તારીખ:   શીર્ષક:   વિષય:      પરિપત્ર:      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 N › L »

ક્રમ પરિપત્રનો પ્રકાર તારીખ શીર્ષક વિષય ડાઉનલોડ વાચવા માટે
1" શૈક્ષણિક કર્મચારી ભરતી ", " રોસ્ટર રજીસ્ટર " પરિપત્રો - ઠરાવો25-10-2017શિક્ષણ વિભાગરજિસ્ટર થયેલી ખાનગી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં આચાર્ય (પસંદગી માટેની કાર્યરીતિ) નિયમો, ૨૦૧૭ના તારીખ ૨૫.૭.૨૦૧૭ના જાહેરનામાની જોગવાઈઓમાં સુધારો કરવા બાબતડાઉનલોડવાચવા માટે
2ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ - પરિપત્રો - ઠરાવો25-10-2017શિક્ષણ વિભાગસરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના મદદનીશ શિક્ષકોને દ્વિતીય ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજુર કરવા બાબતડાઉનલોડવાચવા માટે
3વર્ધિત પેન્શન યોજના - પરિપત્રો - ઠરાવો24-10-2017નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના (NPS) હેઠળના કર્મચારી/અધિકારીઓને મૃત્યુ-સહ-નિવૃત્તિ ગ્રેજ્યુઈટીનો લાભ આપવા બાબતડાઉનલોડવાચવા માટે
4અનુદાન સહાય પરિપત્રો / ઠરાવો23-10-2017શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓને અનુદાન સહાયનું ધોરણ સુધારવા બાબતડાઉનલોડવાચવા માટે
5સાતમા પગાર ધોરણ અંગેના પરિપત્રો અને ઠરાવો18-10-2017કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીસાતમાં પગારપંચ અન્વયે ઉચ્ચતર પગારધોરણ યોજનામાં જરૂરી સુધારો કરવા બાબત ડાઉનલોડવાચવા માટે
6સહાયક ભરતિ - પરિપત્રો ઠરાવો17-10-2017શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ મા. અને ઉમા. શાળાઓના શિક્ષણ સહાયકો, વહીવટી સહાયકો અને સાથી સહાયકોના ફિક્સ પગારમાં સુધારો કરવા બાબતડાઉનલોડવાચવા માટે
7સેવાપોથી / પેન્શન - પરિપત્રો - ઠરાવો13-10-2017શિક્ષણ વિભાગપ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો તથા નિવૃત શિક્ષકોની ડુપ્લીકેટ સેવાપોથી નિભાવવા અંગેડાઉનલોડવાચવા માટે
8તબીબી સારવાર અંગે જોગવાયો અને માર્ગદર્શન -પરિપત્રો અને ઠરાવો11-10-2017આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગહૃદય ટ્રાન્સપ્લાન્ટ તથા અન્ય ઇમરજન્સી કેસ માટે એર એમ્બ્યુલન્સની સેવાઓ મેળવવા (જનરલ) માટે રૂ.૫૦.૦૦ લાખની જોગવાઈને વહીવટી/નાણાકીય મંજૂરી આપવા બાબતડાઉનલોડવાચવા માટે
9જનરલ પરિપત્રો - ઠરાવો અને આધારો11-10-2017સામાન્ય વહીવટ વિભાગ૧૧ માસના કરારના આધારે નિમણુંક પામેલ કર્મચારીઓને લાભો મંજુર કરવા બાબતડાઉનલોડવાચવા માટે
10ગુજરાત માધ્ય. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડ10-10-2017ગુ. મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો-૧૯૭૪ના વિનિયમ-૨૦(૩)માં સુધારા બાબતડાઉનલોડવાચવા માટે

1 2 3 4 5 6 7 8 9 N › L »