Education Gujarat

સુસ્વાગતમ્!

abc

સુજ્ઞ મહાશય,

      માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના પ્રશ્નો ઉકેલવામાં સરળતા રહે એ હેતુથી રોજબરોજ ઉદભવતા શૈક્ષણિક અને વહીવટી પ્રશ્નો વાચા આપવા અને તે માટે જરૂરી આધારો મળી રહે એ હેતુથી રાજ્યના શિક્ષણવિભાગ તથા કમિશ્નર કચેરી અને અન્ય વિભાગો દ્વારા કરવામાં આવેલ વખતો વખતના ઠરાવો અને પરિપત્રો સરળતાથી વિષય વાઈઝ મળી રહે તે હેતુથી અલગ-અલગ વિષયો પર થયેલા ઠરાવો અને પરિપત્રો સંકલન કરવાનો વિનમ્ર પ્રયાસ કરેલ છે મને આશા છે કે આપના શૈક્ષણિક અને વહીવટી પ્રશ્નો ઉકેલવામાં મારો આ પ્રયત્ન આપ સર્વને મદદરૂપ થશે..

જય શિક્ષણ, જય ભારત....
( જે. એમ. માંગરોલિયા )
મેનેજીંગ ડાયરેક્ટર - કર્મચારી શરાફી સહકારી મંડળી ઉપલેટા.
મેનેજીંગ ટ્રસ્ટી - સરસ્વતી એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ ઉપલેટા.
પૂર્વ મહામંત્રી - ગુજરાત રાજ્ય આચાર્ય સંઘ.
પૂર્વ પ્રમુખ - રાજકોટ જિલ્લા આચાર્ય સંઘ.

મહત્વના સમાચારો

મહત્વના પરિપત્રો

 • 19-01-2021શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓને ફાજલનું રક્ષણ આપવા બાબત
 • 19-01-2021શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓનું સંખ્યાબળ (સેટ અપ) નક્કી કરવા બાબત
 • 12-01-2021કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિનસરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયકોની આગામી ભરતી પ્રક્રિયા અન્વયે હાલ ફરજ બજાવતા વિદ્યા સહાયકો/શિક્ષણ સહાયકો/શિક્ષકોને એન.ઓ.સી. આપવા બાબત
 • 11-01-2021શિક્ષણ વિભાગગુજરાત મા. અને ઉમા. શિક્ષણ વિનિયમો, ૧૯૭૪માં મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં શીખવવામાં આવતા વિષયોના શિક્ષક/શિક્ષણ સહાયકની ભરતી માટેની લાયકાત અને વિષયો તેમજ માધ્યમ અંગે
 • 08-01-2021શિક્ષણ વિભાગરાજ્યમાં આવેલ તમામ બોર્ડની માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં ધો-૧૦ અને ધો-૧૨ના વર્ગો ચાલુ કરવા બાબત
 • 07-01-2021સામાન્ય વહીવટ વિભાગચાલુ નોકરી દરમિયાન અવસાન પામનાર વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓના આશ્રિત કુટુંબની ઉચ્ચક નાણાકીય સહાયની અરજીઓ બાબત
 • 04-01-2021બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગCovid-19ની પરિસ્થિતિમાં ઉપયોગમાં ન લેવાયેલ શૈક્ષણિક સંસ્થા/સ્કૂલોની માલિકીની બસોને નોન-યુઝ તરીકે વેરા માફી આપવા બાબત
 • 02-01-2021કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયકની ખાલી જગ્યાઓની વિગતો મોકલવા બાબત
 • 29-12-2020કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયકની ખાલી જગ્યાઓની વિગતો મોકલવા બાબત
 • 24-12-2020શ્રી જે. એમ. માંગરોલિયાતા. ૦૩/૧૨/૨૦૧૯ પહેલા અને પછી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક શાળાઓમાં મદદનીશ શિક્ષકમાંથી આચાર્યમાં નિમણુંક પામેલા શિક્ષકોની પગાર બાંધણી સંબંધિત માર્ગદર્શન
 • 22-12-2020નાણા વિભાગરજા પ્રવાસ રાહત/વતન પ્રવાસ રાહત યોજનાની અવેજીમાં ખાસ રોકડ પેકેજ જાહેર કરવા અને બ્લોક વર્ષ ૨૦૧૬-૧૯ ની મુદતમાં વધારો કરવા બાબત
 • 21-12-2020શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં વર્ગ વધારા, ઘટાડા તથા ગ્રાન્ટ કાપની માર્ગદર્શક સૂચનાઓ બહાર પાડવા બાબત
 • 10-12-2020ગૃહ વિભાગરાજ્યમાં સગીર વયના બાળકો પર બળાત્કાના કેસમાં પંચ તરીકે રાજ્યના સરકારી કર્મચારીઓની મદદ લેવા બાબત
 • 04-12-2020સામાન્ય વહીવટ વિભાગરાજ્યની સરકારની તમામ કચેરીઓ/ બોર્ડ/ કોર્પોરેશન/ ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ સંસ્થાઓ દ્વારા થતા પત્ર વ્યવહારમાં દર્શાવવાની વિગતો બાબત
 • 28-11-2020સંકલન: શ્રી જે.એમ. માંગરોલિયાશિક્ષણ સહાયકને નિયમિત પગાર ધોરણ (પુરા પગાર)મા મુકવા માટેની દરખાસ્ત
 • 28-11-2020આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગસારવારનું બિલ બનાવવા માટેનું ચેકલીસ્ટ
 • 24-11-2020સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગ૮૦% થી વધુ મંદબુદ્ધિ દિવ્યાંગતા ધરાવતા લાભાર્થીઓને આવક મર્યાદાના બાધ સિવાય માસિક રૂ ૧૦૦૦/- સહાય આપવા બાબત
 • 19-11-2020કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની સરકારી/ગ્રાન્ટેડ મા. અને ઉમા. શાળામાં પ્રવાસી શિક્ષકો બાબત
 • 18-11-2020શિક્ષણ વિભાગકોરોના (Covid-19)ની વૈશ્વિક મહામારીને કારણે ઉદ્ભવેલ પરિસ્થિતિ અંતર્ગત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં દિવાળી વેકેશન બાદ શાળાઓ પુન: શરુ કરવા બાબત
 • 12-11-2020આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગમેડીકલ બીલ બાબતે લોકડાઉન સમયની છૂટછાટ આપવા બાબત
 • 12-11-2020સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગબિન અનામત વર્ગની જાતિઓની યાદીમાં નવી જાતિઓ/પેટા  જાતિઓનો સમાવેશ કરવા બાબત
 • 11-11-2020નાણા વિભાગનાણા વિભાગની તા. ૧૬/૦૨/૨૦૦૬ ના ઠરાવની નીતિ અંતર્ગત ફિક્સ પગારથી નિમણુંક પામેલ કર્મચારીને એક સંવર્ગમાંથી રાજીનામું આપી બીજા સંવર્ગમાં નિમણુંક મેળવ્યા બાદ પુન: મૂળ સંવર્ગમાં પરત આવવા અંગેની જોગવાઈઓ કરવા બાબત
 • 28-10-2020નાણા વિભાગજી.પી.એફ.ના વ્યાજદરમાં સુધારા બાબત ક્રમાંક : (જીએન-૧૦૩) જીપીએફ-૧૦૨૦૧૬-૧૮૭-ઝ
 • 23-10-2020હિસાબ અને તિજોરી નિયામકની કચેરીફિક્સ પગારમાંથી નિયમિત નિમણુંક મળતા માંદગીની રજા બાબત
 • 21-10-2020કમિશ્નર શ્રી શાળાઓની કચેરીબિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં વર્ગ-૪ના પટાવાળા આઉટસોર્સથી ભરવા બાબત
 • 21-10-2020શિક્ષણ વિભાગઆચાર્ય ભરતી માટેનું ગુણાંકન
 • 20-10-2020કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીએન્ટ્રી લેવલ પે આપવા બાબત
 • 19-10-2020જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીની કચેરીએસ.એસ.સી. પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમાં/ગુણપત્રકમાં અટક/નામ/પિતાના નામ તથા જન્મતારીખમાં સુધારો કરવા બાબત
 • 19-10-2020જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીની કચેરીએચ.એસ.સી. પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમાં/ગુણપત્રકમાં અટક/નામ/પિતાના નામ તથા જન્મતારીખમાં સુધારો કરવા બાબત
 • 16-10-2020નાણા વિભાગવર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ની જગ્યાઓ ઉપર કરાર આધારિત ફિક્સ પગારથી નિમણુંક આપવા બાબત
 • 12-10-2020નાણા વિભાગફિક્સ પગારમાંથી નિયમિત નિમણુંક મળતા માંદગીની રજા બાબત
 • 09-10-2020આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગરાજ્યમાં નોવેલ કોરોના વાયરસની કામગીરીમાં ફરજ બજાવતા Covid-19ના સંક્રમણને કારણે અવસાન પામેલા કોરોના વોરિયર્સના કુટુંબીજનોને આવકની મર્યાદા ધ્યાને લીધા વિના મુખ્યમંત્રી અમૃતમ મા વાત્સલ્ય યોજનાનો લાભ આપવા બાબત
 • 07-10-2020શિક્ષણ વિભાગકોવિડ-૧૯ ની પરિસ્થિતિમાં સ્વ-નિર્ભર શાળાઓ દ્વારા વસુલવાની થતી ફી બાબત

 • 30-09-2020કમિશ્નરશ્રી શાળાઓની કચેરીબિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં વર્ગ-૪ના પટાવાળા આઉટસોર્સથી ભરવા બાબત
 • 25-09-2020નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ માટે જૂથ વીમા યોજના-૧૯૮૧ અન્વયે તા. ૦૧/૦૭/૨૦૨૦ થી તા. ૩૦/૦૯/૨૦૨૦ ના સમયગાળા માટેના બચત ફાળાની ચુકવણી બાબત
 • 24-09-2020કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીબિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં વર્ગ-૪ના પટાવાળા આઉટસોર્સથી ભરવા બાબત
 • 18-09-2020જીલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરીફરજ મોકુફી અથવા નિર્દોષ છૂટવાના કેસમાં સમયગાળો વિનિયમિત કરવા બાબત
 • 18-09-2020નિયામક શ્રી, શાળાઓની કચેરીપ્રશ્ર્યાદવર્તી અસરથી સ્વૈ. નિવૃત્તિની મંજૂરી આપવા બાબત
 • 16-09-2020શિક્ષણ વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની CCC/CCC+ ની પરીક્ષા પાસ કરનાર બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓને મૂળ પાત્રતાની તારીખથી ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજુર કરવા બાબત
 • 15-09-2020કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીચાલુ નોકરી દરમિયાન અવસાન પામનાર વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓના આશ્રિત કુટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય મેળવવા માટેની અરજીની સમયમર્યાદા લંબાવવા બાબત
 • 15-09-2020શિક્ષણ વિભાગમુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના
 • 09-09-2020જીલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરીમા. અને ઉમા. શાળામાં ફરજ બજાવતા કર્મચારીની COVID-19 ની રજા બાબત
 • 02-09-2020સામાન્ય વહીવટ વિભાગરાજ્ય સરકારની નોકરીમાં મહિલાઓ માટે અનામત જગ્યાઓ રાખવા બાબત
 • 01-09-2020શિક્ષણ વિભાગગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો-૧૯૭૪માં વિનિયમ ૨૪(૧)ની નવી જોગવાઈ દાખલ કરવા અંગે
 • 31-08-2020કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની સરકારી અને બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના સમય નિયત કરવા બાબત
 • 28-08-2020કર્મચારી મંત્રાલય, ભારત સરકારમૂળભૂત નિયમ (એફઆર) 56 એ)/ (આઈ) અને સીસીએસ (પેન્શન) નિયમો, 1972 ના નિયમ 48 હેઠળના વહીવટને મજબુત બનાવવા માટે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓની સમયાંતરે સમીક્ષા
 • 28-08-2020નાણા વિભાગવર્ષ-૨૦૨૦ માટે પેન્શનરોની હયાતીની ખારાઈનો સમયગાળો ઓક્ટોબર મહિના સુધી લંબાવવા બાબત
 • 24-08-2020જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરીપુરા પગારના આદેશમાં પ્રથમ ઇજાફા તારીખમાં સુધારો કરવા બાબત
 • 21-08-2020ગુજરાત મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડCBSE માંથી ધોરણ-૧૦ માંથી Mathematics Basic સાથે અભ્યાસ કરેલ વિદ્યાર્થીને ગુ.મા.ઉમા.શિક્ષણ બોર્ડની માન્યતા ધરાવતી શાળામાં ધોરણ-૧૧ (વિ.પ્ર)માં પ્રવેશ આપવા બાબત
 • 06-08-2020સામાજીક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગનવી બાબત વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ બિન અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને મળતી ભોજનબીલ સહાયમાં વધારો કરવાની બાબતને વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત
 • 05-08-2020સંપાદક: શ્રી જે. એમ. માંગરોલીયાતા. ૦૧/૦૧/૨૦૦૬ પછી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક શાળાઓમાં મદદનીશ શિક્ષકમાંથી આચાર્ય તરીકે નિમણુંક પામેલા શિક્ષકોની આચાર્ય પગાર બાંધણી સંબંધિત માર્ગદર્શન
 • 28-07-2020ગુ. મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડગુજરાત મા. અને ઉમા. શિક્ષણ અધિનિયમ-૧૯૭૨ હેઠળ નવી શાળા શરુ કરવા માટેની ઓનલાઈન અરજી અંગેની અગત્યની સૂચનાઓ
 • 28-07-2020સામાન્ય વહીવટ વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની સી.સી.સી./સી.સી.સી.+ ની પરીક્ષા પાસ કરનાર અધિકારીઓ/કર્મચારીઓને મૂળ પાત્રતાની તારીખથી ઉચ્ચતર પગારધોરણ મંજુર કરવા બાબત
 • 28-07-2020સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગવિકલાંગ અનામત લાગુ પડતી હોય તેવી જગ્યાઓની સીધી ભરતીમાં અલગ વિકલાંગ રોસ્ટર રજીસ્ટર નિભાવવા બાબત
 • 27-07-2020સામાન્ય વહીવટ વિભાગચાલુ નોકરી દરમિયાન અવસાન પામનાર વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓના આશ્રિત કુટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય મેળવવા માટેની અરજીની સમયમર્યાદા લંબાવવા બાબત
 • 24-07-2020નાણા વિભાગ(જીએન-૬૯) જીપીએફ-૧૦૨૦૧૬-૧૮૭-ઝ
 • 16-07-2020શિક્ષણ વિભાગકોવીડ-૧૯ ની પરિસ્થિતિમાં શાળાઓ દ્વારા આપવામાં આવતા ઓનલાઈન શિક્ષણ અને સ્વ નિર્ભર શાળાઓ દ્વારા વસુલવાની થતી ફી બાબત
 • 11-07-2020સંકલન: શ્રી જે.એમ. માંગરોલીયાસરકારશ્રીના ઠરાવ ક્રમાંક:જવય-૧૦૨૦૧૧-ઓ-૩૦૮-(IWDMS No. 186826)-ન. તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૩ મુજબ મૃત્યુ પામેલા કે કાયમી અપંગતાના કેસમાં લાભાર્થીના વારસદાર/અપંગ લાભાર્થીએ વિમાની રકમ મેળવવા રજુ કરવાની અરજીનો નમુનો 
 • 11-07-2020સંકલન: શ્રી જે.એમ.માંગરોલીયાશાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર આપતા પહેલા ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો
 • 30-06-2020કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીચાલુ નોકરી દરમિયાન અવસાન પામેલા થયેલ વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓના આશ્રિત કુટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય ચુકવવા બાબત
 • 26-06-2020સામાજીક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગતા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯ થી ૧૨/૦૯/૨૦૧૯ સુધીમાં ઇસ્યુ થયેલ આર્થિક રીતે નબળા વર્ગો (EWS) માટેના પ્રમાણપત્રની માન્યતા ૩ વર્ષ કરવા બાબત
 • 18-06-2020પેન્શન ચુકવણા કચેરીપેન્શન અંગેનું પત્રક
 • 12-06-2020સામાજીક ન્યાય અને અધીકારીતા વિભાગરાજ્ય સરકારના અનામતના હેતુ માટે ઉન્નતવર્ગમાંથી બાકાત (Non Creamy Layer) હોવા અંગેના પ્રમાણપત્રની અવધી કામ ચલાઉ ધોરણે લંબાવવા બાબત
 • 09-06-2020કમિશ્નર શ્રી, આરોગ્ય, તબીબી સેવાઓ અને તબીબી શિક્ષણલોકડાઉનને કારણે જન્મ, મરણ કે મૃત જન્મની વિલંબિત નોંધણીમાં છૂટ આપવા બાબત
 • 05-06-2020શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં HOME LEARNING દ્વારા શૈક્ષણિક પ્રવૃતિઓ શરુ કરવા સંબંધે સૂચનાઓ પ્રસિદ્ધ કરવા બાબત
 • 04-06-2020જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરી રાજકોટઅન્ય બોર્ડ અથવા રાજ્યમાંથી ધોરણ-૧૦ પછીના શાળાકીય અભ્યાસ માટે ગુ.મા. અને ઉ.મા. શિક્ષણ બોર્ડની માન્યતા ધરાવતી શાળામાં પ્રવેશ મેળવવા માંગતા વિદ્યાર્થીઓના પ્રવેશ યોગ્યતા પ્રમાણપત્ર મેળવવા બાબત
 • 01-06-2020ગુ. મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડધો.૧૧માં પ્રવેશ સંદર્ભે ભારતનાં અન્ય બોર્ડમાંથી આવતા વિદ્યાર્થીઓએ \"પ્રવેશ યોગ્યતા પ્રમાણપત્ર\" મેળવવા બાબત
 • 28-05-2020કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની સરકારી/બિનસરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં મંજુર શિક્ષકોની જગ્યાઓ સામે ખાલી જગ્યા નિયમિત રીતે ભરાય ત્યાં સુધી પ્રવાસી શિક્ષકોની નિમણુંક બાબત
 • 22-05-2020મહેસુલ વિભાગરાજ્યમાં નોવેલ કોરોના વાઇરસ (Covid-19) ના કારણે કર્મચારી/અધિકારીના દુઃખદ અવસાનના કિસ્સામાં તેઓના આશ્રિત કુટુંબને રૂ ૨૫ લાખની સહાય આપવા બાબત
 • 04-05-2020સામાન્ય વહીવટ વિભાગનોવેલ કોરોના વાઇરસ (Covid-19)ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતા નિવારાત્મક પગલાઓ બાબત
 • 04-05-2020કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના કર્મચારીઓને નોવેલ કોરોના વાયરસ (Covid-19)ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા \"આરોગ્ય સેતુ\" એપ ડાઉનલોડ કરવા તથા શાળાઓ શરુ કરવા બાબત
 • 02-05-2020સામાન્ય વહીવટ વિભાગનોવોલ કોરોના વાઇરસ (Covid-19)ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતાં નિવારાત્મક પગલાઓ બાબત
 • 29-04-2020નાણા વિભાગવર્ષ ૨૦૨૦ માટે પેન્શનરોની વાર્ષિક હયાતીની ખરાઈ મે મહિનાને બદલે જુન માસમાં કરવા બાબત
 • 26-04-2020ગુ. મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડશૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે ધોરણ-૯ અને ધોરણ-૧૧ ના પરિણામ પત્રક અને શાળા છોડ્યાના પ્રમાણપત્ર (S.L.C.) આપવા માટે ધ્યાનમાં લેવાની સૂચનાઓ બાબત
 • 23-04-2020ગુ. મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડશૈક્ષણિક વર્ષ-૨૦૧૯-૨૦ માટે ધોરણ-૯ અને ધોરણ-૧૧ ના પરિણામ પત્રક અને શાળા છોડ્યાના પ્રમાણપત્ર (S.L.C.) આપવા માટે ધ્યાનમાં લેવાની સૂચનાઓ બાબત  
 • 22-04-2020પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરીધોરણ ૧ થી ૮માં પરિણામ પત્રક અને શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર (LC) આપવા બાબતની સૂચનાઓ
 • 20-04-2020કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીસરકારી તથા બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓ ચાલુ રાખવા બાબત
 • 19-04-2020શિક્ષણ વિભાગનોવેલ કોરોના વાઇરસ (Covid-19)નાં સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતા નિવારાત્મક પગલાઓ બાબત
 • 18-04-2020સામાન્ય વહીવટ વિભાગનોવેલ કોરોના વાઇરસ (Covid-19)ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતા નીવારાત્મક પગલાઓ બાબત
 • 17-04-2020શિક્ષણ વિભાગનોવેલ કોરોના વાઇરસ (Covid-19)નાં સંક્રમણને ધ્યાને લઇ શિક્ષણ વિભાગ અને તે હેઠળની ખાતાના વડાની કચેરીઓ ચાલુ રાખવા બાબત
 • 17-04-2020શિક્ષણ વિભાગનોવેલ કોરોના વાઇરસ (Covid-19)નાં સંક્રમણને ધ્યાને લઇ શિક્ષણ વિભાગ અને તે હેઠળની ખાતાના વડાની કચેરીઓ ચાલુ રાખવા બાબત
 • 16-04-2020અયોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણતમામ પ્રજાજનોને કોવિડ-૧૯ અંતર્ગત ડેજીગ્નેટેડ હોસ્પિટલોમાં કોવિડ-૧૯ની સારવારનો લાભ વિનામુલ્યે આપવા બાબત
 • 16-04-2020સામાન્ય વહીવટ વિભાગનોવેલ કોરોના વાઇરસ (Covid-19)નાં સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતા નિવારાત્મક પગલાઓ બાબત
 • 09-04-2020નાણા વિભાગ(જીએન-૩૯) જીપીએફ-૧૦૨૦૧૬-૧૮૭-ઝ
 • 08-04-2020સામાન્ય વહીવટ વિભાગરાજ્યમાં નોવેલ કોરોના વાયરસ (Covid-19)નાં સંક્રમણને કારણે ઉત્પન્ન થયેલ સંજોગોમાં આવશ્યક સેવાઓના ભાગરૂપે બજાવેલ ફરજો દરમિયાન સંક્રમિત થયેલ કર્મચારી/અધિકારીનાં દુઃખદ અવસાનના કિસ્સામાં તેઓના આશ્રિત કુટુંબને ૨૫ (પચ્ચીસ) લાખ રૂપિયાની સહાય આપવા બાબત
 • 01-04-2020સામાન્ય વહીવટ વિભાગવર્ષ ૨૦૧૯-૨૦નાં વાર્ષિક કામગીરી મૂલ્યાંકન અહેવાલનાં વિવિધ તબક્કાઓ પૂર્ણ કરવા માટેની નિયત સમયમર્યાદા લંબાવવા બાબત
 • 01-04-2020કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીકોરોના વાયરસ (COVID-19) અન્વયે આર્થિક મદદરૂપ થવા અન્વયે
 • 31-03-2020ગૃહ વિભાગરાજ્યમાં COVID-19 વાયરસના કારણે ઉદ્ભવેલ પરિસ્થિતિમાં કાયદો વ્યવસ્થાની જાળવણી દરમિયાન ચેપ લાગવાથી સુરક્ષા કર્મચારી/અધિકારીના મૃત્યુના કિસ્સામાં આશ્રિતને રુ.૨૫ લાખની સહાય આપવા બાબત
 • 30-03-2020નાણા વિભાગનોવેલ કોરોના: COVID-19 નાં કારણે લોકડાઉન સમયગાળા દરમિયાન ફિક્સ પગારના કર્મચારીઓને પુરા વેતનની ચુકવણી કરવા બાબત
 • 24-03-2020શિક્ષણ વિભાગકોરોના વાયરસ (COVID-19) અન્વયે રાજ્યની તમામ શાળાઓ માટે સૂચનાઓ બહાર પાડવા બાબત
 • 21-03-2020શિક્ષણ વિભાગનોવેલ કોરોના વાઇરસ (Covid-19) નાં સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતા નિવારાત્મક પગલાઓ બાબત
 • 17-03-2020શિક્ષણ વિભાગતાસદીઠ માનદવેતનથી (Honorarium Per Period) શિક્ષણકાર્ય કરાવવા અંગે 
 • 16-03-2020શિક્ષણ વિભાગઆર્થિક રીતે નબળા વર્ગો માટે ૧૦ ટકા અનામત અંગેનો સામાન્ય વહીવટ વિભાગનો ઠરાવ મોકલી આપવા બાબત
 • 09-03-2020નાણા વિભાગનિવૃત્તિ સમયના પગારધોરણ ધ્યાને લઇ પેન્શન રિવિઝન કરવા બાબત
 • 26-02-2020સામાન્ય વહીવટ વિભાગઆર્થિક રીતે નબળા વર્ગો માટે સીધી ભરતીમાં ૧૦ ટકા અનામતની જોગવાઈ અન્વયે નમૂનારૂપ રોસ્ટર ક્રમાંકો નિયત કરવા બાબત
 • 14-02-2020Annexure-1શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માટેનું સંભવિત આયોજન
 • 12-02-2020શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની તમામ સરકારી, ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ અને સ્વ-નિર્ભર શાળાઓમાં Grade-Appropriate Learning Outcomes અને Higher Order Thinking Skills સાથેનું શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા યુક્ત શિક્ષણ સુનિશ્ચિત કરવા બાબત
 • 11-02-2020ગુ. મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડધો-૧૦ અને ધો-૧૨ની જાહેર પરીક્ષા સંદર્ભે ધી ગુજરાત સેકન્ડરી એજ્યુકેશન એક્ટ-૧૯૭૨મા કરવામાં આવેલ જોગવાઈઓ તથા ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો-૧૯૭૪મા કરવામાં આવેલ જોગવાઈઓ બાબત
 • 04-02-2020શિક્ષણ વિભાગસળંગ એકમના શિક્ષકોની પુન:ગઠનની વ્યવસ્થા કરવા બાબત
 • 04-02-2020શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની પ્રાથમિક તેમજ માધ્યમિક અને ઉમા. શાળાઓમાં નવું શૈક્ષણિક વર્ષ એપ્રિલ માસથી શરુ કરવા બાબત
 • 24-01-2020હિસાબ અને તિજોરી નિયામકશ્રીની કચેરીએકાકી જગ્યાઓ તથા અન્ય જગ્યાઓ કે જેમાં અનુસુચી-૧ મુજબ ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મેળવવા પાત્ર થાય તેવા કેસોમાં ખાતાકીય પરીક્ષા પાસ કરવા બાબત
 • 22-01-2020નાણા વિભાગજાહેરનામું: ક્રમાંક: (જીએન-૮) જીપીએફ-૧૦૨૦૧૬-૧૮૭-ઝ
 • 15-01-2020સામાન્ય વહીવટ વિભાગસરકારી અધિકારીઓ/કર્મચારીઓએ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સીટી હસ્તકનાં સરકાર માન્ય પરીક્ષા કેન્દ્રો પરથી પાસ કરેલ કોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની C.C.C./C.C.C.+ ની ૪૦૦/૪૫૦ ગુણની પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રોને માન્યતા આપવા બાબત
 • 02-01-2020નાણા વિભાગગુજરાત નાણાકીય નિયમો-૧૯૭૧ હેઠળની વિવિધ પેશગીઓ રદ કરવા બાબત
 • 31-12-2019ગુજરાત મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડધોરણ ૯ થી ૧૨ સળંગ એકમ થતા વિનિયમ-૧૨ (ક)ની સ્પષ્ટતા કરવા બાબત
 • 26-12-2019સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગવિકલાંગ (દિવ્યાંગ) સાધન સહાય યોજનામાં સુધારો કરવા બાબત
 • 19-12-2019ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો-૧૯૭૪મા. અને ઉમા. શાળાના શિક્ષકોની ફરજો
 • 19-12-2019પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગઈ-ગ્રામ સેન્ટર મારફત \'વરિષ્ઠ નાગરિક પ્રમાણપત્ર (Senior Citizen Certificate)\' આપવા બાબત
 • 19-12-2019પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગઈ-ગ્રામ સેન્ટર મારફત \'રાશન કાર્ડ\' અંગેની સેવાઓ પૂરી પાડવા બાબત
 • 18-12-2019આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગપંચકર્મની સારવારના સમયગાળાને ફરજ પર હાજર ગણવા બાબત
 • 18-12-2019આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગવિપશ્યના તાલીમ લેનારને તાલીમ દરમ્યાન ફરજ પર હાજર ગણવા બાબત
 • 12-12-2019નાણા વિભાગરજા મંજુર કરવાની સત્તા સોંપણી બાબત
 • 09-12-2019શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની બિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં નિમણુંક પામતા આચાર્યોને ફાજલનું રક્ષણ આપવા બાબત
 • 09-12-2019શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની બિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં ફાજલ થયેલ શિક્ષકોને સમાવવા બાબત
 • 09-12-2019રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડબિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં તેમજ સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં ભરતી માટે ટાટ પરીક્ષા બાબત
 • 09-12-2019શિક્ષણ વિભાગસરકારી મા. અને ઉમા. શાળાના મદદનીશ શિક્ષકો/શિક્ષણ સહાયકોની બદલી કરવા અંગે
 • 02-12-2019સંકલન: શ્રી જે. એમ. માંગરોલીયારાજ્ય સરકારના પેન્શન સંબધિત ધ્યાને રાખવાના મુદ્દાઓ
 • 30-11-2019પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરીLPA No. 560 to 565/2019 in SCA No. 18543/2016
 • 27-11-2019ગુ. મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડરાજ્યની સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં કમ્પ્યુટર શિક્ષકની લાયકાત અને રેશિયો નક્કી કરવા બાબત
 • 26-11-2019શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં શિક્ષકોની ભરતી સમિતિના સભ્યોની નિમણુંક કરવા બાબત
 • 26-11-2019શિક્ષણ વિભાગએસ.એન.ડી.ટી. વિમેન્સ યુનિવર્સીટી, મુંબઈ સંલગ્ન રાજ્યની કોલેજોની ડીગ્રીને રાજ્ય સરકાર દ્વારા માન્ય ગણવા બાબત
 • 21-11-2019ગુ. મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમ-૧૯૭૪ના વિનિયમ-૨૦ (૧)માં સુધારા બાબત
 • 20-11-2019નિયામક શ્રી, શાળાઓની કચેરીબિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ મા. અને ઉમા. શાળાઓના શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓના નવવર્ધિત પેન્શન યોજના હેઠળ કાયમી પેન્શન નંબર મેળવવા અંગેની દરખાસ્તો નવા ચેકલીસ્ટ મુજબ મોકલવા બાબત
 • 19-11-2019સામાન્ય વહીવટ વિભાગરાજ્ય સરકાર હેઠળનિ તમામ જગ્યાઓ/સેવાઓના ભરતી નિયમોમાં બઢતીની જોગવાઈમા સુધારો કરવા બાબત
 • 18-11-2019નિયામક શ્રી, શાળાઓની કચેરીએક નોશનલ ઈજાફો મંજુર કરી પેન્શનના લાભો આપવા બાબત
 • 16-11-2019પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરીશિક્ષક પ્રોફાઈલની વિગતો વિરીફિકેશન કરવા બાબત 
 • 13-11-2019કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીસ્વનિર્ભર માધ્યમિક શાળાઓને પ્રોત્સાહક આર્થિક સહાય આપવા અંગેના ધોરણો નિયત કરવા બાબત
 • 05-11-2019મહેસુલ વિભાગગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના રાહતફંડમાંથી હૃદય અને ફેફસાના ટ્રાન્સપ્લાન્ટના રોગના કેસોમાં ખાસ કિસ્સામાં તબીબી સહાયના ધોરણો નક્કી કરવા બાબત
 • 22-10-2019કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીશાળાઓના શૈક્ષણિક પ્રવાસ બાબતની સૂચનાઓ
 • 21-10-2019પેન્શન અને પ્રોવિડન્ટ ફંડ નિયામકશ્રીની કચેરીNSDL માંથી PRAN મેળવવા માટે OPGM (Online PRAN Generation Module) અંતર્ગત કામગીરીની અમલવારી કરવા અંગે તથા NSDL ખાતે કર્મચારીઓની વિગતોમાં સુધારા-વધારાની કામગીરી માટે New Subscribers Maintenance Module અંતર્ગત ઓનલાઈન કામગીરી કરવા બાબત
 • 17-10-2019આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગઅમદાવાદ મ્યુની. કો. મેડીકલ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલિત સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ મેડીકલ સાયન્સ એન્ડ રીસર્ચ હોસ્પિટલ, અમદાવાદને સરકારી હોસ્પિટલ સમકક્ષ ગણવા બાબત
 • 17-10-2019ગુ. મા. અને ઉમા. શિ. બોર્ડગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષાના વિનિયમો-૨૦૦૫માં ઉમેરો કરવા બાબત
 • 17-10-2019કમિશ્નરશ્રી શાળાઓની કચેરીવય નિવૃત/ સ્વૈ. નિવૃત્તિ થનાર સરકારી અધિકારી/કર્મચારીના પેન્શન કેસ અધિકૃત કરવા માટેની નિયમોનુસારની કાર્યવાહી દ્વારા સમયસર પેન્શન મળી રહે તે માટે. 
 • 11-10-2019નાણા વિભાગઓક્ટોબર-૨૦૧૯ માસના પગાર ભથ્થા અને પેન્શનની વહેલી ચુકવણી કરવા બાબત
 • 10-10-2019રોજગાર અને તાલીમ નિયામકની કચેરીસી.સી.સી. ની પરીક્ષા પાસ ન કરવા બાબત
 • 09-10-2019નાણા વિભાગરજા અને પેન્શનના હેતુસર સેવા સળંગ ગણવા બાબત
 • 09-10-2019વાહન વ્યવહાર કમિશ્નરશ્રીની કચેરીલર્નીગ લાયસન્સની કામગીરી આઈ.ટી.આઈ. ખાતે શરુ કરવા બાબત
 • 09-10-2019સામાન્ય વહીવટ વિભાગનેત્રહીન અને વિકલાંગ કર્મચારીઓ/અધિકારીઓ માટે કોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની C.C.C./C.C.C.+ પરીક્ષા માટેના કેન્દ્રોને માન્યતા આપવા બાબત
 • 07-10-2019સંકલનરજા પ્રવાસ રાહત અંગે વિહંગાવલોકન
 • 04-10-2019કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીમા. અને ઉમા. શાળાઓમાં શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની નિવૃત્તિ સમયે રજાનું રોકડમાં રૂપાંતર ચુકવવા બાબતે માહિતી રજુ કરવા બાબત
 • 03-10-2019કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીઆર્થિક રીતે નબળા વર્ગો માટે સીધી ભરતીમાં ૧૦% અનામત અંગેના સામાન્ય વહીવટ વિભાગના ઠરાવ અન્વયે કાર્યવાહી કરવા બાબત
 • 01-10-2019નાણા વિભાગરજા પ્રવાસ રાહત યોજના અંતર્ગત લક્ષદીપ ટાપુ સમૂહના પ્રવાસ બાબતના મુસાફરીના દાવાઓની આકારણી કરવા બાબત
 • 01-10-2019શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની તમામ પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળાઓમાં પ્રવૃત્તિ આધારિત શિક્ષણ દ્વારા પર્યાવરણ શિક્ષણ કાર્યને અસરકારક બનાવવા પર્યાવરણ પ્રયોગશાળા શરુ કરવા બાબત
 • 30-09-2019ગુ. મા. અને ઉમા. શિ. બોર્ડધો.૧૨ સુધી અભ્યાસ ચાલુ હોય ત્યારે L.C. મા સુધારો કરવા બાબત 
 • 20-09-2019કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીવર્ગ-૪ પટ્ટાવાળામાંથી જુનીયર ક્લાર્ક(વર્ગ-૩) માં બઢતી આપવા બાબત
 • 18-09-2019નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ માટે જૂથ વીમા યોજના-૧૯૮૧ અન્વયે તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૯ થી તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૯ ના સમયગાળા માટેના બચત ફાળાની ચુકવણી બાબત
 • 16-09-2019શિક્ષણ વિભાગગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો - ૧૯૭૪ના વિનિયમ ક્રમાંક: ૯(૧૩)(૫) માં સુધારો કરવા બાબત 
 • 13-09-2019સામાજીક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગઆર્થિક રીતે નબળા વર્ગો (EWS) માટેનું પાત્રતા પ્રમાણપત્રની માન્યતા ૩ વર્ષ કરવા બાબત
 • 11-09-2019સામાન્ય વહીવટ વિભાગકોમ્પ્યુટર ઉચ્ચ શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા કર્મચારીઓ/અધિકારીઓને કોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની C.C.C./C.C.C.+ ની પરીક્ષામાંથી મુક્તિ આપવા બાબત
 • 09-09-2019સામાન્ય વહીવટ વિભાગ - ચુંટણી શાખાEVPની કામગીરી અંતર્ગત BLOs દ્વારા મળેલ રજૂઆત બાબત
 • 06-09-2019કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીનોન ગ્રાન્ટેડ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના સ્ટાફ પ્રોફાઈલ અને ટાટ પરીક્ષા પાસ હોય તેવા શિક્ષકોની સેવાઓ વિનિયમિત કરવા બાબત
 • 30-08-2019કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિનસરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં કેન્દ્રીયકૃત પસંદગી સમિતિ દ્વારા ફાળવવામાં આવેલ અને નિમણુંક પામેલ શિક્ષણ સહાયક/જુના શિક્ષકો/આચાર્યની કાયમી બહાલી આપવા બાબત
 • 30-08-2019સામાજીક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગબિન અનામત વર્ગની જાતિઓની યાદીમાં ઉમેરો કરવા બાબત
 • 30-08-2019શિક્ષણ વિભાગચાલુ નોકરી દરમિયાન લાપત્તા થયેલ વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના કર્મચારીઓના આશ્રિત કુટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાયનો લાભ બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના કર્મચારીઓને આપવા બાબત
 • 30-08-2019કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિનસરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં નિમણુંક પામેલ શિક્ષણ સહાયકો/વહીવટી સહાયકો/સાથી સહાયકોની પાંચ વર્ષની સેવાઓને બઢતી, પ્રવરતા, ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ તેમજ નિવૃત્તિ વિષયક લાભો માન્ય ગણવા બાબત
 • 29-08-2019કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિનસરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં કેન્દ્રીયકૃત પસંદગી સમિતિ દ્વારા ફાળવવામાં આવેલ અને નિમણુંક પામેલ શિક્ષણ સહાયક/જુના શિક્ષકો/આચાર્યની કાયમી બહાલી આપવા બાબત
 • 29-08-2019ગુજરાત સરકારગુજરાત રાજ્ય બિન અનામત વર્ગોનું આયોગ
 • 22-08-2019કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીસરકારી અને બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના રોસ્ટર રજિસ્ટર પ્રમાણિત કરવા બાબત
 • 16-08-2019સામાન્ય વહીવટ વિભાગવર્ગ-૩ના કરાર આધારે ફિક્સ પગારના કર્મચારીઓની પ્રવરતા નક્કી કરવા તથા પ્રવરતા યાદી પ્રસિદ્ધ કરવા બાબત
 • 08-08-2019સામાન્ય વહીવટ વિભાગડોમીસાઈલ સર્ટીફીકેટ ઇસ્યુ કરવા બાબત
 • 05-08-2019શિક્ષણ વિભાગ\"SHODH\" (ScHeme Of Developing High quality research) 
 • 04-08-2019સુપ્રિ. ઓફ સ્ટેમ્પ્સની કચેરીગુજરાત સ્ટેમ્પ અધિનિયમ ૧૯૫૮ની અનુસુચી-૧ ના ફિક્સ રકમની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી સુધારેલ દરો તા. ૦૫/૦૮/૨૦૧૯થી અમલમાં મુકવા બાબત
 • 03-08-2019કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીઆર્થિક રીતે નબળા વર્ગો માટે સીધી ભરતીમાં ૧૦% અનામત અંગેના સામાન્ય વહીવટ વિભાગના ઠરાવ અન્વયે કાર્યવાહી કરવા બાબત 
 • 03-08-2019હિસાબ અને તિજોરી નિયામકની કચેરીપેન્શન અદાલત યોજવા બાબત
 • 31-07-2019મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ\"વ્હાલી દિકરી\" યોજના અમલમાં મુકવા બાબત
 • 29-07-2019કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીઆર્થિક રીતે નબળા વર્ગો માટે સીધી ભરતીમાં ૧૦% અનામત અંગેના સામાન્ય વહીવટ વિભાગના ઠરાવ અન્વયે કાર્યવાહી કરવા બાબત
 • 26-07-2019કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિનસરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં પગારબીલોનું કમ્યુટરાઈઝેશન કરવા ચુકવવાની થતી રકમ શાળાને મળતી નીભાવ ગ્રાન્ટમાંથી શાળા પાસેથી વસુલ કરવા અંગે
 • 24-07-2019શિક્ષણ વિભાગઆર્થિક રીતે નબળા વર્ગો માટે સીધી ભરતીમાં ૧૦ ટકા અનામત અંગેનો સામાન્ય વહીવટ વિભાગનો ઠરાવ મોકલી આપવા બાબત
 • 18-07-2019નાણા વિભાગજી.પી.એફ.ના વ્યાજદરમાં સુધારા બાબત ક્રમાંક: (જીએન -૬૪) જીપીએફ-૧૦૨૦૧૬-૧૮૭-ઝ
 • 16-07-2019કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં આચાર્યની ભરતી પ્રક્રિયા બાબત
 • 15-07-2019નિયામક શ્રી, શાળાઓની કચેરીચાલુ નોકરી દરમિયાન લાપત્તા થયેલ વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના કર્મચારીઓના આશ્રિત કુટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય ચુકવવા બાબત
 • 02-07-2019શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ મા. અને ઉમા. શાળાઓના શિક્ષણ સહાયકોના ફિક્સ પગારમાં વધારો કરવા બાબત
 • 28-06-2019નાણા વિભાગસરકારી ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ શિક્ષણ સહાયકોના પગારની વિસંગતતા દુર કરવા તેમજ અધ્યાપક સહાયક તરીકેના પાંચ વર્ષનો ફિક્સ પગારનો સમયગાળો સળંગ ગણવા બાબત
 • 25-06-2019સામાન્ય વહીવટ વિભાગચાલુ નોકરી દરમિયાન લાપત્તા થયેલ વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના કર્મચારીઓના આશ્રિત કુટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય ચુકવવા બાબત
 • 25-06-2019શિક્ષણ વિભાગતાલુકા, જિલ્લા અને રાજ્ય કક્ષાએ શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પારિતોષિક આપવા બાબત
 • 25-06-2019સામાન્ય વહીવટ વિભાગઆર્થિક રીતે નબળા વર્ગો માટે સીધી ભરતીમાં ૧૦% અનામતની  જોગવાઈ અન્વયે નમૂનારૂપ રોસ્ટર  ક્રમાંકો નિયત કરવા બાબત
 • 11-06-2019સંકલન: જે. એમ. માંગરોલિયાપેન્શન અંગે વિસ્તૃત સમજ
 • 10-06-2019કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની સરકારી અને સરકાર અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં અમર્યાદિત ઇન્ટરનેટની સુવિધા આપવા બાબત
 • 03-06-2019શિક્ષણ વિભાગસાતમા પગારપંચની ભલામણ અન્વયે થયેલ પગાર સુધારણા સંદર્ભે ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ યોજનામાં આનુષાંગિક ફેરફાર કરવા બાબત
 • 03-06-2019શિક્ષણ વિભાગમા. અને ઉમા. શાળાઓમાં શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની નિવૃત્તિ સમયે રજાનું રોકડમાં રૂપાંતર બાબત
 • 29-05-2019શિક્ષણ વિભાગતાસદીઠ માનદવેતનથી (Honorarium Per Period) શિક્ષણ કાર્ય કરાવવા અંગે
 • 27-05-2019કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીબિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની બઢતી બાબત
 • 24-05-2019જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીની કચેરીઅન્ય બોર્ડ/ રાજ્ય બહાર/ વિદેશની શાળામાંથી ગુજરાત મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડની શાળામાં પ્રવેશ લેવા માંગતા વિદ્યાર્થીઓને \'પ્રવેશ યોગ્યતા પ્રમાણપત્ર\' આપવા બાબત
 • 22-05-2019જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીની કચેરીગુજરાત મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓને રાજ્ય બહાર પ્રવેશ મેળવવા માટે માઈગ્રેશન સર્ટીફીકેટ આપવા બાબત
 • 16-05-2019સંકલન: જે. એમ. માંગરોલિયાશાળાના માટેના નિયમો
 • 11-05-2019સંકલન: જે. એમ. માંગરોલિયાદૈનિક ભથ્થા દર અને મુસાફરી માટે રેલ્વે અને હવાઈમાર્ગની પાત્રતા GCSR (TA), 2002 Rule-49 
 • 11-05-2019સંકલન: જે. એમ. માંગરોલિયાઅવસાનના કિસ્સામાં અનુસરવાની કાર્યપદ્ધતી
 • 11-05-2019સંકલન: જે. એમ. માંગરોલિયાનવી વર્ધિત યોજના અંતર્ગત વય નિવૃતિના કિસ્સામાં અનુસરવાની કાર્યપદ્ધતી
 • 10-05-2019નાણા વિભાગરજા પ્રવાસ રાહત/ વતન પ્રવાસ રાહત યોજના અંતર્ગત હવાઈ મુસાફરીના દવાઓની આકારણી કરવા બાબત
 • 09-05-2019કમિશ્નર શ્રી, આરોગ્ય તબીબી સેવાઓ અને તબીબી શિક્ષણમા / મા વાત્સલ્ય અને પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના અંતર્ગત ઘુટણના રીપ્લેસમેન્ટ પ્રોસીઝર બાબત
 • 08-05-2019સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગઆર્થિક રીતે નબળા વર્ગોના (Economically Weaker Sections) અનામત માટે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપવા બાબત
 • 08-05-2019ગુ. મા. અને ઉમા. શિ. બોર્ડધો-૧૦ અને ધો-૧૨ નાપાસ વિદ્યાર્થીને રાજ્ય બહાર પ્રવેશ મેળવવા માટે માઈગ્રેશન મેળવવા બાબત
 • 01-05-2019સામાન્ય વહીવટ વિભાગલોકસભા/વિધાનસભાની સામાન્ય/પેટાચુંટણીમાં ચુંટણી ફરજ પર નિયુક્ત અધિકારી/કર્મચારીઓને ફરજ દરમિયાન અવસાન/ઈજા થાય તેવા કિસ્સામાં ઉચ્ચક વળતર (Ex-gratia Compensation)ની ચુકવણીના દરમાં વધારો કરવા બાબત
 • 30-04-2019સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગઆશ્રમશાળાની માન્યતા રદ થવાથી કે વર્ગો બંધ થવાથી ફાજલ થયેલ કર્મચારીઓને અન્ય આશ્રમશાળામાં સમાવવા બાબત
 • 27-04-2019નિયામકશ્રી, સરકારી મુદ્રણ અને લેખન સામગ્રીનામ/અટક બદલવા અંગેનું ફોર્મ
 • 24-04-2019કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. શાળાઓમાં શાળાવાર/વિષયવાર શિક્ષણ સહાયકોની ખાલી જગ્યાઓની માહિતી મોકલવા બાબત
 • 15-04-2019નાણા વિભાગક્રમાંક: (જીએન-૪૧) જીપીએફ-૧૦૨૦૧૬-૧૮૭-ઝ
 • 08-04-2019શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની બિનસરકારી ગ્રાન્ટેડ મા. અને ઉમા. શાળાઓના નિવૃત શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓને સાતમા પગારપંચના તફાવતની રકમની ચુકવણી કરવા બાબત
 • 28-03-2019સામાજીક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગઆર્થિક રીતે નબળા વર્ગો માટે સીધી ભરતીમાં ૧૦% અનામતની જોગવાઈ અન્વયે રોસ્ટર રજીસ્ટરો પ્રમાણિત કરવા બાબત
 • 18-03-2019નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ માટે જૂથ વીમા યોજના-૧૯૮૧ અન્વયે તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ના સમયગાળા માટેના બચત ફાળાની ચુકવણી બાબત
 • 16-03-2019કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીતબીબી સારવાર ખર્ચ મંજુર કરવા અંગેની દરખાસ્ત રજુ કરવા માટેની માર્ગદર્શક સૂચનાઓ
 • 08-03-2019શિક્ષણ વિભાગજિલ્લા શિક્ષણ સમિતિઓ/નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિઓ હસ્તકની પ્રાથમિક શાળાઓના વિદ્યા સહાયકોની પાંચ વર્ષની સેવાઓને બઢતી, પ્રવરતા, ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ તેમજ નિવૃત્તિ વિષયક લાભો માટે માન્ય ગણવા બાબત
 • 08-03-2019મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગનિરાધાર વિધવાઓના પુન: સ્થાપન માટે આર્થિક સહાય યોજનાના નિયમોમાં સુધારો કરવા બાબત
 • 08-03-2019કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિનસરકારી અનુદાનિત મા. શાળામાં ફાજલ થતા આચાર્યને આચાર્ય તરીકે સમાવવા બાબત
 • 07-03-2019કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની સરકારી અને સરકાર અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં અમર્યાદિત ઇન્ટરનેટની સુવિધા આપવા બાબત
 • 07-03-2019સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગવિકલાંગો માટે ઇલેક્ટ્રિક સ્કુટર ખરીદવાની યોજના બાબત
 • 05-03-2019કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીતા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૯ ની સ્થિતિએ અનામત વર્ગોના પ્રતિનિધિત્વ, ઘટ તથા બેકલોગની માહિતી મોકલી આપવા બાબત
 • 28-02-2019કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓની કર્મચારીઓના નવ વર્ધિત પેન્શન યોજના અંતર્ગત કર્મચારીએ મેળવેલ PRAN ની વિગતમાં અધુરાશ હોવા બાબત
 • 28-02-2019જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીની કચેરીરવિવારે તથા જાહેર રજાના દિવસે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તથા અન્ય સરકારી કામગીરીની વળતર રજા બાબતે
 • 27-02-2019કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં આચાર્યની ભરતી પ્રક્રિયા બાબત
 • 27-02-2019શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં ફાજલ થતા આચાર્યને આચાર્ય તરીકે સમાવવા બાબત
 • 27-02-2019કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીમાનનીય ચેરીટી કમિશ્નરશ્રીની કચેરીમાં નોંધાયેલ ટ્રસ્ટો દ્વારા અન્ય ટ્રસ્ટોને મા. અને ઉમા. શાળાનો વહીવટ તબદીલ કરવા બાબત
 • 22-02-2019સામાન્ય વહીવટ વિભાગઆર્થિક રીતે નબળા વર્ગને વયમર્યાદામાં છુટછાટનો લાભ આપવા બાબત
 • 19-02-2019શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ મા. અને ઉમા. શાળાઓના શિક્ષણ સહાયકો, વહીવટી સહાયકો, અને સાથી સહાયકોના ફિક્સ પગારમાં સુધારો કરવા બાબત
 • 19-02-2019ડૉ. જીવરાજ મહેતા ભવનસાતમા પગારપંચના અમલ મુજબ માહે ઓગસ્ટ-૨૦૧૭ના પગાર તફાવતની ચુકવણી અંગે તથા તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ થી તા. ૩૧/૦૭/૨૦૧૭ના પગાર તફાવતના પ્રથમ હપ્તાની ચુકવણી અંગે
 • 19-02-2019પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગત્રિ-સ્તરીય પંચાયતોના વર્ગ-૩ના કર્મચારીઓને વર્ગ-૨/વર્ગ-૧ ના ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ અંગે વિભાગના તા. ૦૮-૦૭-૨૦૧૬ ના ઠરાવની શરત નં-૭ રદ કરવા તથા જિલ્લા કક્ષાના હિસાબી સંવર્ગના અધિકારીનો સમાવેશ કરવા બાબત
 • 08-02-2019કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીમાનનીય ચેરીટી કમિશ્નરશ્રીની કચેરીમાં નોંધાયેલ ટ્રસ્ટો દ્વારા અન્ય ટ્રસ્ટોને મા. અને ઉમા. શાળાનો વહીવટ તબદીલ કરવા બાબત
 • 07-02-2019સામાન્ય વહીવટ વિભાગઆર્થિક રીતે નબળા વર્ગો માટે સીધી ભરતીમાં ૧૦ ટકા અનામતની જોગવાઈ અન્વયે નમુનારૂપ રોસ્ટર ક્રમાંકો નિયત કરવા બાબત
 • 05-02-2019શિક્ષણ વિભાગશાળાઓ તથા કોલેજોના શૈક્ષણિક પ્રવાસના આયોજનમાં અનિચ્છનીય બનાવો નિવારવા બાબત
 • 01-02-2019શિક્ષણ વિભાગસમગ્ર શિક્ષા અભિયાન અંતર્ગત GCERT, SSA અને RMSA ના એકીકરણ, કામગીરી અને બેઠક વ્યવસ્થા નક્કી કરવા બાબત
 • 01-02-2019સંકલન: શ્રી જે. એમ. માંગરોલિયારજા અંગેના ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિમયો ૧૯૭૪ 
 • 01-02-2019સંકલન: શ્રી જે. એમ. માંગરોલિયારજા અંગે ગુજરાત મુલ્કી સેવાનાં નિયમો, ૨૦૦૨
 • 01-02-2019સંકલન: શ્રી જે. એમ. માંગરોલિયાવયનિવૃતિના કિસ્સામાં નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના અંતર્ગત એન.એસ.ડી.એલ. માંથી રકમ પરત મેળવવા અંગે 
 • 31-01-2019સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગવિકલાંગો માટે ઇલેક્ટ્રિક સ્કુટર ખરીદવાની યોજના બાબત
 • 23-01-2019Social Justice & Empowerment DepartmentTen percent reservation in favour of Economically Weaker Sections in Gujarat State
 • 21-01-2019સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગસમાજ સુરક્ષા ખાતાની કચેરી હેઠળના ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ સંસ્થાના કર્મચારીઓને સરકારી કર્મચારીઓ જેવા સમાન પ્રકારના લાભો આપવા બાબત
 • 21-01-2019ગુ. મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડબોર્ડની કામગીરી બદલ ફરજ પર ગણવા બાબત
 • 11-01-2019નાણા વિભાગજી.પી.એફ.ના વ્યાજદરમાં સુધારા બાબત ક્રમાંક: (જીએન-૦૪) જીપીએફ-૧૦૨૦૧૬ -૧૮૭-ઝ
 • 07-01-2019નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ માટે જૂથ વીમા યોજના-૧૯૮૧ અન્વયે તા. ૦૧/૧૦/૨૦૧૮ થી ૩૧/૧૨/૨૦૧૮ ના સમયગાળા માટેના બચત ફાળાની ચુકવણી બાબત
 • 04-01-2019શિક્ષણ વિભાગગ્રાન્ટેડ શાળાના અને સરકારી શાળાઓના ફિક્સ વેતનવાળા શિક્ષણ સહાયકના ફિક્સ વેતનમાં પૂવર્તતી વિસંગતતા દુર કરવા અંગે
 • 02-01-2019જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીની કચેરીરવિવારે તથા જાહેર રજાના દિવસે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની કામગીરીની વળતર રજા બાબત
 • 01-01-2019નાણા વિભાગસાતમા પગાર પંચની ભલામણ અન્વયે થયેલ પગાર સુધારણા સંદર્ભે ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ યોજનામાં આનુષાંગિક ફેરફાર કરવા બાબત
 • 31-12-2018ગુ. મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડશાળામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓની હાજરીની નોંધણી કરતી વખતે ધ્યાનમાં લેવાની બાબત
 • 21-12-2018નાણા વિભાગઅવસાન પામેલ નિવૃત સરકારી કર્મચારીના મુક-બધિર સંતાનને આજીવન કુટુંબ પેન્શન આપવા બાબત
 • 06-12-2018સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગબિન અનામત વર્ગની જાતિઓ નક્કી કરવા બાબત
 • 15-11-2018શિક્ષણ વિભાગસાતમા કેન્દ્રીય પગારપંચની ભલામણોના આધારે બિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓના શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીના પગાર ધોરણની સુધારણા બાબત
 • 01-11-2018આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગગુજરાત રાજ્ય સેવા (તબીબી સારવાર) નિયમો, ૨૦૧૫ અંતર્ગત \"KNEE JOINT REPLACEMENT\" અને \'\'HIP JOINT REPLACEMENT\'\' ની સારવારનો સમાવેશ કરવા બાબત
 • 30-10-2018કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીવર્ષ ૧૯૯૫ પછી બી.એડ. થયેલ લેબ કો-ઓર્ડીનેટરને રૂ. ૧૬૪૦-૨૯૦૦નું પગાર ધોરણ આપવા બાબત
 • 30-10-2018કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીમાનનીય ચેરીટી કમિશ્નરશ્રીની કચેરીમાં નોંધાયેલ ટ્રસ્ટો દ્વારા અન્ય ટ્રસ્ટોને મા. અને ઉમા. શાળાનો વહીવટ તબદીલ કરવા બાબત
 • 29-10-2018કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીનિવૃત્તિ સમયે રજાનું રોકડમાં રૂપાંતરણ બાબત
 • 23-10-2018શિક્ષણ વિભાગમા. અને ઉમા. શાળાઓમાં શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની નિવૃત્તિ સમયે રજાનું રોકડમાં રૂપાંતર બાબત
 • 15-10-2018શિક્ષણ વિભાગતબીબી સારવાર ખર્ચની મંજૂરી આપવા બાબતની દરખાસ્તમાં ખાનગી કંપની દ્વારા વીમા પેટે મંજુર થયેલ રકમ અંગે સ્પષ્ટતા કરવા બાબત
 • 11-10-2018નાણા વિભાગજી.પી.એફ.નાં વ્યાજદરમાં સુધારા બાબત ક્રમાંક:(જીએન: ૧૦૧) જીપીએફ-૧૦૨૦૧૬-૧૮૭-ઝ
 • 11-10-2018ગુ. મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડમા. અને ઉમા. શાળાઓમાં શિક્ષકો માટે ખાનગી અહેવાલના નમૂનામાં સુધારો કરવા બાબત
 • 04-10-2018શિક્ષણ વિભાગઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગમાં ફરજ બજાવતા ઉધોગ શિક્ષકોના ઉ.પ.ધો. બાબત
 • 01-10-2018શિક્ષણ વિભાગકેન્દ્ર સરકાર દ્વારા અમલી સમગ્ર શિક્ષા અભિયાન- ઇન્ટીગ્રેટેડ સ્કીમ ફોર સ્કૂલ એજ્યુકેશનનો ગુજરાત રાજ્યમાં અમલીકરણ બાબત
 • 29-09-2018શિક્ષણ વિભાગગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમ ૩૮ (૧) (ખ) (૫) ના નમુના-૮ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષકો માટે ખાનગી અહેવાલમાં સુધારો કરવા બાબત
 • 28-09-2018નાણા વિભાગતિજોરી ખાતે બીલો રજુ કરતી વખતે સરકારી કચેરીઓ દ્વારા GST અન્વયે TDSની કપાતના ચૂકવણા બાબત
 • 26-09-2018કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની સરકારી/બિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓના રોસ્ટર રજીસ્ટર પ્રમાણિત કરવા બાબત
 • 19-09-2018અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રા.બા. વિભાગશાળા કક્ષાએ કન્ઝ્યુમર ક્લબની સ્થાપના માટેના ધોરણો (નોર્મસ)
 • 04-09-2018શિક્ષણ વિભાગનામદાર હાઈકોર્ટના SCA No.: ૧૫૭૦૧/૨૦૧૬ થી ૧૫૭૨૧/૨૦૧૬ ના તારીખ ૦૭/૦૬/૨૦૧૭નાં વચગાળાનાં હુકમનો સ્વીકાર કરવા બાબત
 • 31-08-2018નાણા વિભાગNPS હેઠળના રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને મૃત્યુ-સહ-નિવૃત્તિ ગ્રેજ્યુઈટી ચુકવવા માટેની વિગતવાર સૂચનાઓ અને હિસાબ પદ્ધતિ
 • 28-08-2018નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ માટેની જૂથ વીમા યોજના ૧૯૮૧ અંતર્ગત ROP-2009 અને ROP-2016 સંદર્ભે જૂથ વર્ગીકરણ નિયત કરવા બાબત
 • 17-08-2018નિયામક શ્રી, સરકારી મુદ્રણ અને લેખનસામગ્રીનામ/અટક બદલવા અંગેનું ફોર્મ
 • 17-08-2018શિક્ષણ વિભાગશાળા - કોલેજોમાં મોબાઈલ ફોન વાપરવા પર પ્રતિબંધ બાબત
 • 09-08-2018સામાન્ય વહીવટ વિભાગમતદારયાદીની સંક્ષિપ્ત સુધારણા દરમ્યાન નિયુક્ત નિરીક્ષક ()ને 'હાઉસ ટુ હાઉસ' મુલાકાત માટે ચુકવવાના મહેનતાણાના દરો નિયત કરવા બાબત
 • 09-08-2018નિયામક શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યના તમામ NPS સ્કીમ હેઠળના સ્વ. કર્મચારીઓના કેસોમાં બાકી નોકરીના સમયગાળાને તેમજ અવસાનની તારીખને ધ્યાને લઇ ઉચ્ચક સહાયની રકમ મંજુર કરવા ચેકલીસ્ટ તથા એનેક્ષર-ડી અને ડી-૧, પુન: રજુ કરવા બાબત
 • 04-08-2018નાણા વિભાગફોજદારી ગુનામાં દોષિત ઠરેલ સરકારી અધિકારી/કર્મચારીને કરવામાં આવેલ સજા સામેની અપીલ ઉપલી કોર્ટમાં પડતર હોય ત્યારે તેમની સામે ગુજરાત મુલ્કી સેવા (પેન્શન) નિયમો, ૨૦૦૨ના નિયમ:૨૩-૨૪ મુજબ પગલાં લેવા બાબત
 • 04-08-2018હિસાબ અને તિજોરી નિયામકની કચેરીશૈક્ષણિક કાર્ય સાથે સંકળાયેલ શૈક્ષણિક તથા બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓને સત્રાંત નિવૃતિનો લાભ આપવા બાબત
 • 01-08-2018નાણા વિભાગનવી પેન્શન યોજના - સુરેખ ચિત્ર
 • 01-08-2018સામાન્ય વહીવટ વિભાગરાજ્ય સરકારની નોકરીઓમાં મહિલાઓ માટે અનામત જ