૧૦ ના ગુણપત્રકની ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક
 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડ પરિશિષ્ઠ-૦૯પરિશિષ્ઠ-૦૯, ગેરહાજર દર્શાવેલ અને તેવા કેશોમાં દફતર ચકાસણી માટે કરવાની અરજીનો નમુનો
 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડ પરિશિષ્ઠ-૦૮પરિશિષ્ઠ-૦૮, ગુણ ચકાસણીની અરજીનું પત્ર
 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડ પરિશિષ્ઠ-૦૭પરિશિષ્ઠ-૦૭, માધ્યમિક શાળાંત પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા ફી પરત મેળવવાનું પત્રક
 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડ પરિશિષ્ઠ-૦૬પરિશિષ્ઠ-૦૬, ભરેલ આવેદનપત્ર કમી કરવાનું પત્ર
 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડ પરિશિષ્ઠ-૦૫પરિશિષ્ઠ-૦૫, વ્યક્તિગત આવેદનપત્રમાં થયેલ સુધારાની યાદીનું પત્રક
 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડ પરિશિષ્ઠ-૦૪પરિશિષ્ઠ-૦૪, માધ્યમિક સવલત પ્રમાણપત્ર પરીક્ષાના પ્રમાણપત્ર/ગુણપત્રકમાં નામ, અટક, જન્મ તારીખમાં સુધારો કરવાની અરજીનું પત્રક
 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડ પરિશિષ્ઠ-૦૨પરિશિષ્ઠ-૦૨, ખુટતી હાજરી ક્ષમા પાત્ર ગણવા બાબતનું અરજી પત્રક
 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડ પરિશિષ્ઠ-૦૩પરિશિષ્ઠ-૦૩, પરીક્ષામાં ઉપસ્થિત થનાર ઉમેદવારોની યાદીનું પત્રક
 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડરજા અંગે માર્ગદર્શન
 • 01-01-2005માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમમોટી શિક્ષા તથા તપાસ સમિતિની કાર્યવાહી
 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડઆચાર્યશ્રીની ફરજો ( વિનિયમ- ૧૯૭૪ મુજબ)
 • 01-01-2005ગુ.મા. શિ. બોર્ડશિક્ષકશ્રીની ફરજો (વિનિયમ-૧૯૭૪ મુજબ)


 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડક્લાર્કશ્રીની ફરજો (વિનિયમ-૧૯૭૪ મુજબ)


 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડકચેરીની કાર્ય પદ્ધતિ
 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડદફતરી વર્ગીકરણ માટે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો
 • 16-12-2004સામાન્ય વહીવટ વિભાગઅનામત અને રોસ્ટર પ્રથા-જગ્યા આધારિત આર.કે.સભરવાલ અને અન્ય વિરુદ્ધ પંજાબ સરકાર અને અન્યના કેસમાં નામ. સર્વોચ્ચ અદાલતના ચુકાદાના અમલીકરણ અંગે સ્પષ્ટતાઓ કરવા બાબત
 • 23-11-2004કમિશ્નર કચેરીઅંધ અને વિકલાંગ કર્મચારીઓને પરિવહન ભથ્થું આપવા અંગે
 • 09-11-2004નાણા વિભાગકુટુંબ પેન્શન યોજના ૧૯૭૨ : કુટુંબની વ્યાખ્યામાં માતા પિતાનો સમાવેશ કરવા અને આવક મર્યાદા નક્કી કરવા અંગે
 • 04-10-2004શિક્ષણ વિભાગમા. અને ઉમા. શાળાઓમાં સુપરવાઈઝરણી નિમણુંકમાં સુધારેલ જોગવાઈ
 • 14-09-2004તબીબી સારવારના સરકારી ઠરાવો અંગે પરિપત્રો (વિભાગ - 3)પેન્શનરોને હ્ર્ધ્યનો કૃત્રિમ વાબ્લ, પેશમેકર તથા સાંભળવાના સાધનાનો ખર્ચ આપવા અંગે
 • 17-08-2004નાણાવિભાગ

  વયનિવૃત થતા કર્મચારીઓને ૨૦૦૪ - ’૦૭ ના બ્લોક વર્ષ માટે રજા પ્રવાસ રાહતની સવલત અંગે

 • 17-06-2004નાણાવિભાગસ્વેચ્છિક નિવૃત્તિ વખતે પેન્શનપાત્ર સેવાનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા અંગે
 • 21-05-2004કમિશ્નર કચેરીબિનસરકારી મા. / ઉમાં. શાળાઓના કર્મચારીઓની સેવાપોથી અંગે સુચના
 • 15-04-2004ગુ. મા. ઉમા. શિ. બોર્ડશિક્ષક તાલીમ દરમિયાન શિક્ષકોને હાજર રાખવા બાબત
 • 09-04-2004પ્રા. શિ. નિયામકની કચેરીસ્ત્રી વિદ્યા સહાયકોને પ્રસુતિની રજા મંજુર કરવા અંગે 
 • 19-03-2004સામાન્ય વહીવટ વિભાગખાનગી અહેવાલ સમયસર લખવા તથા સમીક્ષા કરવા બાબત 
 • 12-02-2004શિક્ષણ વિભાગસરકારી માધ્યમિક તથા ઉ.મા.શાળાઓના શૈક્ષણીક તથા બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની ભરતી બાબત.
 • 01-01-2004ગુજરાત એજ્યુ. ટ્રિબ્યુનલ અમદાવાદહાયર સેકન્ડરીના શિક્ષક/કર્મચારીને ફાજલ કરવા અંગેણી કાનૂની નિતી
 • 01-01-2004ગુજરાત રાજ્ય સેવા તબીબી સારવારના નિયમો-પરિપત્રો-ઠરાવો તથા સુધારવોરાજ્ય બહાર સારવાર લેવાના પરિપત્રનું બીડાણ-ચેકલીસ્ટ
 • 06-12-2003નાણાવિભાગરજા પ્રવાસ રાહતનો લાભ મોકૂફ રાખવા અંગે
 • 22-10-2003શિક્ષણ વિભાગવિદ્યા સહાયક યોજના / સ્ત્રી વિદ્યા સહાયકોને પ્રસુતિ રજા
 • 24-09-2003નાણાવિભાગકુટુંબ પેન્શન યોજના - ૧૯૭૨, કુટુંબપેન્શન પાત્ર સંતાનોની આવકમર્યાદા નક્કિ કરવા
 • 23-09-2003શિક્ષણ વિભાગહક્ક રજા મેળવવા અંગે
 • 23-09-2003શિક્ષણ વિભાગશૈક્ષણિક અને બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીઓને પ્રાપ્ત રજાનું રોકડમાં રૂપાંતર અંગે
 • 22-09-2003હિસાબી અને તિજોરીનિયામક ગાંધીનગરમાનસિક શારીરિક રીતે અપંગ બાળકનું નામ આજીવન કુટુંબપેન્શનર તારીકે દાખલ કરવા સમયે માંગવાના પ્રમાણપત્રો અંગે
 • 27-08-2003શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. તથા ઉમા. શાળાના ફાજલ શિક્ષકો/કર્મચારીઓને રક્ષણ આપવા બાબત
 • 18-08-2003નાણાવિભાગ

  રજા પ્રવાસ રાહતની સવલત મોકૂફ રાખવામાં આવેલ હતી તેની મુદતમાં એક વર્ષનો વધારો કરવા અંગે

 • 06-08-2003નાણા વિભાગનાના કુટુંબના ધોરણને ઉત્તેજન આપવા માટે સરકારી કર્મચારી / અધિકારીઓને પ્રોત્સાહનણી યોજના અંગે
 • 06-08-2003તબીબી સારવારના સરકારી ઠરાવો અંગે પરિપત્રો (વિભાગ - 3)હ્ધ્યરોગ એન્જિયોપ્લાસ્ટીની સારવાર દરમ્યાન વપરાતા કોરોનરી સ્ટેન્ટ અંગે
 • 25-07-2003શિક્ષણ વિભાગમા. અને ઉમા. શાળાઓમાં ફી લેવા અંગે
 • 08-07-2003કમિશ્નર કચેરી અને મ. ભો. યોજનાશિક્ષકો દ્વારા કરાવવામાં આવતા ટ્યુશનો સદંતર બંધ કરાવવા બાબત
 • 25-06-2003શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં ફી લેવા અંગે
 • 18-03-2003ગુ.મા.અને ઉ.મા.શિક્ષણ બોર્ડબોર્ડની જાહેર પરીક્ષાઓ દરમિયાન કર્મચારી દ્વારા ગેરરીતી ગુનો થાય તો તેના માટેનું શિક્ષાકોષ્ટક - મહત્વના પરિપત્ર.
 • 09-03-2003નાણા વિભાગપગારના હેતુ માટે સેવા જોડવા અંગે
 • 17-12-2002નાણા વિભાગસરકારી અધિકારી/ કર્મચારીની સર્વિસ બુક ખોવાય જવી/ ગુમ થવી/ ચોરી થઇ જવી કે નાશ પામવાના પ્રસંગોએ ડુપ્લીકેટ સર્વિસ બુક બનાવવા તથા તેને પ્રમાણિત કરવા બાબત
 • 29-10-2002કમિશ્નર કચેરી અને મ. ભો. યોજનાસહાયક સંવર્ગમાં બજાવેલ છુટક-છુટક નોકરી સળંગગણી પાંચ વર્ષ ગણવા અંગે
 • 23-08-2002કમિશ્નર કચેરીઓડીટ વાંધાની પૂર્તતા- દરખાસ્તનો નિર્ણય ના આવે ત્યાં સુધી અમાન્ય રકમ ની વસુલાત ન કરવા અંગે 
 • 19-08-2002નાણા વિભાગ'' કુટુંબ ''ની વ્યાખ્યામાં '' માતા-પિતા '' નો સમાવેશ કરવા અને આવક મર્યાદા નક્કી કરવા અંગે
 • 16-08-2002શિક્ષણ વિભાગમા. અને ઉમા. શાળાઓમાં શિક્ષકોને રક્ષણ આપવા બાબત
 • 20-07-2002કમિશ્નર મ. ભો. અને શાળાઓની કચેરીકૈલાશ માન સરોવરની યાત્રા માટે બિનસરકારી માધ્યમિક શાળાના કર્મચારીઓને ૩૦ દિવસની ખાસ પરચુરણ રજા મંજુર કરવા બાબત
 • 21-06-2002નાણા વિભાગનવી સેવામાં ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ યોજના મંજુર કરવા અંગે
 • 01-05-2002નાણા વિભાગનવી સેવામાં ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ યોજના મંજુર કરવા અંગે
 • 01-05-2002નાણા વિભાગનવી સેવામાં ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજુર કરવા બાબત
 • 01-05-2002ગુ. મા. શિ. બોર્ડવેકેશન દરમીયાન કામગીરી માટે રોકવામાં આવતા શૈક્ષણિક કર્મચારીઓને મળવાપાત્ર રજા (ઈ.એલ.) અંગે
 • 30-04-2002શિક્ષણ વિભાગગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમ ૧૯૭૪ - ટ્યુશન પર પ્રતિબંધ અંગે
 • 10-01-2002શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી શાળાઓના વહીવટ બદલવા અંગે 
 • 01-01-2002પેન્શન નિયમપેન્શન નિયમો - ૨૦૦૨
 • 11-12-2001શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં કરવામાં આવતી અનિયમિત નિમણુંકોને નિયમિત કરવા અંગે માર્ગદર્શિક સિદ્ધાંતો નક્કી કરવા બાબત
 • 27-09-2001નાણા વિભાગપગારના હેતુ માટે સેવા જોડવા અંગે
 • 10-07-2001શિક્ષણ વિભાગરાજ્યન તમામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમા વિકલાંગ ધારો- ૧૯૯૫ અન્વયે વિકલાંગો માટે પ્રવેશમા ત્રણ ટકા બેઠકો અનામત રાખવા બાબત.
 • 26-06-2001શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્ય./ઉચ્ચ.માધ્ય.શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયક વહીવટી સહાયક અને સાથી સહાયકની ભરતીમાં રોસ્ટર લાગુ પાડવા બાબત.
 • 16-06-2001નાણાવિભાગ

   તદન અપંગ ( પેરપ્લેજિકની ક્ષતિ ધરાવતા ) કર્મચારીને રજાપ્રવાસ – રાહતનું વિકલ્પે રોકડમાં રૂપાંતર

 • 15-05-2001શિક્ષણ વિભાગતા ૩૦-૦૬-૧૯૯૮ સુધીમાં નિમાયેલા કર્મચારીઓના રક્ષણ માં સુધારો કરવા અંગે
 • 08-05-2001નાણાવિભાગ

  ૧૯૯૬ – ’૯૯  બ્લોકવર્ષની રજા પ્રવાસ રાહતની સવલત તા. ૩૦/૬/’૦૧ સુધી આપવા અંગે

   
 • 05-05-2001તબીબી સારવારના સરકારી ઠરાવો અંગે પરિપત્રો (વિભાગ - 3)ડીડીએમએમ ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ કાર્ડિયોલોજી અને કાર્ડિયો વાસ્કયુલર સર્જરી, નડિયાદને ગુજરાત રાજય સેવા (તબીબી સારવાર) નિયમો-૧૯૮૮ હેઠલ હય્દય રોગની સારવાર માટે માન્યતા આપવા અંગે
 • 30-04-2001નાણાવિભાગ

  રજા પ્રવાસ રાહત હેઠળ ઘોડા, ટટુ કે ડોલી દ્રારા મુસાફરી  કરવા અંગે

 • 27-03-2001નાણાવિભાગ

  રજા પ્રવાસ રાહત હેઠળ ભાડાના વાહન દ્રારા કરાયેલ મુસાફરી અંગે

   
 • 03-02-2001નાણાવિભાગ

  અમદાવાદથી દિલ્હી વચ્ચે સરકારી પ્રવાસ જેટ એરવેઝ દ્રારા કરવા અંગે

 • 24-01-2001કમિશ્નર કચેરી૧૦-૦૩-૨૦૦૦ કે ત્યારબાદ અવસાન પામનાર કર્મચારી અંગેના રહેમરાહ નિમણુંક બાબત
 • 01-01-2001ગુજરાત રાજ્ય સેવા તબીબી સારવારના નિયમો-પરિપત્રો-ઠરાવો તથા સુધારવોક્રિષ્ના હાર્ટ ઇન્સ્ટીટયુટ ઘુમા ખાતે સરકારી કર્મચારીઓ એ લીધેલી તબીબી સારવારના ખર્ચ મંજુર આપવા અંગે
 • 17-11-2000કમિ. ઓફ. સ્કુલરાજ્યની મા. /ઉમા. શાળાઓ માટે સોફ્ટવેર ખરીદવા અંગે
 • 11-10-2000ગુ. પ્રવાસન નિગમ લિ,

  એલ.ટી.સી. માટે તા. ૧૦/૧૦/૨૦૦૦ થી અમલમાં આવતાં મુસાફરીના દર અંગે

 • 10-10-2000નાણા વિભાગરજા મંજુર કરવાની સત્તાસોંપણી બાબત કાર્યપધ્ધતિના અમલ અંગે
 • 06-10-2000નાણાવિભાગમાનસિક / શારીરિક રીતે અશકત બાળકોને આજીવન કુટુંબપેન્શન આપવા અંગે
 • 20-09-2000શિક્ષણ વિભાગજુન-૧૯૯૯થી અમલમાં આવેલ નવી ગ્રાન્ટનીતિ ના હુકમો બાદ જુના હુકમો આપો આપ રદ થવા અંગે
 • 05-09-2000સા.વ.વિભાગઅનામત અને રોસ્ટર પ્રથા- " જગ્યા આધારિત " નમુનારૂપ રોસ્ટર ક્રમાંકોમાં ફેરફાર બાબત
 • 09-08-2000નાણા વિભાગરજા પ્રવાસ રાહત હેઠળની મુસાફરી દરિયાઈ માર્ગે ફરવા માટેના પાત્રતાના ધોરણો
 • 26-07-2000શિક્ષણ વિભાગવસ્તી ગણતરીમાં ફરજ બજાવતા બિન સરકારી માધ્યમિક શાળાના કર્મચારીઓને હક્ક રજા જમા આપવા બાબત 
 • 23-06-2000નાણા વિભાગનિવૃત પહેલા અને નિવૃત્તિ બાદ અવસાન પામતા કર્મચારીયોને લેણી અને મળવા પાત્ર રકમની ચૂકવણી માટે નિયુક્તિ
 • 19-06-2000નાણા વિભાગઅનુદાન મેળવતી સંસ્થાઓના શૈક્ષણિક તેમજ બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીઓને અસાધારણ રજા
 • 19-06-2000નાણાવિભાગ

  કર્મચારીઓને રજા પ્રવાસ રાહતનો લાભ લેવા પેશગીની મંજુરી  અંગે

 • 19-06-2000શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં સ્થળ ફેરફાર અને નવી ગ્રાન્ટ નીતિ અન્વયે ઉપસ્થિત થયેલ મુદ્દાઓની સ્પષ્ટતા 
 • 31-05-2000કમિશ્નર ઓફ સ્કૂલ્સઅનામત રોસ્ટર પ્રથા જગ્યા આધારિત શ્રી આર.કે.સભરવાલ અને અન્ય વિરુદ્ધ પંજાબ સરકાર અને અન્યોના કેસમાં અદાલતના ચુકાદાના અમલીકરણ બાબત
 • 30-05-2000શિક્ષણ વિભાગશાળાના શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક સ્ટાફના સભ્યોનું વર્તન તથા શિસ્ત અંગે
 • 30-05-2000શિક્ષણ વિભાગવિદ્યાર્થી પ્રવેશ / શાળાના શત્ર / રજાઓ અને વેકેશન અંગે
 • 30-05-2000શિક્ષણ વિભાગગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિમયો, ૧૯૭૨-૧૯૭૪ માં ફેરફાર કરવા અંગે
 • 22-05-2000ગુજરાત રાજ્ય સેવા તબીબી સારવારના નિયમો-પરિપત્રો-ઠરાવો તથા સુધારવોતબીબી સારવાર ખર્ચની મંજૂરી અંગે
 • 01-04-2000ગુજરાત રાજ્ય સેવા તબીબી સારવારના નિયમો-પરિપત્રો-ઠરાવો તથા સુધારાવોસરકારી કર્મચારીઓ તથા અધિકારીઓના ખાસ કિસ્સામાં તબીબી સારવારના ખર્ચને મંજૂરી આપવા બાબતની સૂચનાઓ અંગે
 • 28-03-2000કમિશ્નર ઓફ સ્કુલનવી ગ્રાન્ટ નીતિ અંગે વર્ગ દીઠ ફાળવવાની નીભાવ ગ્રાન્ટ બાબત
 • 01-03-2000સા.વ.વિભાગસીધી ભરતી અને બઢતીની નીમણુંકો માં અનુ.જનજાતિઓની અનામતની ટકાવારીમાં વધારો કરવા અંગે
 • 19-02-2000સા.વ.વિભાગજગ્યા આધારિત રોસ્ટર માં શારીરિક ખોડખાપણ ની જગ્યા અંગે
 • 10-02-2000શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓના ઓડીટ બાબત
 • 01-02-2000નાણાં વિભાગઅંધ અને વિકલાંગ કર્મચારીઓને પરિવહન ભથ્થા અંગે
 • 17-01-2000શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી માધ્ય .અને ઉમા. શાળાઓ માં સહાયક ભરતી અંગે
 • 01-01-2000તબીબી સારવારના સરકારી ઠરાવો અંગે પરિપત્રો (વિભાગ - 3)કિષ્ના હાર્ટ ઇન્સ્ટીટયુટ, ઘુમા ખાતે સરકારી કર્મચારીઓએ લીધેલા તબીબી સારવારનો ખર્ચ મંજુર કરવા અંગે
 • 24-11-1999કમિશ્નર કચેરીબિન સરકારી માધ્યમિક શાળાની બિન શેક્ષણિક કર્મચારીઓની જગ્યાઓ બઢતીથી ભરવા દેવા બાબત
 • 20-10-1999શિક્ષણ વિભાગઅનુદાન સહાય માટે વિદ્યાર્થી સંખ્યા નિશ્ચિત કરવા બાબત
 • 20-10-1999શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી માધ્યમિક શાળાની બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની જગ્યાઓ બઢતીથી ભરીદેવા બાબત.
 • 11-10-1999નાણાવિભાગએક બ્લોકના પ્રવાસ રાહતનો લાભ બીજા બ્લોકના પ્રથમ વર્ષ સુધી મળવાપાત્ર ગણવાની સ્પષ્ટતા કરવા અંગે
 • 11-10-1999નાણા વિભાગરજા પ્રવાસ રાહતના બ્લોકની મુદત લંબાવવા અંગે
 • 06-10-1999નાણા વિભાગમાનસિક-શારીરિક રીતે અશક્ત બાળકોને આજીવન કુટુંબ પેન્શન આપવા બાબત.
 • 03-10-1999તબીબી સારવારના સરકારી ઠરાવો અંગે પરિપત્રો (વિભાગ - 3)આઈ.આર.એલ.એ. પ્રથા હેઠળ મેળવતાં પેન્શનરોના તબીબી ખર્ચ પરત ભરપાઈનાં બિલોની રકમ પેન્શરના બેન્કના એકાઉન્ટમાં જમાં કરવવા અંગે
 • 23-09-1999શિક્ષણ વિભાગરાજયની તમામ શાળાઓના શિક્ષકો તથા આચાર્યોની જમાપ્રાપ્ત રજા/ અર્ધપગારી રજાનું નિવૃતિ સમયે રોકડા રરૂવાંતર કરવા  (૩૦૦ રજાનું) કરવા દેવા અંગે
 • 23-09-1999શિક્ષણ વિભાગરાજ્યણી તમામ શાળાઓના શિક્ષકો તથા આચાર્યોને પ્રાપ્ત રજા અર્ધપગારી રજાનું નિવૃત્તિ સમયે રોકડમાં રૂપાંતર કરવા દેવા બાબત 
 • 31-08-1999સા. વ. વિભાગઅનામત અને રોસ્ટર પ્રથા-જગ્યા આધારિત શ્રી આર.કે.સભરવાલ અને અન્ય વિરુદ્ધ અદાલતના ચુકાદાના અમલીકરણ અંગે સ્પષ્ટતાઓ કરવા બાબત
 • 13-08-1999શિક્ષણ વિભાગપગારખર્ચ/ઈતરખર્ચ/ફી નું ધોરણ સુધારવા
 • 30-07-1999શિક્ષણ વિભાગમહિલા કર્મચારીઓને પ્રસુતિ રજા અને પુરુષ કર્મચારીને પિતૃત્વની રજા બાબત
 • 16-07-1999નાણાવિભાગરાજયની તમામ શાળાઓના શિક્ષકો તથા આચાર્યોની જમાપ્રાપ્ત રજા/ અર્ધપગારી રજાનું નિવૃતિ સમયે રોકડા રરૂવાંતર કરવા  (૩૦૦ રજાનું) કરવા દેવા અંગે
 • 16-07-1999નાણા વિભાગરાજ્યની તમામ શાળાઓના શિક્ષકો તથા આચાર્યોને જમા પ્રાપ્ત રજા/અર્ધપગારી રજાનું નિવૃત્તિ સમયે રોકડામાં રૂપાંતર કરવા દેવા બાબત
 • 02-07-1999શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક અને ઉ.માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયક,વહીવટી સહાયક અને સાથી સહાયક ની ભરતી અંગે
 • 02-07-1999શિક્ષણ વિભાગપગારખર્ચ/ઈતરખર્ચ/ફી નું ધોરણ સુધારવા
 • 30-06-1999શિક્ષણ વિભાગઅનુદાન સહાયનું ધોરણ સુધારવા અંગે
 • 07-06-1999શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક શાળાના બિનશેક્ષણિક કર્મચારીઓનું સંખ્યાબળ નક્કી કરવા અંગે
 • 31-05-1999સામાન્ય વહીવટ વિભાગસરકારી કર્મચારીઓએ પાસ કરવાની હિન્દી ભાષા પરીક્ષાઓમાં પાસ થવાના ધોરણ બાબત
 • 18-05-1999શિક્ષણ વિભાગમા. અને ઉમા. શાળાઓમાં શૈક્ષણિક કર્મચારીઓના ભરતીના રેશીયા અંગે
 • 15-05-1999શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓને ક્રમિક વધારાના વર્ગો ખોલવા માટે અરજી ફી દાખલ કરવા તેમજ શાળાઓનું કદમર્યાદિત કરવા બાબત
 • 21-04-1999G.R.F.D.

  Revision of entitlements to travel on LTC

 • 26-03-1999ગુજરાત રાજ્ય સેવા તબીબી સારવારના નિયમો-પરિપત્રો-ઠરાવો તથા સુધારવોઅપંગ પુત્ર-પુત્રી/આશ્રિત માટે મેડીકલ સારવાર અને ભવિષ્ય માટે કરેલ બચત રૂપિયા ૪૦,૦૦૦ સુધી ઇન્કમ તેક્ષમાંથી મુક્તિ અંગે 
 • 09-03-1999શિક્ષણ વિભાગ અને ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશનરની કચેરીબિન સરકારી માધ્યમિક શાળાનાં કર્મચારીઓને રજા પ્રવાસ રાહતનો લાભ આપવા અંગે
 • 08-03-1999સા. વ. વિભાગભરતીમાં અનામતની જોગવાઈઓ
 • 08-03-1999સા. વ. વિભાગઅનામત અને રોસ્ટર પ્રથા- " ખાલી જગ્યા આધારિત રોસ્ટર " નિયત કરવા અંગે
 • 08-03-1999શિક્ષણ વિભાગમહિલા કર્મચારીને પ્રસુતિની રજા અને પુરુષ કર્મચારીને પિતૃત્વની રજા બાબત 
 • 22-02-1999શિક્ષણ વિભાગ બિનસરકારી માધ્યમિક શાળાના બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓનું સંખ્યાબળ નક્કી કરવા અંગે
 • 11-11-1998સામાન્ય વહીવટ વિભાગસરકારી કર્મચારી/અધિકારીઓએ પાસ કરવાની હિન્દી ભાષા પરીક્ષાની મુક્તિ આપવા બાબત
 • 03-11-1998શિક્ષણ વિભાગમાધ્યમિક શાળાઓમાં કોમ્પ્યુટરનો અભ્યાસક્રમ શરુ કરવાની નવી બાબતની મંજૂરી અંગે
 • 21-09-1998પ્રવાસી માહિતી કેન્દ્રએલ.ટી.સી. નાં નવા દરો અંગે સ્પષ્ટતા
 • 10-09-1998Finance DepartmentAccommodation entitlement for journey on tour
 • 14-08-1998નાણા વિભાગસુધારેલ ઉ.પ.ધો.યોજના અંગે
 • 23-07-1998ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરશ્રીની કચેરીબિન સરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના કર્મચારીઓની હડતાલની વિનિયમિત કરવા બાબત
 • 06-07-1998શિક્ષણ વિભાગતા ૩૦-૦૬-૧૯૯૮ સુધીમાં નિમાયેલા કર્ચારીઓને રક્ષણ આપવા બાબત
 • 22-05-1998શૌક્ષણિક વિભાગબિનસરકારી માધ્ય / ઉ.મા શાળાઓના બિન શૌક્ષણિક કર્મચારીઓના સત્રાંતે નિવૃતિના લાભ અંગે
 • 22-04-1998શિક્ષણ વિભાગ​અનુદાન સહાયની નવી નીતિ અન્વયે મકાન ભાડા 
 • 09-03-1998શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી મા. - ઉમા. શાળાઓના શૈક્ષણિક તેમજ બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની ઉ. પ. ધો. યોજનામાં સુધારા બાબત
 • 09-03-1998શિક્ષણ વિભાગવહીવટી કર્મચારીઓના મહેકમની સંખ્યા નક્કી કરવા અંગે
 • 27-11-1997શૌક્ષણક વિભાગબિનસરકારી માધ્ય / ઉ.મા શાળાઓના બિન શૌક્ષણિક કર્મચારીઓના સત્રાંતે નિવૃતિના લાભ અંગે
 • 10-07-1997શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક શાળાના શિક્ષકોની હડતાલ દરમિયાનની ગેરહાજરીને ખાસ રજાઓ તરીકે મંજુર કરવા બાબત
 • 07-07-1997ઉચ્ચશિક્ષણ કમિશ્નરરૂ ૨૫૦૦/- થી વધુ ખર્ચની ચુકવણી ચેકથી કરવા અંગે 
 • 20-06-1997ઉચ્ચ.શિક્ષણ.કમિસ્વેચ્છિક સ્વાયત્તાની નીતિ સ્થગિત કરવા બાબત
 • 29-05-1997શિક્ષણ વિભાગમાજી સૈનિકોના બાળકોને શૈક્ષણિક સવલતો આપવા આવક-મર્યાદાનું ધોરણ સુધારા  
 • 19-05-1997શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી મા. /ઉમા. શાળાઓને સ્વૈચ્છિક રીતે સ્વાયતત્તા આપવા બાબત
 • 01-05-1997આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગહ્રદય રોગની સારવાર માટે થયેલી ખર્ચને મંજુરી આપવા બાબત
 • 24-04-1997ઉચ્યશિક્ષણ કમિશ્નર કચેરીલધુમતિ માધ્યમિક શાળાઓના કર્મચારીઓને નિવૃતીવય અંતર્ગત વિનિયમ -૩૬ ના પાલનમાંથી મુકિત અંગે
 • 10-04-1997ઉચ્ચશિક્ષણ કમિશ્નર કચેરી૧૯૯૫-૧૯૯૬ ના વર્ષના નિભાવગ્રાન્ટ ગણતરી તથા રૂ ૨૫૦૦ થી વધારાની રકમ ચુકવણા ચેક થી કરવા બાબત
 • 06-03-1997શિક્ષણ વિભાગમા. અને ઉમા. શાળાના ફાજલ શિક્ષક કર્મચારીઓને રક્ષણ આપવા બાબત
 • 20-02-1997કમિશ્નર કચેરીફાજલ કર્મચારીઓને સમાવવા બાબત
 • 10-01-1997શિક્ષણ વિભાગખાનગી ટ્યુશન પર પ્રતિબંધ મુકવા અંગે
 • 09-01-1997ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરીવેકેશન ભોગવતા અટકાવેલ કર્મચારીઓને પ્રમાણસર પ્રાપ્ત રજા આપવા બાબત
 • 10-12-1996ગુ. મા. શિ. બોર્ડશાળાના મકાનના સ્થળ ફેરફાર કરવા બાબત
 • 29-11-1996શિક્ષણ વિભાગબિન શૈક્ષણિક કર્મચારીને બઢતીની જોગવાઈમા સુધારા અંગે
 • 27-09-1996શિક્ષણ વિભાગગ્રાન્ટ ઇન એઇડ કોડના નિયમ ૬૪.૩ માં સુધારો કરવા બાબત 
 • 20-09-1996શિક્ષણ વિભાગ​સી એ ઓડીટ સ્ટેટમેન્ટમાં દર્શાવેલ વિધ્યાર્થી ફી ની રકમ નીભાવ ગ્રાન્ટમાં સરભર કરવા બાબત 
 • 30-07-1996શિક્ષણ વિભાગબિન સરકરી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં સુપરવાઈઝરની નિમણુંક કરવા બાબત
 • 24-06-1996કમિશ્નર કચેરીબિન સરકારી માધ્યમિક શાળાઓની સરાસરી હાજરી કોન્ડોન કરવા અંગે 
 • 01-06-1996શિક્ષણ વિભાગજાહેર સાહસો/ ખાનગી ઔદ્યોગિક એકમો સંચાલિત બિનસરકારી માધ્ય/ ઉચ્ચ માધ્યમિક શાળાઓને અપાતી ગ્રાન્ટ બાબત
 • 02-12-1995સા. વ. વિભાગઇજાફો અટકાવવાની શિક્ષા કરવા અંગે
 • 11-10-1995શિક્ષણ વિભાગસીધી પગાર યોજના હેઠળ માં. / ઉમા. શાળાના કર્મચારીના પગારબીલ આચાર્યની સહીથી કરવા અંગે
 • 30-09-1995કમિશ્નર કચેરીજાહેર પરીક્ષામાં ગેરરીતી બદલ કર્મચારી સામે લેવાના પગલા બાબત
 • 18-09-1995નાણા વિભાગજોડિયા બાળકો સમેત ત્રણ બાળકોના કિસ્સામાં રજા પ્રવાસ રાહત
 • 16-09-1995કમિશ્નર કચેરીફાજલ તરીકેનું રક્ષણ મેળવવા અંગે
 • 15-09-1995શિક્ષણ વિભાગજીલ્લા શિક્ષણાધિકારી ને આપવામાં આવેલ ગ્રાન્ટકાપ  નિ સતા બાબત
 • 02-09-1995કમિશ્નર કચેરીશાળાઓના રેકર્ડની જાળવણી અંગે
 • 25-08-1995શિક્ષણ વિભાગમા. અને ઉમા. શાળાઓમાં સરાસરી હાજરીમાં પડતી તૂટ માફ કરવા બાબત 
 • 03-07-1995શિક્ષણ વિભાગનવી બિન સરકારી માધ્યમિક શાળાઓને અનુદાન સહાય આપવા બાબત
 • 05-05-1995નાણા વિભાગબિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓને પ્રાપ્ત રજાઓનું રૂપાંતર કરવા અંગે ( સેવા દરમિયાન)


 • 02-05-1995ગુ. મા. શિ. બોર્ડબિનસરકારી માધ્યમિક શાળાઓમાં ભરતી માટે પસંદગી સમિતિ ની રચના અને કાર્ય પધ્ધતિ અંગે
 • 02-05-1995ગુ. મા. શિ. બોર્ડમાન્ય માધ્યમિક શાળાના શિક્ષકોને બી.એડ ની લાયકાત મેળવે તે પેહેલાની કરેલી નોકરીનો સમય અનુભવ તરીકે ગણતરીમાં લેવા અંગે
 • 20-04-1995સંયુક્ત શિક્ષણ નિયામકની કચેરીઉમા. શાળામાં ઉમા. વિભાગના સુપરવાઈઝરની નિમણુંક માટેની ગુણાંકન યોજના બાબત
 • 01-02-1995આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગરીએમ્બર્સમેન્ટના બીલો ઉપર પ્રતીહસ્તાક્ષર કરવા અંગે
 • 17-01-1995શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી માધ્યમિક શાળાના કર્મચારિયો માટે ઉ.પ.ધો.મંજુર કરવા સમિતિ રચવા અંગે
 • 21-12-1994શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી માધ્યમિક તથા ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના ફાજલ શિક્ષકો/ કર્મચારીઓને રક્ષણ આપવા બાબત 
 • 06-12-1994ઉચ્ચશિક્ષણ કમિશ્નર કચેરીબિનસરકારી મા. /ઉમા. શાળાઓમાં બીનશૈક્ષણીક કર્મચારીઓને બઢતી આપવા અંગે
 • 23-11-1994શિક્ષણ વિભાગસંચાલક મંડળનું લવાજમ ગ્રાન્ટ માન્ય ગણવા બાબત
 • 04-10-1994શિક્ષણ વિભાગસા. શૈ. પછાત વર્ગ માટે ફાળવેલ અનામત જગ્યા માટે નિયમ સંગ્રહ 55.5 સુધારવા માટે
 • 30-09-1994સા. વ. વિભાગસા. શૈ. પછાત વર્ગ માટે અનામતની ટકાવારીમાં જિલ્લાવાર વસ્તીના પ્રમાણમાં જાળવવા અને નવેસરથી રોસ્ટર ક્રમાંકો નક્કી કરવા
 • 16-08-1994નાણા વિભાગસરકારી કર્મચારીઓની સુધારેલ ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ યોજના અંગે
 • 16-08-1994નાણા વિભાગશિક્ષકોની સુધારેલ ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ યોજના અંગે
 • 11-08-1994શિક્ષણવિભાગબિન સરકારી માધ્યમિક શાળાના કર્મચારીઓની વયનિવૃત્તિ તારીખ નક્કી કરવા અંગે
 • 11-07-1994તબીબી સારવારના સરકારી ઠરાવો અંગે પરિપત્રો (વિભાગ - 3)રાજય રાજય સેવા (તબીબી સારવાર) નિયમો ૧૯૮૮ હેઠળ રાજયમાં ઉપલબ્ધ તબીબી સારવાર માટે પેશગી મંજુર કરવા બાબત
 • 18-06-1994આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગક્ષય, કેન્સર અને મુત્રપિંડ (કીડની) ના રોગોની સારવારનું ખર્ચ રીએમ્બેસ પાત્ર ગણવા બાબત
 • 08-06-1994તબીબી સારવારના સરકારી ઠરાવો અંગે પરિપત્રો (વિભાગ - 3)રાજય સરકારના કર્મચારીઓ માટે તબીબી સારવારના નિયમો
 • 07-06-1994શિક્ષણ વિભાગમા. અને ઉમા. શાળાઓમાં સુપરવાઈઝરની નિમણુંક અંગે
 • 07-06-1994શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી માધ્યમિક શાળાઓમાં સુપરવાઈઝરની જગ્યા માટે
 • 21-05-1994શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યામિક શાળાના ફાજલ શિક્ષકોને / કર્મચારીઓને રક્ષણ આપવા બાબત
 • 31-03-1994નાણા વિભાગઉ.પ.ધો.યોજનામાં જરૂરી સુધારા
 • 22-03-1994આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણપી.આઈ. હેલ્થકેર સેન્ટર, રાજકોટને લિયોટ્રીપ્સીની સારવાર માટે ગુજરાત રાજય સેવા (તા.સા) નિયમો, ૧૯૮૮ હેઠળ માનયતા આપવા બાબત
 • 17-03-1994શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓને આપવામાં આવતા અનુદાન બાબત
 • 13-03-1994શિક્ષણ વિભાગઉ.પ.ધો. ના પગાર વધારા પર નિભાવ ગ્રાન્ટ ન આપવા બાબત


 • 27-12-1993ઉચ્ચશિક્ષણ કમિશ્નર કચેરી આચાર્યની જગ્યા અનામત કક્ષામાં નહિ ગણવા બાબત
 • 23-12-1993શિક્ષણ વિભાગઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના કર્મચારીઓને આચાર સંહિતા લાગુ પાડવા અંગે
 • 02-12-1993ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિ.આચાર્યને વાહન ભથ્થું આપવા અંગે
 • 09-09-1993શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક શાળાઓ પૈકી કન્યા શાળાઓમાં સ્ત્રી શિક્ષકાની નિમણુંક બાબત
 • 10-08-1993શિક્ષણ વિભાગનવી અનુદાન નીતિ " બિન સરકારી માધ્યમિક શાળાઓને અનુદાન સહાય "
 • 10-08-1993ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિ.આચાર્યને વાહન ભથ્થું આપવા અંગે
 • 26-07-1993નાણા વિભાગઉ.પ.ધો.યોજના હેઠળ પગાર બાંધણીની ચકાસણી બાબત
 • 11-05-1993શિક્ષણ વિભાગઉ.પ.ધો.અન્વયે શિક્ષકો માટે વિકલ્પ આપવાની તારીખ લંબાવવા અંગે
 • 11-03-1993ગુ.મા.શિ.બોર્ડઆચાર્યની નીમણુંક માટે જે તે શાળાના સીનીયર શિક્ષકને બઢતી અપવા બાબત
 • 24-12-1992ગુ.માં.શિ.બોર્ડમાધ્યમિક શિક્ષકની ભરતીમાં આંકડાશાસ્ત્ર (b.sc) ના ઉમેદવારોને માન્ય રાખવા બાબત
 • 17-07-1992શિક્ષણ વિભાગઅનુદાન સહાયનિ કેટલીક જોગવાઈઓમાં સુધારો કરવા અંગે
 • 22-06-1992સામાન્ય વહીવટ વિભાગશ્રાવણ માસના સોમવારે મહાપૂજાના દર્શન કરવા બપોરે જવાની પરવાનગી આપવા બાબત.
 • 06-05-1992નાણા વિભાગબઢતીની તકોનો અભાવ અથવા બઢતીની માર્યાદિત તકોનો પ્રશ્ન હલ કરવા માટે અમલમાં મુકેલ ઉ.પ.ધો.અંગે
 • 29-04-1992શિક્ષણ વિભાગમાધ્યમિક ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના શિક્ષકોને ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ આપવા બાબત
 • 20-04-1992શિક્ષણ વિભાગગુ.મા.શિ.વી.નિયમો ૧૯૭૪ તેમાં ફેરફાર કરવા બાબત.
 • 07-04-1992શિક્ષણવિભાગવર્ગ-૪ ના કર્મચારીને નિવૃતિના તારીખ મહિનાની આખર તારીખે નિવૃત કરવા અંગે
 • 02-01-1992શિક્ષણ વિભાગએક કરતા વધુ માધ્યમ વાળી શાળાઓમાં માધ્યમ પ્રમાણે વિભાજન કરવા અંગે 
 • 16-12-1991ઉચ્ચશિક્ષણ કમિશ્નર કચેરીબિનસરકારી મા. /ઉમા. શાળાઓમાં અનામત જગ્યાઓ અને સેમેસ્ટર પ્રથાઓ લાગુ પાડવા અંગે
 • 11-10-1991નાણા વિભાગઉ.પ્.ધો.ના સ્પષ્ટીકરણ ના મુદ્દાઓ અંગે
 • 10-10-1991ઉચ્ચ શિક્ષણ કમીશ્નરની કચેરીચુંટણી કામગીરી દરમિયાન મળેલ રજાનું લીવ એન્કેશમેન્ટ કરવા બાબત
 • 18-07-1991શિક્ષણ વિભાગગુ.મા.શિ.વી.નિયમો ૧૯૭૪ તેમાં ફેરફાર કરવા બાબત.
 • 05-07-1991નાણા વિભાગબઢતીના અભાવ અથવા બઢતીના માર્યાદિત તકોનો પ્રશ્ન હાથ ધરવા માટે ઉ.પ્.ધો.યોજના
 • 12-06-1991તબીબી સારવારના સરકારી ઠરાવો અંગે પરિપત્રો (વિભાગ - 3)પદ્ધતિથી લીયોટીપ્સી લીધેલ સારવારનું ખર્ચ મરેજ મળવા બાબત
 • 03-05-1991આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગલીયોટીપ્સીથી સારવારનું ખર્ચ મજરે મળવા બાબત
 • 25-04-1991શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક શાળાઓના કર્મચારીઓને લાગુ પાડેલ પેન્શન યોજના અંગેની સ્પષ્ટતાઓ બાબત
 • 17-01-1991શિક્ષણ વિભાગઉત્તર બુનિયાદી શાળાઓ માટે જમીનનું ધોરણ નક્કી કરવા અંગે
 • 11-01-1991કમિશ્નર કચેરીબિન શૈક્ષણિક કર્મચારીને ફાજલ કરવા બાબત 
 • 06-01-1991શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્ય./ઉચ્ચ.માધ્ય.શાળા તથા બિન સરકારી અધ્યાપન મંદિરોના કર્મચારીઓની જન્મતારીખ નક્કી કરવા અંગેની સૂચનાઓ.
 • 06-12-1990સામાન્ય વહીવટ વિભાગવસ્તી ગણતરી ૧૯૯૧, બીજા તબક્કાની વ્યક્તિગત ગણતરી માટે કર્મચારીઓને ફરજ પર ગણવા બાબત 
 • 05-12-1990ગુ. મા. શિ. બોર્ડબિન સરકારી માધ્યમિક શાળાઓના મકાન સ્થળ ફેરફાર મંજૂરી અંગે 
 • 04-09-1990શિક્ષણ વિભાગસરકારી અને બિન સરકારી માધ્ય.શિક્ષકો તથા આચાર્યની જમા પ્રાપ્ત રજાનું નિવૃત્તિ સમયે રોકડમાં રૂપાંતર કરવા બાબત.
 • 27-08-1990આરોગ્ય અને પરીવાર કલ્યાણ વિભાગરાજ્ય સરકારના કર્મચારી માટે તબીબી સારવારના નિયમો
 • 04-08-1990શિક્ષણ વિભાગસરકારી તથા બિન સરકારી માધ્યમિક/ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષકો તથા આચાર્યોને જમા પ્રાપ્ત રજાઓનું નિવૃત્તિ સમયે રોકડામાં રૂપાંતર કરવા બાબત
 • 25-07-1990આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગસરકારી / પંચાયતના કર્મચારીઓ વગેરેને તબીબી ભથ્થું મંજુર કરવા બાબત
 • 17-07-1990શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી માધ્યમિક શાળાઓની ગ્રાન્ટ સુધારવા અંગે
 • 17-07-1990શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી માધ્યમિક શાળાઓને અનુદાન સહાય 
 • 11-06-1990સંયુક્ત શિક્ષણ નિયામકઉમા. વિભાગના શિક્ષકોને માધ્યમિક વિભાગમા કાર્ય ન સોપવા અંગે
 • 16-05-1990ઉચ્ચશિક્ષણ નિયામકઅનુ.જાતી /અનુ.જનજાતિ /સ.શૈ.પછાત વર્ગ /શારીરિક ખોડખાપણવાળા વર્ગો માટે બિનસરકારી મા./ઉમા. શાળાઓમાં અનામત જગ્યાઓ રાખવા બાબત
 • 24-04-1990શિક્ષણ વિભાગશૈક્ષણિક સંસ્થાના શૈક્ષણિક કર્મચારીઓને સત્રાતે નિવૃત કરવા અંગે
 • 23-03-1990શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક શાળાના કર્મચારીઓની પેન્શન યોજના / સરકારી મિડલ સ્કુલની સેવાઓ પેન્શન પાત્ર ગણવા બાબત
 • 22-12-1989શિક્ષણ વિભાગગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો-૧૯૭૪ ના વિનિયમ ૩૦ (૬) (એ) નો સુધારો મહિલા કર્મચારીને પ્રસુતિની રજા બાબત
 • 11-12-1989શિક્ષણ વિભાગસરકારી / બિનસરકારી માધ્યમીક શાળાના શિક્ષકોને મતદાર યાદી/ ચુંટણીના કામે વેકેશન દરમ્યાન કામગીરી માટે રોકતા વળતર તરીકે રજા મંજુર કરવા બાબત
 • 23-11-1989શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક શાળાઓના કર્મચારીhtઓની પેન્શન યોજના તેમજ તબીબી ભથ્થાના લાભ અંગે
 • 25-10-1989શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓને અનુદાન સહાયનું ધોરણ સુધારવા બાબત 
 • 24-10-1989શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક/ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓને આપવામાં આવતા અનુદાન બાબત 
 • 28-08-1989શિક્ષણ વિભાગચુંટણીના કામે વેકેશનમાં રોકાયેલા કર્મચારીઓને વળતર રજા મંજુર કરવા અંગે
 • 15-07-1989આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગક્ષય, રક્તપિત્ત, કેન્સર, તથા મુત્રપિંડના રોગોથી પીડાતા કર્મચારીઓ માટે સારવારના સુધારેલા નિયમો, (નિયમો - ૧ થી ૧૪)
 • 05-07-1989સા. વ. વિભાગસરકારી નોકરીમાં અનામતની જગ્યાઓ અને રોસ્ટર પધ્ધતી
 • 22-05-1989શિક્ષણ વિભાગતા. ૦૧/૦૭/૮૬ થી પ્રાપ્ત રજાઓ -૨૪૦ બિન શૌક્ષણિક માટે અને આચાર્ય માટે ૧૭/૦૪/૮૯ થી ગણવા અંગે
 • 10-05-1989ગુ.માં.શિ.બોર્ડવિનિયમ-૨૦(૧) મુજબ આચાર્યશ્રી ની ભરતીમાં શૈક્ષણિક અનુભવ અંગે
 • 17-04-1989શૌક્ષણીક વિભાગઆચાર્યોને બિનશૌક્ષણિક કર્મચારી ગણવા અંગે
 • 17-04-1989શિક્ષણ વિભાગગુ.મા.શિ.વી.નિયમો ૧૯૭૪-તેમાં ફેરફાર બાબત.
 • 11-04-1989આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગસરકારી કર્મચારીઓને તબીબી ભથ્થું મંજુર કરવા બાબત
 • 19-01-1989શિક્ષણ વિભાગઆચાર્ય વાહન ભથ્થું આકરવાની સ્પષ્ટતા અંગે
 • 06-12-1988શિક્ષણ વિભાગશિક્ષણના બધા સ્તરે કન્યાઓને ટ્યુશનમાંથી મુક્તિ આપવા અંગે
 • 22-08-1988શિક્ષણ વિભાગપ્રાપ્ત રજાનું રોકડમાં ચુકવણું કરવા બાબત
 • 19-05-1988શિક્ષણ વિભાગશૌક્ષણીક સંસ્થાના શૌક્ષણીક કર્મચારીઓને સત્રાંતે નિવૃત કરવા અંગે
 • 12-04-1988શિક્ષણ વિભાગકલમ ૩૬ ની જોગવાઈ સામે લીધેલા શિક્ષાત્મક પગલા સિવાય સંચાલકોએ નોકરી સમાપ્ત કરી હોય ત્યારે 
 • 01-04-1988પેન્શન અને પ્રોવિડન્ટ ફંડજિ.પી.એફ નિયમ સંગ્રહ
 • 01-01-1988આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ (વિભાગ - 1)ગુજરાત રાજય સેવા (તબીબી સારવાર ) નિયમો, ૧૯૮૮ (નિયમ - ૧ થી ૧૭)
 • 29-07-1987શિક્ષણ વિભાગS.S.C. ના નબળા પરિણામ માટે ગ્રાન્ટ કાપ અંગે
 • 01-07-1987સામાન્ય વહીવટ વિભાગસરકારી કર્મચારીઓની હડતાલ બાબત
 • 02-01-1987શિક્ષણ વિભાગજીલ્લા કક્ષાના માન્ય ઉમા. શાળાના શૈક્ષણિક તથા બિનશૈક્ષણિક સંઘોના હોદેદારોને ખાસ પ્રાસંગિક રજા આપવા અંગે
 • 05-09-1986ગુ.મા.શિ બોર્ડભારત બહાર ગયેલા મદદનીશ શિક્ષકના રાજીનામાં બાબત.
 • 24-04-1986ગુ. મા. શિ. બોર્ડબી.એડ.ની પ્રાયોગિક પરીક્ષામાં પરીક્ષક તરીકે નિમાયેલા શિક્ષકો/આચાર્યોને ખાસ રજા આપવા બાબત
 • 21-01-1986સા. વ. વિભાગ અનુસુચિત જાતી / જનજાતિ વ્યક્તિઓ માટે રાજ્ય તથા જીલ્લા માટે અનામતની ટકાવારી નિયત કરવા બાબત સાધવાણી સમિતિની ભલામણ
 • 02-08-1985શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમીક શાળાના શૈક્ષણિક અને બિનશૈક્ષણિક કર્મચારી પેન્શન યોજના
 • 04-06-1985શિક્ષણ વિભાગઅંધ અને વિકલાંગ કર્મચારીઓને વાહન ભથ્થું આપવા અંગે
 • 09-01-1985શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્ય. શાળાના કર્મચરીઓને કિડનીના રોગોમાં મેડીકલ સવલતો આપવા અંગે
 • 27-08-1984શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી માધ્યમિક શાળાના કર્મચારીઓને ટી.બી. અને કેન્સરના રોગોની મેડીકલ સવલતો આપવા અંગે
 • 19-07-1984શિક્ષણ વિભાગઉચ્ચતર માધ્યમિક - માધ્યમિક વિભાગના ફાજલ શિક્ષકોને સમાવવા બાબત 
 • 23-01-1984શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક શાળાના કર્મચારીઓની નિવૃત્તિની તારીખ નક્કી કરવા અંગે
 • 11-01-1984ઉચ્ચ શિક્ષણ નિયામકવાહન ખર્ચ બાબત સ્પષ્ટતા
 • 31-12-1983શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા./ઉમા. શાળાના કર્મચારીઓને વિવિધ લાભો મળવા બાબત
 • 31-12-1983શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્ય. & ઉમા. વિભાગ માટેના કર્મચારીઓને વિવિધ લાભો મળવા અંગે
 • 22-12-1983શિક્ષણ વિભાગવર્ગ-૪ (પટાવાળા) ના કર્મચારી જુની.ક્લાર્કની લાયકાત ધરાવતા હોય તો બઢતી આપવા અંગે
 • 28-10-1983શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક શાળાઓના કર્મચારીઓનિ નિવૃત્તિનિ તારીખ નક્કી કરવા અંગે
 • 28-10-1983શિક્ષણ વિભાગઅનુદાન સહાયમાં સ્વાતંત્ય સેનાનીના મહેમાન વ્યખ્યાતોના ખર્ચેને માન્ય રાખવા અંગે
 • 10-08-1983સા.વ.વિભાગકર્મચારીની જન્મતારીખ માં ફેરફાર કરવા અંગે
 • 22-04-1983સા. વ. વિભાગઆ.જાતિ /અનુ.જનજાતિ / સ.શૈ.પછાત અને શારીરિક ખોડખાપણ માટે સરકારી સેવામાં વર્ગ-૪(પટાવાળા) માટે જગ્યાઓ અનામત રાખવા અંગે
 • 30-03-1983શિક્ષણ વિભાગચોથા વર્ગના કર્મચારીની નિવૃત્તિ વય અંગે
 • 01-03-1983ગુ. મા. શિ. બોર્ડગુજરાત સી.પી.એડ. સર્ટીફીકેટ ધરાવતા વ્યાયામ શિક્ષકની નિમણુંક કરવા બાબત
 • 04-02-1983શિક્ષણ વિભાગઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગમાં વ્યવસાયલક્ષી ઉદ્યોગ તરીકે " બુક કીપિંગ " રદ કરવા બાબત
 • 06-08-1982શિક્ષણ નિયામકની કચેરીવેકેશન દરમિયાન યોજાતી સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિમાં જોડતા શિક્ષકોની રજા બાબત
 • 29-07-1982નાણા વિભાગરેલ્વે વગેરે દ્રારા કરેલ મુસાફરી ભથ્થાના બિલમાં ટીકીટની વિગતો અંગે
 • 21-07-1982શિક્ષણ વિભાગવ્યંધીકરણ ઓપરેશન માટે ખાસ પ્રાસંગિક રજા મંજુર કરવા અંગે 
 • 03-07-1982શિક્ષણ વિભાગઆચાર્યની નિમણુંકમાં ૫ વર્ષ નો અનુભવ ગણવા અંગે
 • 21-06-1982શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક શાળાઓના શિક્ષકોની જીલ્લા શાળા મંડળ /મ્યુની.શાળા મંડળની તા.૧/૪/૧૯૬૧ પહેલાની /પછીની નોકરી પેન્શન પાત્ર ગણવા અંગે
 • 22-04-1982શિક્ષણ વિભાગશાળાના વડાને મળતા વાહન ભથ્થા, ટેલીફોન, બેન્ડ માસ્તર અને વિદ્યાર્થી દીઠ તબીબી ખર્ચ અંગે 
 • 22-04-1982શિક્ષણ વિભાગઆચાર્ય વાહન ભથ્થું આકારવા અંગે
 • 31-03-1982તબીબી સારવારના કરકારી ઠરવોઅંગે પરિપત્રો (વિભાગ - 3)આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ સરકારી કર્મચારીને તબીબી ભથ્થું મંજુર કરવા બાબત
 • 31-03-1982સા. વ. વિભાગવળતર રજા બાબત

 • 26-03-1982શિક્ષણ વિભાગઈતર ખર્ચનિ ગ્રાન્ટ બાબત
 • 27-04-1981શિક્ષણ વિભાગ વર્ગ-૪ (પટાવાળા) ની વયનિવૃત્તિ નક્કી કરવા અંગે
 • 20-04-1981શિક્ષણ વિભાગઅંધ અને વિકલાંગ કર્મચારીઓને વાહન ભથ્થું આપવા અંગે
 • 11-03-1981શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક શાળાઓના કર્મચારીઓના પેન્શન યોજના વિકલ્પ આપવા અંગે
 • 02-01-1981ગુ.મા.શિ.બોર્ડશાળામાં પ્રાર્થના સભાના સમયને કાર્યભારમાં ગણવા બાબત 
 • 02-01-1981ગુ.મા.શિ.બોર્ડશાળામાં પ્રાર્થના સભાના સમય બાબત.
 • 01-01-1981શિક્ષણ વિભાગનિવૃતિના લાભ પૂરતું મોંઘવારી ભથ્થના લાભના હેતુસર પગાર અંગે ગણવા વિકલ્પ આપવા અંગે
 • 20-12-1980શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક શાળાના કર્મચારીઓને સરકારી કર્મચારીઓને અંગે થતા પેન્શન-ગ્રેચ્યુઈટીને લગતા સુધારા અપોં આપ લાગુ પાડવા અંગે
 • 24-10-1980ગુ. મા. શિ. બોર્ડએસ.એસ.સી. ના આવેદન પત્રો ભરવા અને શાળા છોડવાના પ્રમાણપત્રો કાઢવાની કામગીરી અંગે
 • 17-09-1980શિક્ષણ વિભાગઆચાર્યની નિમણુંકમાં શિક્ષક તરીકેનો અનુભવ ગણવા અંગે
 • 08-09-1980ગુ. મા. શિ. બોર્ડવળતર રજા ઈ.એલ. નું પ્રમાણ નક્કી કરવા બાબત
 • 19-06-1980ગુ. મા. શિ. બોર્ડશનિવારે કામકાજના કલાકોના અર્ધા ભાગ માટે ૧/૨ કેજ્યુંઅલ રજા અંગે
 • 29-05-1980આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગબિનસરકારી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, માધ્યમિક શાળાઓ, અધ્યાપન મંદિર, યુનિવર્સીટી અને કોલેજના કર્મચારીઓને તબીબી સવલતોના લાભ આપવાની બાબત
 • 05-03-1980શિક્ષણ વિભાગ

  બિન સરકારી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, માં. શાળાઓ. વગેરેના કર્મચારીઓને રજા મુસાફરી તથા મેડીકલ સવલતોનાં લાભ અંગે 

 • 05-03-1980શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, માધ્યમિક શાળાઓ, અધ્યાપન મંદિર, યુનિવર્સીટી અને કોલેજના કર્મચારીઓને રજા મુસાફરીના તથા મેડીકલ સવલતોના લાભ
 • 15-02-1980શિક્ષણ વિભાગશાળાના રજીસ્ટરમા વિદ્યાર્થીઓના જન્મ તારીખો, નામો, વગેરેમાં ફેરફાર કરવા અંગે
 • 08-02-1980શિક્ષણ વિભાગઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ - સામાન્ય પ્રવાહ- શીક્ષકોનું પ્રમાણ અને સંખ્યા 
 • 08-02-1980શિક્ષણ વિભાગઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ - સામાન્ય પ્રવાહ - શિક્ષકોનું પ્રમાણ અને સંખ્યા
 • 05-02-1980શિક્ષણ વિભાગગ્રાન્ટ ન લેતી શાળાઓની નોકરી પેન્શન પત્ર ગણવા અંગે
 • 26-12-1979શિક્ષણ વિભાગજુની.કલાર્કમાંથી સિની.ક્લાર્કનું પ્રમોશન માટે ત્યાર ૫-૦૧-૧૯૬૫ નો લાભ આપવા અંગે
 • 26-10-1979શિક્ષણ વિભાગદૈનિક રોજમદાર પટ્ટાવાળા રાખવા અંગે
 • 16-05-1979ગુ. મા. શિ. બોર્ડમુસ્લિમ કર્મચારીઓને શુક્રવારની જુમ્મા નમાઝ માટે રજા આપવા અંગે
 • 27-04-1979શિક્ષણ વિભાગવર્ગ-૪(પટાવાળા) નું સંખ્યાબળ નક્કી કરવા અંગે
 • 23-03-1979શિક્ષણ વિભાગશાળાના સંચાલન બદલાવવા અંગે
 • 10-01-1979શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક શાળાઓના સ્ટાફને પેન્શનના લાભો આપવા જરૂરી અધતન સેવાપોથી તથા રેકોર્ડ નીભાવવા અંગે
 • 05-01-1979નાણા વિભાગઅંધ અને વિકલાંગ કર્મચારીઓને વાહન ભથ્થું આપવા અંગે
 • 13-07-1978શિક્ષણ વિભાગકર્મચારીની ભરતીમા અનામતની ટકાવારી જાળવવા અંગે
 • 20-06-1978શિક્ષણ વિભાગશિક્ષણની નવી તરાહને કારણે બિનસરકારી માધ્યમિક શાળાના સંખ્યાધિક સ્ટાફને સમાવવા બાબત
 • 23-03-1978શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી માધ્યમિક શાળાઓમાં ગ્રાન્ટનું ધોરણ સુધારવા બાબત
 • 03-02-1978નાણા વિભાગ૨૦ વર્ષની પેન્શનપાત્ર નોકરી પૂરી કર્યા બાદ સરકારી કર્મચારીઓ દ્વારા સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ.
 • 03-01-1978શિક્ષણ નિયામકબિનસરકારી માધ્યમિક શાળાઓના કર્મચારીઓની પેન્શન યોજના-મુંબઈ રાજ્યની નોકરી પેન્શન પાત્ર ગણવા અંગે 
 • 24-11-1977શિક્ષણ વિભાગજનરલ પ્રોવિડંડ ફંડ યોજના દાખલ કરવા અંગે
 • 24-11-1977શિક્ષણ વિભાગજી. પી. એફ. યોજનાના અમલ અંગે
 • 29-09-1977શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક શાળાઓમાં ગ્રાન્ટનું ધોરણ સુધારવા બાબત
 • 06-08-1977શિક્ષણ વિભાગમાધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષકોના પ્રમાણ (રેશિયો) અંગે
 • 14-10-1976શિક્ષણ વિભાગધો-૮ થી ધો-૧૦ ના ત્રણ વર્ગ દીઠ 4.5 ને બદલે પાંચ શિક્ષકો બાબત
 • 18-03-1976શિક્ષણ અને મજુર વિભાગશહેરી અને ગ્રામ્યવિસ્તારમાં વિદ્યાર્થી સંખ્યા બાબત
 • 15-01-1976ગુ.માં.શિ.બોર્ડમિશ્ર શાળાઓમાં સ્ત્રી શિક્ષિકાનું પ્રમાણ જાળવવા બાબત
 • 03-10-1973શિક્ષણ અને મજુર વિભાગજીલ્લા કક્ષાના માન્ય માધ્યમિક શાળાના શૈક્ષણિક તથા બિન શૈક્ષણિક મંડળો, સંઘોના હોદેદારોને ખાસ પ્રાસંગિક રજા આપવા અંગે
 • 21-12-1971શિક્ષણ અને મજુરબિનસરકારી માધ્યમિક શાળાઓના કર્મચારીઓને પેન્શન યોજનાનો લાભ આપવા અંગે
 • 01-12-1971સામાન્ય વહીવટ વિભાગસરકારી કર્મચારીઓએ પાસ કરવાની હિન્દી પરીક્ષાઓ અંગે
 • 09-10-1970કમિશ્નર કચેરીમાધ્યમિક શાળાઓમાં વર્ગ દીઠ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા બાબત
 • 02-09-1968સામાન્ય વહીવટ વિભાગસરકારી કર્મચારીઓએ પાસ કરવાની હિન્દી પરીક્ષાઓ અંગે
 • 30-11--0001
 • 30-11--0001
 • 30-11--0001
 • 30-11--0001
 • 30-11--0001
 • 30-11--0001
 • 30-11--0001
 • 30-11--0001
 • 30-11--0001
 • 30-11--0001
 • 30-11--0001
 • 30-11--0001


gujarat_1380863708 gujarat_1380863709 gujarat_1380863717 gujarat_1380863725 gujarat_1380863742 gujarat_1380863750 gujarat_1380863771 gujarat_1380863807 gujarat_1380863819 gujarat_1380863830 gujarat_1380863839 gujarat_1380863851 gujarat_1380863866 gujarat_1380863875 gujarat_1380863906 gujarat_1380863943 gujarat_1380864057 gujarat_1380864066 gujarat_1380864074 gujarat_1380864082 gujarat_1380864091 gujarat_1411129921 gujarat_1411129935 gujarat_1411129943 gujarat_1411129954 gujarat_1411129971 gujarat_1411129974 gujarat_1411129993 gujarat_1411130002