તારીખ:   શીર્ષક:   વિષય:      પરિપત્ર:      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 N › L »

ક્રમ પરિપત્રનો પ્રકાર તારીખ શીર્ષક વિષય ડાઉનલોડ વાચવા માટે
1જનરલ પરિપત્રો - ઠરાવો અને આધારો14-03-2018સામાન્ય વહીવટ વિભાગગુજરાત રાજ્ય સેવા (વર્તણુંક) નિયમો, ૧૯૭૧ના નિયમ ૧૯(૧)ની જોગવાઈ અન્વયે સરકારી કર્મચારીએ પોતાની સ્થાવર મિલકત જાહેર કરવા બાબતડાઉનલોડવાચવા માટે
2સાતમા પગાર ધોરણ અંગેના પરિપત્રો અને ઠરાવો13-03-2018નાણા વિભાગસાતમા પગાર પંચના પગાર/પેન્શન તફાવતની રકમની ચુકવણી કરવા બાબતડાઉનલોડવાચવા માટે
3બિનશૈક્ષણિક કર્મચારી ભરતી - બઢતી પરિપત્રો / ઠરાવો12-03-2018કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીબિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. માધ્યમિક શાળાઓમાં બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની ભરતી બાબતડાઉનલોડવાચવા માટે
4સેવાપોથી / પેન્શન - પરિપત્રો - ઠરાવો12-03-2018નાણા વિભાગપેન્શન રીવીઝન સમયે કર્મચારીએ નિવૃત્તિ સમયે મેળવેલ પગારધોરણ ધ્યાનમાં લેવા બાબતડાઉનલોડવાચવા માટે
5" શૈક્ષણિક કર્મચારી ભરતી ", " રોસ્ટર રજીસ્ટર " પરિપત્રો - ઠરાવો01-03-2018કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીતા. ૧/૧/૨૦૧૮ની સ્થિતિએ અનામત વર્ગોના પ્રતિનિધિત્વ, ઘટ તથા બેકલોગની માહિતી મોકલી આપવા બાબતડાઉનલોડવાચવા માટે
6સહાયક ભરતિ - પરિપત્રો ઠરાવો01-03-2018ડૉ. જીવરાજ મહેતા ભવન સંકુલબિન સરકારી મા. /ઉમા. શાળાઓમાં નિમણુંક પામેલા સહાયકને જુદી જુદી શાળાઓમાં બજાવેલ છુટક સેવાઓ પાંચ વર્ષની ગણતરી માટે જોડી આપવા તેમજ સહાયકોને પાંચ વર્ષ પુરા થતા જે તે સંવર્ગમાં સમાવવા એકસુત્રતા જાળવવા બાબતડાઉનલોડવાચવા માટે
7કર્મચારીની ફરજો, આચારસંહિતા & શિક્ષા28-02-2018નાણા વિભાગફિક્સ પગારનાં કર્મચારીઓનું રાજીનામું મંજુર કરવા અંગેની બાબતડાઉનલોડવાચવા માટે
8" શૈક્ષણિક કર્મચારી ભરતી ", " રોસ્ટર રજીસ્ટર " પરિપત્રો - ઠરાવો21-02-2018નિયામકશ્રી, શાળાઓની કચેરીબિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં પ્રવાસી શિક્ષકના માનદ વેતનથી ગ્રાન્ટ ચૂકવવા બાબતડાઉનલોડવાચવા માટે
9રજા અંગેના પરિપત્રો અને ઠરાવો20-02-2018સંકલન: જે.એમ.માંગરોલિયારજા અંગેના સંકલિત પરિપત્રો અને ઠરાવોડાઉનલોડવાચવા માટે
10સાતમા પગાર ધોરણ અંગેના પરિપત્રો અને ઠરાવો17-02-2018શિક્ષણ વિભાગસાતમા કેન્દ્રીય પગારપંચની ભલામણોના આધારે બિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓના શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓના પગાર ધોરણની સુધારણા બાબતડાઉનલોડવાચવા માટે

1 2 3 4 5 6 7 8 9 N › L »