Education Gujarat

hotmail.com

સુસ્વાગતમ્!

DSOI abc

સુજ્ઞ મહાશય,

      માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના પ્રશ્નો ઉકેલવામાં સરળતા રહે એ હેતુથી રોજબરોજ ઉદભવતા શૈક્ષણિક અને વહીવટી પ્રશ્નો વાચા આપવા અને તે માટે જરૂરી આધારો મળી રહે એ હેતુથી રાજ્યના શિક્ષણવિભાગ તથા કમિશ્નર કચેરી અને અન્ય વિભાગો દ્વારા કરવામાં આવેલ વખતો વખતના ઠરાવો અને પરિપત્રો સરળતાથી વિષય વાઈઝ મળી રહે તે હેતુથી અલગ-અલગ વિષયો પર થયેલા ઠરાવો અને પરિપત્રો સંકલન કરવાનો વિનમ્ર પ્રયાસ કરેલ છે મને આશા છે કે આપના શૈક્ષણિક અને વહીવટી પ્રશ્નો ઉકેલવામાં મારો આ પ્રયત્ન આપ સર્વને મદદરૂપ થશે..

hotmail
જય શિક્ષણ, જય ભારત....
( જે. એમ. માંગરોલિયા )
મેનેજીંગ ડાયરેક્ટર - કર્મચારી શરાફી સહકારી મંડળી ઉપલેટા.
મેનેજીંગ ટ્રસ્ટી - સરસ્વતી એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ ઉપલેટા.
પૂર્વ મહામંત્રી - ગુજરાત રાજ્ય આચાર્ય સંઘ.
પૂર્વ પ્રમુખ - રાજકોટ જિલ્લા આચાર્ય સંઘ.
gmail login

મહત્વના સમાચારો

મહત્વના પરિપત્રો

 • 14-06-2024કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીતા. ૦૧/૦૧/૨૦૦૬ થી પુરા પગારમાં આવતા શિક્ષકોનો પગાર સિનિયર શિક્ષકો કરતા વધી જવાથી સરભર કરવા બાબત
 • 12-06-2024ગુજરાત માધ્ય. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડધોરણ-૧૦ બેઝિક ગણિતના વિદ્યાર્થીઓને ધોરણ-૧૧ વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં પ્રવેશ બાબત
 • 10-06-2024આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગઆરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગનાં તા. ૩૦/૦૮/૨૦૧૬નાં ઠરાવમાં વી.એસ. હોસ્પિટલ, અમદાવાદનાં દરોના બદલે AB-PMJAY (મા યોજના) નાં દરો લાગુ કરવા બાબત
 • 05-06-2024અમદાવાદ મ્યુનીસીપલ કોર્પોરેશનરજા પ્રવાસ રાહત યોજના (એલ.ટી.સી. - બ્લોક : ૨૦૨૪/૨૭) 
 • 24-05-2024પેન્શન અને પ્રોવિડન્ટ ફંડ નિયામકની કચેરીપેન્શન અને પ્રોવિડન્ટ ફંડની કચેરીની કામગીરી અને નિયમો  
 • 24-05-2024ડો. જીવરાજ મેહતા ભવનવય નિવૃતિના કિસ્સામાં અનુસરવાની કાર્યપદ્ધતિ
 • 18-05-2024નિયામક શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિનસરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં દિવ્યાંગ રોસ્ટર રજીસ્ટર બનાવવા બાબત
 • 13-05-2024નાણા વિભાગNPS ખાતાધારકોને પેન્શન ફંડ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પેટર્નની પસંદગી કરવા બાબત
 • 03-05-2024કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરી\'જ્ઞાન સહાયક\' યોજના અંતર્ગત સરકારી તથા બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં જ્ઞાન સહાયકોના કરાર રિન્યુ કરવા બાબત
 • 01-05-2024કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરી\'જ્ઞાન સહાયક\' યોજના અંતર્ગત વર્ષ-૨૦૨૩-૨૪ અંતર્ગત સરકારી તથા બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં જ્ઞાનસહાયકોના કરાર લંબાવવા બાબત
 • 25-04-2024નિયામક શ્રી, શાળાઓની કચેરીSCA-12381/2024, ગુજરાત સરકાર, શિક્ષણ વિભાગ-ગાંધીનગરના તા.૨૪/૦૪/૨૦૨૪ ના હુકમ અન્વયે
 • 19-03-2024સ્ટેટ પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટરની કચેરી, સમગ્ર શિક્ષાવર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ માં \"શાળા પરિવહન યોજના\" આપવા બાબત
 • 16-03-2024આદિજાતિ વિકાસ વિભાગઆશ્રમશાળા, ઉત્તર બુનિયાદી આશ્રમ શાળા અને ઉચ્ચતર ઉત્તર બુનિયાદી આશ્રમ શાળામાં ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓની ફિક્સ પગારની નોકરી સેવા વિષયક લાભો માટે સળંગ ગણવા બાબત
 • 15-03-2024Finance DepartmentGujarat Civil Services (New Contributory Pension Scheme) Rules, 2024
 • 15-03-2024નાણા વિભાગગુજરાત સિવિલ સર્વિસીસ (નવી યોગદાન પેન્શન યોજના) નિયમો, ૨૦૨૪
 • 13-03-2024કમીશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરી૯૦ કે તેથી વધારે નામાંકન ધરાવતી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં કોમ્પ્યુટર લેબ માટે જરૂરી ફર્નીચરની ગ્રાન્ટ ફાળવણી માટેની પદ્ધતિ નિયત થઇ આવવા બાબત
 • 12-03-2024શિક્ષણ વિભાગમા. અને ઉમા.માં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થીનીઓ માટે \"નમો લક્ષ્મી યોજના\"
 • 12-03-2024શિક્ષણ વિભાગઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણમાં વિજ્ઞાનપ્રવાહના વિદ્યાર્થીઓ માટે \"નમો સરસ્વતી વિજ્ઞાનસાધના યોજના\" 
 • 12-03-2024શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની સરકારી તથા અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતાં વિદ્યાર્થીઓ માટે \"શાળા પરિવહન યોજના\".
 • 02-03-2024નાણા વિભાગબઢતી/બદલી અને નવી નિમણુકના કિસ્સામાં માતૃત્વ રજાઓ બાબતે જરૂરી સ્પષ્ટતા કરવા બાબત
 • 29-02-2024નાણા વિભાગતા. ૦૧/૦૭/૨૦૨૩ થી રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ/પેન્શનરોને મળવાપાત્ર મોંધવારી ભથ્થાના દરમાં ૪% વધારો કરવા બાબત
 • 29-02-2024નાણા વિભાગસાતમા પગાર પંચના પગારને ધ્યાને રાખીને રજા પ્રવાસ રાહત (LTC) સમયે મળવાપાત્ર રજાનું રોકડમાં રૂપાંતર ચૂકવવા બાબત
 • 29-02-2024નાણા વિભાગનવી વર્ધિત પેન્શન યોજના (NPS) અંતર્ગત ફાળામાં ફેરફાર કરવા બાબત
 • 23-02-2024શિક્ષણ વિભાગશાળાઓ તથા કોલેજોના શૈક્ષણિક પ્રવાસના આયોજનમાં અનિચ્છનીય બનાવો નિવારવા બાબત
 • 17-02-2024કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીઅત્રેની કચેરીના તા. ૨૧/૧૧/૨૦૧૬ ના પત્ર વ્યવહાર બાદ ગ્રાન્ટેડ શાળામાં કલાર્કની એન.ઓ.સી. / બહાલી આપવા બાબત
 • 15-02-2024આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગરાજ્ય બહાર મેળવેલ તબીબી સારવારનો ખર્ચ મજરે મળવા બાબત
 • 15-02-2024શ્રમ, કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગાર વિભાગસરકારી વિભાગો/ ખાતાના વડાઓ/ તાબાની કચેરીઓ/ બોર્ડ/ કોર્પોરેશન/ નિગમ દ્વારા આઉટસોર્સિંગ/ કોન્ટ્રાકટ પદ્ધતિથી કર્મચારીઓ/ શ્રમયોગીઓને કામે રાખતી વખતે શ્રમકાયદાઓનું પાલન થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા બાબત
 • 14-02-2024પેન્શન અને પ્રોવિડન્ટ ફંડ નિયામકની કચેરી૩૦ જૂનના રોજ વયનિવૃત થતા કર્મચારીઓના કિસ્સામાં નોશનલ ઈજાફો આકારવા તેમજ તે સંદર્ભે રીવીઝન પાત્ર પેન્શન કેસોની માહિતી મોકલવા બાબત
 • 12-02-2024નાણા વિભાગનાણા વિભાગનો ૧૮/૧૧/૨૦૨૩ નો ઠરાવ અમલમાં મૂકવા બાબત
 • 08-02-2024શિક્ષણ વિભાગશિક્ષણ વિભાગના તા. ૨૪/૦૮/૨૦૨૩ ના ઠરાવની અમલવારી બાબત
 • 07-02-2024શિક્ષણ વિભાગવ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહના લાઘુલાયકાત ધરાવતા શિક્ષકોના ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજૂર કરવા બાબતનો વિભાગનો તા. ૨૪-૦૧-૨૦૨૪ નો ઠરાવ સ્થગિત કરવા બાબત
 • 24-01-2024શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ સંસ્થાના વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહના લઘુલાયકાત ધરાવતા શિક્ષકોના ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજૂર કરવા બાબત
 • 23-01-2024નિયામકશ્રી શાળાઓની કચેરીપ્રવાસી શિક્ષકોની યોજનાની મુદત પૂર્ણ થવાથી છૂટા કરવા બાબત
 • 22-01-2024શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના શિક્ષણ સહાયકો, વહીવટી સહાયકો અને સાથી સહાયકોના ફિક્સ પગારમાં સુધારો કરવા બાબત
 • 20-01-2024નાણા વિભાગસામાન્ય ભવિષ્યનિધિમાં જમા કરાવવાની વાર્ષિક રકમની મર્યાદા નક્કી કરવા બાબત
 • 20-01-2024સામાન્ય વહીવટ વિભાગપાસપોર્ટ કઢાવવાના હેતુ માટે સરકારી કર્મચારીઓ/અધિકારીઓને તથા તેમની પર આધારિત કુટુંબના સભ્યોને જરૂરી મંજુરી આપવા બાબત
 • 09-01-2024નવી વર્ધિત પેન્શન યોજનાવયનિવૃતિના કિસ્સામાં અનુસરવાની કાર્યપધ્ધતિ
 • 06-01-2024કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીજ્ઞાન સહાયકોને મળવાપાત્ર રજાઓ બાબત
 • 05-01-2024નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના તમામ સંવર્ગો પરની જગ્યાઓ ઉપર સીધી ભરતીથી ફિક્સ પગારથી નિમણૂક પામેલ કર્મચારીઓની માંદગીના હેતુ માટેની રજાઓ બાબત.
 • 01-01-2024શિક્ષણ વિભાગMission Schools of Excellence પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓને ડીજીટલ સુવિધા પુરી પાડવા બાબત
 • 30-12-2023શિક્ષણ વિભાગઅનુદાનિત સંસ્થાઓના કર્મચારીઓ શિક્ષણ વિભાગ હસ્તકની સેવામાં જોડાય ત્યારે પગાર રક્ષણ આપવા બાબત
 • 30-12-2023ગુજરાત મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડધો-૧૧માં પ્રવેશ સંદર્ભે ભારતના અન્ય બોર્ડમાંથી આવતા વિદ્યાર્થીઓએ \'પ્રવેશ યોગ્યતા પ્રમાણપત્ર\' મેળવવા બાબત
 • 29-12-2023ગૃહ વિભાગસ્થાવર/જંગમ મિલકત ખરીદ/વેચાણ/ભાડેથી લેવા અંગેની જાણ સાથી એપ્લીકેશનમાં ઓનલાઈન કરવા અંગે
 • 28-12-2023કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની બઢતી બાબત
 • 28-12-2023ગુજરાત મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડગુજરાત મા. અને ઉમા. શિક્ષણ પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા વિનિયમ, ૨૦૦૫ના વિનિયમ ક્રમાંક ૧૬(૧) ના સુધારા અન્વયે પૂરક પરીક્ષાના વિસ્તૃત નિયમો મોકલવા બાબત
 • 21-12-2023કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત શાળાના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના કર્મચારીઓના અવસાનના કિસ્સામાં તેમના આશ્રિત કુટુંબને રહેમરાહે ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય મંજુર કરવા અંગે
 • 19-12-2023જિલ્લા તિજોરી કચેરીકર્મચારીઓને નિવૃતિ લાભો ચૂકવવા અંગેના બિલો રજૂ કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો અંગે
 • 09-12-2023ગુજરાત મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડબિન સરકારી બિન અનુદાનિત (નોન ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ) શાળાની કાયમી નોંધણી સમયે શાળામંડળે રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકમાં જમા કરેલ ડીપોઝીટ ઉપાડવા બાબત
 • 07-12-2023શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં નવા/વધારાના/ક્રમિક વર્ગ વધારા તથા વર્ગ ઘટાડા અંગેની કાર્ય પદ્ધતિ નક્કી કરવા બાબત
 • 06-12-2023નાણા વિભાગ૩૦ જૂનના રોજ વયનિવૃત થતા કર્મચારીઓના કિસ્સામાં નોશનલ ઈજાફો આકારવા બાબત
 • 18-11-2023નાણા વિભાગ૩૦ જૂનના રોજ વયનિવૃત થતા કર્મચારીઓના કિસ્સામાં નોશનલ ઈજાફો આકારવા બાબત
 • 10-11-2023શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં સરાસરી હાજરીની વિદ્યાર્થી સંખ્યા તેમજ સરાસરી હાજરીની છૂટ આપવા બાબત
 • 10-11-2023નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના જાહેર સાહસો/બોર્ડ/કોર્પોરેશનમા કાયમી ધોરણે સમાવિષ્ટ થયેલ કર્મચારીઓના પેન્શનનું પુન:સ્થાપન કરવા બાબત
 • 08-11-2023ગુજરાત મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડમા. અને ઉમા. શાળામાં સુપરવાઈઝરની નિમણુક માટે ગુણાંકન યોજના દાખલ કરવા બાબત
 • 03-11-2023નાણા વિભાગનવી વર્ધિત પેન્શન યોજના (NPS) અંતર્ગત તા. ૨૧-૧૦-૨૦૨૨ના ઠરાવની જોગવાઈ મુજબ કર્મચારીની અશકતતા/અવસાનના કિસ્સામાં કર્મચારીના PPAN/PRAN ખાતામાં કર્મચારી/કર્મચારીના વારસદારોને ફાળાની જમા થયેલ રકમ તથા તેના પર મળેલ વળતર ચુકવવા બાબત
 • 27-10-2023શિક્ષણ વિભાગસેવા જોડાણ અંગેની દરખાસ્ત અન્વયે કેમ્પનું આયોજન કરવા બાબત
 • 21-10-2023જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરી સુરતરાજ્યની બિનસરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના ચિત્ર શિક્ષકોના પગારધોરણ બાબત
 • 19-10-2023નાણા વિભાગકેન્દ્રીય સાતમાં પગારપંચની ભલામણો અન્વયે રાજ્ય સરકાર હસ્તકના જાહેર સાહસો/બોર્ડ/નિગમના કર્મચારીઓને સુધારેલ ઘરભાડા ભથ્થા (HRA), સ્થાનિક વળતર ભથ્થા (CLA), તબીબી ભથ્થા (M.A.) તથા પરિવહન ભથ્થા (T.A.) નો લાભ આપવા બાબત
 • 18-10-2023નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના તમામ સંવર્ગોમાંની જગ્યાઓ ઉપર સીધી ભરતીની નિમણુકોનો ફિક્સ પગાર સુધારવા બાબત
 • 18-10-2023કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્ય બહાર શૈક્ષણિક પ્રવાસની મંજૂરી માટે ધ્યાનમાં લેવાની બાબત
 • 12-10-2023સામાન્ય વહીવટ વિભાગકરારીય સમયગાળા દરમ્યાન અવસાન પામનાર વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના ફિક્સ પગારના કર્મચારીઓના આશ્રિત કુટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય ચુકવવા બાબત 
 • 05-10-2023ગુજરાત મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડકમ્પ્યુટર અધ્યયન વિષયની \"ફી\" બાબત
 • 29-09-2023General Administration DepartmentPremature retirement of Government Servants under Rule 10(4) of Gujarat Civil Services Rules (Pension), 2002- Procedure and criteria to be followed.
 • 27-09-2023પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરીઅનાથ બાળકોને પાલક માતા-પિતા યોજનાનો લાભ આપવા બાબત
 • 22-09-2023કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીઅનિયમિત બિનસરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓને આપવામાં આવતું અનુદાન અટકાવવા બાબત
 • 21-09-2023પેન્શન અને પ્રોવિડન્ટ ફંડ નિયામકની કચેરીપેન્શન ફંડ રેગ્યુલેટરી અને ડેવલપમેન્ટ ઓથોરીટી (PFRDA), ન્યુ દિલ્હી દ્વારા કેન્દ્ર/રાજ્ય સરકારની નોડલ કચેરીઓને NPS સિસ્ટમને વધુ મજબુત કરવા 
 • 15-09-2023શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાના શૈક્ષણિક કર્મચારી આચાર્ય તરીકે નિમણુંક પામે ત્યારે એક ઈજાફાનો લાભ આપવા બાબતે સ્પષ્ટતા બહાર પાડવા બાબત
 • 13-09-2023મહેસુલ વિભાગરાજ્યના સિનિયર સિટીઝનોને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના રાહત ફંડમાંથી તબીબી સહાય મેળવવા માટે નક્કી કરાયેલ આવક મર્યાદામાં વધારો કરી રૂ ૬ લાખ કરવા બાબત
 • 12-09-2023શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના શિક્ષણ સહાયકો, વહીવટી સહાયકો અને સાથી સહાયકોની સીધી ભરતીથી થતી નિમણુંકોનો ફિક્સ પગાર પર \"ખાસ ભથ્થું\" આપવા તેમજ તેમની સેવાની શરતોમાં સુધારો કરવા બાબત
 • 08-09-2023ગુ. મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડરાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ ૨૦૨૦ની સંકલ્પનાને અનુરૂપ મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં નિયમિત વિદ્યાર્થી તરીકે દાખલ થવા ઇચ્છતા ન હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓને ગુણવત્તા યુક્ત શિક્ષણ પૂરું પાડવા હેતુસર ગુજરાત સ્ટેટ ઓપન સ્કૂલ (GSOS)ની કાર્યપદ્ધતીમાં આમૂલ પરિવર્તન લાવવા બાબત
 • 24-08-2023શિક્ષણ વિભાગઅનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓને અનુદાન સહાયનું ધોરણ સુધારવા બાબત (પરિણામ આધારીત ગ્રાન્ટ રદ કરવા બાબત)
 • 19-08-2023કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓને બઢતી આપવા બાબત 
 • 19-08-2023કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીબિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના ઉદ્યોગ શિક્ષકના ઉ.પ.ધો. મંજૂર કરવા બાબત
 • 17-08-2023મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારીની કચેરીબી.એલ.ઓ.ની નિમણુંક અંગે ભારતના ચૂંટણી આયોગ, નવી દિલ્હીની માર્ગદર્શક સૂચનાઓ મુજબ કાર્યવાહી કરવા બાબત
 • 02-08-2023રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગરાજ્યના નિવૃત રમતવીરોને પેન્શન આપવાની યોજના
 • 26-07-2023ગુજરાત મા. અને ઉમા. શિ. બોર્ડબિન અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાની કાયમી નોંધણી અને ઈન્ડેક્ષ નંબર રદ ન થયેલ હોય તેવી શાળા પુન: શરુ કરવા બાબત
 • 26-07-2023ગુજરાત મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડધોરણ-૧૧ (સામાન્ય પ્રવાહ) પાસ કાર્ય બાદ ધોરણ-૧૨ (સામાન્ય પ્રવાહ)માં શાળા ફેરબદલીના કિસ્સામાં વિષય ફેરફાર કરવા અંગે  
 • 24-07-2023શિક્ષણ વિભાગ\"જ્ઞાન સહાયક યોજના\" હેઠળ જ્ઞાન સહાયકોની નિમણુંક ન થાય ત્યાં સુધી રાજ્યની સરકારી/બિન સરકારી અનુદાનિત શાળાઓમાં સને ૨૦૨૩-૨૪ના શૈક્ષણિક વર્ષ માટે પ્રવાસી શિક્ષકોની પ્રવર્તમાન યોજના ચાલુ રાખવા બાબત
 • 21-07-2023શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની બિન-સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના બિન-શૈક્ષણિક કર્મચારીઓને શરતી બઢતી આપવા બાબત
 • 20-07-2023સામાન્ય વહીવટ વિભાગવર્ગ-૪ના કર્મચારીઓના ગણવેશ/ગરમ ગણવેશનું કાપડ અને તેની સિલાઈ, બુટ/ચંપલ, રેઈનકોટ અને ધોલાઈ ભથ્થાના દરોમાં સુધારો કરવા બાબત
 • 15-07-2023શિક્ષણ વિભાગગુજરાત મા. અને ઉમા. શિક્ષણ વિનિયમો, ૧૯૭૪માં મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં શીખવવામાં આવતા વિષયોના શિક્ષક/શિક્ષણ સહાયકની ભરતી માટેની લાયકાત અને વિષયો તેમજ માધ્યમ અંગે
 • 12-07-2023શિક્ષણ વિભાગસરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓના શિક્ષણ સહાયકોને મળવાપાત્ર રજાઓ અંગે જરૂરી સુચના/સ્પષ્ટતા બહાર પાડવા અંગે
 • 11-07-2023સરકારશ્રીના ઠરાવ મુજબવિદ્યાદીપ યોજના માટે ફોર્મ
 • 10-07-2023શિક્ષણ વિભાગ\'રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ, ૨૦૨૦\' અને મિશન સ્કૂલ્સ ઓફ એકસેલન્સના લક્ષ્યો મુજબ ગુણવત્તા યુક્ત શિક્ષણના હેતુ માટે ગુજરાત રાજ્યની સરકારી અને બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં \"જ્ઞાન સહાયક યોજના\" બાબત
 • 01-07-2023શિક્ષણ વિભાગLTC Block Year માં આંશિક સુધારા બાબત
 • 26-06-2023શિક્ષણ વિભાગગુજરાત મા. અને ઉમા. શિક્ષણ વિનિયમ ૧૯૭૪માં સુધારો કરવા બાબત
 • 23-06-2023કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિનસરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની નિમણુંકની કામચલાઉ અને કાયમી બહાલી આપવા અંગે
 • 23-06-2023સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગપાલક માતા-પિતા યોજના અથવા મુખ્યમંત્રી બાળ સેવા યોજનાની લાભાર્થી દીકરીના લગ્ન સમયે કુલ ૨ લાખ સહાય આપવા બાબત
 • 08-06-2023શિક્ષણ વિભાગગુજરાત મા. અને ઉમા. શિક્ષણ વિનિયમ ૧૯૭૪માં સુધારો કરવા બાબત 
 • 26-05-2023હિસાબ અને તિજોરી નિયામકની કચેરીપેન્શનરોને પેન્શન મેળવવા અંગે માહિતી અને સમજણ આપતી પુસ્તિકા
 • 25-05-2023સામાન્ય વહીવટ વિભાગગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા સીધી ભરતી માટે યોજાતી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં તથા ખાતાકીય પરીક્ષાઓમાં નિયુક્ત સ્ટાફને ચુકવવામાં આવતા મહેનતાણાના દર નક્કી કરવા બાબત
 • 19-05-2023શિક્ષણ વિભાગThe Rights of persons with Disabilities Act, 2016 એક્ટની જોગવાઈ મુજબ રાજ્યની સરકારી/બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના સંવર્ગોમાં દિવ્યાંગો માટે જગ્યાઓ સુનિશ્ચિત કરવા બાબત
 • 10-05-2023શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક શાળાઓમાં ધોરણ-૯ અને ૧૦ નો એક-એક વર્ગ ધરાવતી શાળાઓમાં કુલ ૩ શિક્ષક અને ૧ આચાર્ય મુજબના મહેકમ માટે શિક્ષકોની જગ્યાઓ ઉભી કરવા તથા તેના પગાર ભથ્થા માટે સને ૨૦૨૩-૨૪ના અંદાજપત્રમાં થયેલ નવી બાબત તરીકેની જોગવાઈને વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત
 • 10-05-2023કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીનવી વર્ધિત પેન્શન યોજના અન્વયે કાયમી પેન્શન ખાતા નંબર (PPAN) અને કાયમી રીટાયર્ડમેન્ટ એકાઉન્ટ નંબર (PRAN) મેળવવા બાબત
 • 08-05-2023સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગપાલક માતા પિતા યોજનાના ધારા ધોરણમાં સુધારો કરવા બાબત
 • 19-04-2023શિક્ષણ વિભાગI.E.D.S.S. ના વિશિષ્ટ શિક્ષકોને કમિશ્નરશ્રી શાળાઓની કચેરીના હવાલે મુકવા બાબત
 • 17-04-2023શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીઓની ખાતાકીય પરીક્ષાનું માળખું અને અભ્યાસક્રમ નિયત કરવા બાબત
 • 17-04-2023હિસાબ અને તિજોરી નિયામકની કચેરીNPS ખાતાધારકના કિસ્સામાં મૃત્યુ-સહ-નિવૃત્તિ ગ્રેજ્યુઈટીમાં મોંઘવારી દરના લીધે થયેલ તફાવતની રકમની ચુકવણી કરવા બાબત
 • 15-04-2023નાણા વિભાગજાહેરનામું : ક્રમાંક : (જીએન-૨૬) જીપીએફ - ૧૦૨૦૧૬ - ૧૮૭ - ઝ
 • 11-04-2023કમિશ્નરશ્રી શાળાઓની કચેરીકર્મચારી ભરતીની બહાલી આપવા અંગે
 • 21-03-2023નાણા વિભાગતા. ૨૪/૦૯/૨૦૨૨ ના \"ઠરાવ ક્રમાંક: નપન/૧૦૨૦૨૧/૬૯૧૪/પી(પેન્શન સેલ)\" મુજબ નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના હેઠળના કર્મચારીઓને ચાલુ નોકરીએ અવસાન/અશકતતાના કેસમાં કુટુંબ પેન્શન મુજબના લાભો આપવા માટે ટ્રેઝરી/પેન્શન ચુકવણા કચેરી ખાતેથી સમયમર્યાદામાં ચુકવણાની કાર્યવાહી કરવા બાબત
 • 16-03-2023નાણા વિભાગનવી વર્ધિત પેન્શન યોજના અંતર્ગત NPS ફાળાની કપાતનો વિકલ્પ આપવા બાબત
 • 14-02-2023જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીની કચેરીમેડીકલ રીએમ્બર્સમેન્ટ મંજૂર કરવા અંગેની ફાઈલ રજુ કરવા બાબત
 • 04-02-2023કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીનવી બાબત ૨૦૨૩-૨૪ બિન સરકારી અનુદાનિત મા. શાળાઓમાં ધોરણ-૯ અને ૧૦નો એક એક વર્ગ ધરાવતી શાળાઓમાં કુલ ૩ શિક્ષક અને ૧ આચાર્ય મુજબના મહેકમ માટે શિક્ષકોની જગ્યાઓ ઉભી કરવા બાબત
 • 30-01-2023કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીસરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના મદદનીશ શિક્ષકોના પ્રથમ ઉચ્ચતર પગાર ધોરણની દરખાસ્ત મોકલવા બાબત
 • 02-01-2023રોજગાર અને તાલીમ નિયામકશ્રીની કચેરીબિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓને ૧૦-૨૦-૩૦ વર્ષે ઉ.પ.ધો. લાગુ પાડવા અંગે
 • 30-12-2022જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીની કચેરીમેડીકલ રીએમ્બર્સમેન્ટ મંજૂર કરવા અંગેની ફાઈલ રજુ કરવા બાબત
 • 21-12-2022કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓનું સંખ્યાબળ (સેટ અપ) નક્કી કરવા બાબત
 • 19-12-2022જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીની કચેરી - રાજકોટચાલુ નોકરીએ અવસાન પામેલ કર્મચારીના આશ્રિતની ઉચ્ચક નાણાકીય સહાયની દરખાસ્ત નવા ચેકલીસ્ટ અને પ્રમાણપત્ર મુજબ રજુ કરવા બાબત
 • 15-12-2022આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગગુજરાત રાજ્ય સેવા નિયમો, ૨૦૧૫ હેઠળ તબીબી સારવારના ખર્ચના રીએમ્બર્સમેન્ટ માટે રજુ કરવામાં આવતી દરખાસ્તો અંગે અદ્યતન સૂચનાઓ પરિપત્રિત કરવા બાબત
 • 15-12-2022આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગગુજરાત રાજ્ય સેવા (તબીબી સારવાર) નિયમો, ૨૦૧૫ હેઠળ તબીબી સારવારના ખર્ચના રીએમ્બર્સમેન્ટ માટે રજુ કરવામાં આવતી દરખાસ્તો અંગે અદ્યતન સૂચનાઓ પરિપત્રિત કરવા બાબત
 • 14-12-2022કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્ય સરકાર દ્વારા નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના અંતર્ગત અશકતતા અને ચાલુ નોકરીએ અવસાનના કિસ્સામાં અશકતતા/કુટુંબ પેન્શન મુજબના લાભો આપવા બાબત
 • 02-12-2022હિસાબ અને તિજોરી નિયામકની કચેરીનોમીનેશન ફોર્મ ભરવા બાબત
 • 14-11-2022જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીની કચેરી - રાજકોટરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં વિભાગના તા. ૦૨/૦૭/૧૯૯૯ના ઠરાવ બાદ નિમણુંક પામેલ શિક્ષણ સહાયકો, વહીવટી સહાયકો અને સાથી સહાયકોની પાંચ વર્ષની ફિક્સ વેતનથી બજાવેલ સેવાઓ બઢતી, પ્રવરતા, ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ તેમજ નિવૃત્તિ વિષયક લાભો માટે માન્ય ગણવા બાબત 
 • 01-11-2022સામાન્ય વહીવટ વિભાગલોકસભા/વિધાનસભાની સામાન્ય/પેટા ચુંટણીમાં ચુંટણી ફરજ પર નિયુક્ત અધિકારી/કર્મચારીઓને ફરજ દરમિયાન કોવીડ-૧૯ સંક્રમણના કારણે મૃત્યુના કિસ્સામાં રૂ. ૩૦/- લાખ ઉચ્ચક સહાય ચુકવવા અને BEL/ECIL ના એન્જિનિયરોને પણ ચુંટણી ફરજ પરના સ્ટાફ સમકક્ષ ગણી ઉચ્ચક સહાયના દાયરામાં આવરી લેવા બાબત
 • 29-10-2022નાણા વિભાગનવી વર્ધિત પેન્શન યોજના (NPS) અંતર્ગત રાજ્ય સરકારનો સમાન ફાળો (Matching Contribution) વધારવા બાબત
 • 29-10-2022શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં પટાવાળા, વર્ગ-૪માંથી જુનિયર કારકુન, વર્ગ-૩માં બઢતી માટેની ખાતાકીય પરીક્ષાનું માળખું અને અભ્યાસક્રમ નિયત કરવા બાબત
 • 29-10-2022સામાન્ય વહીવટ વિભાગકરારીય સમયગાળા દરમ્યાન અવસાન પામનાર વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના ફિક્સ પગારના કર્મચારીઓના આશ્રિત કુટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય ચુકવવા બાબત
 • 27-10-2022કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની લઘુમતી બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની નિમણુંકને બહાલી આપવા અંગે
 • 21-10-2022નાણા વિભાગનવી વર્ધિત પેન્શન યોજના (NPS) અંતર્ગત તા. ૨૪/૦૯/૨૦૨૨ ના ઠરાવની જોગવાઈઓ મુજબ અશકતતા અને ચાલુ નોકરીએ અવસાનના કિસ્સામાં કુટુંબ પેન્શન મુજબના લાભો મંજૂર કરવા અંગેની કાર્યપદ્ધતિ નિયત કરવા બાબત
 • 21-10-2022આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગનિવૃત્તિ સરકારી કર્મચારીના દિવ્યાંગ સંતાનોને આજીવન કુટુંબ પેન્શનના કિસ્સામાં દિવ્યાંગતા (વિકલાંગતા)નું પ્રમાણપત્ર આપવા બાબત
 • 21-10-2022નાણા વિભાગનવી વર્ધિત પેન્શન યોજના (NPS) અંતર્ગત તા. ૨૪-૦૯-૨૦૨૨ના ઠરાવની જોગવાઈઓ મુજબ અશકતતા અને ચાલુ નોકરીએ અવસાનના કિસ્સામાં કુટુંબ પેન્શન મુજબના લાભો મંજૂર કરવા અંગેની કાર્યપદ્ધતિ નિયત કરવા બાબત
 • 21-10-2022શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના COVID-19 થી સંક્રમિત શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની મેડીકલ રજાઓ મંજૂર કરવા બાબત
 • 20-10-2022શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ મા./ઉમા. શાળાઓના શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક મહિલા કર્મચારીઓને પ્રસૂતિ રજા મંજૂર કરવા બાબત
 • 19-10-2022સામાન્ય વહીવટ વિભાગબઢતી માટેની ખાતાકીય પરીક્ષાના ધોરણોમાં ફેરફાર કરવા બાબત
 • 19-10-2022નાણા વિભાગસરકારી કર્મચારીઓ માટે ૧૦,૨૦ અને ૩૦ વર્ષે ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ આપવાની યોજના
 • 19-10-2022નાણા વિભાગPay Matrix
 • 18-10-2022નાણા વિભાગજાહેરનામું : ક્રમાંક : (જીએન-૭૪) જીપીએફ - ૧૦૨૦૧૬ - ૧૮૭ - ઝ 
 • 15-10-2022સામાન્ય વહીવટ વિભાગરાજ્ય સરકાર દ્વારા નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના અંતર્ગત અશકતતા પેન્શન અને ચાલુ નોકરીએ અવસાનના કિસ્સામાં અશકતતા/કુટુંબ પેન્શન મુજબના લાભો અંગે વિભાગના અધિકારી/કર્મચારીઓને જાણ કરવા બાબત
 • 12-10-2022Finance DepartmentRegarding restoration of commuted value of pension after 13 years
 • 12-10-2022નાણા વિભાગવસ્તી ગણતરી-૨૦૧૧ના આધારે સ્થાનિક વળતર ભથ્થા (CLA)/ ઘર ભાડા ભથ્થા (HRA) ની ચુકવણી માટે શહેરો/ નગરોનું પુન:વર્ગીકરણ 
 • 12-10-2022શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓને ક્રમિક વધારાના વર્ગો ખોલવા માટે અરજી ફી દાખલ કરવા તેમજ શાળાઓનું કદ માર્યાદિત કરવા બાબત
 • 11-10-2022શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓના તબીબી ભથ્થામાં વધારો કરવા બાબત
 • 11-10-2022સામાન્ય વહીવટ વિભાગતા. ૧૫/૦૬/૨૦૦૪ના ઠરાવથી રહેમરાહે નિમણુંક પામેલ કર્મચારીઓની (૦૫) પાંચ વર્ષની ફિક્સ પગારથી બજાવેલ સેવાઓ બઢતી, પ્રવરતા, ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ અને નિવૃત્તિ વિષયક લાભો માટે માન્ય ગણવા બાબત
 • 11-10-2022Finance DepartmentRevision of the Medical Allowance to Government/Panchayats pensioners, etc.
 • 11-10-2022આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગનવી બાબત: ૨૦૨૨-૨૩, રાજ્યમાં ૬૦ વર્ષથી વધુ વયના ટેલીમેડીસીનના લાભાર્થીઓ માટે ડોર સ્ટેપ સેમ્પલ કલેક્શન સર્વિસ યોજના અમલીકરણ બાબત
 • 11-10-2022શિક્ષણ વિભાગસામાજિક ભાગીદારી (Social Partnership) દ્વારા રાજ્યમાં રક્ષા શક્તિ સ્કૂલ્સ શરુ કરવા બાબત
 • 10-10-2022શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક શાળાઓમાં ધોરણ ૯ અને ૧૦ નો એક એક વર્ગ ધરાવતી શાળાઓને કુલ ૩ શિક્ષક અને ૧ આચાર્ય મુજબના મહેકમને મંજૂરી આપવા બાબત

 • 07-10-2022શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં વિભાગના તા. ૦૨/૦૭/૧૯૯૯ના ઠરાવ બાદ નિમણુંક પામેલ શિક્ષણ સહાયકો, વહીવટી સહાયકો અને સાથી સહાયકોની પાંચ વર્ષની ફિક્સ વેતનથી બજાવેલ સેવાઓ બઢતી, પ્રવરતા, ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ તેમજ નિવૃત્તિ વિષયક લાભો માટે માન્ય ગણવા બાબત 
 • 07-10-2022શિક્ષણ વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની સીસીસી/સીસીસી+ ની પરીક્ષા પાસ કરનાર બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓને મૂળ પાત્રતાની તારીખથી ઉચ્ચ્તર પગારધોરણ મંજૂર કરવા બાબત
 • 07-10-2022શિક્ષણ વિભાગનાણા વિભાગના તા. ૧૬/૦૨/૨૦૦૬ના ઠરાવ બાદ નિમણુંક પામેલ સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાના શિક્ષણ સહાયકોની પાંચ વર્ષની ફિક્સ પગારની સેવાઓને બઢતી, પ્રવરતા, ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ તથા નિવૃત્તિ વિષયક લાભો માટે સેવા તરીકે માન્ય ગણવા બાબતે

 • 07-10-2022શિક્ષણ વિભાગપ્રાથમિક શાળાઓ/ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યા સહાયકની ભરતીમાં વિધવા ઉમેદવારોને લાભ આપવા બાબત
 • 06-10-2022કમિશ્નરશ્રી શાળાઓની કચેરીવર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના ફિક્સ પગારના કર્મચારીને મળવાપાત્ર ખાસ રજાઓ અંગે
 • 29-09-2022સામાન્ય વહીવટ વિભાગસીધી ભરતી માટેની ઉપલી વયમર્યાદામાં એક વર્ષની છુટછાટ તા. ૦૧/૦૯/૨૦૨૨ થી તા. ૩૧/૦૮/૨૦૨૩ સુધીના સમયગાળા માટે આપવા બાબત
 • 27-09-2022કમિશ્નર ઓફ સ્કૂલ્સરાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને પરિવહન ભથ્થું આપવા બાબત
 • 27-09-2022શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં વર્ગ વધારા, ઘટાડા તથા ગ્રાન્ટ કાપની માર્ગ દર્શક સૂચનાઓ બહાર પાડવા બાબત
 • 24-09-2022નાણા વિભાગભારત સરકારના ધોરણે રાજ્ય સરકાર દ્વારા નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના અંતર્ગત અશક્તતા અને ચાલુ નોકરીએ અવસાનના કિસ્સામાં અશક્તતા/કુટુંબ પેન્શન મુજબના લાભો આપવા બાબત
 • 24-09-2022નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના તેમજ પંચાયત સેવાના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના તબીબી ભથ્થામાં વધારો કરવા બાબત
 • 24-09-2022નાણા વિભાગપેન્શનના મૂડીકૃત રૂપાંતર કરાયેલા ભાગનું ૧૩ વર્ષ બાદ પુન:સ્થાપન કરવા બાબત
 • 24-09-2022નાણા વિભાગગુજરાત મુલ્કી સેવા (રજા) નિયમો, ૨૦૦૨ના નિયમ-૬૯ (માતૃત્વ રજા)માં સુધારા બાબત
 • 24-09-2022સામાન્ય વહીવટ વિભાગચાલુ નોકરી દરમ્યાન અવસાન પામનાર વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના કર્મચારીઓના આશ્રિત કુટુંબને ચુકવવામાં આવતી ઉચ્ચક નાણાકીય સહાયની રકમમાં વધારો કરવા બાબત
 • 24-09-2022સામાન્ય વહીવટ વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની સીસીસી/સીસીસી+ ની પરીક્ષા પાસ કરનાર અધિકારીઓ/કર્મચારીઓને મૂળ પાત્રતાની તારીખથી ઉચ્ચતર પગારધોરણ મંજૂર કરવા બાબત
 • 24-09-2022નાણા વિભાગસ્થાનિક વળતર ભથ્થા (CLA)ના દરમાં વધારો કરવા બાબત
 • 24-09-2022Finance DepartmentGrant of Transport Allowance to State Government Employees
 • 24-09-2022નાણા વિભાગઘર ભાડા ભથ્થા (HRA) ના દરમાં સુધારણા કરવા બાબત
 • 22-09-2022જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીની કચેરીબિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના કર્મચારી/શિક્ષકના ફરજ અંગેના પ્રમાણપત્ર પર કાઉન્ટર સહી કરી આપવા બાબત
 • 20-09-2022શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં વિભાગના નિમણુંક પામેલ શિક્ષણ સહાયકો, વહીવટી સહાયકો અને સાથી સહાયકોની પાંચ વર્ષની ઉચ્ચક વેતનથી બજાવેલ સેવાઓ બઢતી, પ્રવરતા, ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ તેમજ નિવૃત્તિ વિષયક લાભો માટે માન્ય ગણવા બાબત
 • 13-09-2022શિક્ષણ વિભાગરાજ્યમાં આવેલ આર.એમ.એસ.એ. (RMSA), મોડેલ તથા મોડેલ ડે શાળાઓના મહેકમની તમામ પ્રકારની કામગીરી સમગ્ર શિક્ષા અભિયાનની કચેરી પાસેથી કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરી તથા પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરીના હવાલે સોંપવા બાબત
 • 12-09-2022ગુ. મા. અને ઉમા. શિ. બોર્ડશાળાઓનો સમય નક્કી કરવા બાબત
 • 07-09-2022જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીની કચેરીચાલુ નોકરીએ અવસાન પામેલ કર્મચારીના આશ્રિતની ઉચ્ચક નાણાકીય સહાયની દરખાસ્ત નવા ચેકલીસ્ટ અને પ્રમાણપત્ર મુજબ રજુ કરવા બાબત
 • 02-09-2022શિક્ષણ વિભાગનોન ગ્રાન્ટેડ સ્ટેટ્સ સમયના ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના સ્ટાફ પ્રોફાઈલ અને ઉચ્ચતર માધ્યમિકની ટાટ (TAT) પરીક્ષા પાસ હોય તેવા શિક્ષકોની સેવાઓ વિનિયમિત કરવા બાબતે વિભાગના તા. ૨૪/૧૦/૨૦૧૭ના ઠરાવ અંગે સ્પષ્ટતા બહાર પાડવા બાબત
 • 01-09-2022કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીચાલુ નોકરી દરમિયાન અવસાન પામેલા થયેલ વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓના આશ્રિત કુટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય ચુકવવા બાબત
 • 29-08-2022શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની અનુદાનિત ખાનગી પ્રાથમિક શાળાઓના ફિક્સ પગારમાં વિદ્યા સહાયકોની પાંચ વર્ષની સેવાઓને ત્યારબાદની માન્ય સરકારી સેવામાં બઢતી, પ્રવરતા, ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ તેમજ નિવૃત્તિ વિષયક જેવા લાભો માટે માન્ય ગણવા (જોડવા) બાબત
 • 26-08-2022સામાન્ય વહીવટ વિભાગબઢતી માટેના ખાતાકીય પરીક્ષાના ધોરણોમાં ફેરફાર કરવા બાબત
 • 21-08-2022સંકલન: શ્રી જે. એમ. માંગરોલિયાનવી પેન્શન યોજના - સુરેખ ચિત્ર
 • 17-08-2022સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગરાજ્ય સરકારની તમામ પ્રકારની એસ.ટી. બસોમાં દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓને વિના મુલ્યે મુસાફરીની યોજના બાબત
 • 10-08-2022આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગગુજરાત રાજ્ય સેવા (તબીબી સારવાર) નિયમો, ૨૦૧૫ અંતર્ગત સી-પેપ મશીન અને ઇન્સ્યુલીન પંપના દર નક્કી કરવા બાબત
 • 05-08-2022કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીબિનસરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉ.મા. શાળાઓના કર્મચારી/શિક્ષકના ફરજ અંગેના પ્રમાણપત્ર પર કાઉન્ટર સહી કરવા બાબત
 • 04-08-2022ગુ. મા. અને ઉ.મા. શિ. બોર્ડધોરણ-૯ થી ૧૨ માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને માધ્યમ બદલવા બાબત
 • 02-08-2022માનનીય ગુજરાત હાઈકોર્ટનો ચુકાદોપેન્શનરને મેડીકલ સહાય મળવા અંગે માનનીય ગુજરાત હાઈકોર્ટનો ચુકાદો
 • 02-08-2022ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગગુજરાતના વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે યાત્રાધામોના દર્શન માટેની \"શ્રાવણ તીર્થદર્શન યોજના\" અંગેનો સંકલિત ઠરાવ બહાર પાડવા બાબત
 • 21-07-2022નાણા વિભાગજાહેરનામું : ક્રમાંક : (જીએન-૨૧) જીપીએફ - ૧૦૨૦૧૬ - ૧૮૭ - ઝ 
 • 12-07-2022શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉ. મા. શાળાઓના બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની ખાતાકીય પરીક્ષાનું માળખું અને અભ્યાસક્રમ નિયત કરવા બાબત
 • 05-07-2022કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના આચાર્યોને રજા પ્રવાસ રાહત/વતન પ્રવાસ રાહત યોજનાની અવેજીમાં ખાસ રોકડ પેકેજનો લાભ આપવા બાબત
 • 01-07-2022પેન્શન અને પ્રોવિડન્ટ ફંડ નિયામકની કચેરીNPS યોજનામાં કપાતની વિસંગતતા દુર કરવા અંગે
 • 24-06-2022ગુ. મા. અને ઉમા. શિ. બોર્ડધોરણ-૧૧માં પ્રવેશ સંદર્ભે ભારતના અન્ય બોર્ડમાંથી આવતા વિદ્યાર્થીઓએ \"પ્રવેશ યોગ્યતા પ્રમાણપત્ર\" મેળવવા બાબત
 • 22-06-2022શિક્ષણ વિભાગતાસ દીઠ માનદ વેતનથી (Honorarium Per Period) શિક્ષણ કાર્ય કરાવવા અંગેની પ્રવાસી શિક્ષક યોજનાની મુદત લંબાવવા અને તાસ દીઠ માનદ વેતન (Honorarium)માં સુધારો કરવા બાબત
 • 14-06-2022ગુજરાત મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડગુજરાત મા. અને ઉમા. શિક્ષણ વિનિયમ-૧૯૭૪ના વિનિયમ-૧૨ (૯) (ક) માં સુધારા બાબત
 • 10-06-2022શિક્ષણ વિભાગગુજરાત મા. અને ઉમા. શિક્ષણ વિનિયમ-૧૯૭૪ના વિનિયમ ક્રમાંક-૨૦(૯)માં સુધારો કરવા બાબત
 • 10-06-2022શિક્ષણ વિભાગગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમ-૧૯૭૪ના વિનિયમ ક્રમાંક-૨૦(૯)માં સુધારો કરવા બાબત
 • 31-05-2022શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ મા./ઉમા. શાળાઓના શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક મહિલા કર્મચારીઓને પ્રસૂતિ રજા મંજૂર કરવા બાબત 
 • 27-05-2022જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીની કચેરીશિક્ષણ વિભાગના ઠરાવ તા. ૧૬/૦૪/૨૦૦૫ ના ઠરાવ અન્વયે શૈક્ષણિક તથા બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની સેવા વિનિયમિત કરવામાં આવેલ હોય તેની વિગતો આપવા બાબત
 • 12-04-2022નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના પેન્શનરોને હયાતીની ખરાઈ માટે વધુ સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવા બાબત
 • 11-04-2022હિસાબ અને તિજોરી નિયામકની કચેરીપેન્શનર સાથે સૌજન્યપૂર્ણ વ્યવહાર કરવા બાબત
 • 24-03-2022કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીસરકારી અને બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં પ્રવાસી શિક્ષકોનું માર્ચ-૨૦૨૨નું મહેનતાણું ચુકવવા બાબત
 • 21-03-2022કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના શિક્ષકો કર્મચારીઓને CCC પરીક્ષા પાસ કરવા બાબત
 • 21-03-2022નાણા વિભાગNew Income Tax Rule introduced by Central Government vide Income Tax (25th Amendment Rules - 2021) for the interest earned in GPF for the deducation made in GPF account over the thresh hold limit i.e. Rs. 5,00,000/- during the year 2021-22
 • 14-03-2022શિક્ષણ વિભાગTAT અને HMATનાં પ્રમાણપત્રની મુદત વધારવા બાબત
 • 11-03-2022શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ સંસ્થાના વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહના લઘુ લાયકાત ધરાવતા શિક્ષકોના ઉ.પ.ધો. અર્થે રજુ થતા કેસોમાં લાયકાત અનુસાર નિમણુંક થયાની ચકાસણી કરવા બાબત
 • 09-03-2022નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના તા. ૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી તા. ૩૦/૦૬/૨૦૨૧ દરમ્યાન નિવૃત થયેલ કર્મચારીઓને ગ્રેજ્યુઈટી અને રજાના રોકડમાં રૂપાંતર માટે મોંઘવારી ભથ્થાની ગણતરી કરવા બાબત
 • 24-02-2022શ્રમ, કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગાર વિભાગરજા અને પેન્શનનાં હેતુસર સેવા સળંગ ગણવા બાબત
 • 21-02-2022કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીવિદ્યાદીપ વીમા યોજનાના સુચારુ અમલીકરણ સારું સુચનાઓને ધ્યાને લેવા બાબત
 • 19-02-2022શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની બઢતી બાબત
 • 18-02-2022રમત ગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગરાજ્યમાં રાજભાષા ગુજરાતીનો બહોળો ઉપયોગ કરવા બાબત
 • 08-02-2022કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીનિભાવ ગ્રાન્ટમાં મકાન ભાડાની ગણતરી કરવા અંગે
 • 04-02-2022સંકલન: શ્રી જે. એમ. માંગરોલિયાપેન્શનરો માટે ઉપયોગી માહિતી
 • 04-02-2022સંકલન: શ્રી જે. એમ. માંગરોલિયારજાઓ અંગે
 • 04-02-2022સંકલન: શ્રી જે. એમ. માંગરોલિયારજાઓ અંગેની વિગતો
 • 31-01-2022શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં ફરજ બજાવતા આચાર્યોના પગાર ધોરણ બાબત 
 • 18-01-2022શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓ માટે પગાર ચકાસણીની કામગીરી ચાલુ કરવા બાબત
 • 18-01-2022નાણા વિભાગજાહેરનામું : ક્રમાંક : (જીએન-૨૧) જીપીએફ - ૧૦૨૦૧૬ - ૧૮૭ - ઝ 
 • 12-01-2022રાજ્ય અગ્નિ નિવારણ સેવાઓની કચેરીફાયર સેફ્ટી સર્ટીફીકેટ (NOC) ઇસ્યુ કરવા બાબત
 • 01-01-2022શિક્ષણ વિભાગખાસ રજાઓ બાબત
 • 25-12-2021સામાન્ય વહીવટ વિભાગરાજ્ય સરકારની વિવિધ વિભાગો અન્વયેની આપવામાં આવતી સેવાઓ માટે એફીડેવીટની પ્રક્રિયા રદ કરીને સ્વઘોષણાની પ્રક્રિયા અમલમાં મુકવા બાબત
 • 20-12-2021શિક્ષણ વિભાગતાસ દીઠ માનદ વેતનથી (Honorarium Per Period) શિક્ષણ કાર્ય કરાવવા અંગેની પ્રવાસી શિક્ષક યોજનાની મુદ્ત લંબાવવા બાબત
 • 16-12-2021કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીસને ૨૦૨૧-૨૨ના વર્ષ માટે બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના વર્ગ ઘટાડાની કાર્યવાહી કરવા બાબત
 • 13-12-2021કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીગુજરાત સામુહિક જૂથ જનતા અકસ્માત વીમા યોજના અન્વયે યોગ્ય લાભાર્થીને યોગ્ય યોજનાનો લાભ મળવા બાબત
 • 09-12-2021કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીબિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં વર્ષ-૨૦૧૬માં કેન્દ્રીયકૃત ભરતી પ્રક્રિયાથી નિમણુંક પામેલ શિક્ષણ સહાયકોની પાંચ વર્ષની સેવા પૂર્ણ થતા પુરા પગારના આદેશ અંગે કેમ્પનું આયોજન કરવા બાબત
 • 08-12-2021શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં વર્ગ વધારા, ઘટાડા તથા ગ્રાન્ટ કાપની માર્ગ દર્શક સૂચનાઓ બહાર પાડવા બાબત
 • 06-12-2021સામાન્ય વહીવટ વિભાગસરકારી અધિકારીઓ/કર્મચારીઓ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સીટી હસ્તકના સરકાર માન્ય પરીક્ષા કેન્દ્રો પરથી પાસ કરેલ કોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની C.C.C./C.C.C.+ ની ૨૦૦ ગુણની પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રોને માન્યતા આપવા બાબત
 • 02-12-2021આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગગુજરાત રાજ્ય સેવા (તબીબી સારવાર) નિયમો, ૧૯૮૮ અંતર્ગતનો તા. ૦૩/૦૮/૧૯૯૨નો ઠરાવ રદ કરવા બાબત 
 • 01-12-2021નાણાં વિભાગNPS હેઠળના રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને વયનિવૃત્તિ, અવસાન કે રાજીનામાં બાદ તેઓના ખાતે જમા ભંડોળ પરત ચુકવવા બાબત
 • 30-11-2021સામાન્ય વહીવટ વિભાગ\"Right to Information Web Portal\" દ્વારા નાગરિકોને માહિતીના અધિકારની સેવા પૂરી પાડવા અંગે
 • 17-11-2021શિક્ષણ વિભાગઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષક/વિદ્યા સહાયક અને પ્રાથમિક શિક્ષક/વિદ્યા સહાયકની બદલીના નિયમોમાં બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના કર્મચારીઓનો સમાવેશ કરવા બાબત
 • 17-11-2021શિક્ષણ વિભાગગુજરાત મા. અને ઉમા. શિક્ષણ વિનિયમ-૧૯૭૪માં સુધારા કરવા બાબત
 • 16-11-2021શિક્ષણ વિભાગડીપ્લોમાં અભ્યાસક્રમોની પ્રવેશ કાર્યવાહીમાં મેરીટ તથા લાયકાત નક્કી કરવા બાબત
 • 29-10-2021નવી વર્ધિત પેન્શન યોજનાઅવસાનના કિસ્સામાં અનુસરવાની કાર્યપદ્ધતિ
 • 29-10-2021ઉચ્ચત્તર પગાર ધોરણઉચ્ચત્તર પગાર ધોરણ દરખાસ્ત તૈયાર કરવા અંગેની સૂચનાઓ
 • 26-10-2021કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીસરકારી અને બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં અમર્યાદિત ઈન્ટરનેટની સુવિધા બાબત
 • 16-10-2021સામાન્ય વહીવટ વિભાગરાજ્ય સેવા, પંચાયત સેવા કે રાજ્યના જાહેર સાહસોમાં નોકરી કરતા દંપતીને શક્ય હોય તેવા કેસમાં એક જ સ્થળે/નજીકના સ્થળે રાખવા બાબત
 • 12-10-2021નાણા વિભાગજાહેરનામું: ક્રમાંક: (જીએન-૭૮) જીપીએફ - ૧૦૨૦૧૬ - ૧૮૭ - ઝ
 • 06-10-2021શિક્ષણ વિભાગબાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ અધિનિયમ-૨૦૦૯ની કલમ ૧૨.૨ અન્વયે વિદ્યાર્થી દીઠ ખર્ચ રીએમ્બર્સ કરવા બાબત
 • 28-09-2021સામાન્ય વહીવટ વિભાગબઢતી મેળવવા માટેની ખાતાકીય પરીક્ષાના નિયમો બાબત
 • 15-09-2021કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીજુનિયર ક્લાર્ક (વર્ગ-૩) સંવર્ગમાંથી સિનિયર ક્લાર્ક (વર્ગ-૩) સંવર્ગમાં બઢતી આપવા બાબત
 • 14-09-2021કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીવર્ગ-૪ પટાવાળામાંથી જુનિયર ક્લાર્ક (વર્ગ-૩)માં બઢતી આપવા બાબત
 • 08-09-2021શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓને ફાજલનું રક્ષણ આપવા બાબત
 • 07-09-2021માધ્યમિક વિભાગધોરણ-૧૦ ગણિત વિષયમાં ગણિત સ્ટાન્ડર્ડ અને ગણિત બેઝિકના વિષય કોડ ફાળવવા બાબત
 • 03-09-2021સામાન્ય વહીવટ વિભાગગુજરાત મુલ્કી સેવાઓ (ખાતાકીય પરીક્ષાને સંબંધી સેવાની શરતો) (સામાન્ય) નિયમો, ૨૦૧૫ અંગે સ્પષ્ટતાઓ કરવા બાબત 
 • 02-09-2021કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીબિન સરકારી શાળાઓમાં બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓનું સેટઅપ નક્કી કરવા બાબત
 • 31-08-2021શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની  ખાતાકીય પરીક્ષાનું માળખું અને અભ્યાસક્રમ નિયત કરવા બાબત
 • 18-08-2021નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ માટેની જૂથ વીમા યોજના ૧૯૮૧ સંદર્ભે ઉદભવતા પ્રશ્નો અંગે સ્પષ્ટતા બાબત
 • 17-08-2021આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ\"પી.એમ.જે.એ.વાય.-મા\" યોજના હેઠળ કોવીડ-૧૯ મહામારીના સમયગાળા દરમિયાન અનાથ બનેલા બાળકોને સહાય કરવા બાબત
 • 04-08-2021કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીવર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ માટે કામ ચલાઉ વર્ગ વધારા હંગામી ધોરણે મંજુર કરવા બાબત
 • 03-08-2021શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ ઉ. મા. શાળાઓમાં તદ્દન કામ ચલાઉ ધોરણે વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ માટે ધો.૧૧ ના પ્રથમ વર્ગ અને વર્ગ વધારા માટે તથા વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માટે ધોરણ-૧૨ના વર્ગ વધારાની મંજૂરી જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રી કક્ષાએથી હંગામી ધોરણે મંજુર કરવા બાબત
 • 31-07-2021શિક્ષણ વિભાગપીપીપી મોડલ આધારિત રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ્સ ઓફ એક્સલન્સ
 • 27-07-2021નિયામક શ્રી, શાળાઓની કચેરીબિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં ફરજ બજાવતા સીધી ભરતીના આચાર્યના પગારધોરણ બાબત
 • 27-07-2021કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીવર્ગ-૩ના વહીવટી કર્મચારીઓની લોવર તેમજ હાયર લેવલની ખાતાકીય પરીક્ષા-૨૦૨૧ના આવેદનપત્રો મોકલવા બાબત
 • 27-07-2021શિક્ષણ વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની CCC/CCC+પરીક્ષા પાસ કરવા બાબત
 • 14-06-2021શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓ માટે પગાર ચકાસણીની કામગીરી ચાલુ કરવા બાબત
 • 11-06-2021સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગકોવીડ-૧૯ મહામારીના સમયગાળા દરમ્યાન અનાથ બનેલા બાળકોને સહાય કરવા બાબત
 • 08-06-2021શિક્ષણ વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની CCC પરીક્ષા પાસ કરવામાંથી મુક્તિ આપવા બાબત
 • 03-06-2021સંકલન: શ્રી જે. એમ. માંગરોલિયાઅવસાનના કિસ્સામાં રહેમરાહ રોકડ સહાય દરખાસ્તનો નમુનો
 • 03-06-2021ગુ. મા. અને ઉમા. શિ. બોર્ડધોરણ-૧૦ બોર્ડની જાહેર પરીક્ષા-૨૦૨૧ના બદલે નિયમિત વિદ્યાર્થીઓને માસ પ્રમોશનથી પાસ જાહેર કરવાની જોગવાઈ અનુસાર પરિણામ તૈયાર કરવા બાબત
 • 02-06-2021આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગગુજરાત રાજ્ય સેવા (તબીબી સારવાર) નિયમો, ૨૦૧૫માં સ્પષ્ટતા કરવા બાબત
 • 27-05-2021નાણા વિભાગવર્ષ ૨૦૨૧ માટે પેન્શનરોની વાર્ષિક હયાતીની ખરાઈનો સમયગાળો વધારવા બાબત
 • 24-05-2021શિક્ષણ વિભાગબિન ગુજરાતીઓએ ઉ.પ.ધો. માટે ગુજરાતી ભાષા પાસ કરવા બાબત
 • 10-05-2021કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીબિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં પટાવાળામાંથી જુનિયર કારકુન તરીકે બઢતી આપવા બાબત
 • 15-04-2021સામાન્ય વહીવટ વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની CCC/CCC+ પરીક્ષા પાસ કરવા બાબત 
 • 07-04-2021ગુ. મા. અને ઉમા. શિ. બોર્ડદિવ્યાંગજન અધિકાર અધિનિયમ ૨૦૧૬ની કમલ ૯૨ના અસરકારક અમલીકરણ બાબત
 • 01-04-2021નાણા વિભાગCovid-19 થી સંક્રમિત કર્મચારીઓને ખાસ કિસ્સામાં મેડીકલ રજાઓ મંજુર કરવા બાબત
 • 31-03-2021કાયદા વિભાગન્યાયિક અધિકારીશ્રીઓ માટે રજા પ્રવાસ/વતન પ્રવાસ રાહત યોજનાની અવેજીમાં ખાસ રોકડ પેકેજ જાહેર કરવા અને બ્લોક વર્ષ ૨૦૧૬-૧૯ની મુદતમાં વધારો કરવા બાબત
 • 31-03-2021નાણા વિભાગનવી વર્ધિત પેન્શન યોજના અંતર્ગત લીગસી ફંડની રકમ પર જી.પી.એફ. ના દરે વ્યાજની ચુકવણી કરવા બાબત
 • 26-03-2021કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીબિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં વર્ગ-૪ના પટ્ટાવાળા તથા લેબ પ્યુનની માહિતી મોકલવા બાબત
 • 24-03-2021શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના કર્મચારીઓને રજા પ્રવાસ રાહત/વતન પ્રવાસ રાહત યોજનાની અવેજીમાં ખાસ રોકડ પેકેજનો લાભ આપવા બાબત
 • 22-03-2021આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગગુજરાત રાજ્ય સેવા (તબીબી સારવાર) નિયમો, ૨૦૧૫ અંતર્ગત UNICONDULAR KNEE REPLACEMENT (UKR) નો સમાવેશ કરવા બાબત
 • 16-03-2021શિક્ષણ વિભાગગુજરાત મા. અને ઉમા. શિક્ષણ વિનિયમો-૧૯૭૪ના વિનિયમ ક્રમાંક: ૮ અને ૯ માં સુધારો કરવા બાબત
 • 09-03-2021કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓના શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની ભરતીની કાર્યવાહીને બહાલી આપવા બાબત
 • 05-03-2021શિક્ષણ વિભાગરજા પ્રવાસ રાહત/વતન પ્રવાસ રાહત યોજના અંતર્ગત બ્લોક વર્ષ ૨૦૧૬-૧૯ની મુદ્તમાં વધારો કરવા બાબત
 • 26-02-2021ગુ. મા. અને ઉમા. શિ. બોર્ડશૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ મા ધોરણ ૯ થી ૧૨ની શાળાકીય પરીક્ષા લેવા બાબત
 • 17-02-2021નિયામક શ્રી શાળાઓની કચેરીસ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ પ્રમાણપત્ર મેળવવા બાબત
 • 05-02-2021નાણા વિભાગરજા પ્રવાસ રાહત/વતન પ્રવાસ રાહત યોજનાની અવેજીમાં ખાસ રોકડ પેકેજ જાહેર કરવા અને બ્લોક વર્ષ ૨૦૧૬-૧૯ની મુદતમાં વધારો કરવા બાબત
 • 03-02-2021જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીની કચેરીચાર્જ એલાઉન્સ મંજુર કરવા બાબતની દરખાસ્ત મોકલવા બાબત
 • 28-01-2021જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરીચાર્જ એલાઉન્સ બાબત
 • 22-01-2021મહેસુલ વિભાગગુજરાતના માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રીના રાહત ફંડમાંથી કૃત્રિમ હૃદય પ્રત્યાર્પણના રોગના કેસોમાં ખાસ કિસ્સામાં તબીબી સહાયના ધોરણ નક્કી કરવા બાબત
 • 21-01-2021આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગઆરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ હેઠળની સેવાઓ ડીજીટલ સેવા સેતુ અંતર્ગત ઈ-ગ્રામ કેન્દ્રો મારફત એક દિવસમાં પૂરી પાડવા બાબત
 • 19-01-2021શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓને ફાજલનું રક્ષણ આપવા બાબત
 • 19-01-2021શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓનું સંખ્યાબળ (સેટ અપ) નક્કી કરવા બાબત
 • 15-01-2021નાણા વિભાગફિક્સ પગારથી નિમણુંક પામેલ કર્મચારીઓની પાંચ વર્ષની સેવા ઉચ્ચતર પગાર ધોરણના લાભ માટે ગણવા બાબત
 • 12-01-2021કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિનસરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયકોની આગામી ભરતી પ્રક્રિયા અન્વયે હાલ ફરજ બજાવતા વિદ્યા સહાયકો/શિક્ષણ સહાયકો/શિક્ષકોને એન.ઓ.સી. આપવા બાબત
 • 11-01-2021શિક્ષણ વિભાગગુજરાત મા. અને ઉમા. શિક્ષણ વિનિયમો, ૧૯૭૪માં મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં શીખવવામાં આવતા વિષયોના શિક્ષક/શિક્ષણ સહાયકની ભરતી માટેની લાયકાત અને વિષયો તેમજ માધ્યમ અંગે
 • 11-01-2021કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ ઉમા. શાળાઓમાં ફરજ બજાવતા ઉદ્યોગ શિક્ષકને પ્રથમ, દ્વિતીય, અને તૃતીય ઉચ્ચતર પગાર ધોરણનો લાભ આપવા બાબત
 • 08-01-2021શિક્ષણ વિભાગરાજ્યમાં આવેલ તમામ બોર્ડની માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં ધો-૧૦ અને ધો-૧૨ના વર્ગો ચાલુ કરવા બાબત
 • 08-01-2021શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના કર્મચારીઓની ભરતીને બહાલી આપવા બાબત
 • 07-01-2021સામાન્ય વહીવટ વિભાગચાલુ નોકરી દરમિયાન અવસાન પામનાર વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓના આશ્રિત કુટુંબની ઉચ્ચક નાણાકીય સહાયની અરજીઓ બાબત
 • 04-01-2021બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગCovid-19ની પરિસ્થિતિમાં ઉપયોગમાં ન લેવાયેલ શૈક્ષણિક સંસ્થા/સ્કૂલોની માલિકીની બસોને નોન-યુઝ તરીકે વેરા માફી આપવા બાબત
 • 02-01-2021કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયકની ખાલી જગ્યાઓની વિગતો મોકલવા બાબત
 • 01-01-2021સંકલન: શ્રી જે. એમ. માંગરોલિયાકારકુનની ફરજો (વિનિયમો તરીકે)
 • 01-01-2021સંકલન: શ્રી જે. એમ. માંગરોલિયાગ્રેજ્યુઈટી એટલે શું? જાણો
 • 29-12-2020કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયકની ખાલી જગ્યાઓની વિગતો મોકલવા બાબત
 • 24-12-2020શ્રી જે. એમ. માંગરોલિયાતા. ૦૩/૧૨/૨૦૧૯ પહેલા અને પછી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક શાળાઓમાં મદદનીશ શિક્ષકમાંથી આચાર્યમાં નિમણુંક પામેલા શિક્ષકોની પગાર બાંધણી સંબંધિત માર્ગદર્શન
 • 22-12-2020નાણા વિભાગરજા પ્રવાસ રાહત/વતન પ્રવાસ રાહત યોજનાની અવેજીમાં ખાસ રોકડ પેકેજ જાહેર કરવા અને બ્લોક વર્ષ ૨૦૧૬-૧૯ ની મુદતમાં વધારો કરવા બાબત
 • 21-12-2020શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં વર્ગ વધારા, ઘટાડા તથા ગ્રાન્ટ કાપની માર્ગદર્શક સૂચનાઓ બહાર પાડવા બાબત
 • 10-12-2020ગૃહ વિભાગરાજ્યમાં સગીર વયના બાળકો પર બળાત્કાના કેસમાં પંચ તરીકે રાજ્યના સરકારી કર્મચારીઓની મદદ લેવા બાબત
 • 09-12-2020શ્રમ અને રોજગાર વિભાગરજા અને પેન્શનના હેતુસર સેવા સળંગ ગણવા બાબત
 • 04-12-2020સામાન્ય વહીવટ વિભાગરાજ્યની સરકારની તમામ કચેરીઓ/ બોર્ડ/ કોર્પોરેશન/ ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ સંસ્થાઓ દ્વારા થતા પત્ર વ્યવહારમાં દર્શાવવાની વિગતો બાબત
 • 28-11-2020સંકલન: શ્રી જે.એમ. માંગરોલિયાશિક્ષણ સહાયકને નિયમિત પગાર ધોરણ (પુરા પગાર)મા મુકવા માટેની દરખાસ્ત
 • 28-11-2020આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગસારવારનું બિલ બનાવવા માટેનું ચેકલીસ્ટ
 • 24-11-2020સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગ૮૦% થી વધુ મંદબુદ્ધિ દિવ્યાંગતા ધરાવતા લાભાર્થીઓને આવક મર્યાદાના બાધ સિવાય માસિક રૂ ૧૦૦૦/- સહાય આપવા બાબત
 • 19-11-2020કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની સરકારી/ગ્રાન્ટેડ મા. અને ઉમા. શાળામાં પ્રવાસી શિક્ષકો બાબત
 • 18-11-2020શિક્ષણ વિભાગકોરોના (Covid-19)ની વૈશ્વિક મહામારીને કારણે ઉદ્ભવેલ પરિસ્થિતિ અંતર્ગત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં દિવાળી વેકેશન બાદ શાળાઓ પુન: શરુ કરવા બાબત
 • 12-11-2020આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગમેડીકલ બીલ બાબતે લોકડાઉન સમયની છૂટછાટ આપવા બાબત
 • 12-11-2020સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગબિન અનામત વર્ગની જાતિઓની યાદીમાં નવી જાતિઓ/પેટા  જાતિઓનો સમાવેશ કરવા બાબત
 • 11-11-2020નાણા વિભાગનાણા વિભાગની તા. ૧૬/૦૨/૨૦૦૬ ના ઠરાવની નીતિ અંતર્ગત ફિક્સ પગારથી નિમણુંક પામેલ કર્મચારીને એક સંવર્ગમાંથી રાજીનામું આપી બીજા સંવર્ગમાં નિમણુંક મેળવ્યા બાદ પુન: મૂળ સંવર્ગમાં પરત આવવા અંગેની જોગવાઈઓ કરવા બાબત
 • 28-10-2020નાણા વિભાગજી.પી.એફ.ના વ્યાજદરમાં સુધારા બાબત ક્રમાંક : (જીએન-૧૦૩) જીપીએફ-૧૦૨૦૧૬-૧૮૭-ઝ
 • 23-10-2020હિસાબ અને તિજોરી નિયામકની કચેરીફિક્સ પગારમાંથી નિયમિત નિમણુંક મળતા માંદગીની રજા બાબત
 • 21-10-2020કમિશ્નર શ્રી શાળાઓની કચેરીબિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં વર્ગ-૪ના પટાવાળા આઉટસોર્સથી ભરવા બાબત
 • 21-10-2020શિક્ષણ વિભાગઆચાર્ય ભરતી માટેનું ગુણાંકન
 • 20-10-2020કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીએન્ટ્રી લેવલ પે આપવા બાબત
 • 19-10-2020જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીની કચેરીએસ.એસ.સી. પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમાં/ગુણપત્રકમાં અટક/નામ/પિતાના નામ તથા જન્મતારીખમાં સુધારો કરવા બાબત
 • 19-10-2020જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીની કચેરીએચ.એસ.સી. પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમાં/ગુણપત્રકમાં અટક/નામ/પિતાના નામ તથા જન્મતારીખમાં સુધારો કરવા બાબત
 • 16-10-2020નાણા વિભાગવર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ની જગ્યાઓ ઉપર કરાર આધારિત ફિક્સ પગારથી નિમણુંક આપવા બાબત
 • 12-10-2020નાણા વિભાગફિક્સ પગારમાંથી નિયમિત નિમણુંક મળતા માંદગીની રજા બાબત
 • 09-10-2020આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગરાજ્યમાં નોવેલ કોરોના વાયરસની કામગીરીમાં ફરજ બજાવતા Covid-19ના સંક્રમણને કારણે અવસાન પામેલા કોરોના વોરિયર્સના કુટુંબીજનોને આવકની મર્યાદા ધ્યાને લીધા વિના મુખ્યમંત્રી અમૃતમ મા વાત્સલ્ય યોજનાનો લાભ આપવા બાબત
 • 07-10-2020શિક્ષણ વિભાગકોવિડ-૧૯ ની પરિસ્થિતિમાં સ્વ-નિર્ભર શાળાઓ દ્વારા વસુલવાની થતી ફી બાબત

 • 30-09-2020કમિશ્નરશ્રી શાળાઓની કચેરીબિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં વર્ગ-૪ના પટાવાળા આઉટસોર્સથી ભરવા બાબત
 • 25-09-2020નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ માટે જૂથ વીમા યોજના-૧૯૮૧ અન્વયે તા. ૦૧/૦૭/૨૦૨૦ થી તા. ૩૦/૦૯/૨૦૨૦ ના સમયગાળા માટેના બચત ફાળાની ચુકવણી બાબત
 • 24-09-2020કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીબિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં વર્ગ-૪ના પટાવાળા આઉટસોર્સથી ભરવા બાબત
 • 18-09-2020જીલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરીફરજ મોકુફી અથવા નિર્દોષ છૂટવાના કેસમાં સમયગાળો વિનિયમિત કરવા બાબત
 • 18-09-2020નિયામક શ્રી, શાળાઓની કચેરીપ્રશ્ર્યાદવર્તી અસરથી સ્વૈ. નિવૃત્તિની મંજૂરી આપવા બાબત
 • 16-09-2020શિક્ષણ વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની CCC/CCC+ ની પરીક્ષા પાસ કરનાર બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓને મૂળ પાત્રતાની તારીખથી ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજુર કરવા બાબત
 • 15-09-2020કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીચાલુ નોકરી દરમિયાન અવસાન પામનાર વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓના આશ્રિત કુટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય મેળવવા માટેની અરજીની સમયમર્યાદા લંબાવવા બાબત
 • 15-09-2020શિક્ષણ વિભાગમુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના
 • 02-09-2020સામાન્ય વહીવટ વિભાગરાજ્ય સરકારની નોકરીમાં મહિલાઓ માટે અનામત જગ્યાઓ રાખવા બાબત
 • 01-09-2020શિક્ષણ વિભાગગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો-૧૯૭૪માં વિનિયમ ૨૪(૧)ની નવી જોગવાઈ દાખલ કરવા અંગે
 • 31-08-2020કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની સરકારી અને બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના સમય નિયત કરવા બાબત
 • 28-08-2020કર્મચારી મંત્રાલય, ભારત સરકારમૂળભૂત નિયમ (એફઆર) 56 એ)/ (આઈ) અને સીસીએસ (પેન્શન) નિયમો, 1972 ના નિયમ 48 હેઠળના વહીવટને મજબુત બનાવવા માટે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓની સમયાંતરે સમીક્ષા
 • 28-08-2020નાણા વિભાગવર્ષ-૨૦૨૦ માટે પેન્શનરોની હયાતીની ખારાઈનો સમયગાળો ઓક્ટોબર મહિના સુધી લંબાવવા બાબત
 • 24-08-2020જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરીપુરા પગારના આદેશમાં પ્રથમ ઇજાફા તારીખમાં સુધારો કરવા બાબત
 • 21-08-2020ગુજરાત મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડCBSE માંથી ધોરણ-૧૦ માંથી Mathematics Basic સાથે અભ્યાસ કરેલ વિદ્યાર્થીને ગુ.મા.ઉમા.શિક્ષણ બોર્ડની માન્યતા ધરાવતી શાળામાં ધોરણ-૧૧ (વિ.પ્ર)માં પ્રવેશ આપવા બાબત
 • 06-08-2020સામાજીક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગનવી બાબત વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ બિન અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને મળતી ભોજનબીલ સહાયમાં વધારો કરવાની બાબતને વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત
 • 05-08-2020સંપાદક: શ્રી જે. એમ. માંગરોલીયાતા. ૦૧/૦૧/૨૦૦૬ પછી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક શાળાઓમાં મદદનીશ શિક્ષકમાંથી આચાર્ય તરીકે નિમણુંક પામેલા શિક્ષકોની આચાર્ય પગાર બાંધણી સંબંધિત માર્ગદર્શન
 • 31-07-2020શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની સરકારી અને બિનસરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના સમય નિયત કરવા બાબત
 • 28-07-2020ગુ. મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડગુજરાત મા. અને ઉમા. શિક્ષણ અધિનિયમ-૧૯૭૨ હેઠળ નવી શાળા શરુ કરવા માટેની ઓનલાઈન અરજી અંગેની અગત્યની સૂચનાઓ
 • 28-07-2020સામાન્ય વહીવટ વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની સી.સી.સી./સી.સી.સી.+ ની પરીક્ષા પાસ કરનાર અધિકારીઓ/કર્મચારીઓને મૂળ પાત્રતાની તારીખથી ઉચ્ચતર પગારધોરણ મંજુર કરવા બાબત
 • 28-07-2020સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગવિકલાંગ અનામત લાગુ પડતી હોય તેવી જગ્યાઓની સીધી ભરતીમાં અલગ વિકલાંગ રોસ્ટર રજીસ્ટર નિભાવવા બાબત
 • 27-07-2020સામાન્ય વહીવટ વિભાગચાલુ નોકરી દરમિયાન અવસાન પામનાર વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓના આશ્રિત કુટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય મેળવવા માટેની અરજીની સમયમર્યાદા લંબાવવા બાબત
 • 24-07-2020નાણા વિભાગ(જીએન-૬૯) જીપીએફ-૧૦૨૦૧૬-૧૮૭-ઝ
 • 16-07-2020શિક્ષણ વિભાગકોવીડ-૧૯ ની પરિસ્થિતિમાં શાળાઓ દ્વારા આપવામાં આવતા ઓનલાઈન શિક્ષણ અને સ્વ નિર્ભર શાળાઓ દ્વારા વસુલવાની થતી ફી બાબત
 • 11-07-2020સંકલન: શ્રી જે.એમ. માંગરોલીયાસરકારશ્રીના ઠરાવ ક્રમાંક:જવય-૧૦૨૦૧૧-ઓ-૩૦૮-(IWDMS No. 186826)-ન. તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૩ મુજબ મૃત્યુ પામેલા કે કાયમી અપંગતાના કેસમાં લાભાર્થીના વારસદાર/અપંગ લાભાર્થીએ વિમાની રકમ મેળવવા રજુ કરવાની અરજીનો નમુનો 
 • 11-07-2020સંકલન: શ્રી જે.એમ.માંગરોલીયાશાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર આપતા પહેલા ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો
 • 30-06-2020કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીચાલુ નોકરી દરમિયાન અવસાન પામેલા થયેલ વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓના આશ્રિત કુટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય ચુકવવા બાબત
 • 26-06-2020સામાજીક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગતા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯ થી ૧૨/૦૯/૨૦૧૯ સુધીમાં ઇસ્યુ થયેલ આર્થિક રીતે નબળા વર્ગો (EWS) માટેના પ્રમાણપત્રની માન્યતા ૩ વર્ષ કરવા બાબત
 • 18-06-2020પેન્શન ચુકવણા કચેરીપેન્શન અંગેનું પત્રક
 • 12-06-2020સામાજીક ન્યાય અને અધીકારીતા વિભાગરાજ્ય સરકારના અનામતના હેતુ માટે ઉન્નતવર્ગમાંથી બાકાત (Non Creamy Layer) હોવા અંગેના પ્રમાણપત્રની અવધી કામ ચલાઉ ધોરણે લંબાવવા બાબત
 • 09-06-2020કમિશ્નર શ્રી, આરોગ્ય, તબીબી સેવાઓ અને તબીબી શિક્ષણલોકડાઉનને કારણે જન્મ, મરણ કે મૃત જન્મની વિલંબિત નોંધણીમાં છૂટ આપવા બાબત
 • 05-06-2020શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં HOME LEARNING દ્વારા શૈક્ષણિક પ્રવૃતિઓ શરુ કરવા સંબંધે સૂચનાઓ પ્રસિદ્ધ કરવા બાબત
 • 04-06-2020જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરી રાજકોટઅન્ય બોર્ડ અથવા રાજ્યમાંથી ધોરણ-૧૦ પછીના શાળાકીય અભ્યાસ માટે ગુ.મા. અને ઉ.મા. શિક્ષણ બોર્ડની માન્યતા ધરાવતી શાળામાં પ્રવેશ મેળવવા માંગતા વિદ્યાર્થીઓના પ્રવેશ યોગ્યતા પ્રમાણપત્ર મેળવવા બાબત
 • 01-06-2020ગુ. મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડધો.૧૧માં પ્રવેશ સંદર્ભે ભારતનાં અન્ય બોર્ડમાંથી આવતા વિદ્યાર્થીઓએ \"પ્રવેશ યોગ્યતા પ્રમાણપત્ર\" મેળવવા બાબત
 • 28-05-2020કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની સરકારી/બિનસરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં મંજુર શિક્ષકોની જગ્યાઓ સામે ખાલી જગ્યા નિયમિત રીતે ભરાય ત્યાં સુધી પ્રવાસી શિક્ષકોની નિમણુંક બાબત
 • 22-05-2020મહેસુલ વિભાગરાજ્યમાં નોવેલ કોરોના વાઇરસ (Covid-19) ના કારણે કર્મચારી/અધિકારીના દુઃખદ અવસાનના કિસ્સામાં તેઓના આશ્રિત કુટુંબને રૂ ૨૫ લાખની સહાય આપવા બાબત
 • 04-05-2020સામાન્ય વહીવટ વિભાગનોવેલ કોરોના વાઇરસ (Covid-19)ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતા નિવારાત્મક પગલાઓ બાબત
 • 04-05-2020કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના કર્મચારીઓને નોવેલ કોરોના વાયરસ (Covid-19)ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા \"આરોગ્ય સેતુ\" એપ ડાઉનલોડ કરવા તથા શાળાઓ શરુ કરવા બાબત
 • 02-05-2020સામાન્ય વહીવટ વિભાગનોવોલ કોરોના વાઇરસ (Covid-19)ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતાં નિવારાત્મક પગલાઓ બાબત
 • 29-04-2020નાણા વિભાગવર્ષ ૨૦૨૦ માટે પેન્શનરોની વાર્ષિક હયાતીની ખરાઈ મે મહિનાને બદલે જુન માસમાં કરવા બાબત
 • 26-04-2020ગુ. મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડશૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે ધોરણ-૯ અને ધોરણ-૧૧ ના પરિણામ પત્રક અને શાળા છોડ્યાના પ્રમાણપત્ર (S.L.C.) આપવા માટે ધ્યાનમાં લેવાની સૂચનાઓ બાબત
 • 23-04-2020ગુ. મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડશૈક્ષણિક વર્ષ-૨૦૧૯-૨૦ માટે ધોરણ-૯ અને ધોરણ-૧૧ ના પરિણામ પત્રક અને શાળા છોડ્યાના પ્રમાણપત્ર (S.L.C.) આપવા માટે ધ્યાનમાં લેવાની સૂચનાઓ બાબત  
 • 22-04-2020પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરીધોરણ ૧ થી ૮માં પરિણામ પત્રક અને શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર (LC) આપવા બાબતની સૂચનાઓ
 • 20-04-2020કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીસરકારી તથા બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓ ચાલુ રાખવા બાબત
 • 19-04-2020શિક્ષણ વિભાગનોવેલ કોરોના વાઇરસ (Covid-19)નાં સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતા નિવારાત્મક પગલાઓ બાબત
 • 18-04-2020સામાન્ય વહીવટ વિભાગનોવેલ કોરોના વાઇરસ (Covid-19)ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતા નીવારાત્મક પગલાઓ બાબત
 • 17-04-2020શિક્ષણ વિભાગનોવેલ કોરોના વાઇરસ (Covid-19)નાં સંક્રમણને ધ્યાને લઇ શિક્ષણ વિભાગ અને તે હેઠળની ખાતાના વડાની કચેરીઓ ચાલુ રાખવા બાબત
 • 17-04-2020શિક્ષણ વિભાગનોવેલ કોરોના વાઇરસ (Covid-19)નાં સંક્રમણને ધ્યાને લઇ શિક્ષણ વિભાગ અને તે હેઠળની ખાતાના વડાની કચેરીઓ ચાલુ રાખવા બાબત
 • 16-04-2020અયોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણતમામ પ્રજાજનોને કોવિડ-૧૯ અંતર્ગત ડેજીગ્નેટેડ હોસ્પિટલોમાં કોવિડ-૧૯ની સારવારનો લાભ વિનામુલ્યે આપવા બાબત
 • 16-04-2020સામાન્ય વહીવટ વિભાગનોવેલ કોરોના વાઇરસ (Covid-19)નાં સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતા નિવારાત્મક પગલાઓ બાબત
 • 09-04-2020નાણા વિભાગ(જીએન-૩૯) જીપીએફ-૧૦૨૦૧૬-૧૮૭-ઝ
 • 08-04-2020સામાન્ય વહીવટ વિભાગરાજ્યમાં નોવેલ કોરોના વાયરસ (Covid-19)નાં સંક્રમણને કારણે ઉત્પન્ન થયેલ સંજોગોમાં આવશ્યક સેવાઓના ભાગરૂપે બજાવેલ ફરજો દરમિયાન સંક્રમિત થયેલ કર્મચારી/અધિકારીનાં દુઃખદ અવસાનના કિસ્સામાં તેઓના આશ્રિત કુટુંબને ૨૫ (પચ્ચીસ) લાખ રૂપિયાની સહાય આપવા બાબત
 • 01-04-2020સામાન્ય વહીવટ વિભાગવર્ષ ૨૦૧૯-૨૦નાં વાર્ષિક કામગીરી મૂલ્યાંકન અહેવાલનાં વિવિધ તબક્કાઓ પૂર્ણ કરવા માટેની નિયત સમયમર્યાદા લંબાવવા બાબત
 • 01-04-2020કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીકોરોના વાયરસ (COVID-19) અન્વયે આર્થિક મદદરૂપ થવા અન્વયે
 • 31-03-2020ગૃહ વિભાગરાજ્યમાં COVID-19 વાયરસના કારણે ઉદ્ભવેલ પરિસ્થિતિમાં કાયદો વ્યવસ્થાની જાળવણી દરમિયાન ચેપ લાગવાથી સુરક્ષા કર્મચારી/અધિકારીના મૃત્યુના કિસ્સામાં આશ્રિતને રુ.૨૫ લાખની સહાય આપવા બાબત
 • 30-03-2020નાણા વિભાગનોવેલ કોરોના: COVID-19 નાં કારણે લોકડાઉન સમયગાળા દરમિયાન ફિક્સ પગારના કર્મચારીઓને પુરા વેતનની ચુકવણી કરવા બાબત
 • 24-03-2020શિક્ષણ વિભાગકોરોના વાયરસ (COVID-19) અન્વયે રાજ્યની તમામ શાળાઓ માટે સૂચનાઓ બહાર પાડવા બાબત
 • 21-03-2020શિક્ષણ વિભાગનોવેલ કોરોના વાઇરસ (Covid-19) નાં સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતા નિવારાત્મક પગલાઓ બાબત
 • 17-03-2020શિક્ષણ વિભાગતાસદીઠ માનદવેતનથી (Honorarium Per Period) શિક્ષણકાર્ય કરાવવા અંગે 
 • 16-03-2020શિક્ષણ વિભાગઆર્થિક રીતે નબળા વર્ગો માટે ૧૦ ટકા અનામત અંગેનો સામાન્ય વહીવટ વિભાગનો ઠરાવ મોકલી આપવા બાબત
 • 09-03-2020નાણા વિભાગનિવૃત્તિ સમયના પગારધોરણ ધ્યાને લઇ પેન્શન રિવિઝન કરવા બાબત
 • 26-02-2020સામાન્ય વહીવટ વિભાગઆર્થિક રીતે નબળા વર્ગો માટે સીધી ભરતીમાં ૧૦ ટકા અનામતની જોગવાઈ અન્વયે નમૂનારૂપ રોસ્ટર ક્રમાંકો નિયત કરવા બાબત
 • 14-02-2020Annexure-1શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માટેનું સંભવિત આયોજન
 • 12-02-2020શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની તમામ સરકારી, ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ અને સ્વ-નિર્ભર શાળાઓમાં Grade-Appropriate Learning Outcomes અને Higher Order Thinking Skills સાથેનું શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા યુક્ત શિક્ષણ સુનિશ્ચિત કરવા બાબત
 • 11-02-2020ગુ. મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડધો-૧૦ અને ધો-૧૨ની જાહેર પરીક્ષા સંદર્ભે ધી ગુજરાત સેકન્ડરી એજ્યુકેશન એક્ટ-૧૯૭૨મા કરવામાં આવેલ જોગવાઈઓ તથા ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો-૧૯૭૪મા કરવામાં આવેલ જોગવાઈઓ બાબત
 • 06-02-2020શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં શિક્ષકોની ભરતી સમયે વિધવા ઉમેદવારોને લાભ આપવા બાબત
 • 04-02-2020શિક્ષણ વિભાગસળંગ એકમના શિક્ષકોની પુન:ગઠનની વ્યવસ્થા કરવા બાબત
 • 04-02-2020શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની પ્રાથમિક તેમજ માધ્યમિક અને ઉમા. શાળાઓમાં નવું શૈક્ષણિક વર્ષ એપ્રિલ માસથી શરુ કરવા બાબત
 • 24-01-2020હિસાબ અને તિજોરી નિયામકશ્રીની કચેરીએકાકી જગ્યાઓ તથા અન્ય જગ્યાઓ કે જેમાં અનુસુચી-૧ મુજબ ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મેળવવા પાત્ર થાય તેવા કેસોમાં ખાતાકીય પરીક્ષા પાસ કરવા બાબત
 • 22-01-2020નાણા વિભાગજાહેરનામું: ક્રમાંક: (જીએન-૮) જીપીએફ-૧૦૨૦૧૬-૧૮૭-ઝ
 • 15-01-2020સામાન્ય વહીવટ વિભાગસરકારી અધિકારીઓ/કર્મચારીઓએ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સીટી હસ્તકનાં સરકાર માન્ય પરીક્ષા કેન્દ્રો પરથી પાસ કરેલ કોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની C.C.C./C.C.C.+ ની ૪૦૦/૪૫૦ ગુણની પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રોને માન્યતા આપવા બાબત
 • 02-01-2020નાણા વિભાગગુજરાત નાણાકીય નિયમો-૧૯૭૧ હેઠળની વિવિધ પેશગીઓ રદ કરવા બાબત
 • 31-12-2019ગુજરાત મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડધોરણ ૯ થી ૧૨ સળંગ એકમ થતા વિનિયમ-૧૨ (ક)ની સ્પષ્ટતા કરવા બાબત
 • 26-12-2019સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગવિકલાંગ (દિવ્યાંગ) સાધન સહાય યોજનામાં સુધારો કરવા બાબત
 • 19-12-2019ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો-૧૯૭૪મા. અને ઉમા. શાળાના શિક્ષકોની ફરજો
 • 19-12-2019પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગઈ-ગ્રામ સેન્ટર મારફત \'વરિષ્ઠ નાગરિક પ્રમાણપત્ર (Senior Citizen Certificate)\' આપવા બાબત
 • 19-12-2019પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગઈ-ગ્રામ સેન્ટર મારફત \'રાશન કાર્ડ\' અંગેની સેવાઓ પૂરી પાડવા બાબત
 • 18-12-2019આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગપંચકર્મની સારવારના સમયગાળાને ફરજ પર હાજર ગણવા બાબત
 • 18-12-2019આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગવિપશ્યના તાલીમ લેનારને તાલીમ દરમ્યાન ફરજ પર હાજર ગણવા બાબત
 • 12-12-2019નાણા વિભાગરજા મંજુર કરવાની સત્તા સોંપણી બાબત
 • 09-12-2019શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની બિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં નિમણુંક પામતા આચાર્યોને ફાજલનું રક્ષણ આપવા બાબત
 • 09-12-2019શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની બિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં ફાજલ થયેલ શિક્ષકોને સમાવવા બાબત
 • 09-12-2019રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડબિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં તેમજ સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં ભરતી માટે ટાટ પરીક્ષા બાબત
 • 09-12-2019શિક્ષણ વિભાગસરકારી મા. અને ઉમા. શાળાના મદદનીશ શિક્ષકો/શિક્ષણ સહાયકોની બદલી કરવા અંગે
 • 02-12-2019સંકલન: શ્રી જે. એમ. માંગરોલીયારાજ્ય સરકારના પેન્શન સંબધિત ધ્યાને રાખવાના મુદ્દાઓ
 • 30-11-2019પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરીLPA No. 560 to 565/2019 in SCA No. 18543/2016
 • 27-11-2019ગુ. મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડરાજ્યની સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં કમ્પ્યુટર શિક્ષકની લાયકાત અને રેશિયો નક્કી કરવા બાબત
 • 26-11-2019શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં શિક્ષકોની ભરતી સમિતિના સભ્યોની નિમણુંક કરવા બાબત
 • 26-11-2019શિક્ષણ વિભાગએસ.એન.ડી.ટી. વિમેન્સ યુનિવર્સીટી, મુંબઈ સંલગ્ન રાજ્યની કોલેજોની ડીગ્રીને રાજ્ય સરકાર દ્વારા માન્ય ગણવા બાબત
 • 21-11-2019ગુ. મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમ-૧૯૭૪ના વિનિયમ-૨૦ (૧)માં સુધારા બાબત
 • 20-11-2019નિયામક શ્રી, શાળાઓની કચેરીબિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ મા. અને ઉમા. શાળાઓના શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓના નવવર્ધિત પેન્શન યોજના હેઠળ કાયમી પેન્શન નંબર મેળવવા અંગેની દરખાસ્તો નવા ચેકલીસ્ટ મુજબ મોકલવા બાબત
 • 19-11-2019સામાન્ય વહીવટ વિભાગરાજ્ય સરકાર હેઠળનિ તમામ જગ્યાઓ/સેવાઓના ભરતી નિયમોમાં બઢતીની જોગવાઈમા સુધારો કરવા બાબત
 • 18-11-2019નિયામક શ્રી, શાળાઓની કચેરીએક નોશનલ ઈજાફો મંજુર કરી પેન્શનના લાભો આપવા બાબત
 • 16-11-2019પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરીશિક્ષક પ્રોફાઈલની વિગતો વિરીફિકેશન કરવા બાબત 
 • 13-11-2019કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીસ્વનિર્ભર માધ્યમિક શાળાઓને પ્રોત્સાહક આર્થિક સહાય આપવા અંગેના ધોરણો નિયત કરવા બાબત
 • 05-11-2019મહેસુલ વિભાગગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના રાહતફંડમાંથી હૃદય અને ફેફસાના ટ્રાન્સપ્લાન્ટના રોગના કેસોમાં ખાસ કિસ્સામાં તબીબી સહાયના ધોરણો નક્કી કરવા બાબત
 • 22-10-2019કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીશાળાઓના શૈક્ષણિક પ્રવાસ બાબતની સૂચનાઓ
 • 21-10-2019પેન્શન અને પ્રોવિડન્ટ ફંડ નિયામકશ્રીની કચેરીNSDL માંથી PRAN મેળવવા માટે OPGM (Online PRAN Generation Module) અંતર્ગત કામગીરીની અમલવારી કરવા અંગે તથા NSDL ખાતે કર્મચારીઓની વિગતોમાં સુધારા-વધારાની કામગીરી માટે New Subscribers Maintenance Module અંતર્ગત ઓનલાઈન કામગીરી કરવા બાબત
 • 17-10-2019આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગઅમદાવાદ મ્યુની. કો. મેડીકલ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલિત સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ મેડીકલ સાયન્સ એન્ડ રીસર્ચ હોસ્પિટલ, અમદાવાદને સરકારી હોસ્પિટલ સમકક્ષ ગણવા બાબત
 • 17-10-2019ગુ. મા. અને ઉમા. શિ. બોર્ડગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષાના વિનિયમો-૨૦૦૫માં ઉમેરો કરવા બાબત
 • 17-10-2019કમિશ્નરશ્રી શાળાઓની કચેરીવય નિવૃત/ સ્વૈ. નિવૃત્તિ થનાર સરકારી અધિકારી/કર્મચારીના પેન્શન કેસ અધિકૃત કરવા માટેની નિયમોનુસારની કાર્યવાહી દ્વારા સમયસર પેન્શન મળી રહે તે માટે. 
 • 11-10-2019નાણા વિભાગઓક્ટોબર-૨૦૧૯ માસના પગાર ભથ્થા અને પેન્શનની વહેલી ચુકવણી કરવા બાબત
 • 11-10-2019શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં કેન્દ્રીયકૃત પસંદગી સમિતિ દ્વારા ફાળવવામાં આવેલ અને નિમણુંક પામેલ શિક્ષણ સહાયક/જુના શિક્ષક/આચાર્યની કાયમી બહાલી આપવા બાબત
 • 10-10-2019રોજગાર અને તાલીમ નિયામકની કચેરીસી.સી.સી. ની પરીક્ષા પાસ ન કરવા બાબત
 • 09-10-2019નાણા વિભાગરજા અને પેન્શનના હેતુસર સેવા સળંગ ગણવા બાબત
 • 09-10-2019વાહન વ્યવહાર કમિશ્નરશ્રીની કચેરીલર્નીગ લાયસન્સની કામગીરી આઈ.ટી.આઈ. ખાતે શરુ કરવા બાબત
 • 09-10-2019સામાન્ય વહીવટ વિભાગનેત્રહીન અને વિકલાંગ કર્મચારીઓ/અધિકારીઓ માટે કોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની C.C.C./C.C.C.+ પરીક્ષા માટેના કેન્દ્રોને માન્યતા આપવા બાબત
 • 07-10-2019સંકલનરજા પ્રવાસ રાહત અંગે વિહંગાવલોકન
 • 04-10-2019કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીમા. અને ઉમા. શાળાઓમાં શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની નિવૃત્તિ સમયે રજાનું રોકડમાં રૂપાંતર ચુકવવા બાબતે માહિતી રજુ કરવા બાબત
 • 03-10-2019કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીઆર્થિક રીતે નબળા વર્ગો માટે સીધી ભરતીમાં ૧૦% અનામત અંગેના સામાન્ય વહીવટ વિભાગના ઠરાવ અન્વયે કાર્યવાહી કરવા બાબત
 • 01-10-2019નાણા વિભાગરજા પ્રવાસ રાહત યોજના અંતર્ગત લક્ષદીપ ટાપુ સમૂહના પ્રવાસ બાબતના મુસાફરીના દાવાઓની આકારણી કરવા બાબત
 • 01-10-2019શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની તમામ પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળાઓમાં પ્રવૃત્તિ આધારિત શિક્ષણ દ્વારા પર્યાવરણ શિક્ષણ કાર્યને અસરકારક બનાવવા પર્યાવરણ પ્રયોગશાળા શરુ કરવા બાબત
 • 30-09-2019ગુ. મા. અને ઉમા. શિ. બોર્ડધો.૧૨ સુધી અભ્યાસ ચાલુ હોય ત્યારે L.C. મા સુધારો કરવા બાબત 
 • 20-09-2019કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીવર્ગ-૪ પટ્ટાવાળામાંથી જુનીયર ક્લાર્ક(વર્ગ-૩) માં બઢતી આપવા બાબત
 • 18-09-2019નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ માટે જૂથ વીમા યોજના-૧૯૮૧ અન્વયે તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૯ થી તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૯ ના સમયગાળા માટેના બચત ફાળાની ચુકવણી બાબત
 • 16-09-2019શિક્ષણ વિભાગગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો - ૧૯૭૪ના વિનિયમ ક્રમાંક: ૯(૧૩)(૫) માં સુધારો કરવા બાબત 
 • 13-09-2019સામાજીક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગઆર્થિક રીતે નબળા વર્ગો (EWS) માટેનું પાત્રતા પ્રમાણપત્રની માન્યતા ૩ વર્ષ કરવા બાબત
 • 11-09-2019સામાન્ય વહીવટ વિભાગકોમ્પ્યુટર ઉચ્ચ શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા કર્મચારીઓ/અધિકારીઓને કોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની C.C.C./C.C.C.+ ની પરીક્ષામાંથી મુક્તિ આપવા બાબત
 • 09-09-2019સામાન્ય વહીવટ વિભાગ - ચુંટણી શાખાEVPની કામગીરી અંતર્ગત BLOs દ્વારા મળેલ રજૂઆત બાબત
 • 06-09-2019કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીનોન ગ્રાન્ટેડ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના સ્ટાફ પ્રોફાઈલ અને ટાટ પરીક્ષા પાસ હોય તેવા શિક્ષકોની સેવાઓ વિનિયમિત કરવા બાબત
 • 30-08-2019કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિનસરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં કેન્દ્રીયકૃત પસંદગી સમિતિ દ્વારા ફાળવવામાં આવેલ અને નિમણુંક પામેલ શિક્ષણ સહાયક/જુના શિક્ષકો/આચાર્યની કાયમી બહાલી આપવા બાબત
 • 30-08-2019સામાજીક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગબિન અનામત વર્ગની જાતિઓની યાદીમાં ઉમેરો કરવા બાબત
 • 30-08-2019શિક્ષણ વિભાગચાલુ નોકરી દરમિયાન લાપત્તા થયેલ વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના કર્મચારીઓના આશ્રિત કુટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાયનો લાભ બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના કર્મચારીઓને આપવા બાબત
 • 30-08-2019કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિનસરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં નિમણુંક પામેલ શિક્ષણ સહાયકો/વહીવટી સહાયકો/સાથી સહાયકોની પાંચ વર્ષની સેવાઓને બઢતી, પ્રવરતા, ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ તેમજ નિવૃત્તિ વિષયક લાભો માન્ય ગણવા બાબત
 • 29-08-2019કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિનસરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં કેન્દ્રીયકૃત પસંદગી સમિતિ દ્વારા ફાળવવામાં આવેલ અને નિમણુંક પામેલ શિક્ષણ સહાયક/જુના શિક્ષકો/આચાર્યની કાયમી બહાલી આપવા બાબત
 • 29-08-2019ગુજરાત સરકારગુજરાત રાજ્ય બિન અનામત વર્ગોનું આયોગ
 • 22-08-2019કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીસરકારી અને બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના રોસ્ટર રજિસ્ટર પ્રમાણિત કરવા બાબત
 • 16-08-2019સામાન્ય વહીવટ વિભાગવર્ગ-૩ના કરાર આધારે ફિક્સ પગારના કર્મચારીઓની પ્રવરતા નક્કી કરવા તથા પ્રવરતા યાદી પ્રસિદ્ધ કરવા બાબત
 • 08-08-2019સામાન્ય વહીવટ વિભાગડોમીસાઈલ સર્ટીફીકેટ ઇસ્યુ કરવા બાબત
 • 05-08-2019શિક્ષણ વિભાગ\"SHODH\" (ScHeme Of Developing High quality research) 
 • 04-08-2019સુપ્રિ. ઓફ સ્ટેમ્પ્સની કચેરીગુજરાત સ્ટેમ્પ અધિનિયમ ૧૯૫૮ની અનુસુચી-૧ ના ફિક્સ રકમની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી સુધારેલ દરો તા. ૦૫/૦૮/૨૦૧૯થી અમલમાં મુકવા બાબત
 • 03-08-2019કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીઆર્થિક રીતે નબળા વર્ગો માટે સીધી ભરતીમાં ૧૦% અનામત અંગેના સામાન્ય વહીવટ વિભાગના ઠરાવ અન્વયે કાર્યવાહી કરવા બાબત 
 • 03-08-2019હિસાબ અને તિજોરી નિયામકની કચેરીપેન્શન અદાલત યોજવા બાબત
 • 31-07-2019મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ\"વ્હાલી દિકરી\" યોજના અમલમાં મુકવા બાબત
 • 29-07-2019કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીઆર્થિક રીતે નબળા વર્ગો માટે સીધી ભરતીમાં ૧૦% અનામત અંગેના સામાન્ય વહીવટ વિભાગના ઠરાવ અન્વયે કાર્યવાહી કરવા બાબત
 • 26-07-2019કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિનસરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં પગારબીલોનું કમ્યુટરાઈઝેશન કરવા ચુકવવાની થતી રકમ શાળાને મળતી નીભાવ ગ્રાન્ટમાંથી શાળા પાસેથી વસુલ કરવા અંગે
 • 24-07-2019શિક્ષણ વિભાગઆર્થિક રીતે નબળા વર્ગો માટે સીધી ભરતીમાં ૧૦ ટકા અનામત અંગેનો સામાન્ય વહીવટ વિભાગનો ઠરાવ મોકલી આપવા બાબત
 • 18-07-2019નાણા વિભાગજી.પી.એફ.ના વ્યાજદરમાં સુધારા બાબત ક્રમાંક: (જીએન -૬૪) જીપીએફ-૧૦૨૦૧૬-૧૮૭-ઝ
 • 16-07-2019કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં આચાર્યની ભરતી પ્રક્રિયા બાબત
 • 15-07-2019નિયામક શ્રી, શાળાઓની કચેરીચાલુ નોકરી દરમિયાન લાપત્તા થયેલ વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના કર્મચારીઓના આશ્રિત કુટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય ચુકવવા બાબત
 • 02-07-2019શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ મા. અને ઉમા. શાળાઓના શિક્ષણ સહાયકોના ફિક્સ પગારમાં વધારો કરવા બાબત
 • 28-06-2019નાણા વિભાગસરકારી ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ શિક્ષણ સહાયકોના પગારની વિસંગતતા દુર કરવા તેમજ અધ્યાપક સહાયક તરીકેના પાંચ વર્ષનો ફિક્સ પગારનો સમયગાળો સળંગ ગણવા બાબત
 • 25-06-2019સામાન્ય વહીવટ વિભાગચાલુ નોકરી દરમિયાન લાપત્તા થયેલ વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના કર્મચારીઓના આશ્રિત કુટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય ચુકવવા બાબત
 • 25-06-2019શિક્ષણ વિભાગતાલુકા, જિલ્લા અને રાજ્ય કક્ષાએ શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પારિતોષિક આપવા બાબત
 • 25-06-2019સામાન્ય વહીવટ વિભાગઆર્થિક રીતે નબળા વર્ગો માટે સીધી ભરતીમાં ૧૦% અનામતની  જોગવાઈ અન્વયે નમૂનારૂપ રોસ્ટર  ક્રમાંકો નિયત કરવા બાબત
 • 11-06-2019સંકલન: જે. એમ. માંગરોલિયાપેન્શન અંગે વિસ્તૃત સમજ
 • 10-06-2019કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની સરકારી અને સરકાર અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં અમર્યાદિત ઇન્ટરનેટની સુવિધા આપવા બાબત
 • 03-06-2019શિક્ષણ વિભાગસાતમા પગારપંચની ભલામણ અન્વયે થયેલ પગાર સુધારણા સંદર્ભે ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ યોજનામાં આનુષાંગિક ફેરફાર કરવા બાબત
 • 03-06-2019શિક્ષણ વિભાગમા. અને ઉમા. શાળાઓમાં શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની નિવૃત્તિ સમયે રજાનું રોકડમાં રૂપાંતર બાબત
 • 29-05-2019શિક્ષણ વિભાગતાસદીઠ માનદવેતનથી (Honorarium Per Period) શિક્ષણ કાર્ય કરાવવા અંગે
 • 27-05-2019કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીબિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની બઢતી બાબત
 • 24-05-2019જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીની કચેરીઅન્ય બોર્ડ/ રાજ્ય બહાર/ વિદેશની શાળામાંથી ગુજરાત મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડની શાળામાં પ્રવેશ લેવા માંગતા વિદ્યાર્થીઓને \'પ્રવેશ યોગ્યતા પ્રમાણપત્ર\' આપવા બાબત
 • 22-05-2019જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીની કચેરીગુજરાત મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓને રાજ્ય બહાર પ્રવેશ મેળવવા માટે માઈગ્રેશન સર્ટીફીકેટ આપવા બાબત
 • 16-05-2019સંકલન: જે. એમ. માંગરોલિયાશાળાના માટેના નિયમો
 • 11-05-2019સંકલન: જે. એમ. માંગરોલિયાદૈનિક ભથ્થા દર અને મુસાફરી માટે રેલ્વે અને હવાઈમાર્ગની પાત્રતા GCSR (TA), 2002 Rule-49 
 • 11-05-2019સંકલન: જે. એમ. માંગરોલિયાઅવસાનના કિસ્સામાં અનુસરવાની કાર્યપદ્ધતી
 • 11-05-2019સંકલન: જે. એમ. માંગરોલિયાનવી વર્ધિત યોજના અંતર્ગત વય નિવૃતિના કિસ્સામાં અનુસરવાની કાર્યપદ્ધતી
 • 10-05-2019નાણા વિભાગરજા પ્રવાસ રાહત/ વતન પ્રવાસ રાહત યોજના અંતર્ગત હવાઈ મુસાફરીના દવાઓની આકારણી કરવા બાબત
 • 09-05-2019કમિશ્નર શ્રી, આરોગ્ય તબીબી સેવાઓ અને તબીબી શિક્ષણમા / મા વાત્સલ્ય અને પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના અંતર્ગત ઘુટણના રીપ્લેસમેન્ટ પ્રોસીઝર બાબત
 • 08-05-2019સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગઆર્થિક રીતે નબળા વર્ગોના (Economically Weaker Sections) અનામત માટે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપવા બાબત
 • 08-05-2019ગુ. મા. અને ઉમા. શિ. બોર્ડધો-૧૦ અને ધો-૧૨ નાપાસ વિદ્યાર્થીને રાજ્ય બહાર પ્રવેશ મેળવવા માટે માઈગ્રેશન મેળવવા બાબત
 • 01-05-2019સામાન્ય વહીવટ વિભાગલોકસભા/વિધાનસભાની સામાન્ય/પેટાચુંટણીમાં ચુંટણી ફરજ પર નિયુક્ત અધિકારી/કર્મચારીઓને ફરજ દરમિયાન અવસાન/ઈજા થાય તેવા કિસ્સામાં ઉચ્ચક વળતર (Ex-gratia Compensation)ની ચુકવણીના દરમાં વધારો કરવા બાબત
 • 30-04-2019સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગઆશ્રમશાળાની માન્યતા રદ થવાથી કે વર્ગો બંધ થવાથી ફાજલ થયેલ કર્મચારીઓને અન્ય આશ્રમશાળામાં સમાવવા બાબત
 • 27-04-2019નિયામકશ્રી, સરકારી મુદ્રણ અને લેખન સામગ્રીનામ/અટક બદલવા અંગેનું ફોર્મ
 • 24-04-2019કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. શાળાઓમાં શાળાવાર/વિષયવાર શિક્ષણ સહાયકોની ખાલી જગ્યાઓની માહિતી મોકલવા બાબત
 • 15-04-2019નાણા વિભાગક્રમાંક: (જીએન-૪૧) જીપીએફ-૧૦૨૦૧૬-૧૮૭-ઝ
 • 08-04-2019શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની બિનસરકારી ગ્રાન્ટેડ મા. અને ઉમા. શાળાઓના નિવૃત શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓને સાતમા પગારપંચના તફાવતની રકમની ચુકવણી કરવા બાબત
 • 28-03-2019સામાજીક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગઆર્થિક રીતે નબળા વર્ગો માટે સીધી ભરતીમાં ૧૦% અનામતની જોગવાઈ અન્વયે રોસ્ટર રજીસ્ટરો પ્રમાણિત કરવા બાબત
 • 18-03-2019નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ માટે જૂથ વીમા યોજના-૧૯૮૧ અન્વયે તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ના સમયગાળા માટેના બચત ફાળાની ચુકવણી બાબત
 • 16-03-2019કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીતબીબી સારવાર ખર્ચ મંજુર કરવા અંગેની દરખાસ્ત રજુ કરવા માટેની માર્ગદર્શક સૂચનાઓ
 • 08-03-2019શિક્ષણ વિભાગજિલ્લા શિક્ષણ સમિતિઓ/નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિઓ હસ્તકની પ્રાથમિક શાળાઓના વિદ્યા સહાયકોની પાંચ વર્ષની સેવાઓને બઢતી, પ્રવરતા, ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ તેમજ નિવૃત્તિ વિષયક લાભો માટે માન્ય ગણવા બાબત
 • 08-03-2019મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગનિરાધાર વિધવાઓના પુન: સ્થાપન માટે આર્થિક સહાય યોજનાના નિયમોમાં સુધારો કરવા બાબત
 • 08-03-2019કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિનસરકારી અનુદાનિત મા. શાળામાં ફાજલ થતા આચાર્યને આચાર્ય તરીકે સમાવવા બાબત
 • 07-03-2019કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની સરકારી અને સરકાર અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં અમર્યાદિત ઇન્ટરનેટની સુવિધા આપવા બાબત
 • 07-03-2019સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગવિકલાંગો માટે ઇલેક્ટ્રિક સ્કુટર ખરીદવાની યોજના બાબત
 • 05-03-2019કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીતા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૯ ની સ્થિતિએ અનામત વર્ગોના પ્રતિનિધિત્વ, ઘટ તથા બેકલોગની માહિતી મોકલી આપવા બાબત
 • 28-02-2019કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓની કર્મચારીઓના નવ વર્ધિત પેન્શન યોજના અંતર્ગત કર્મચારીએ મેળવેલ PRAN ની વિગતમાં અધુરાશ હોવા બાબત
 • 28-02-2019જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીની કચેરીરવિવારે તથા જાહેર રજાના દિવસે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તથા અન્ય સરકારી કામગીરીની વળતર રજા બાબતે
 • 27-02-2019કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં આચાર્યની ભરતી પ્રક્રિયા બાબત
 • 27-02-2019શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં ફાજલ થતા આચાર્યને આચાર્ય તરીકે સમાવવા બાબત
 • 27-02-2019કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીમાનનીય ચેરીટી કમિશ્નરશ્રીની કચેરીમાં નોંધાયેલ ટ્રસ્ટો દ્વારા અન્ય ટ્રસ્ટોને મા. અને ઉમા. શાળાનો વહીવટ તબદીલ કરવા બાબત
 • 22-02-2019સામાન્ય વહીવટ વિભાગઆર્થિક રીતે નબળા વર્ગને વયમર્યાદામાં છુટછાટનો લાભ આપવા બાબત
 • 19-02-2019શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ મા. અને ઉમા. શાળાઓના શિક્ષણ સહાયકો, વહીવટી સહાયકો, અને સાથી સહાયકોના ફિક્સ પગારમાં સુધારો કરવા બાબત
 • 19-02-2019ડૉ. જીવરાજ મહેતા ભવનસાતમા પગારપંચના અમલ મુજબ માહે ઓગસ્ટ-૨૦૧૭ના પગાર તફાવતની ચુકવણી અંગે તથા તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ થી તા. ૩૧/૦૭/૨૦૧૭ના પગાર તફાવતના પ્રથમ હપ્તાની ચુકવણી અંગે
 • 19-02-2019પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગત્રિ-સ્તરીય પંચાયતોના વર્ગ-૩ના કર્મચારીઓને વર્ગ-૨/વર્ગ-૧ ના ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ અંગે વિભાગના તા. ૦૮-૦૭-૨૦૧૬ ના ઠરાવની શરત નં-૭ રદ કરવા તથા જિલ્લા કક્ષાના હિસાબી સંવર્ગના અધિકારીનો સમાવેશ કરવા બાબત
 • 08-02-2019કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીમાનનીય ચેરીટી કમિશ્નરશ્રીની કચેરીમાં નોંધાયેલ ટ્રસ્ટો દ્વારા અન્ય ટ્રસ્ટોને મા. અને ઉમા. શાળાનો વહીવટ તબદીલ કરવા બાબત
 • 07-02-2019સામાન્ય વહીવટ વિભાગઆર્થિક રીતે નબળા વર્ગો માટે સીધી ભરતીમાં ૧૦ ટકા અનામતની જોગવાઈ અન્વયે નમુનારૂપ રોસ્ટર ક્રમાંકો નિયત કરવા બાબત
 • 05-02-2019શિક્ષણ વિભાગશાળાઓ તથા કોલેજોના શૈક્ષણિક પ્રવાસના આયોજનમાં અનિચ્છનીય બનાવો નિવારવા બાબત
 • 01-02-2019શિક્ષણ વિભાગસમગ્ર શિક્ષા અભિયાન અંતર્ગત GCERT, SSA અને RMSA ના એકીકરણ, કામગીરી અને બેઠક વ્યવસ્થા નક્કી કરવા બાબત
 • 01-02-2019સંકલન: શ્રી જે. એમ. માંગરોલિયારજા અંગેના ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિમયો ૧૯૭૪ 
 • 01-02-2019સંકલન: શ્રી જે. એમ. માંગરોલિયારજા અંગે ગુજરાત મુલ્કી સેવાનાં નિયમો, ૨૦૦૨
 • 01-02-2019સંકલન: શ્રી જે. એમ. માંગરોલિયાવયનિવૃતિના કિસ્સામાં નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના અંતર્ગત એન.એસ.ડી.એલ. માંથી રકમ પરત મેળવવા અંગે 
 • 31-01-2019સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગવિકલાંગો માટે ઇલેક્ટ્રિક સ્કુટર ખરીદવાની યોજના બાબત
 • 23-01-2019Social Justice & Empowerment DepartmentTen percent reservation in favour of Economically Weaker Sections in Gujarat State
 • 21-01-2019સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગસમાજ સુરક્ષા ખાતાની કચેરી હેઠળના ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ સંસ્થાના કર્મચારીઓને સરકારી કર્મચારીઓ જેવા સમાન પ્રકારના લાભો આપવા બાબત
 • 21-01-2019ગુ. મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડબોર્ડની કામગીરી બદલ ફરજ પર ગણવા બાબત
 • 11-01-2019નાણા વિભાગજી.પી.એફ.ના વ્યાજદરમાં સુધારા બાબત ક્રમાંક: (જીએન-૦૪) જીપીએફ-૧૦૨૦૧૬ -૧૮૭-ઝ
 • 07-01-2019નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ માટે જૂથ વીમા યોજના-૧૯૮૧ અન્વયે તા. ૦૧/૧૦/૨૦૧૮ થી ૩૧/૧૨/૨૦૧૮ ના સમયગાળા માટેના બચત ફાળાની ચુકવણી બાબત
 • 04-01-2019શિક્ષણ વિભાગગ્રાન્ટેડ શાળાના અને સરકારી શાળાઓના ફિક્સ વેતનવાળા શિક્ષણ સહાયકના ફિક્સ વેતનમાં પૂવર્તતી વિસંગતતા દુર કરવા અંગે
 • 02-01-2019જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીની કચેરીરવિવારે તથા જાહેર રજાના દિવસે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની કામગીરીની વળતર રજા બાબત
 • 01-01-2019નાણા વિભાગસાતમા પગાર પંચની ભલામણ અન્વયે થયેલ પગાર સુધારણા સંદર્ભે ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ યોજનામાં આનુષાંગિક ફેરફાર કરવા બાબત
 • 31-12-2018ગુ. મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડશાળામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓની હાજરીની નોંધણી કરતી વખતે ધ્યાનમાં લેવાની બાબત
 • 21-12-2018નાણા વિભાગઅવસાન પામેલ નિવૃત સરકારી કર્મચારીના મુક-બધિર સંતાનને આજીવન કુટુંબ પેન્શન આપવા બાબત
 • 06-12-2018સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગબિન અનામત વર્ગની જાતિઓ નક્કી કરવા બાબત
 • 15-11-2018શિક્ષણ વિભાગસાતમા કેન્દ્રીય પગારપંચની ભલામણોના આધારે બિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓના શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીના પગાર ધોરણની સુધારણા બાબત
 • 01-11-2018આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગગુજરાત રાજ્ય સેવા (તબીબી સારવાર) નિયમો, ૨૦૧૫ અંતર્ગત \"KNEE JOINT REPLACEMENT\" અને \'\'HIP JOINT REPLACEMENT\'\' ની સારવારનો સમાવેશ કરવા બાબત
 • 30-10-2018કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીવર્ષ ૧૯૯૫ પછી બી.એડ. થયેલ લેબ કો-ઓર્ડીનેટરને રૂ. ૧૬૪૦-૨૯૦૦નું પગાર ધોરણ આપવા બાબત
 • 30-10-2018કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીમાનનીય ચેરીટી કમિશ્નરશ્રીની કચેરીમાં નોંધાયેલ ટ્રસ્ટો દ્વારા અન્ય ટ્રસ્ટોને મા. અને ઉમા. શાળાનો વહીવટ તબદીલ કરવા બાબત
 • 29-10-2018કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીનિવૃત્તિ સમયે રજાનું રોકડમાં રૂપાંતરણ બાબત
 • 23-10-2018શિક્ષણ વિભાગમા. અને ઉમા. શાળાઓમાં શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની નિવૃત્તિ સમયે રજાનું રોકડમાં રૂપાંતર બાબત
 • 15-10-2018શિક્ષણ વિભાગતબીબી સારવાર ખર્ચની મંજૂરી આપવા બાબતની દરખાસ્તમાં ખાનગી કંપની દ્વારા વીમા પેટે મંજુર થયેલ રકમ અંગે સ્પષ્ટતા કરવા બાબત
 • 11-10-2018નાણા વિભાગજી.પી.એફ.નાં વ્યાજદરમાં સુધારા બાબત ક્રમાંક:(જીએન: ૧૦૧) જીપીએફ-૧૦૨૦૧૬-૧૮૭-ઝ
 • 11-10-2018ગુ. મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડમા. અને ઉમા. શાળાઓમાં શિક્ષકો માટે ખાનગી અહેવાલના નમૂનામાં સુધારો કરવા બાબત
 • 04-10-2018શિક્ષણ વિભાગઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગમાં ફરજ બજાવતા ઉધોગ શિક્ષકોના ઉ.પ.ધો. બાબત
 • 01-10-2018શિક્ષણ વિભાગકેન્દ્ર સરકાર દ્વારા અમલી સમગ્ર શિક્ષા અભિયાન- ઇન્ટીગ્રેટેડ સ્કીમ ફોર સ્કૂલ એજ્યુકેશનનો ગુજરાત રાજ્યમાં અમલીકરણ બાબત
 • 29-09-2018શિક્ષણ વિભાગગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમ ૩૮ (૧) (ખ) (૫) ના નમુના-૮ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષકો માટે ખાનગી અહેવાલમાં સુધારો કરવા બાબત
 • 28-09-2018નાણા વિભાગતિજોરી ખાતે બીલો રજુ કરતી વખતે સરકારી કચેરીઓ દ્વારા GST અન્વયે TDSની કપાતના ચૂકવણા બાબત
 • 26-09-2018કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની સરકારી/બિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓના રોસ્ટર રજીસ્ટર પ્રમાણિત કરવા બાબત
 • 19-09-2018અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રા.બા. વિભાગશાળા કક્ષાએ કન્ઝ્યુમર ક્લબની સ્થાપના માટેના ધોરણો (નોર્મસ)
 • 04-09-2018શિક્ષણ વિભાગનામદાર હાઈકોર્ટના SCA No.: ૧૫૭૦૧/૨૦૧૬ થી ૧૫૭૨૧/૨૦૧૬ ના તારીખ ૦૭/૦૬/૨૦૧૭નાં વચગાળાનાં હુકમનો સ્વીકાર કરવા બાબત
 • 31-08-2018નાણા વિભાગNPS હેઠળના રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને મૃત્યુ-સહ-નિવૃત્તિ ગ્રેજ્યુઈટી ચુકવવા માટેની વિગતવાર સૂચનાઓ અને હિસાબ પદ્ધતિ
 • 28-08-2018નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ માટેની જૂથ વીમા યોજના ૧૯૮૧ અંતર્ગત ROP-2009 અને ROP-2016 સંદર્ભે જૂથ વર્ગીકરણ નિયત કરવા બાબત
 • 17-08-2018નિયામક શ્રી, સરકારી મુદ્રણ અને લેખનસામગ્રીનામ/અટક બદલવા અંગેનું ફોર્મ
 • 17-08-2018શિક્ષણ વિભાગશાળા - કોલેજોમાં મોબાઈલ ફોન વાપરવા પર પ્રતિબંધ બાબત
 • 09-08-2018સામાન્ય વહીવટ વિભાગમતદારયાદીની સંક્ષિપ્ત સુધારણા દરમ્યાન નિયુક્ત નિરીક્ષક ()ને 'હાઉસ ટુ હાઉસ' મુલાકાત માટે ચુકવવાના મહેનતાણાના દરો નિયત કરવા બાબત
 • 09-08-2018નિયામક શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યના તમામ NPS સ્કીમ હેઠળના સ્વ. કર્મચારીઓના કેસોમાં બાકી નોકરીના સમયગાળાને તેમજ અવસાનની તારીખને ધ્યાને લઇ ઉચ્ચક સહાયની રકમ મંજુર કરવા ચેકલીસ્ટ તથા એનેક્ષર-ડી અને ડી-૧, પુન: રજુ કરવા બાબત
 • 04-08-2018નાણા વિભાગફોજદારી ગુનામાં દોષિત ઠરેલ સરકારી અધિકારી/કર્મચારીને કરવામાં આવેલ સજા સામેની અપીલ ઉપલી કોર્ટમાં પડતર હોય ત્યારે તેમની સામે ગુજરાત મુલ્કી સેવા (પેન્શન) નિયમો, ૨૦૦૨ના નિયમ:૨૩-૨૪ મુજબ પગલાં લેવા બાબત
 • 04-08-2018હિસાબ અને તિજોરી નિયામકની કચેરીશૈક્ષણિક કાર્ય સાથે સંકળાયેલ શૈક્ષણિક તથા બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓને સત્રાંત નિવૃતિનો લાભ આપવા બાબત
 • 01-08-2018નાણા વિભાગનવી પેન્શન યોજના - સુરેખ ચિત્ર
 • 01-08-2018સામાન્ય વહીવટ વિભાગરાજ્ય સરકારની નોકરીઓમાં મહિલાઓ માટે અનામત જગાઓ રાખવા બાબત
 • 28-07-2018નાણા વિભાગમુદ્દા નં -૪૪, પેન્શનરનું  અવસાન થતા તેને મળવાપાત્ર પેન્શન તથા કોઈ પણ તફાવતની રકમ મેળવવા, વારસાઈ પ્રમાણપત્ર આપવા બાબત
 • 27-07-2018સામાન્ય વહીવટ વિભાગસીધી ભરતીમાં રાખવામાં આવતી પ્રતિક્ષાયાદીની મુદત અને ઉપયોગ બાબત
 • 26-07-2018કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીસરકારી કર્મચારીઓને હિન્દી પરીક્ષામાંથી મુક્તિ આપવા અંગે
 • 25-07-2018નાણા વિભાગપિતૃત્વ રજા અંગે જરૂરી સ્પષ્ટતાઓ કરવા બાબત
 • 25-07-2018નાણા વિભાગજી.પી.એફ.ના વ્યાજદરમાં સુધારા બાબત ક્રમાંક:(જીએન-૬૩) જીપીએફ-૧૦૨૦૧૬-૧૮૭-ઝ
 • 24-07-2018ગુ.મા. અને ઉમા. શિ. બોર્ડધોરણ ૯ થી ૧૨ની પરીક્ષા પદ્ધતિમાં ફેરફાર બાબત
 • 24-07-2018નાણા વિભાગએલ.ટી.સી. ના હેતુ માટે ૧૦ દિવસની હક્ક રજાના રોકડમાં રૂપાંતર બાબત
 • 18-07-2018ગુ.મા. અને ઉમા. શિ. બોર્ડઉચ્ચતર માધ્યમિક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા ધોરણ-૧૧ના વિદ્યાર્થી રાજ્ય બહાર પ્રવેશ મેળવવા માટે માઈગ્રેશન સર્ટીફીકેટ આપવા બાબત
 • 18-07-2018ગુ.મા. અને ઉમા. શિ. બોર્ડગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો-૧૯૭૪ના વિનિયમ-૨૦ (૩) થી ૨૦(૮)માં માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષકોની લાયકાત નિયત કરવા બાબત
 • 12-07-2018કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીNPS હેઠળ કાયમી પેન્શન ખાતા નંબર (PPAN) અને (PRAN) ફાળવવા વાંધાની પૂર્તતા કરવા બાબત
 • 10-07-2018સંકલન: શ્રી જે.એમ. માંગરોલિયાસાતમા પગાર પંચ મુજબ પગાર બાંધણી
 • 10-07-2018ગુજરાત રાજ્ય મુલ્કી સેવાગુજરાત રાજ્ય મુલ્કી સેવા (રજા) નિયમો-૨૦૦૨ તથા વખત ઠરાવોનુસારની જોગવાઈઓ
 • 06-07-2018કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં આચાર્યની ભરતી પ્રક્રિયા બાબત
 • 04-07-2018શિક્ષણ વિભાગપ્રવાસી શિક્ષકોની યોજના માટે વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ના અંદાજપત્રમાં થયેલ જોગવાઈમાં વધારો કરવા બાબત
 • 03-07-2018નાણા વિભાગસાતમાં પગારપંચના અમલ સંદર્ભે સર્વે કર્મચારીઓની ઓનલાઈન પગાર બાંધણીની ઓન-લાઈન ચકાસણી (Verification) કરવા બાબત
 • 03-07-2018કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં આચાર્યની ભરતી પ્રક્રિયા બાબત
 • 29-06-2018કમિશ્નરશ્રી, આરોગ્ય તબીબી સેવાઓ અને શિક્ષણમુખ્યમંત્રી અમૃતમ યોજના અંતર્ગત વધારેલ વ્યાપને અમલી કરવાની માર્ગદર્શન સૂચિકા બાબત
 • 28-06-2018નાણા વિભાગફિક્સ પગારથી નિમણુંક પામેલ કર્મચારીઓની પાંચ વર્ષની સેવા ઉચ્ચતર પગાર ધોરણના લાભ માટે ગણવા બાબત
 • 25-06-2018કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્ય સરકારના નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના હેઠળ ખાતેદાર કર્મચારીઓ/અધિકારીઓ અંશત: ઉપાડ કરી શકે તે માટેની સૂચનાઓ પ્રસિદ્ધ કરવા
 • 22-06-2018શિક્ષણ વિભાગમહિલા કર્મચારીઓ દ્વારા પંજાબી ડ્રેસ પહેરવા બાબતે અધિકારીશ્રી અને પદાધિકારીશ્રીઓ દ્વારા થતી હેરાનગતિ બંધ કરવા બાબત
 • 19-06-2018કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં આચાર્યની ભરતી પ્રક્રિયા બાબતે વિડીયો કોન્ફરન્સ રાખવા બાબત
 • 08-06-2018શિક્ષણ વિભાગગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમ, ૧૯૭૪ના વિનિયમ ક્રમાંક: ૨૦ (૩) થી (૮)ના અનુસંધાનમાં મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં શીખવવામાં આવતા વિષયોના શિક્ષકોની ભરતી માટેની લાયકાત અને વિષયો તથા માધ્યમ નક્કી કરવા બાબત
 • 07-06-2018નાણા વિભાગકેન્દ્રીય સાતમા પગારપંચની ભલામણોને અનુલક્ષીને રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓના ભથ્થા, તફાવતની રકમની ચુકવણી અને પગાર વિસંગતતા વિગેરે બાબતોની વિચારણા કરવા મંત્રીમંડળની પેટા સમિતિની પુન:રચના કરવા બાબત
 • 05-06-2018સામાન્ય વહીવટ વિભાગસ્થાનિક વળતર ભથ્થું (સી.એલ.એ.) (નિયમ-૧૨-૧૩)
 • 30-05-2018સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગબિન અનામત વર્ગોને પ્રમાણપત્રો આપવા બાબત
 • 23-05-2018નાણા વિભાગજાહેર રજાના દિવસ દરમ્યાન રજા પ્રવાસ/વતન પ્રવાસ રાહત યોજનાનો લાભ મંજુર કરવા બાબત
 • 16-05-2018આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગગુજરાત રાજ્યમાં થતા, વાહન અકસ્માત બાદ ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર આપવા બાબત
 • 15-05-2018શિક્ષણ વિભાગજિલ્લા શિક્ષણાધિકારી/જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રીઓ દ્વારા સક્ષમ સત્તાધિકારીની પૂર્વ મંજૂરી વિના રજા જાહેર કરવા અથવા શિક્ષકોને ઓન-ડ્યુટી રજા આપવા બાબત
 • 08-05-2018ગુ.મા. અને ઉમા. શિ. બોર્ડમાધ્યમિક શાળાઓ દ્વારા નિયમિત ઉમેદવારોને એકસ્ટર્નલ કરવા બાબત
 • 07-05-2018સામાન્ય વહીવટ વિભાગચાલુ નોકરી દરમ્યાન અવસાન પામનાર વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના કર્મચારીઓના આશ્રિત કુટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય ચુકવવા બાબતના પડતર કેસો અંગે કાર્યવાહી કરવા બાબત
 • 05-05-2018સામાન્ય વહીવટ વિભાગકોમ્પ્યુટરની ઉચ્ચ શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા કર્મચારીઓ/અધિકારીઓને કોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની સીસીસીની પરીક્ષામાથી મુક્તિ આપવા બાબત
 • 05-05-2018નિયામક શ્રી, શાળાઓની કચેરીતમામ સંવર્ગના કર્મચારીઓની અસલ સેવાપોથી ખોવાઈ જવાના, ગુમ થવાના, ચોરાઈ જવાના કે નાશ પામવાના સંજોગોમાં ડુપ્લીકેટ સેવાપોથીની મંજૂરી મેળવવા અર્થે
 • 04-05-2018શિક્ષણ વિભાગરહેમરાહે નોકરીના વિકલ્પે ઉચ્ચક રોકડ સહાય યોજના રાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના કર્મચારીઓને લાગુ પાડવા બાબત
 • 01-05-2018નાણા વિભાગનાણા વિભાગના તા.૦૧/૧૧/૨૦૦૦ના ઠરાવમાં સુધારો કરવા બાબત
 • 01-05-2018નાણા વિભાગપેન્શન/કુટુંબ પેન્શનરના કેસમાં નિવૃત્તિ/અવસાન સમયે પેન્શનર જે હોદ્દો ધરાવતા હોય તે હોદ્દાને અનુરૂપ લઘુત્તમ પગારના ૫૦ ટકા પ્રમાણે પેન્શન ૩૦ ટકા પ્રમાણે કુટુંબ પેન્શન બાબત
 • 25-04-2018નાણા વિભાગજી.પી.એફ.ના વ્યાજદરમાં સુધારા બાબત ક્રમાંક:(જીએન-૬૩) જીપીએફ-૧૦૨૦૧૬-૧૮૭-ઝ
 • 24-04-2018નેશનલ પેન્શન સ્કીમUnder Regulations 8 of PFRDA (Exits & Withdrawals) Regulations, 2015
 • 24-04-2018નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ, ભાવનગરવિવિધ પ્રકારની રજા મંજૂરી અંગે
 • 20-04-2018નાણા સરકારજી.પી.એફ.ના વ્યાજદરમાં સુધારા બાબત ક્રમાંક: (જીએન-૪૮) જીપીએફ -૧૦૨૦૧૬ -૧૮૭-ઝ
 • 19-04-2018નાણા વિભાગનિવૃત્તિ સમયે સામાન્ય ભવિષ્યનિધિના આખરી ચૂકવણું કરવા બાબત
 • 16-04-2018નિયામક શ્રી, શાળાઓની કચેરીગ્રાન્ટ ઇન એઇડ શાળાઓના કર્મચારીઓના સાતમા પગારપંચ મુજબ ઓનલાઈન પગાર બાંધણી કરી પગાર ચકાસણી એકમ (પી.વી.યુ.) ગાંધીનગરને કેસો મોકલવા બાબત
 • 11-04-2018કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીતબીબી સારવારના બિલ બનાવવા માટેના ચેકલીસ્ટ
 • 11-04-2018નિયામક શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિનસરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં આચાર્યની ભરતી પ્રક્રિયા બાબત
 • 04-04-2018શિક્ષણ વિભાગશૈક્ષણિક વર્ષ: ૨૦૧૮-૧૯ થી બાળકોને મફત અને ફરજીયાત શિક્ષણનો અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૯ તથા બાળકોના મફત અને ફરજીયાત શિક્ષણ અધિકારના નિયમ-૨૦૧૨મા નબળા અને વંચિત જૂથના બાળકોને બિન અનુદાનિત ખાનગી પ્રાથમિક શાળામાં ધોરણ-૧મા ૨૫ ટકા મુજબ પ્રવેશ આપવા માટેની કાર્યપદ્ધતિ નક્કી કરવા 
 • 03-04-2018નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના (NPS) હેઠળના ખાતેદાર કર્મચારીઓ/અધિકારીઓ અંશત: ઉપાડ કરી શકે તે માટેની સૂચનાઓ પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત
 • 03-04-2018જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીની કચેરીશાળાના જનરલ રજીસ્ટરમાં સુધારો કરવાની મંજૂરી મેળવવા બાબત
 • 03-04-2018નાણા વિભાગવસ્તી ગણતરી-૨૦૧૧ના આધારે સ્થાનિક વળતર ભથ્થું/ઘરભાડા ભથ્થું ચુકવવા સંદર્ભમાં નામદાર હાઇકોર્ટના ચુકાદા મુજબ કાર્યવાહી હાથ ધરવા બાબત
 • 31-03-2018સામાન્ય વહીવટ વિભાગગુજરાત સરકારના વર્ગ-૧ અને વર્ગ-૨ના અધિકારીઓના વાર્ષિક મૂલ્યાંકન માટે ખાનગી અહેવાલને બદલે કામગીરી મુલ્યાંકન અહેવાલ (Performance Appraisal Report) દાખલ કરવા બાબત
 • 28-03-2018સંકલન: જે.એમ.માંગરોલિયારજાના પ્રકારો: ગુજરાત મુલ્કી સેવા (રજા) નિયમો -૨૦૦૨માં નીચેના નિયમોમાં જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે
 • 28-03-2018સંકલન: જે.એમ.માંગરોલિયારજા અંગેના નિયમો
 • 28-03-2018સંકલન: યુ.જે.હિંડોચા સાહેબસામાન્ય ભવિષ્ય નિધિના નિયમો
 • 27-03-2018આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગમુખ્યમંત્રી અમૃતમ ''મા'' અને ''મા વાત્સલ્ય'' યોજનાનો વ્યાપ વધારવા બાબત
 • 23-03-2018નાણા વિભાગબોર્ડ/નિગમ/અનુદાનિત સંસ્થાઓ/યુનિવર્સીટીઓના કર્મચારીઓની સાતમા પગાર પંચની ભલામણો સંદર્ભે થયેલ પગાર બાંધણીની ઓન લાઈન ચકાસણી (Verification) કરવા બાબત
 • 14-03-2018સામાન્ય વહીવટ વિભાગગુજરાત રાજ્ય સેવા (વર્તણુંક) નિયમો, ૧૯૭૧ના નિયમ ૧૯(૧)ની જોગવાઈ અન્વયે સરકારી કર્મચારીએ પોતાની સ્થાવર મિલકત જાહેર કરવા બાબત
 • 13-03-2018નાણા વિભાગસાતમા પગાર પંચના પગાર/પેન્શન તફાવતની રકમની ચુકવણી કરવા બાબત
 • 12-03-2018કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીબિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. માધ્યમિક શાળાઓમાં બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની ભરતી બાબત
 • 12-03-2018નાણા વિભાગપેન્શન રીવીઝન સમયે કર્મચારીએ નિવૃત્તિ સમયે મેળવેલ પગારધોરણ ધ્યાનમાં લેવા બાબત
 • 01-03-2018કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીતા. ૧/૧/૨૦૧૮ની સ્થિતિએ અનામત વર્ગોના પ્રતિનિધિત્વ, ઘટ તથા બેકલોગની માહિતી મોકલી આપવા બાબત
 • 01-03-2018ડૉ. જીવરાજ મહેતા ભવન સંકુલબિન સરકારી મા. /ઉમા. શાળાઓમાં નિમણુંક પામેલા સહાયકને જુદી જુદી શાળાઓમાં બજાવેલ છુટક સેવાઓ પાંચ વર્ષની ગણતરી માટે જોડી આપવા તેમજ સહાયકોને પાંચ વર્ષ પુરા થતા જે તે સંવર્ગમાં સમાવવા એકસુત્રતા જાળવવા બાબત
 • 28-02-2018નાણા વિભાગફિક્સ પગારનાં કર્મચારીઓનું રાજીનામું મંજુર કરવા અંગેની બાબત
 • 21-02-2018નિયામકશ્રી, શાળાઓની કચેરીબિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં પ્રવાસી શિક્ષકના માનદ વેતનથી ગ્રાન્ટ ચૂકવવા બાબત
 • 20-02-2018સંકલન: જે.એમ.માંગરોલિયારજા અંગેના સંકલિત પરિપત્રો અને ઠરાવો
 • 17-02-2018શિક્ષણ વિભાગસાતમા કેન્દ્રીય પગારપંચની ભલામણોના આધારે બિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓના શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓના પગાર ધોરણની સુધારણા બાબત
 • 16-02-2018Finance DepartmentImplementation of the Seventh Central Pay Commission recommendations- reg. enhancement of IOR of level-13 of the Pay Matrix
 • 15-02-2018શિક્ષણ વિભાગતાસદીઠ માનદવેતનથી (Honorarium Per Period) શિક્ષણ કાર્ય કરાવવા અંગે
 • 07-02-2018નાણા વિભાગસાતમા પગારપંચના અમલ સંદર્ભે ઓન લાઈન પગાર બાંધણીની ઓન લાઈન ચકાસણી (Verification) બાબત
 • 31-01-2018નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના તમામ સંવર્ગો પરની જગ્યાઓ ઉપર સીધી ભરતીથી નિમણુંકોના ફિક્સ પગારનાં કર્મચારીઓને મળવાપાત્ર ચાર્જ એલાઉન્સ બાબત
 • 30-01-2018મદદનીશ મતદાર નોંધણી અધિકારીબી.એલ.ઓ. તેમજ સુપરવાઈઝરશ્રીને વળતર/પ્રાપ્ત રજા આપવા બાબત
 • 20-01-2018સામાન્ય વહીવટ વિભાગવર્ગ-૩ના કરાર આધારે ફિક્સ પગારના કર્મચારીઓની પ્રવરતા નક્કી કરવા તથા પ્રવરતા યાદી પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત
 • 18-01-2018નાણા વિભાગફિક્સ પગારનાં કર્મચારીઓને માસિક ખાસ ભથ્થું અને ખાસ ભથ્થા ઉપર વાર્ષિક વધારો આપવા બાબત
 • 18-01-2018નાણા વિભાગફિક્સ પગારના કર્મચારીઓને માસિક ખાસ ભથ્થું અને ખાસ ભથ્થા ઉપર વાર્ષિક વધારો આપવા બાબત
 • 18-01-2018શિક્ષણ વિભાગચાલુ નોકરી દરમ્યાન અવસાન પામનાર કર્મચારીઓના આશ્રિતને રહેમરાહે નિમણુંક આપવાને બદલે ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય ચુકવવા બાબત
 • 11-01-2018જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીની કચેરીબિન આદિજાતિ, આદિજાતિ વિસ્તાર અને ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળના વિસ્તારની ધોરણ ૯ થી ૧૨ની નિભાવ અનુદાન અને ફિ વિકલ્પવાળી બિન સરકારી ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ માધ્યમિક શાળાઓની વિદ્યાર્થીઓને વિનામુલ્યે શિક્ષણ પૂરું પાડવા બાબત
 • 06-01-2018કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીગુજરાત રાજ્ય આચાર્ય સંઘના અધિવેશન બાબત
 • 05-01-2018નાણા વિભાગસામાન્ય ભવિષ્યનિધિ ઉપર તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૭થી અન્ય હુકમો કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ૭.૮% લેખે યાજના દર નક્કી કરવા બાબત
 • 04-01-2018નિયામક શ્રી, શાળાઓની કચેરીસાતમાં પગારપંચ અન્વયે ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ યોજનામાં જરૂરી સુધારો કરવા બાબત
 • 01-01-2018પ્રશ્નોતરીઆચાર્યની ભરતીમાં વિનિયમ ૨૦(૧)ની સ્પષ્ટતા
 • 01-01-2018CPFCPF ફોર્મ ભરવા માટેની સૂચનાઓ
 • 16-11-2017કમિશ્નરશ્રી, આરોગ્ય તબીબી સેવાઓ અને તબીબી શિક્ષણમુખ્યમંત્રી અમૃતમ ''મા'' યોજના વ્યાપ વધારવા બાબત
 • 14-11-2017ગુ.મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડમા. અને ઉમા. અભ્યાસક્રમમા NCERTના પાઠ્યપુસ્તકોનો અમલ કરવા બાબત
 • 25-10-2017શિક્ષણ વિભાગરજિસ્ટર થયેલી ખાનગી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં આચાર્ય (પસંદગી માટેની કાર્યરીતિ) નિયમો, ૨૦૧૭ના તારીખ ૨૫.૭.૨૦૧૭ના જાહેરનામાની જોગવાઈઓમાં સુધારો કરવા બાબત
 • 25-10-2017શિક્ષણ વિભાગસરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના મદદનીશ શિક્ષકોને દ્વિતીય ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજુર કરવા બાબત
 • 25-10-2017નિયામક શ્રી, શાળાઓની કચેરીચાલુ નોકરી દરમ્યાન અવસાન પામનાર કર્મચારીઓના આશ્રિતને રહેમરાહે નિમણુંક આપવાને બદલે ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય ચુકવવા બાબત
 • 24-10-2017નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના (NPS) હેઠળના કર્મચારી/અધિકારીઓને મૃત્યુ-સહ-નિવૃત્તિ ગ્રેજ્યુઈટીનો લાભ આપવા બાબત
 • 23-10-2017શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓને અનુદાન સહાયનું ધોરણ સુધારવા બાબત
 • 18-10-2017કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીસાતમાં પગારપંચ અન્વયે ઉચ્ચતર પગારધોરણ યોજનામાં જરૂરી સુધારો કરવા બાબત 
 • 17-10-2017શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ મા. અને ઉમા. શાળાઓના શિક્ષણ સહાયકો, વહીવટી સહાયકો અને સાથી સહાયકોના ફિક્સ પગારમાં સુધારો કરવા બાબત
 • 17-10-2017શિક્ષણ વિભાગગુજરાત મા. અને ઉમા. પ્રમાણપત્ર પરીક્ષાના વિનિયમો (સુધારેલા) ૨૦૦૫માં સુધારા કરવા બાબત
 • 16-10-2017શિક્ષણ વિભાગસાતમાં પગારપંચ અન્વયે ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ યોજનામાં જરૂરી સુધારો કરવા બાબત
 • 13-10-2017શિક્ષણ વિભાગપ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો તથા નિવૃત શિક્ષકોની ડુપ્લીકેટ સેવાપોથી નિભાવવા અંગે
 • 11-10-2017આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગહૃદય ટ્રાન્સપ્લાન્ટ તથા અન્ય ઇમરજન્સી કેસ માટે એર એમ્બ્યુલન્સની સેવાઓ મેળવવા (જનરલ) માટે રૂ.૫૦.૦૦ લાખની જોગવાઈને વહીવટી/નાણાકીય મંજૂરી આપવા બાબત
 • 11-10-2017સામાન્ય વહીવટ વિભાગ૧૧ માસના કરારના આધારે નિમણુંક પામેલ કર્મચારીઓને લાભો મંજુર કરવા બાબત
 • 10-10-2017ગુ. મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો-૧૯૭૪ના વિનિયમ-૨૦(૩)માં સુધારા બાબત
 • 07-10-2017શિક્ષણ વિભાગરજીસ્ટર્ડ થયેલી ખાનગી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં આચાર્ય પસંદગી અંગેની જાહેરાત-૨૦૧૭ માટે ઉમેદવારોએ ધ્યાનમાં લેવાની અગત્યની બાબત
 • 05-10-2017જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીની કચેરીઆપની શાળામાં દફતરોની યોગ્ય જાળવણી અને વહીવટ અંગેના રેકર્ડ બાબત
 • 04-10-2017સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગઅન્ય પછાત વર્ગો/સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગો માટે ઉન્નત વર્ગ માં સમાવેશ થતો નથી તેવું પ્રમાણપત્ર મેળવવા આવક મર્યાદા વધારવા બાબત
 • 30-09-2017સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગગુજરાત બિનઅનામત વર્ગ શૈક્ષણિક અને આર્થિક વિકાસ નિગમની રચના કરવા બાબત
 • 26-09-2017નાણા વિભાગસાતમા પગાર પંચના અમલ સંદર્ભે ઓન લાઈન પગાર બાંધણીની ઓન લાઈન ચકાસણી (વેરીફીકેશન) બાબત
 • 25-09-2017ગુજરાત મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડદિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓને દિવ્યાંગજન અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૧૬ની જોગવાઈ અનુસાર વિશેષ સવલતો આપવા અંગે
 • 15-09-2017નાણા વિભાગનવી વર્ધિત પેન્શન યોજના હેઠળના સરકારી કર્મચારીઓની વયનિવૃત્તિની તારીખ પહેલાના છેલ્લા ત્રણ માસની કપાત બંધ કરવા બાબત
 • 13-09-2017સામાન્ય વહીવટ વિભાગCorporate Salary Package અંતર્ગત SBI માં Salary Account ખોલાવવા/તબદીલ કરવા બાબત
 • 12-09-2017નાણા વિભાગસાતમાં પગારપંચ અન્વયે ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ યોજનામાં જરૂરી સુધારો કરવા બાબત
 • 29-08-2017ભાષા નિયામકશ્રીની કચેરીવહીવટી લેખન પરિપાટી
 • 28-08-2017જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીશ્રીની કચેરીશાળામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થી/વિદ્યાર્થીનીનું નામ/અટક/પિતાનું નામ/જ્ઞાતિ/જન્મ તારીખ/જન્મ સ્થળ સુધારવા અંગેની દરખાસ્ત મોકલવા અંગેની સૂચનાઓ
 • 16-08-2017શિક્ષણ વિભાગસાતમા કેન્દ્રીય પગારપંચની ભલામણોના આધારે બિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓના શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓના પગાર ધોરણની સુધારણા બાબત
 • 16-08-2017નિયામક શ્રી, શાળાઓની કચેરીસાતમા કેન્દ્રીય પગારપંચની ભલામણોના આધારે બિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓના શૈક્ષણિક અને બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીના પગાર ધોરણની સુધારણા બાબત
 • 11-08-2017શિક્ષણ વિભાગબિનતાલીમી શિક્ષકોએ તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૯ સુધીમાં તાલીમ મેળવી લેવા બાબત
 • 11-08-2017શિક્ષણ વિભાગબિનતાલીમી શિક્ષકો બાબત
 • 09-08-2017શિક્ષણ વિભાગનાણા વિભાગના તા. ૧૮/૦૧/૨૦૧૭ના ઠરાવ ક્રમાંક ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/પાર્ટ-૨/ઝ.૧ થી ફિક્સ પગારમાં કરેલ પગાર વધારો રાજ્યની જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ/નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ હસ્તકના ફિક્સ પગારના વિદ્યાસહાયકોને લાગુ પાડવા બાબત
 • 09-08-2017શિક્ષણ વિભાગરજીસ્ટર થયેલી ખાનગી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં આચાર્યની ભરતી માટેની આચાર્ય અભિરુચિ કસોટી (HMAT) બાબત
 • 05-08-2017શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની માન્ય અનુદાનિત ખાનગી પ્રાથમિક શાળાઓમાં ફરજ બજાવતી સ્ત્રી વિદ્યાસહાયકોને પ્રસૂતિની રજાનો લાભ આપવા બાબત
 • 31-07-2017નાણા વિભાગતારીખ: ૦૧-૦૧-૨૦૧૬ પહેલા નિવૃત થયેલા કર્મચારી/અધિકારીઓના કામચલાઉ પેન્શનમાં સાતમાં પગારપંચ મુજબ સુધારો કરવા બાબત
 • 26-07-2017શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની બિનસરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓના સીધી ભરતીથી નિમણુંક થયેલ ચિત્ર શિક્ષકોને એન્ટ્રી લેવલ પે નો લાભ આપવા બાબત 
 • 25-07-2017શિક્ષણ વિભાગગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં આચાર્યની ભરતી અંગે
 • 20-07-2017સામાન્ય વહીવટ વિભાગકરારીય સમયગાળા દરમ્યાન અવસાન પામનાર વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના ફિક્સ પગારનાં કર્મચારીઓના આશ્રિત કુટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય ચુકવવા બાબત
 • 20-07-2017નાણા વિભાગતારીખ ૦૧/૧૦/૨૦૧૨થી અમલમાં આવેલ નવા D.A. ના દર
 • 17-07-2017નાણા વિભાગકેન્દ્રીય સાતમાં પગાર પંચની ભલામણોનો અમલ કરવા બાબત જુલાઈ-૨૦૧૭ના પગારથી રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને ઘરભાડા/ વાહન ભથ્થાની ચુકવણી કરવા બાબત
 • 15-07-2017કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીધોરણ ૯ થી ૧૨ની નિભાવ અનુદાન અને ફી વિકલ્પવાળી બિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ મા. અને ઉમા. શાળાઓની વિદ્યાર્થીઓને વિનામુલ્યે શિક્ષણ પૂરું પાડવા બાબત
 • 15-07-2017કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીધો. ૯ થી ૧૨ની નિભાવ અનુદાન અને ફ્રી વિકલ્પવાળી વિણ સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓની વિદ્યાર્થીઓને વિનામુલ્યે શિક્ષણ પૂરું પાડવા બાબત
 • 14-07-2017શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં ફીનું ધોરણ સુધારવા બાબત
 • 05-07-2017સામાન્ય વહીવટ વિભાગકરાર આધારે ફિક્સ પગારથી નિમણુંક પામેલ કર્મચારીઓની બદલી/પ્રતિનિયુક્તિ અંગેની માર્ગદર્શક સૂચનાઓ બાબત
 • 04-07-2017નાણા વિભાગરહેમિયત પેન્શનની લઘુત્તમ રકમ નક્કી કરવા બાબત
 • 30-06-2017CPC Allowances7th CPC Allowances
 • 30-06-2017HR AllowancesHRA Ready Reckoner as per new rates
 • 28-06-2017નાણા વિભાગકેન્દ્રીય સાતમા પગારપંચની ભલામણો અન્વયે રાજ્યના જાહેર સાહસો-બોર્ડ/નિગમના કર્મચારીઓને પગાર સુધારણાનો લાભ આપવા બાબત
 • 20-06-2017હિસાબ અને તિજોરી નિયામકની કચેરીસાતમાં પગાર પંચના અમલ સંદર્ભે ઓનલાઈન પગાર બાંધણી કરનાર સંબંધિત કચેરીઓએ કરવાની થતી કાર્યવાહી બાબત

 • 06-06-2017નિયામક શ્રી, શાળાઓની કચેરીબિનસરકારી મા./ઉમા. શાળાઓના કર્મચારીઓની તબીબી સારવારના ખર્ચની મંજૂરી માટેની દરખાસ્ત મોકલવા બાબત
 • 05-06-2017નાણા વિભાગકેન્દ્રીય સાતમાં પગારપંચની ભલામણો અન્વયે પગાર બાંધણીનો વિકલ્પ આપવા બાબત
 • 02-06-2017કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીતાસ દીઠ માનદ વેતનથી (Honorarium Per Period) પ્રવાસી શિક્ષકો (મુલાકાતી શિક્ષક)ની સેવાઓ લેવાનું સદર ઠરાવથી ઠરાવવામાં આવે છે
 • 01-06-2017નિયામક શ્રી, શાળાઓની કચેરીરહેમરાહે સહાય,મેડીકલ બીલો,પેન્શન અને સી.પી.એફ. નંબરના પડતર કેસોની કાર્યવાહી કરવા અંગેના કાર્યક્રમ બાબત
 • 30-05-2017નિયામક શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિનસરકારી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના શૈક્ષણિક અને બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીઓના નવવર્ધિત પેન્શન યોજનાના ખાતા ખોલવા તથા પ્રાન નંબર આપવા બાબત
 • 29-05-2017નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના પેન્શનર/કુટુંબ પેન્શનર માટે હયાતીની ખરાઈની સુવિધા Jeevan Pramaan Portal પર ઉપલબ્ધ કરવા બાબત
 • 19-05-2017નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ માટે (વર્ગ-૪ સિવાય) સામાન્ય ભવિષ્ય નિધિ (GPF) ખાતામાં નાણાકીય લેવડ દેવડ અંગેની માહિતી સંબંધિત કર્મચારીના મોબાઈલ નંબર પર SMS દ્વારા આપવાની યોજનાનું અમલીકરણ કરવા બાબત
 • 16-05-2017શિક્ષણ વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની CCC/CCC+ પરીક્ષા પાસ કરવામાંથી મુક્તિ આપવા બાબત
 • 11-05-2017કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની ગ્રાન્ટેડ મા. અને ઉમા. શાળાઓના શિક્ષણ સહાયકો, વહીવટી સહાયકો અને સાથી સહાયકોની સીધી ભરતીથી થતી નિમણુંકોનો ફિક્સ પગાર પર "ખાસ ભથ્થું" આપવા તેમજ તેમની સેવાની શરતોમાં સુધારો કરવા બાબત
 • 03-05-2017સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગપાલક માતા-પિતા યોજનાના ધારા-ધોરણમાં સુધારો કરવા બાબત
 • 02-05-2017શિક્ષણ વિભાગગુજરાત સેલ્ફ ફાઈનાન્સ સ્કૂલ્સ (રેગ્યુલેશન ઓફ ફીઝ)એક્ટ, ૨૦૧૭ હેઠળ ફી નિયમન સમિતિ તથા ફી રીવીઝન સમિતિ તથા ફી રીવીઝન સમિતિ સમક્ષ અરજી કરવાના પ્રસંગે ભરવાની થતી પ્રોસેસ ફી બાબત
 • 01-05-2017શિક્ષણ વિભાગસને ૨૦૧૭-૧૮ના વર્ષ માટે પૂર્વપ્રાથમિક, માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક સ્વ નિર્ભર શાળાઓ માટે ફી નિર્ધારણ સમિતિઓની રચના કરવા અંગેની નવી બાબતની વહીવટી મંજૂરી બાબત
 • 25-04-2017શિક્ષણ વિભાગGujarat Self Financed schools (Regulation of Fees) Act, 2017
 • 21-04-2017કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીગ્રંથપાલની જગ્યા ભરવા/મંજૂરી માટે
 • 21-04-2017નાણા વિભાગક્રમાંક: (જીએન-૧૦) જીપીએફ-૧૦૨૦૧૬-૧૮૭-ઝ
 • 20-04-2017કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની સરકારી તથા બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓને અમર્યાદિત ઈન્ટરનેટ કનેક્શનની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવા
 • 20-04-2017કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીશિક્ષણ વિભાગના તા. ૦૧-૦૮-૨૦૧૧ના ઠરાવની જોગવાઈ અનુસાર વર્ગ-૪ સાથી સહાયકની આઉટસોર્સિંગથી ભરતી કરવા બાબતની માર્ગદર્શક સુચનાઓ
 • 13-04-2017નિયામક શ્રી, શાળાઓની કચેરીવિના મુલ્યે સારવારનો લાભ લેવા બાબત
 • 07-04-2017શિક્ષણ વિભાગગુજરાત સ્વનિર્ભર શાળા (ફી નિયમન) વિધેયક-૨૦૧૭ અંગે સ્પષ્ટતા બાબત
 • 01-04-2017સામાન્ય વહીવટ વિભાગકોમ્પ્યુટરની ઉચ્ચ શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા કર્મચારીઓ/અધિકારીઓને કોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની સીસીસી પરીક્ષામાંથી મુક્તિ આપવા બાબત
 • 01-04-2017આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગમુખ્યમંત્રી અમૃતમ "મા વાત્સલ્ય" યોજનાનો વ્યાપ વધારવા બાબત
 • 23-03-2017નાણા વિભાગસાતમાં પગાર પંચના અમલ સંદર્ભે ઓન લાઈન પગાર બાંધણીની ઓનલાઈન ચકાસણી (Verification) માટે કાર્યપધ્ધતિ નિયત કરવા તથા વ્યવસ્થાતંત્ર ગોઠવવા બાબત
 • 22-03-2017ગુજરાત સરકાર વિધેયક ક્રમાંક: ૨૨રાજ્યમાં આવેલી સ્વનિર્ભર શાળાઓ માટે ફી નિર્ધારણ માટેની અને તેની સાથે સંકળાયેલી અને તેને આનુષંગિક બાબતો માટે ખાસ જોગવાઈઓ કરવા બાબત વિધેયક
 • 21-03-2017શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક/ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક મહિલા કર્મચારીઓને પ્રસૂતિ રજા મંજુર કરવા બાબત
 • 07-03-2017સામાન્ય વહીવટ વિભાગરાજ્ય તેમજ જિલ્લા કક્ષાએ સરકારી સેવામાં અનામતની ટકાવારી નવેસરથી નક્કી કરવા બાબત
 • 23-02-2017જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીની કચેરીરવિવારે તથા જાહેર રજાના દિવસે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તથા અન્ય સરકારી કામગીરીની વળતર રજા બાબતે
 • 17-02-2017જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીની કચેરીડુપ્લીકેટ સેવાપોથીને અસલ સેવાપોથી તરીકે માન્યતા આપવા અંગે
 • 31-01-2017જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીની કચેરીનવી નિમણુક થયેલ કર્મચારીના પગારબીલ માટે કોમ્પુટર કોડ નંબર મેળવવા માટે નીચે મુજબના આધાર સામેલ રાખી દરખાસ્ત કરવી.
 • 21-01-2017નાણા વિભાગIFMS અંતર્ગત પે-ફીક્સેશન મોડ્યુલમાં ઓનલાઈન ઇજાફા મંજુર કરવા બાબત
 • 18-01-2017નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના તમામ સંવર્ગોમાંની જગ્યાઓ ઉપર સીધી ભરતીની નિમણુકો ફિક્સ પગારના અજમાયશી તરીકે કરવાની યોજના બાબત.
 • 11-01-2017નિયામકશ્રી, શાળાઓની કચેરીરહેમરાહે નિમણુક બાબતે દયનીય સ્થિતિ, શૈક્ષણિક લાયકાત તથા શાળામાં ખાલી જગ્યા ઉપલબ્ધ ન હોવાના કારણે જે કેસોનો અસ્વીકાર કરવામાં આવેલ હોય તેવા રહેમરાહે નિમણુક આપવાના કેસોની માહિતી પૂરી પાડવા બાબત.
 • 09-01-2017નિયામકશ્રી, શાળાઓની કચેરીબિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક શાળાના વર્ગ-૩ના કર્મચારીઓને ccc પરીક્ષા પાસ કર્યાની ચકાસણી વિના નિયમિત કરવા બાબત.
 • 07-01-2017કમિશ્નરશ્રીની કચેરીનવી વર્ધિત પેન્શન યોજનાના ખાતેદાર કર્મચારી/અધિકારીશ્રીની વિગતો અદ્યતન કરવા તેમજ ખાતા સંબંધિત વિગતોની જાણકારી મેળવવા બાબત
 • 06-01-2017કમિશ્નરશ્રીની કચેરીનવી વર્ધિત પેન્શન યોજનાના ખાતેદાર કર્મચારી/અધિકારીશ્રી ની વિગતો અદ્યતન કરવા તેમજ ખાતા સંબધિત વિગતોની જાણકારી મેળવવા બાબત
 • 03-01-2017નિયામકશ્રી, શાળાઓની કચેરીતમામ બિનસરકારી ગ્રાન્ટેડ શાળાઓના તમામ સંવર્ગના કર્મચારીઓની અસલ સેવાપોથી ખોવાઈ જવાના, ગુમ થવાના, ચોરાઈ જવાના કે નાશ પામવાના સંજોગોમાં ડુપ્લીકેટ સેવાપોથીની મંજૂરી મેળવવા અર્થે
 • 26-12-2016શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના સીધી ભરતીથી લેવાયેલ આચાર્યોને એન્ટ્રી લેવલ પેનો લાભ આપવા બાબત.
 • 22-12-2016નાણા વિભાગફિક્સ પગારના કર્મચારીઓ માટે મા વાત્સલ્ય યોજનાની પેટર્ન મુજબ મા કર્મયોગી યોજના કાર્યાન્વિત કરવા અંગે
 • 20-12-2016નિયામકશ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની તમામ બિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ મા. અને ઉમા. શાળાઓના તમામ સંવર્ગના કર્મચારીઓને છઠ્ઠા પગારપંચનો લાભ મળેલ હોય તેવા જ ૫૯ સંવર્ગના તમામ કર્મચારીઓને સાતમાં પગારપંચનો નાણા વિભાગના તા. ૧૬/૦૮/૨૦૧૬ના ઠરાવથી નિયત કરવામાં આવેલ છે.
 • 17-12-2016નિયામકશ્રી, શાળાઓની કચેરી,બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક શાળાના વર્ગ-૩ના કર્મચારીઓને ccc પરીક્ષા પાસ કર્યાની ચકાસણી વિના નિયમિત કરવા બાબત. 
 • 16-12-2016સામાન્ય વહીવટ વિભાગસરકારી કર્મચારીઓ/અધિકારીઓની બદલીઓ અને નિયુક્તિઓના ફેરફારયુક્ત માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો
 • 10-12-2016સામાન્ય વહીવટ વિભાગસાતમાં પગારપંચ અંગે માર્ગદર્શન
 • 07-12-2016નાણા વિભાગસાતમા પગાર પંચના અમલ સંદર્ભે તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૬ કે ત્યારબાદ બઢતી/ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજુરીના કેસમાં પગાર બાંધણીનો અગાઉ આપેલ વિકલ્પ બદલવાની મંજૂરી આપવા બાબત 
 • 02-12-2016શિક્ષણ વિભાગસહાયક અનુદાન મેળવતી સંસ્થાઓના કર્મચારીઓને સાતમાં પગારપંચ મુજબ પગાર સુધારણાનો લાભ મંજુર કરવા અંગેની દરખાસ્ત
 • 21-11-2016કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીબિનસરકારી ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં જ્યાં ઓવર સેટઅપ છે તેમાંથી વહીવટી કર્મચારીઓને જ્યાં ખાલી જગ્યા છે, તેવી શાળાઓમાં કામગીરી ફેરફારથી મૂકવા અંગેની માર્ગદર્શક સૂચનાઓ
 • 19-11-2016ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગસરકારી મુદ્રણાલય, રાજકોટ ખાતેથી પ્રસિધ્ધ થતા ગેઝેટ પાર્ટ-૨માં નામ/અટકની પ્રસિધ્ધિ અંગે માર્ગદર્શક સૂચનાઓ
 • 11-11-2016નિયામક શ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની તમામ બિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક શાળાઓના કર્મચારીઓના પડતર ROP-1987(ચોથું પગારપંચ) અને ROP-1998(પાંચમું પગારપંચ)ના પે-વેરીફીકેશન અંગે
 • 08-11-2016કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીબિનસરકારી અનુદાનિત શાળાઓને ઈન્ટરનેટ સેવા પૂરી પાડવા બાબત
 • 05-11-2016નાણા વિભાગજાહેરનામું ક્રમાંક: (જીએન-૬૬) જીપીએફ-૧૦૨૦૧૬-૧૮૭-ઝ
 • 29-10-2016શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં ફરજ બજાવતા સીધી ભરતીના આચાર્યના પગાર ધોરણ બાબત
 • 18-10-2016સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગ'ચમાર' શબ્દના સ્થાને તેનો પર્યાય શબ્દ 'રોહિત' શબ્દ પ્રયોજવા બાબત
 • 15-10-2016કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીપ્રવાસી શિક્ષકની નિમણુંક અને પગાર અંગે
 • 15-10-2016કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીબિનસરકારી ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં જ્યાં ઓવર સેટઅપ છે તેમાંથી વહીવટી કર્મચારીઓ તથા પટાવાળાને કામગીરી ફેરફારથી ખાલી જગ્યા વાળી અન્ય શાળામાં મૂકવા બાબત 
 • 15-10-2016Finance DepartmentSeventh Central Pay Commision-Revision of pension of Pre-2016 pensioners/family pensioners etc.
 • 15-10-2016કમિશ્નર, શાળાઓની કચેરી,પ્રવાસી શિક્ષકની નિમણુક અને પગાર અંગે.
 • 03-10-2016નાણા વિભાગજાહેરનામું ક્રમાંક: (જીએન-૫૭) જીપીએફ- ૧૦૨૦૧૬-૧૮૭-ઝ
 • 27-09-2016ગુ.મા. અને ઉમા. શિ. બોર્ડM.A.(Edu.) ને M.Ed. સમકક્ષ ગણવા બાબત
 • 26-09-2016શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના શિક્ષણ સહાયકો, વહીવટી સહાયકો અને સાથી સહાયકોની સીધી ભરતીથી થતી નિમણુંકોનો ફીક્સ પગાર પર ખાસ ભથ્થું આપવા તેમજ તેમની સેવાની શરતોમાં સુધારો કરવા બાબત
 • 23-09-2016નિયામક, શાળાઓની કચેરીસ્વૈચ્છિક નિવૃતિના કિસ્સામાં દરખાસ્ત તૈયાર કરવા માટેનું ચેકલીસ્ટ
 • 20-09-2016સામાન્ય વહીવટ વિભાગકમ્પ્યુટર કૌશલ્યની CCC પરીક્ષા પાસ કરનાર કર્મચારીઓને મૂળ પાત્રતાની તારીખથી ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજુર કરવા બાબત
 • 07-09-2016નાણા વિભાગNPS ની રકમ તથા HBA, MCA રીફંડ અને વિલંબિત વ્યાજની ચુકવણીના દાવાઓ તિજોરીમાંથી ઉગવવા બોર્ડ/ કોર્પોરેશન/ પંચાયત/ નગર પાલિકા/ મહાનગરપાલિકાને અધિકૃત કરવા બાબત
 • 30-08-2016શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી અનુદાનિત ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના સીધીભરતીથી લેવાયેલ શિક્ષકોને એન્ટ્રી લેવલ પેનો લાભ આપવા બાબત
 • 30-08-2016આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગગુજરાત રાજ્ય સેવા નિયમો, ૨૦૧૫ ના નિયમ-૨૩ની જોગવાઈ હેઠળ તાકીદના સંજોગોમાં ખાનગી હોસ્પિટલ ખાતે લીધેલ તબીબી સારવારના ખર્ચને સરકારી/સરકારી હોસ્પિટલ સમકક્ષ હોસ્પિટલના ધોરણે ખર્ચ મજરે આપવા બાબત
 • 27-08-2016ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા જુદી જુદી જગ્યાઓ પર ભરતી માટે સીધી ભરતીથી અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા દ્વારા ભરતી પ્રક્રિયા માટેનો સૂચિત કાર્યક્રમ
 • 26-08-2016Department of Pension and Pensioners WelfareExtension of benefits of Retirement Gratuity and Death Gratuity to the Central Government employees covered by new Defined Contribution Pension System(NPS).
 • 22-08-2016નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના અધિકારી/કર્મચારીઓના Database સાથે આધાર નંબર Link કરી DBT Mode પર Payment કરવા બાબત 
 • 19-08-2016નાણા વિભાગGujarat Civil Services (Revision of Pay) Rules, 2016
 • 19-08-2016નાણા વિભાગAnnexure for Fixation (Option Wef 01-07-2016)
 • 16-08-2016નાણા વિભાગસાતમાં પગારપંચ મુજબની પગારબાંધણી અંગેનું પ્રમાણપત્ર
 • 16-08-2016નાણા વિભાગકેન્દ્રીય સાતમા પગાર પંચની ભલામણો અન્વયે રાજ્ય સરકાર તેમજ પંચાયતના કર્મચારીઓની પગાર સુધારણા કરવા બાબત
 • 16-08-2016પગાર અને હિસાબ કચેરીસાતમા પગાર પંચની ભલામણ અન્વયે  IFMSમાં ઓનલાઈન પગાર બાંધણી કરવા બાબત
 • 16-08-2016નાણા વિભાગસાતમા પગારપંચની ભલામણ મુજબ પગાર બાંધણી નિયત કરવા માટેની તબક્કાવાર કાર્યવાહી 
 • 09-08-2016જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરીસાતમાં પગારપંચ અંગેની માહિતી જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરીને મોકલી આપવા બાબત
 • 08-08-2016કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીનાણા વિભાગના તા.૦૬/૦૮/૨૦૧૬ ના પત્ર મુજબ ૭માં પગારપંચ અંગેની માહિતી આપવા બાબત
 • 06-08-2016નાણા વિભાગSeventh Pay Commission and Enclosed Provisional Pay Matrix
 • 21-07-2016શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી ગ્રાન્ટેડ મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં ફરજ બજાવતા સીધી ભરતીના આચાર્યના પગાર ધોરણ બાબત
 • 21-07-2016કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીબિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં જ્યાં ઓવર સેટઅપ છે તેમાંથી વહીવટી કર્મચારીઓને જ્યાં ખાલી જગ્યા છે, તેવી શાળાઓમાં કામગીરી ફેરફારથી મુકવા અંગેની માર્ગદર્શક સૂચનાઓ
 • 13-07-2016જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ\'અનાથ\' બાળકને મળતી રૂ.૩૦૦૦/- ની સહાયનો પરિપત્ર કરવા બાબત
 • 12-07-2016નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના તમામ સંવર્ગો પરની જગ્યાઓ ઉપર સીધી ભરતીથી નિમણુક પામેલા પુરુષ કર્મચારીઓને પિતૃત્વની રજાઓનો લાભ મળવા બાબત.
 • 12-07-2016નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના તમામ સંવર્ગો પરની જગ્યાઓ ઉપર સીધી ભરતીથી નિમણુંક પામેલ કર્મચારીઓને મળવાપાત્ર \'ખાસ રજા\' મંજુર કરવા બાબત
 • 29-06-2016નિયામક, શાળાઓની કચેરીબિન સરકારી અનુદાનિત મા. તથા ઉમા. શાળાના ફાજલ શિક્ષકો/કર્મચારીઓને રક્ષણ આપવા બાબત
 • 29-06-2016નિયામક, શાળાઓની કચેરીરહેમરાહ રોકડ સહાયની દરખાસ્ત તૈયાર કરવા માટેનો નમુનો
 • 23-06-2016શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાના ફાજલ શિક્ષકો/કર્મચારીઓને રક્ષણ આપવા બાબત
 • 16-06-2016સામાન્ય વહીવટ વિભાગરહેમરાહે યોજના હેઠળ નિમણુંક પામેલા વિધવા મહિલા કર્મચારીઓને (ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજુર કરાવવા માટે) કોમ્પ્યુટર જ્ઞાનની CCC પરીક્ષામાંથી મુક્તિ આપવા બાબત
 • 16-06-2016શિક્ષણ વિભાગઅનુદાન વગરની બિન સરકારી મા./ઉમા. શાળાઓની વ્યવસ્થાપન નીતિ નક્કી કરવા બાબત
 • 31-05-2016નિયામક, શાળાઓની કચેરીસરકારી અને ગ્રાન્ટેડ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં તાસદીઠ માનદ વેતનથી પ્રવાસી શિક્ષકોની સેવા લેવા બાબત
 • 12-05-2016પેન્શન અને પ્રોવિડન્ટ ફંડ નિયામકની કચેરીસ્વ. શ્રીના અવસાનના કિસ્સામાં નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના એન.એસ.ડી.એલ. રકમ પરત મેળવવા બાબત
 • 07-05-2016સામાન્ય વહીવટ વિભાગબિન અનામત વર્ગના આર્થિક રીતે નબળા વર્ગો માટે નોકરીઓમાં ૧૦% જગ્યાઓ અનામત રાખવા બાબતે ભરતીને સંબંધિત સૂચનાઓ પરિપત્રિત કરવા બાબત
 • 05-05-2016નાણા વિભાગચાલુ નોકરીએ અવસાન પામેલ સરકારી કર્મચારી/ અધિકારી/ નિવૃત થયેલા અને કુટુંબ પેન્શન/ પેન્શન મેળવતા સરકારી કર્મચારી/ અધિકારીના શારીરિક અથવા માનસિક અશક્ત/અંધત્વ પ્રાપ્ત સંતાનને આજીવન કુટુંબ પેન્શન/ લઘુતમ કુટુંબ પેન્શન આપવા બાબત 
 • 30-04-2016કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની બિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક શાળામાંથી ધોરણ-૮ નો વર્ગ અપર પ્રાયમરીમાં લઇ જવાના કારણે ફાજલ થયેલ શિક્ષકોને સમાવ્યા બાદ રિકોલ કરવા બાબત
 • 27-04-2016મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારીબુથ લેવલ ઓફિસર દ્વારા કરવામાં આવેલ કામગીરી બદલ પ્રાપ્ત રજા જમા કરવા બાબત
 • 07-04-2016સામાન્ય વહીવટ વિભાગચાલુ નોકરી દરમ્યાન અવસાન પામનાર વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓના આશ્રિત કુટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય ચૂકવવાની યોજના બાબત

 • 01-04-2016કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીબિન સરકારી મા./ઉમા. શાળાઓમાં ફરજ બજાવતા તમામ મહિલા કર્મચારીઓની પ્રસુતિની રજા બાબત 
 • 31-03-2016સંકલન : જે.એમ.માંગરોલિયારજા વિશેષાંક ભાગ-૧ ( વિનિયમો અનુસાર રજા સંક્ષેપમાં )
 • 31-03-2016સંકલન : જે.એમ.માંગરોલિયારજા એટલે સક્ષમ અધિકારીની વિવેકબુદ્ધિ અનુસાર મંજુર કરવામાં આવતી કર્મચારીની ફરજ પરની ગેરહાજરી (નિયમ-૧૦(૧))
 • 31-03-2016પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરીસ્ત્રી વિદ્યાસહાયકોને પ્રસૂતિની રજા મંજુર કરવા અંગે
 • 28-03-2016નાણા વિભાગવર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ની જગ્યાઓ ઉપર કરાર આધારે ફીક્સ પગારથી નિમણુંક આપવા બાબત
 • 22-03-2016નાણા વિભાગરજાપ્રવાસ/વતન પ્રવાસ રાહત યોજના અંગેનો સંકલિત ઠરાવમાં સુધારા બાબત
 • 22-03-2016નાણા વિભાગરજા પ્રવાસ/ વતન પ્રવાસ રાહત યોજના અંગેનો સંકલિત ઠરાવમાં સુધારા બાબત
 • 21-03-2016કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીચાલુ નોકરી દરમિયાન અવસાન પામતા બિન સરકારી (ગ્રાન્ટેડ) મા. અને ઉમા. શાળાના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓના આશ્રિત કુટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય ચૂકવવા બાબત
 • 18-03-2016સામાન્ય વહીવટ વિભાગકોમ્પ્યુટર અંગેનું બેઝીક નોલેજ નક્કી કરવા બાબત 
 • 08-03-2016આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓ/ અધિકારીઓ / પેન્શનરો માટે ગુજરાત રાજ્ય સેવા (તબીબી સારવાર) નિયમો, ૨૦૧૫
 • 05-03-2016કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીબિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષકોની ભરતી કરવા અંગે
 • 26-02-2016કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીતાસદીઠ માનદવેતનથી શિક્ષણ કાર્ય કરાવવા અંગેની ગ્રાન્ટ ફાળવણીનો હુકમ તથા તે અંગેની જરૂરી સૂચનાઓ 
 • 26-02-2016આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓ/અધિકારીઓ માટે ગુજરાત રાજ્ય સેવા (તબીબી સારવાર) નિયમો, ૨૦૧૫.
 • 26-02-2016કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીએક પણ જુનિયર ક્લાર્ક નથી તેવી બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં વહીવટી સહાયકની ભરતી કરવા અંગે. 
 • 20-02-2016નાણા વિભાગCCC/CCC+ પરીક્ષા પાસ થયાની તારીખ અને અલગ અલગ કેન્દ્રો પરથી થીયરી અને પ્રેક્ટીકલ પાસ કરેલ હોય તો તેની માન્યતા અંગે
 • 19-02-2016કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીતાસદીઠ માનદ વેતનથી (Honorarium Per Period) શિક્ષણકાર્ય કરાવવા અંગેની કાર્યપ્રણાલી બાબત
 • 08-02-2016ડૉ. જીવરાજ મહેતા ભવનચાલુ નોકરી દરમિયાન અવસાન પામતા બિન સરકારી (ગ્રાન્ટેડ) માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓના આશ્રિત કુટુંબને ઉચ્ચક સહાય ચૂકવવા બાબત.
 • 02-02-2016શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના બિન શૈક્ષણિક વર્ગ-૪ કર્મચારી તરીકે બિનકુશળ શ્રમયોગીનું મળવાપાત્ર સંખ્યાબળ નક્કી કરવા બાબત
 • 02-02-2016શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ મા. અને ઉમા. શાળાઓના બિન શૈક્ષણિક વર્ગ-૪ કર્મચારી તરીકે બિનકુશળ શ્રમયોગીનું મળવાપાત્ર સંખ્યાબળ નક્કી કરવા બાબત
 • 02-02-2016ગૃહ વિભાગરાજ્યનો સરકારી જાહેર હોદ્દો ધરાવનાર જાહેર સેવકો વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ નોંધવા બાબત
 • 20-01-2016શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની સરકારી તથા ગ્રાન્ટેડ પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં તાસદીઠ માનદ વેતનથી (પ્રવાસી શિક્ષક) શિક્ષણ કાર્ય કરવા બાબત
 • 13-01-2016ગુ.મા.શિ. બોર્ડવિદ્યાર્થીઓને શાળા દ્વારા આપવામાં આવતા એલ.સી. (શાળા છોડ્યાના પ્રમાણપત્ર) ગુજરાતી અને અંગ્રેજીમાં આપવા બાબત
 • 02-01-2016શિક્ષણ વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની C.C.C./C.C.C.+ પરીક્ષામાંથી પાસ કરવામાંથી મુક્તિ આપવા અંગે
 • 01-01-2016નાણા વિભાગસીધી ભરતીથી નિમણુંકના કેસમાં ફિક્સ પગારની સેવાની શરતોમાં સ્પષ્ટતા કરવા બાબત
 • 29-12-2015નાણા વિભાગપગાર ધોરણમાં વિસંગતતા અને પગાર સુધારણા અંગેની આનુષાંગિક બાબતોની રજુઆતો પર વિચારણા નહિ કરવા બાબત 
 • 25-12-2015નિયામક શ્રી પેન્શન અને પ્રોવિડન્ટ ફંડની કચેરીરાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓના પેન્શન કેસ અધિકૃત કરવા બાબત
 • 21-12-2015શિક્ષણ વિભાગતાસદીઠ માનદ વેતનથી (Honorarium Per Period) શિક્ષણ કાર્ય કરાવવા અંગે
 • 17-12-2015શિક્ષણ વિભાગસળંગ એકમના શિક્ષકોની પુન: ગઠનની વ્યવસ્થા કરવા બાબત
 • 17-12-2015શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં વર્ગ વધારા, ઘટાડા તથા ગ્રાન્ટ કાપની માર્ગ દર્શક સૂચનાઓ બહાર પાડવા બાબત
 • 15-12-2015નાણા વિભાગGujarat Civil Services (Leave) Rules, 2002
 • 15-12-2015પેન્શન અને પ્રોવિડંડ ફંડPRAN કિટ મેળવવા માટે જરૂરી CSRF 1 ફોર્મ
 • 11-12-2015સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગવિકલાંગ શિષ્યવૃત્તિ યોજનામાં વિદ્યાર્થીના વાલીની આવક મર્યાદાની જોગવાઈ નાબુદ કરવા બાબત
 • 10-12-2015નાણા વિભાગરજા પ્રવાસ/ વતન પ્રવાસ રાહત યોજના ઉદાર બનાવવા બાબત
 • 10-12-2015શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી માધ્યમિક/ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં મહિલા શિક્ષણ, વહીવટી અને સાથી સહાયકોને પ્રસુતિ રજા બાબત 
 • 10-12-2015સામાન્ય વહીવટ વિભાગકમ્પ્યુટર કૌશલ્યની સીસીસીની પરીક્ષાની કામગીરી/આયોજન ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સીટી ઉપરાંત અન્ય યુનિવર્સીટીઓને સોંપવા બાબત
 • 03-12-2015નાણા વિભાગરાજ્ય સરકાર દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત ટ્રાવેલ એજન્સી મારફત કરવા બાબત
 • 03-12-2015સામાન્ય વહીવટ વિભાગબી.એલ.ઓ.ની કામગીરી કરનાર શિક્ષકોને તથા વિદ્યાસહાયકોને વેકેશનમાં કરેલ કામગીરીના બદલામાં પ્રાપ્ત રજા અને વળતર રજા આપવા બાબત 
 • 01-12-2015સંકલન: જે. એમ. માંગરોલિયાજિ.પી.એફ. વ્યાજના દર
 • 07-11-2015સામાન્ય વહીવટ વિભાગકમ્પ્યુટર કૌશલ્યની CCC ની પરીક્ષાની કામગીરી/આયોજન ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સીટી ઉપરાંત અન્ય યુનિવર્સીટીઓને સોંપવા બાબત
 • 06-11-2015સામાન્ય વહીવટ વિભાગરાજ્ય સરકારના સીધી ભરતીના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ સંવર્ગના ભરતી પરીક્ષા નિયમોમાં જ્યાં રૂબરૂ મુલાકાતની (interview) જોગવાઈ રદ કરવા બાબત
 • 30-10-2015સામાન્ય વહીવટ વિભાગબી.એલ.ઓ.ની કામગીરી કરનાર શિક્ષકોને તથા વિદ્યાસહાયકોને વેકેશનમાં કરેલ કામગીરીના બદલામાં પ્રાપ્ત રજા અને વળતર રજા આપવા બાબત 
 • 23-10-2015સામાન્ય વહીવટ વિભાગવર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ની જગ્યાઓ ઉપર કરાર આધારે ફિક્સ પગારથી નિમણુંક આપવા બાબત
 • 23-10-2015સામાન્ય વહીવટ વિભાગવર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ની જગ્યાઓ ઉપર કરાર આધારે ફિક્સ પગારથી નિમણુંક આપવા બાબત
 • 20-10-2015નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના તમામ સંવર્ગો પરની જગ્યાઓ ઉપર સીધી ભરતીથી નિમણુંકોનો ફિક્સ પગાર પર " ખાસ ભથ્થું " આપવા તેમજ તેમની સેવાની શરતોમા સુધારો કરવા બાબત
 • 19-10-2015જીલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીની કચેરીગુજરાત રાજ્યની ખાનગી ગ્રાન્ટેડ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં ગ્રંથપાલની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા બાબત
 • 13-10-2015સામાન્ય વહીવટ વિભાગચાલુ નોકરી દરમ્યાન અવસાન પામનાર વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના કર્મચારીઓના આશ્રિત કુટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય ચૂકવવા બાબત
 • 12-10-2015અન્ન નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રા. બા. વિભાગખરી નકલ અને સોગંદનામા \"સ્વ પ્રમાણિત\'\' કરવાની કરવાની કાર્ય પદ્ધતિ અપનાવવા બાબત
 • 07-10-2015સામાન્ય વહીવટ વિભાગપાસપોર્ટ કઢાવવાના હેતુ માટે સરકારી કર્મચારીઓ/અધિકારીઓને તથા તેમની પર આધારીત કુટુંબના સભ્યોને \"આઇડેન્ટીટી સર્ટીફીકેટ\" તેમજ (NOC) No Objection Certificate આપવા બાબત
 • 06-10-2015સામાન્ય વહીવટ વિભાગભરતી નિયમોમાં વયમર્યાદા નિયત કરવા બાબત
 • 30-09-2015નાણા વિભાગતા. ૦૧/૦૪/૨૦૦૫ કે ત્યારબાદ કેન્દ્ર સરકારની સેવા અથવા કેન્દ્ર સરકાર હસ્તકની સ્વાયત સંસ્થાઓની સેવાઓ રાજ્ય સરકારની સેવાઓ સાથે જોડાતા નવી વર્ધિત પેન્શન યોજનાની કપાત બાબત
 • 30-09-2015નાણા વિભાગકર્મચારીઓ માટે ૧૨ અને ૨૪ વર્ષે ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ આપવાની યોજના બાબતની સંકલિત સૂચનાઓ
 • 15-09-2015નાણા વિભાગખાતાકીય તપાસ, ફરજ મોકુફી તેમજ ફોજદારી કેસોમાં ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજુર કરવા માટે અનુસરવાની કાર્યપદ્ધતી બાબત.
 • 01-09-2015Finance DepartmentGCS (Leave) Rules, 2002. The Nature of Leave and admissibility of Leave under the GCS (Leave) Rules, 2002
 • 28-08-2015નાણા વિભાગરજા પ્રવાસ / વતન પ્રવાસ રાહત યોજના અંગેનો સંકલિત ઠરાવ
 • 28-08-2015શિક્ષણ વિભાગગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓ/અધિકારીઓ માટે ગુજરાત રાજ્ય સેવા (તબીબી સારવાર) નિયમો, ૨૦૧૫
 • 24-08-2015આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓ/અધકારીઓ માટે ગુજરાત રાજ્ય સેવા (તબીબી સારવાર) નિયમો, ૨૦૧૫
 • 21-08-2015નાણા વિભાગતા. ૧-૪-૨૦૧૫ થી દાખલ કરવામાં આવેલ નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના અન્વયે કાયમી પેન્શન ખાતા નંબરની માહિતી મોકલવા બાબત.
 • 06-08-2015સામાન્ય વહીવટ વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની CCC/CCC+ પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે
 • 07-07-2015પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરીરાજ્ય પારિતોષિક-૨૦૧૫ના વર્ષ માટેની જીલ્લા કક્ષાની ભલામણો અત્રેની કચેરીમાં મોકલી આપવા અંગે
 • 30-06-2015સામાન્ય વહીવટ વિભાગકરાર આધારિત ફિક્સ પગારે નિમણુંક પામેલ મહિલા કર્મચારીની પ્રસૃતિની રજાના સમયગાળા બાબત
 • 20-06-2015સામાન્ય વહીવટ વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની C.C.C./C.C.C.+ પરીક્ષા પાસ કરવામાંથી મુક્તિ આપવા અંગે
 • 22-05-2015General Administration DepartmentNotification of Gujarat Civil Services Classification and Recruitment Rules 1967
 • 18-05-2015શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયક, વહીવટી સહાયક અને સાથી સહાયકની જગા પર ફિક્સ પગારમાં સીધી ભરતીથી નિમાતા કર્મચારીઓને ફિક્સ પગાર ચૂકવવા બાબત
 • 27-04-2015નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ માટે જૂથ વીમા યોજના, ૧૯૮૧ અન્વયે વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ માટેના બચત ફાળાની ચુકવણી બાબત
 • 27-04-2015કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીબિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક શાળાઓના ફાજલ શિક્ષકોને રક્ષણ આપવા બાબત
 • 23-04-2015નાણા વિભાગRevision of Travelling Allowances on Transfer and Travelling Allowances Entitlement of Retiring Employees etc. with Ref. to Sixth Pay Commission
 • 23-04-2015નાણા વિભાગરજા પ્રવાસ/વતન પ્રવાસ રાહત યોજના ઉદાર બનાવવા બાબત 
 • 17-04-2015પ્રાદેશિક માહિતી કચેરીરાજ્ય સરકારના કર્મયોગી માટે તબીબી સારવારના સુગ્રથિત નિયમો
 • 07-04-2015નાણા વિભાગપરવશી પેન્શન, જીવાઇ પેન્શન, ખાનગી/ખાસગી પેન્શન અને વિધવા આર્થિક સહાયમાં વધારો કરવા બાબત
 • 30-03-2015કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીબિનસરકારી માધ્યમિક શાળાઓના શિક્ષકોની રજા મંજુર કરવાની કાર્યપદ્ધતી અંગે
 • 24-03-2015શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી માધ્યમિક શાળાઓના શિક્ષકોની રજા મંજુર કરવાની કાર્યપદ્ધતી અંગે
 • 05-03-2015શિક્ષણ વિભાગશૈક્ષણિક કર્મચારીઓએ પશ્યાદવર્તી અસરથી સ્વૈછિક નિવૃત્તિ મંજુર કરવા બાબત
 • 23-02-2015કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીફરજ મોકુફી, બરતરફી, પદ્ચ્યુતી અને પાયરી ઉતારનાકેસમાં બહાલી આપવા બાબત  
 • 20-02-2015કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીએકપણ વર્ગ-૪ પટાવાળા નથી તેવી બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં વર્ગ-૪ પટાવાળાની જગ્યા આઉટ સોર્સિંગથી ભરતી કરવા અંગે
 • 04-02-2015નાણા વિભાગમૃત્યુ - સહ - નિવૃત્તિ ગ્રેજ્યુઈટી Death - Cum-Retirement Gratuity (D.C.R.G.) ની વિલંબિત ચુકવણી પર વ્યાજ ચૂકવવા બાબત
 • 02-01-2015શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી (અનુદાનિત) મા. અને ઉમા. શાળાઓના બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓનું સંખ્યાબળ નક્કી કરવા બાબત
 • 24-12-2014શિક્ષણ વિભાગધોરણ-૯ થી ધોરણ-૧૨ (મા.અને ઉમા.) નું સળંગ એકમ ગણવા બાબત
 • 19-12-2014કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીએક પણ જુનિયર ક્લાર્ક નથી તેવી બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં વહીવટી સહાયકની ભરતી કરવા અંગે

 • 02-12-2014શિક્ષણ વિભાગપ્રાથમિક શાળાઓના સ્ત્રી વિદ્યાસહાયકોને પ્રસૃતિની રજા બાબત
 • 05-11-2014કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીએક પણ વર્ગ-૪ પટાવાળા નથી તેવી બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં વર્ગ-૪ પટાવાળાની આઉટ સોર્સિંગથી ભરતી કરવા અંગે
 • 30-10-2014કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીબિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં ક્લાર્કની ભરતી કરવા અંગે
 • 20-10-2014નાણા વિભાગતા ૦૧/૦૪/૨૦૦૫ કે ત્યારબાદ કેન્દ્ર સરકારની સેવા અથવા કેન્દ્ર સરકારની હસ્તકની સ્વાયત સંસ્થાઓની સેવાઓ રાજ્ય સરકારની સેવાઓ સાથે જોડતા નવી વર્ધિત પેન્શન યોજનાની કપાત બાબત
 • 20-10-2014નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના તમામ સવાર્ગો પરની જગ્યાઓ ઉપર સીધી ભરતીથી નિમણુંકોનો ફિક્સ પગાર સુધારવા બાબત
 • 20-10-2014નાણા વિભાગનવી વર્ધિત પેન્શન યોજના (NPS) તા. ૦૧/૦૪/૨૦૦૫ થી ફરજ બજાવતા કર્મચારી/ અધિકારીને નિવૃત્તિ/અવસાન સમયે જમા રજાનું રોકડમાં રૂપાંતર નિયમાનુસાર મળવા બાબત 
 • 16-10-2014Finance DepartmentGrant of T.A./D.A., Road Mileage conveyance charges etc. to Non-Official Members appointed by the State Government
 • 15-10-2014ડી. ઈ. ઓ. રાજકોટવિદેશ જવા માટે જરૂરી એવા પાસપોર્ટ કઢાવવા માટે આપવાના થતા એન.ઓ.સી. બાબત
 • 20-09-2014નાણા વિભાગસામાન્ય ભવિષ્ય નીધીમા લઘુતમ કપાતના દરની સુધારણા
 • 18-09-2014નાણા વિભાગઉચ્ચક વેતન/ ફિક્સ વેતનથી કરાર આધારિત નિમાયેલા વ્યક્તિઓને ટી.એ. / ડી.એ. અંગે
 • 17-09-2014નાણા વિભાગસ્ટેમ્પીંગ અપ મંજુર કરવા અંગેની વિચારણા અર્થે સમિતિની રચના કરવા બાબત
 • 11-09-2014કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીICT @ Schools યોજના અંતર્ગત ફાળવવામાં આવેલ કોમ્પ્યુટરની સાધન સામગ્રીના નીભાવ માટે આપવામાં આવેલ ખર્ચને ઇત્તર ખર્ચ માટે માન્ય રાખવા અંગે
 • 04-09-2014શિક્ષણ વિભાગગુજરાત (જાહેર સેવાઓ અંગેનો નાગરિકોનો અધિકાર) અધિનિયમ, ૨૦૧૩ની કલમ-૪ અંતર્ગત સેવાઓ તથા તેની સમય મર્યાદા નક્કી કરવા બાબત
 • 25-08-2014તમામ મા.અને ઉ.મા. શાળાઓપ્રિન્ટીંગ પ્રેસ વાળા પેન્શન કેશ રજુ કરવા બાબત.
 • 19-08-2014નાણા વિભાગપગાર રક્ષિત કરવા બાબત
 • 13-08-2014સામાન્ય વહીવટ વિભાગSelf- Certification ની કાર્ય-પદ્ધતિ અપનાવવા ભલામણ બાબત
 • 13-08-2014સામાન્ય વહીવટ વિભાગગણી લેવાયેલ ફરજમોકુફી (ડીમ્ડ સસ્પેન્શન)ના કિસ્સામાં હાથ ધરવાની કાર્યવાહી બાબત
 • 11-08-2014સામાન્ય વહીવટ વિભાગગુજરાત (જાહેર સેવાઓ અંગેનો નાગરિકોનો અધિકાર) અધિનિયમ, ૨૦૧૩ની કલમ-૪ અંતર્ગત સેવાઓ તથા તેની સમય મર્યાદા નક્કી કરવા બાબત
 • 07-08-2014શિક્ષણ વિભાગશ્રેષ્ઠ શિક્ષક પારિતોષિક યોજના તાલુકા, જીલ્લા અને રાજ્ય કક્ષાએ પારિતોષિક આપવા બાબત
 • 30-07-2014ગુ.મા.શિ. બોર્ડશાળાઓમાં સી.સી.ટી.વી. કેમેરા ગોઠવવા અંગે
 • 10-07-2014કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીધોરણ ૧ થી ૧૦ની સળંગ શાળાઓ શરુ કરવા અંગેની નવી બાબતની વિગતો પૂરી પાડવા બાબત
 • 07-07-2014સામાન્ય વહીવટ વિભાગપાસપોર્ટ કઢાવવાના હેતુ માટે સરકારી કર્મચારી / અધિકારીઓને તથા તેમની પર આધારિત કુટુંબના સભ્યોને આઈડેન્ટીટી સર્ટીફીકેટ તેમજ NOC આપવા બાબત
 • 05-07-2014શિક્ષણ વિભાગઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષક/વિદ્યાસહાયક અને પ્રાથમિક શિક્ષક /વિદ્યાસહાયકની બદલીના નિયમો.
 • 02-07-2014શિક્ષણ વિભાગસને ૧૯૯૮ બાદ ફાજલ થયેલ શિક્ષકોને રક્ષણ બાબત
 • 30-06-2014નાણા વિભાગબઢતી/ઉપધો/ડીમડેઈટ વખતે ગુજરાત મુલ્કી સેવા ( પગાર ) ૨૦૦૨ ના નિયમ-૧૩ મુજબ પગાર બાંધણી માટે વિકલ્પ આપવા બાબત
 • 30-06-2014નાણા વિભાગબઢતી/ઉપધો/ડીમડેઈટ વખતે ગુજરાત મુલ્કી સેવા (પગાર)૨૦૦૨ ના નિયમ-૧૩ મુજબ પગાર બાંધણી માટે વિકલ્પ આપવા બાબત.
 • 27-06-2014કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીરાજ્યની સરકારી તેમજ બિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક શાળાઓમાં ચાલુ વર્ષે ધો.૯ માં પ્રવેશ આપવા બાબત
 • 23-06-2014શિક્ષણ વિભાગઆચાર્ય / વહીવટી કર્મચારીને વાહન ભથ્થું મંજુર કરવા અંગે
 • 23-06-2014શિક્ષણ વિભાગએલિમેન્ટરી શાળાઓમાં બાળકોને મફત બસ સુવિધા આપવા અંગે.
 • 21-06-2014નાણા વિભાગરજા મંજુર કરવાની સત્તા સોપણી અને કાર્યપદ્ધતીના અમલીકરણ બાબત
 • 19-06-2014નાણા વિભાગછઠ્ઠા પગાર ધોરણ અન્વયે મળેલી એરીયર્સની પાંચમાં હપ્તાની જિ.પી.એફ.માં જમા થયેલ રકમ ઉપાડવા અંગે
 • 10-06-2014નાણા વિભાગકરાર આધારિત ફિકસ પગારે નિમણુંક પામેલ મહિલા કર્મચારીને પ્રસૃતિની રજા બાબત
 • 07-06-2014વિજ્ઞાન અને પ્રોદ્યોગિકી વિભાગસરકારી કર્મચારી/અધિકારીઓ માટે CCC / CCC+ ની પરીક્ષાની કોમ્પ્યુટર તાલીમ માટે DOEACC તથા C-DAC ની માન્ય સંસ્થાઓને માન્યતા આપવા અંગે
 • 26-05-2014શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માં. અને ઉમા. શાળાના શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓને મળવા પાત્ર તબીબી સારવાર મંજુર કરવા બાબત
 • 16-05-2014નાણા વિભાગનવી વર્ધિત પેન્શન યોજના અન્વયે ફરજ બજાવતા કર્મચારી / અધિકારીને વખતો વખત લેણી અને મળવા પાત્ર રકમની ચુકવણી માટે નિયુક્તિ અંગે
 • 09-04-2014જીલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરી૦૧-૦૬-૨૦૧૪ ની સ્થિતિએ માધ્યમિક વિભાગની ખાલી જગ્યાની વિગતો ફાજલની વિગતો રીકોલ કરવાની વિગતો બાબતે
 • 13-03-2014જીલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરીશિક્ષણ વિભાગના પત્રોની જાણ તથા અમલવારી થવા સર્વે
 • 04-03-2014શિક્ષણ વિભાગશાળાના આચાર્યોને ઉચ્ચક મહેનતાણાના દરો સુધારવા બાબત
 • 03-03-2014ગુજરાત મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડએચ.એસ.સી. પરીક્ષા ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ, ડુપ્લીકેટ પ્રમાણપત્ર, માઈગ્રેશન સર્ટી, તેમજ માર્કશીટ / પ્રમાણપત્ર ખરાઈના માળખા બાબત
 • 01-03-2014સા. વ. વિભાગCCC પરીક્ષા ટેકનીકલ પરીક્ષા બોર્ડને બદલે ટેકનોલોજીકલ યુની. ને સોપવા બાબત
 • 01-03-2014સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગસામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગો માટે "ઉન્નત વર્ગ" (creamy layer) માં સમાવેશ થતો નથી તેવું પ્રમાણપત્ર આપવા આવક મર્યાદા વધારવા બાબત
 • 28-02-2014સામાન્ય વહીવટ વિભાગચોથા વર્ગના કર્મચારીઓને ગણવેશ માટે ધોલાઈ ભથ્થું આપવા બાબત
 • 26-02-2014નાણા વિભાગSixth Central Pay Commission - Revision of Pension of Pre-2006 pensioner/family pensioners etc.
 • 19-02-2014શિક્ષણ વિભાગસને- ૧૯૯૮ બાદ ફાજલ થયેલ શિક્ષકોને રક્ષણ બાબત 
 • 18-02-2014શિક્ષણ વિભાગઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષક / વિદ્યા સહાયક અને પ્રાથમિક શિક્ષક / વિદ્યા સહાયકની બદલીના નિયમો
 • 18-02-2014શિક્ષણ વિભાગઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષક/વિદ્યાસહાયક અને પ્રાથમિક શિક્ષક /વિદ્યાસહાયકની બદલીના નિયમો.
 • 17-02-2014સામાન્ય વહીવટ વિભાગચોથા વર્ગના સરકારી કર્મચારીઓને ગણવેશના ભાગરૂપે બુટ/ લેડીઝ બુટ અને ચંપલ આપવા અંગે
 • 27-01-2014કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીગ્રાન્ટેડ શાળાઓના ફાજલ વ્યાયામ શિક્ષકોને પ્રતિનીયુંક્તીત્તાના ધોરણે સંમતિથી સમાવવા અંગે યાદી મોકલવા બાબત 
 • 27-01-2014શિક્ષણ વિભાગસરકારી/બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્ય.શાળાઓના રોસ્ટર રજીસ્ટર પ્રમાણિત કરાવવા અંગે.
 • 27-01-2014કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીગ્રાન્ટેડ શાળાઓના ફાજલ વ્યાયામ શિક્ષકોને પ્રતિનિયુક્તિતાના ધોરણે સંમિતિથી સમાવવા અંગે યાદી મોકલવા બાબત
 • 23-01-2014શિક્ષણ વિભાગસ્વનિર્ભર ( નોન ગ્રાન્ટેડ ) શાળાઓને પ્રોત્સાહક આર્થિક સહાય આપવા અંગેના ધોરણો નિયત કરવા બાબત 
 • 15-01-2014કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીફાજલ ભાષા શિક્ષકોને જીલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રીને ફાળવવામાં આવતા તેમની જિ.પી.એફ. રકમ જમા લેવા બાબતે માર્ગદર્શન આપવા અંગે
 • 09-01-2014શિક્ષણ વિભાગલઘુમતી શાળાઓને ટીચર્સ એપ્ટીટ્યુડ ટેસ્ટ (TAT) લાગુ પાડી શકાશે નહિ
 • 04-01-2014કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરીબિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ શાળાના કર્મચારીઓને ફાજલના રક્ષણ આપવા બાબત 
 • 04-01-2014શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના આચાર્યોને વર્ગ-૨નો દરજ્જો આપવા બાબત
 • 02-01-2014ઉચ્ચતર પગાર ધોરણઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક પ્રથમ ઉપધો મેળવી આચાર્ય બને ત્યારે દ્વિતીય ઉપધો મળવા અંગે
 • 01-01-2014શિક્ષણ વિભાગસેવાપોથી સાથે રાખવાના મહત્વના ડોક્યુમેન્ટ અને વય નિવૃત્તિ વખતે સેવાપોથીમાં આપવાના પ્રમાણ પત્રો
 • 01-01-2014શિક્ષણ વિભાગજીલ્લા તથા રાજ્યનું પ્રાથમિક/ માધ્યમિક શિક્ષણનું માળખું
 • 01-01-2014ડી.પી.પી.પેન્શનના પ્રકાર અને ગણતરી અંગે 
 • 01-01-2014ડી.પી.પી.પેન્શન કેશ ફોર્મ
 • 01-01-2014ઉચ્ચતર પગાર ધોરણમાધ્યમિક શિક્ષક પ્રથમ ઉપધો મેળવ્યા બાદ આચાર્ય બને ત્યારબાદ દ્વિતીય ઉપધો મળવા બાબત
 • 01-01-2014સેવાપોથીસેવાપોથી બનાવવા અંગે માર્ગદર્શન
 • 01-01-2014શિક્ષણ વિભાગનિવૃત્તિ વય અંગે માર્ગદર્શન
 • 01-01-2014લોકલ ફંડઉચ્ચતર પગાર ધોરણ પત્રકો
 • 01-01-2014શિક્ષણ વિભાગગુ.મા.શિ. વિનિમયો, ૧૯૭૨-૧૯૭૪ માં ફેરફાર કરવા અંગે
 • 01-01-2014પેન્શન અને પ્રોવિડન્ટ ફંડ નિયામકની કચેરીપેન્શન અને પ્રોવિડન્ટ ફંડની કચેરીની કામગીરી અને નિયમો
 • 01-01-2014રજાઓ અંગેરજાઓના પ્રકાર અંગે.
 • 01-01-2014ભરતીડીસચાર્જ સર્ટીફીકેટ
 • 01-01-2014એસ.એસ.સી પરીક્ષાના આવેદન પત્રોમાર્ચ -૨૦૧૪ ધોરણ ૧૦ ની એસ.એસ.સી.પરીક્ષાના આવેદનપત્રો ઓનલાઈન ભરવા માટેની સુચના.
 • 01-01-2014બોર્ડ સેમેસ્ટર માર્ગદર્શનઉ.મા.પ્ર.પરીક્ષા વિજ્ઞાન પ્રવાહમા સેમેસ્ટર પદ્ધતિ અન્વયે સેમેસ્ટર લગતી માર્ગદર્શન સૂચનાઓ.
 • 24-12-2013કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચેરીમાધ્યમિક વિભાગમાં વર્ગ ઘટાડાના કારણે ફાજલ થતા શિક્ષકોને કારકુન સંવર્ગની બિન શૈક્ષણિકની જગ્યાઓમાં સમાવેશ કરવા બાબત
 • 11-11-2013સામાન્ય વહીવટ વિભાગCCC ને બદલે CCC+ ની પરીક્ષા આપવા બાબત
 • 02-11-2013શિક્ષણ વિભાગમા. અને ઉમા. શાળાઓમાં શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની નિવૃત્તિ સમયે રજાનું રોકડમાં રૂપાંતર બાબત
 • 02-11-2013શિક્ષણ વિભાગમા. અને ઉમા. શાળાઓમાં શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની નિવૃત્તિ સમયે રજાનું રોકડમાં રૂપાંતર કરવા બાબત
 • 01-11-2013શિક્ષણ વિભાગબી.એલ.ઓ. તરીકે ફરજ બજાવતા સરકારી/બિનસરકારી ગ્રાન્ટેડ(પ્રાથમિક,મા. તેમજ ઉમા. અને કોલેજના) શૈક્ષણિક તેમજ કારકુની સંવર્ગના કર્મચારીઓને જાહેર રજાના દિવસે ચુંટણી સંબંધી ફરજ બજાવવા બદલ વળતર રજા મંજૂર કરવા બાબત
 • 10-10-2013નાણા વિભાગતા. ૦૧-૦૧-૨૦૦૬ થી તા. ૧૩-૦૪-૨૦૦૯ દરમ્યાન નોશનલ ઇજાફા સાથે સ્વૈચ્છિક નિવૃત થયેલ અધિકારી/ કર્મચારીઓના કિસ્સામાં પેન્શન નિયત કરવા અંગે
 • 10-10-2013ગુજરાત મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડઆચાર્ય ગેઝેટેડ ઓફિસર ગણાય નહિ તેથી તેઓ True Copy કરી શકે નહિ. માહિતી અધિકાર, ૨૦૦૫ અંતર્ગત જરૂરી માહિતી મેળવવા અંગે.

   
 • 04-10-2013શિક્ષણ વિભાગબિ.એલ.ઓ. ની જાહેર રજાના દિવસની કામગીરી માટે વળતર રજા અંગે
 • 20-09-2013ગુજરાત મા.અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડમાર્ચ-૨૦૧૪ ની ધોરણ -૧૦ ની એસ.એસ.સી. પરીક્ષાના આવેદનપત્રો On Line ભરવા પૂર્વ તૈયારી કરવા અંગે.
 • 08-08-2013નાણા વિભાગપગાર ધોરણની વિસંગતતા / સુધારણાની રજૂઆત ચકાસવા માટેના ચેકલીસ્ટ મુજબ કાર્યવાહી કરવા અંગે
 • 08-08-2013નાણા વિભાગસહાયક અનુદાન મેળવતી સંસ્થાઓના કર્મચારીઓને છઠ્ઠા પગાર પંચની ભલામણ મુજબ પગાર સુધારણા તથા ઉચ્ચતર પગાર મંજુર કરવા અંગેની દરખાસ્તો ચેકલીસ્ટ મુજબ ચકાસીને રજુ કરવા બાબત
 • 03-08-2013નાણા વિભાગસરકારી કર્મચારીઓ માટે ૧૨ અને ૨૪ વર્ષે ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ આપવાની યોજનાની દરખાસ્તોમાં ચેકલીસ્ટ મુજબ ચકાસણી કરવા બાબત
 • 02-08-2013સામાન્ય વહીવટ વિભાગવિકલાંગ વ્યક્તિઓ માટે રાજ્ય સરકારની સેવાઓ / જગ્યાઓમાં અનામત રાખવા બાબત
 • 30-07-2013કમિશ્નર કચેરીસમાવવાના બાકી ફાજલ શિક્ષકોને સમાવવા અંગે
 • 22-07-2013સા.વ.વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્ય C.C.C. / C.C.C+  પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે
 • 22-07-2013સામાન્ય વહીવટ વિભાગઅધિકારી / કર્મચારી ૫૫ વર્ષ પૂર્ણ કરે તેને સી.સી.સી. પરીક્ષામાંથી મુક્તિ આપવાની રહેશે
 • 08-07-2013શિક્ષણ વિભાગસમાવાતા વધેલા ફાજલ શિક્ષકોને સમાવવા અંગે
 • 06-07-2013શિક્ષણ વિભાગઅનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતરમાધ્યમિક શાળાઓને અનુદાન સહાયનું ધોરણ સુધારવા બાબત
 • 01-07-2013નાણાવિભાગઅનેક્સર S-1 તથા અનેક્સર S-5 ફોર્મ ભરાવી પાન (PAN) નંબર મેળવવા અંગે
 • 26-06-2013આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણહૃદય રોગની સારવાર માટે માન્ય હોસ્પિટલ ગણવા અંગે
 • 22-06-2013સંકલન : જે.એમ.માંગરોલિયાહૃદયરોગની સારવાર અંગે જાણવા જેવું
 • 13-06-2013પેન્શન & પ્રોવિડંડ ફંડનવી વર્ધિત પેન્શન યોજનામાં કર્મચારીઓને PRAN KIT માટે જરૂરી S-1 ફોર્મ ભરી મોકલી આપવા બાબત
 • 13-06-2013પેન્શન અને પ્રોવિડન્ટ કચેરીનવી વર્ધિત પેન્શન યોજનામાં જોડાયેલ કર્મચારીઓને PRAN KIT માટે જરૂરી S-1 ફોર્મ ભરી મોકલી આપવા બાબત.
 • 01-06-2013નાણા વિભાગસ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ, ટેકનીકલ રીતે રાજીનામું આપનાર કે પુન: નવી નિમણુંક મેળવનાર કર્મચારીઓના કિસ્સાઓમાં જમા ફંડ બાબત
 • 01-06-2013સરદાર પટેલ લોક પ્રશાસન સંસ્થામાહિતી અધિકાર અધિનિયમ, ૨૦૦૫ અંગેના ૧૦૧ ચુકાદાઓનો સંક્ષેપ સારસંગ્રહ
 • 13-05-2013નાણા વિભાગઆંતર જીલ્લા / ખાતા ફેરબદલીના કિસ્સામાં ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજુર કરવાની નિતી અંગે
 • 06-05-2013શિક્ષણ વિભાગસને ૨૦૧૩-૧૪ માટે ધોરણ-૧૧ ના સળંગ એકમ મંજુર કરવા બાબત
 • 10-04-2013નાણા વિભાગતા.૧/૪/૨૦૦૫ કે ત્યારબાદ કેન્દ્ર સરકારની સેવા અથવા કેન્દ્ર સરકાર હસ્તક સ્વાયત્ત સંસ્થાઓ કે જ્યાં પેન્શન યોજના અમલમાં હોય તેવી સેવાઓ રાજ્ય સરકારની સેવા સાથે જોડવા બાબત.
 • 03-04-2013સા.વ.વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્ય C.C.C. / C.C.C+  પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે
 • 01-04-2013નાણા વિભાગવિવિધ ખાતા મારફત ચાલતી જૂથ (જનતા) અકસ્માત વીમા યોજનાઓનું એકત્રીકરણ કરવા બાબતના તા.૨૫/૦૬/૨૦૦૭ ના ઠરાવમાં સુધારા બાબત
 • 28-03-2013સામાન્ય વહીવટ વિભાગઅનામી (નનામી)/બેનામી ફરિયાદ અરજીઓ સંબંધમાં કરવાની કાર્યવાહી અંગે નિયત કરવામાં આવેલ પદ્ધતિનું પાલન કરવા બાબત
 • 26-03-2013શિક્ષણ વિભાગ૧૫૦ રજાને બદલે ૩૦૦ રજાનું રોકડમાં રૂપાંતર શિક્ષકો માટે કરવા બાબત
 • 26-03-2013શિક્ષણ વિભાગનિવૃત્તિ સમયે રજાના રોકડમાં રૂપાંતર અંગે
 • 22-03-2013કમિશ્નર, શાળાઓની કચેરીબિનસરકારી માધ્યમિક શાળા નોંન ગ્રાન્ટેડમાંથી ગ્રાન્ટેડ થતા તે શાળાના શૈક્ષણિક / બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીઓની સેવાઓ વિનિયમિત કરવા બાબત
 • 22-03-2013કમિશ્નર, શાળાઓની કચેરીબિનસરકારી માધ્યમિક શાળા નોંન ગ્રાન્ટેડમાંથી ગ્રાન્ટેડ થતા તે શાળાના શૈક્ષણિક / બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીઓની સેવાઓ વિનિયમિત કરવા બાબત
 • 01-03-2013કમિશ્નર કચેરીબિનસરકારી ગ્રાન્ટેડ સંસ્થાઓના અધિકારી/કર્મચારીઓના તબીબી સારવાર ખર્ચ મંજુર કરવા માટેની દરખાસ્ત મોકલવા અંગે
 • 01-03-2013કમિશ્નર કચેરીતબીબી સારવાર ખર્ચ/પેશગીની મંજૂરી મેળવવા અંગેની દરખાસ્ત
 • 01-03-2013કમિશ્નર શ્રી, મધ્યાહન ભોજન અને શાળાઓની કચેરીબિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ સંસ્થાઓના અધિકારી/કર્મચારીઓના તબીબી સારવાર ખર્ચ મંજુર કરવા માટેની દરખાસ્ત મોકલવા બાબત
 • 31-01-2013સા.વ.વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્ય C.C.C. / C.C.C+  પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે
 • 24-01-2013નાણાવિભાગરજા પ્રવાસ રાહત/વતન પ્રવાસ રાહતની સવલત અંગે
 • 05-01-2013કમિશ્નર કચેરીબિનસરકારી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક શાળાના ફાજલ શિક્ષકોને સમાવવા બાબત
 • 26-12-2012નાણા વિભાગચાર્જ એલાઉન્સ અંગેની સુચના આપવા બાબત
 • 03-10-2012નાણા વિભાગસરકારી કર્મચારીઓના ટ્રાવેલિંગ એલાઉન્સના રીવીસન બાબત
 • 03-10-2012નાણા વિભાગછઠ્ઠા પગાર પંચના આધારે ટી.એ. / ડી.એ. ના સુધારેલા દર
 • 03-10-2012નાણા વિભાગનિવૃત્તિ સમયે ૩૦૦ રજાનું રોકડમાં રૂપાંતર કરવા અંગે
 • 03-10-2012નાણા વિભાગસરકારી/પંચાયતના કર્મચારીઓ વગેરેને તબીબી ભથ્થું મંજુર કરવા બાબત

 • 03-10-2012નાણા વિભાગસુધારેલ ટી.એ. / ડી.એ., વગેરે છઠ્ઠા પગાર પંચ અનુસાર
 • 03-10-2012નાણા વિભાગસરકારી કર્મચારીઓ માટે ૧૨ અને ૨૪વર્ષે ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ આપવાની યોજના.
 • 03-10-2012Finance DepartmentSpecial Pay (Charge Allowance) 
 • 03-10-2012Finance DepartmentRevision of Rates of Transport Allowance to Government Employees
 • 29-09-2012સામાન્ય વહીવટ વિભાગભરતી નિયમોમાં વયમર્યાદા નિયત કરવા બાબત
 • 03-07-2012કમિશ્નર કચેરીઅવસાન પામનાર કર્મચારીના આશ્રિતોને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય યોજનાના અમલીકરણ-ચેકલીસ્ટ-પ્રમાણપત્રો
 • 25-06-2012નાણા વિભાગજી.પી.એફ. ના વ્યાજ દર નક્કી કરવા અંગે
 • 18-06-2012સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગવિકલાંગ વ્યક્તિઓ માટે રાજ્ય સરકારની સેવાઓ/જગ્યાઓ સીધી ભરતી માટેની રોસ્ટર ક્રમાંક અને રોસ્ટર રજીસ્ટર નિભાવવા અંગે.
 • 15-06-2012સા.વ.વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્ય C.C.C. / C.C.C+  પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે
 • 30-05-2012શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક શાળાના ફાજલ થતા શિક્ષકોને રક્ષણ આપવા બાબત
 • 09-05-2012કમિશ્નર શાળાઓની કચેરીબિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં વર્ગ દીઠ સાહીઠ (૬૦) થી વધારે વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ ન આપવા અંગે
 • 04-05-2012શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક શાળાના ફાજલ થતા શિક્ષકોને રક્ષણ આપવા બાબત
 • 25-04-2012શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક અને ઉ.માધ્ય શાળાઓના રોસ્ટર પ્રમાણિત કરવા અંગે
 • 18-04-2012Finance DepartmentQuantum of accumulation and Encashment of Earned Leave - clarifications reg.
 • 03-04-2012કમિશ્નર શ્રી, શાળાઓની કચરીમા. અને ઉમા. શાળાઓ સવારની પાળીમાં ન ચલાવવા બાબત
 • 31-03-2012શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક અને ઉ.માધ્ય શાળાઓના રોસ્ટર પ્રમાણિત કરવા અંગે
 • 27-03-2012નાણા વિભાગ૦૧/૦૧/૨૦૦૬ થી ૩૧/૦૭/૨૦૦૯ સુધીમાં નિવૃત થયેલા કર્મચારીઓના પેન્શન કેશ રીવાઈઝ કરવા અંગે
 • 17-02-2012શિક્ષણ વિભાગધોરણ ૮ પછી આઈ.ટી.આઈ. નાં બે વર્ષના કોર્ષને એસ.એસ.સી. સમકક્ષ ગણવા અંગે અને ધોરણ ૧૦ પછી આઈ.ટી.આઈ. નાં બે વર્ષના કોર્ષને એચ.એસ.સી. સમકક્ષ ગણવા અંગે
 • 14-02-2012સામાન્ય વહીવટ વિભાગદફતર વર્ગીકરણની સામાન્ય વિષયોની સુચી બહાર પાડવા બાબત 
 • 10-02-2012શિક્ષણ વિભાગમા. અને ઉમા. શાળામાં શિક્ષક તથા આચાર્ય માટે ભરતી સમિતિના સભ્યોની નિમણુંક બાબત
 • 02-02-2012નાણા વિભાગએલ.ટી.સી. અંતર્ગત રજા અંગે
 • 25-01-2012કમિશ્નર કચેરીશિક્ષણ સહાયક તરીકેની નોકરી સળંગ ગણી તે મુજબ પુરા પગાર ધોરણ નો લાભ આપવા બાબતે
 • 19-01-2012સા.વ.વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્ય C.C.C. / C.C.C+  પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે
 • 02-01-2012શિક્ષણ વિભાગચાલુ નોકરી દરમિયાન બિનસરકારી (ગ્રાન્ટેડ) માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪
  ના બિનસરકારી શૈક્ષણિક કર્મચારીયોના આશ્રિત કુટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય ચુકવવા અંગે.

 • 02-01-2012સા.વ.વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્ય C.C.C. / C.C.C+  પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે
 • 05-12-2011નાણા વિભાગપેન્શન કેશોના જડપી નિકાલ બાબત
 • 29-11-2011શિક્ષણ વિભાગઆચાર્ય / વહીવટી કર્મચારીઓને વાહન ભથ્થું આકારવા અંગે
 • 03-11-2011સામાન્ય વહીવટ વિભાગવર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ની જગ્યાઓ ઉપર કરાર આધારે ફિક્સ પગારથી નિમણુંક આપવા બાબત 
 • 03-11-2011સામાન્ય વહીવટ વિભાગવર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ની જગ્યાઓ ઉપર કરાર આધારે ફિક્સ પગારથી નિમણુંક આપવા બાબત.
 • 25-10-2011નાણા વિભાગનિવૃત્તિ સમયે રજાનું રોકડના રૂપાંતરનો તફાવત ચૂકવવા બાબત
 • 17-10-2011કમિશ્નર કચેરીકાયમી બહાલીની કામગીરી તાત્કાલિક પૂર્ણ કરવા અંગે
 • 06-10-2011નાણા વિભાગસહાયક સંવર્ગોના ફિક્સ પગાર સુધારવા અંગે
 • 03-10-2011શિક્ષણ વિભાગજુન - ૨૦૧૨ ના શૈક્ષણિક વર્ષથી રાજયની તમામ માધ્યમિક શાળાઓમાં ધોરણ- ૮ નો વર્ગ બંધ કરવા અંગે
 • 03-10-2011શિક્ષણ વિભાગજુન-૨૦૧૨ શૈક્ષણિક વર્ષથી રાજ્યની તમામ માધ્યમિક શાળાઓમાં ધોરણ-૮ ના વર્ગો બંધ કરવા બાબત
 • 15-09-2011શિક્ષણ વિભાગગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો - ૧૯૭૪ ના વિનિયમ ક્રમાંક: ૨૦(૫) માં સુધારો કરવા બાબત
 • 15-09-2011શિક્ષણ વિભાગગુજરાત માધ્ય.શિક્ષણ વિનિયમો -૧૯૭૪ ના વિનિયમ ક્રમાંક ૨૦(૫) મા સુધારો કરવા બાબત.
 • 14-09-2011નાણા વિભાગ૦૧/૦૧/૨૦૦૬ પછી નિમણુંક પામનાર કર્મચારીને મળવા પાત્ર એન્ટ્રી લેવલ પે અંગે
 • 09-09-2011શિક્ષણ વિભાગવ્યાયામ શિક્ષકોને ફાજલ કરવા બાબતની સ્પષ્ટતા
 • 30-08-2011નાણા વિભાગનવી વર્ધિત પેન્શન યોજના હેઠળની કપાતના ડેટા તથા ફંડ તબદીલ કરવાની કાર્યરીતી બાબત.
 • 26-08-2011ગુ.માં.શિ.બોર્ડશાળામાં ભરતી થયેલા ઉમેદવારોની અસલી પ્રમાણપત્રોની કસ્ટડી રદ કરવા અંગે
 • 20-08-2011શિક્ષણ વિભાગગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો ૧૯૭૪ નો વિનિયમ ૧૦ ખ રદ કરવા બાબત
 • 16-08-2011કમિશ્નર કચેરીડુપ્લીકેટ સેવાપોથી અંગે
 • 11-08-2011શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં વર્ગ વધારા, ઘટાડા તથા ગ્રાન્ટ કાપની માર્ગદર્શક સૂચનાઓ બહાર પાડવા બાબત ( સુધારો )
 • 05-08-2011કમિશ્નર કચેરીબિન સરકારી માધ્ય.અને ઉ.મા.શાળા ઓના કર્મચારી ઓની ભરતી ને બહાલી આપવા અંગે
 • 03-08-2011સામાન્ય વહીવટ વિભાગઅનામત અને રોસ્ટર પ્રથા-જગ્યા આધારિત -નમૂનારૂપ રોસ્ટર ક્રમાંકોમા ફેરફાર બાબત.
 • 03-08-2011સામાન્ય વહીવટ વિભાગવિકલાંગ વ્યક્તિઓ માટે રાજ્ય સરકારની સેવાઓ/જગ્યાઓમાં સીધી ભરતી માટેના રોસ્ટર ક્રમાંક અને રોસ્ટર રજીસ્ટર નિભાવવા અંગે
 • 01-08-2011શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી માધ્યમિક શાળાઓના બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીઓનું સંખ્યાબળ નક્કી કરવા બાબત
 • 01-08-2011કમિશ્નર કચેરીસહાયક કર્મચારીના પગાર ખર્ચની રકમ વાંધા હેઠળ ન રાખવા અંગે
 • 05-07-2011સામાન્ય વહિવટ વિભાગચાલુ નોકરી દરમિયાન અવસાન પામનાર વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓના આશ્રિત કુટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય ચુકવવા બાબત
 • 02-07-2011સા.વ.વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્ય C.C.C. / C.C.C+  પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે
 • 01-07-2011શિક્ષણ વિભાગઅનુદાન વગરની બિન સરકારી મા/ઉમા શાળાઓની વ્યવસ્થાપન નિતી નક્કી કરવા બાબત
 • 02-06-2011શિક્ષણ વિભાગકૌશલ્ય તાલીમને મુખ્ય શિક્ષણ ધારા સાથે જોડાણ અંગે
 • 09-05-2011શિક્ષણ વિભાગધોરણ ૯ થી ૧૨ નું ( માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક નું સળંગ એકમ ગણવા બાબત
 • 04-05-2011શિક્ષણ વિભાગL.C. & G.R. માં સુધારો કરવા અંગે 
 • 04-05-2011ગુ.મા અને ઉ.મા શિ.બોર્ડનોંધાયેલ માધ્ય./ઉ.માધ્ય.શાળાઓમાં નિભાવવામાં આવતા વિદ્યાર્થીઓના જનરલ રજીસ્ટર અને શાળા છોડ્યાના પ્રમાણપત્રમાં સુધારો કરવા બાબત.
 • 04-05-2011શિક્ષણ વિભાગનોંધાયેલ મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં નિભાવવામાં આવતા વિદ્યાર્થીઓના જનરલ રજીસ્ટર અને શાળા છોડ્યાના પ્રમાણપત્રમાં સુધારો કરવા બાબત
 • 27-04-2011કમિશનર કચેરીબિનસરકારી માધ્યમિક શાળાઓના આચાર્યની પેન્શન કેસ સીધા ડીપીપીમાં મોકલવા અંગે
 • 27-04-2011શિક્ષણ વિભાગધોરણ ૯ થી ૧૨ ( માધ્યમિક તથા ઉચ્ચતર માધ્યમિક ) નું સળંગ એકમ ગણવા બાબત
 • 25-04-2011નાણા વિભાગરહેમીયત પેન્શનની લઘુતમ રકમ નક્કી કરવા બાબત
 • 08-03-2011શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં વર્ગ વધારા, વર્ગ ઘટાડા તથા ગ્રાન્ટ કાપની માર્ગદર્શક સૂચનાઓ બહાર પાડવા બાબત
 • 01-03-2011કમિશ્નર કચેરીફાજલ થયેલા શિક્ષકોને સમાવવાની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરવા અંગે
 • 25-02-2011શિક્ષણ વિભાગધોરણ - ૮ પ્રાથમિકમાં જતા તથા ૩૧-૧૨-૦૯ ના ઠરાવને કારણે ફાજલ થતા શિક્ષકો/સહકારોને રક્ષણ આપવા બાબત
 • 25-02-2011શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક શાળાના ફાજલ થતા શિક્ષકોને રક્ષણ આપવા બાબત
 • 18-02-2011નાણા વિભાગRop-2009 માં ઉ.પ.ધો. ના કેસ મંજુર કરવા અંગે
 • 11-02-2011શિક્ષણ વિભાગ૧૧/૦૨/૨૦૧૧ ના જાહેરનામાંથી ભરતી નિયમો બહાર પાડવા અંગે મહત્વની જોગવાઈઓ
 • 10-02-2011નાણા વિભાગવર્ગ-૪ ના પેન્શનની કામગીરી નિયામકશ્રી, પેન્શન અને પ્રોવિડંન્ટ ફંડને સોંપવા બાબત 
 • 25-01-2011નાણા વિભાગછઠ્ઠા પગારપંચના ગ્રેડ પે સુધારા અંગે
 • 01-01-2011સા.વ.વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્ય C.C.C. / C.C.C+  પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે
 • 22-11-2010શિક્ષણ વિભાગધોરણ - ૮ નો માધ્યમિક શાળામાંથી ઉચ્ચ-પ્રાથમિક શાળામાં સમાવેશ થતા બિનસરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક શાળાના શિક્ષકોને રક્ષણ આપવા બાબત
 • 02-11-2010નાણા વિભાગપેન્શનના રૂપાંતર કરાયેલા ભાગનું ૧૫ વર્ષ બાદ પુન: સ્થાપન કરવા બાબત 
 • 25-10-2010શિક્ષણ વિભાગસહાયક કર્મચારીના ફિકસ પગાર સુધારવા અંગે
 • 14-10-2010નાણા વિભાગછઠ્ઠા પગાર ધોરણમાં ગ્રેડ પે સુધારણા કરવા અંગે
 • 28-07-2010શિક્ષણ વિભાગશાળા-કોલેજ પરિસરમાં મોબાઈલ ફોન વાપરવા પર પ્રતિબંધ અંગે
 • 20-07-2010નિરીક્ષક સ્થાનિક ભંડોળ હિસાબઆર.ઓ.પી. - 2009 માં ઉ.પ.ધો. ના કેસો મંજુર કરવા અંગે
 • 17-07-2010નાણા વિભાગછઠ્ઠા પગાર ધોરણમાં ઉ.પ.ધો. મંજુર કરવા અંગે
 • 30-06-2010સા.વ. વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે
 • 25-06-2010નાણા વિભાગતા ૦૧/૦૪/૨૦૦૫ થી નિમણુંક પામેલ કર્મચારીઓના તફાવતની રકમ રોકડમાં ચૂકવવા અંગે
 • 25-06-2010નાણા વિભાગતારીખ ૧/૪/૨૦૦૫ થી નવી નિમણુંક પામેલ કર્મચારીઓના તફાવતની રકમ રોકડમાં ચૂકવવા બાબત.
 • 22-06-2010સા.વ.વિભાગડૉ.બાબા સાહેબ ઓપન યુનિ. હેઠળ પરીક્ષા કેન્દ્રોને માન્યતા આપવા અંગે 
 • 14-06-2010નિયામક - હિસાબ અને તિજોરી કચેરી૮૦ વર્ષથી વધુ ઉમરના પેન્સનરોને માટે ઉમરના પુરાવા તરીકે તબીબી પ્રમાણપત્ર માન્ય રાખવા અંગે
 • 20-05-2010ગુ.મા.શિ.બોર્ડમા. અને ઉમા. શાળાઓના સ્થળ ફેરફારની દરખાસ્ત ફીમાં સુધારો કરવા બાબત 
 • 11-05-2010સા. વ. વિભાગવર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ની જગ્યાઓ ઉપર કરાર આધારે ફિકસ પગારથી નિમણુંક આપવા બાબત
 • 29-04-2010નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના તમામ સંવર્ગો પરની તમામ જગ્યાઓ ઉપર સીધી ભરતીથી થતી નીમણુંકોનો ફિક્સ પગાર સુધારવા બાબત.
 • 01-04-2010સામાન્ય વહીવટ વિભાગસરકારી કચેરીઓમાં સુવિધા વ્યવસ્થાપન સેવા (આઉટ સોર્સ) મેળવવા બાબત
 • 25-03-2010વૈધાનિક અને સંસદીય બાબતોનો વિભાગઅનુદાન એક્ટ ૨૦૧૦
 • 22-03-2010નાણા વિભાગપોસ્ટલ મનીઓર્ડર દ્વારા પેન્શન ચૂકવણું કરવા બાબત
 • 26-02-2010કમિશ્નર મ. ભો. યોજના અને શાળાઓની કચેરીધોરણ ૮ ને પ્રાથમિક શાળામાં આવરી લેવા બાબતે નિયત પ્રક્રિયાની કાર્યવાહી અંગે
 • 20-02-2010ગુજરાત શૈક્ષણિક કાયદા વિધેયકબાળકોના મફત અને ફરજીયાત શિક્ષણના અધિકાર અધિનિયમ, ૨૦૦૯ ની જોગવાઈઓના અમલને સરળ બનાવવા માટે ગુજરાત ફરજીયાત પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિનિયમ, ૧૯૬૧ રદ કરવા બાબત વિધેયક
 • 28-01-2010નાણા વિભાગફોજદારી ગુનામાં દોષિત ઠરેલ સરકારી અધિકારી/ કર્મચારીને કરવામાં આવેલ સજા સામેની અપીલ ઉપલી કોર્ટમાં પડતર હોય ત્યારે તેમની સામે ગુજરાત મુલ્કી સેવા (પેન્શન)ના નિયમો ૨૦૦૨ ના નિયમ-૨૩-૨૪ મુજબ પગલા લેવા બાબત...સુધારો...
 • 21-01-2010સા.વ.વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે
 • 18-01-2010નાણા વિભાગછઠ્ઠા પગાર પાંચ અન્વયે મળવા પાત્ર પગાર તફાવતના પહેલા હપ્તાની ૨૦ % રકમ પગાર બાંધણીની ચકાસણી વગર કર્મચારીના સામાન્ય ભવિષ્ય નિધિ ખાતામાં જમા કરાવવા બાબત
 • 15-01-2010નાણાવિભાગરજા રોકડ રૂપાંતરમાં ૩૦૦ ને બદલે ૧૫૦ રજાનું રોકડ રૂપાંતર અંગે (શિક્ષકો માટે અર્ધપગારની રજા )
 • 12-01-2010શિક્ષણ વિભાગલઘુ લાયકાતવાળા શિક્ષકોના ઉ.પ.ધો. મંજુર કરવા અંગે
 • 02-01-2010નાણા વિભાગછઠ્ઠા પગાર પાંચ અન્વયે નિવૃત કર્મચારીઓની પગાર બાંધણીની ચકાસણી અંગે
 • 31-12-2009શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓની સરાસરી હાજરી તથા વર્ગ દીઠ પ્રવેશ સંખ્યા બાબત
 • 31-12-2009શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓની સરાસરી હાજરી તથા વર્ગ દીઠ પ્રવેશ સંખ્યા બાબત
 • 20-12-2009પેન્શન અને પ્રોવિડંડ ફંડપેન્શન કેસ ત્યાર કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો
 • 17-12-2009કમિશનર કચેરીઆચાર્યના પેન્શન કેસમાં આપવાના પ્રમાણપત્રો અંગે
 • 03-12-2009શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક ( ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ ) શાળાઓમાં ફરજ બજાવતા સીધી ભરતીના આચાર્યના પગાર ધોરણ બાબત
 • 03-12-2009નાણા વિભાગસરકારી કર્મચારીઓ માટે ૧૨ અને ૨૪ વર્ષે ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ આપવાની યોજના
 • 17-11-2009જિ. શિ. કચેરી, રાજકોટ શાળાના શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક ,તમામ  કર્મચારીઓની ભરતી કાયમી બહાલી આપવાની બાબત
 • 26-10-2009શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓનું સંખ્યાબળ નક્કી કરવા બાબત
 • 15-10-2009શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક/ઉ.માધ્યમિક શાળાઓના કર્મચારીઓની ભરતી કાયમી બહાલી અંગે
 • 15-10-2009શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી માધ્ય.અને ઉ.મા. શાળા ના કર્મચારી ની ભરતી ને બહાલી આપવા બાબત
 • 03-10-2009શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક/ઉ.માધ્યમિક શાળાઓના કર્મચારીઓની ભરતી કાયમી બહાલી અંગે
 • 03-10-2009શિક્ષણ વિભાગસહાયક સવર્ગ ની ભરતી ને બહાલી આપવા બાબતે
 • 05-09-2009નાણા વિભાગપગાર સુધારણા અને તેને આનુશાંગિક બાબતો પર વિચારણા કરવા બાબત
 • 02-09-2009નાણા વિભાગ૫૦ વર્ષથી મોટી ઉમરના મહિલા કુટુંબ પેન્શનરોને લગ્ન અથવા પુન:લગ્ન ન કરવા અંગેના પ્રમાણપત્ર રજુ કરવામાંથી મુક્તિ આપવા બાબત
 • 25-08-2009શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક/ઉ.માધ્યમિક શાળાઓના કર્મચારીઓની ભરતી કાયમી બહાલી અંગે
 • 25-08-2009શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી માધ્ય.અને ઉ.મા. શાળાના કર્મચારીઓની ભરતીને બહાલી આપવા અંગે
 • 12-08-2009નાણા વિભાગસરકારી કર્મચારીઓને ૧૨ અને ૨૪ વર્ષે ઉ.પ.ધો. આપવાની યોજના
 • 04-06-2009સામાન્ય વહીવાર વિભાગવર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪નિ જગ્યાઓ ઉપર કરાર આધારે ફિક્સ પગારથી નિમણુંક આપવા બાબત.
 • 26-05-2009નાણા વિભાગ૦૧/૦૧/૨૦૦૬ કે ત્યારબાદ છઠું પગાર ધોરણ સ્વીકારવાનો વિકલ્પ બદલવા બાબત
 • 04-05-2009શિક્ષણ વિભાગમાધ્યમિક શાળાઓમાં વર્ગ વધારા સમયે રમત ગમત ના મેદાન માટેની જોગવાઈ અંગે 
 • 18-04-2009કમિશ્નર કચેરીપેન્શન કેસોનો ઝડપથી નિકાલ માટે સુચનાઓનો ચુસ્તપણે અમલ કરવા
 • 16-04-2009શિક્ષણ વિભાગછઠ્ઠા કેન્દ્રીય પગાર પંચની ભલામણોના આધારે બિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓના કર્મચારીઓના પગાર સુધારણા અંગે
 • 15-04-2009નાણા વિભાગપેન્શન કેસોના ઝડપી નિકાલ બાબત 
 • 13-04-2009નાણા વિભાગજુના અથવા નવા પગાર ધોરણમાં પેન્શન સ્વીકારવા માટેનું વિકલ્પ ફોર્મ
 • 08-04-2009નાણાવિભાગઅવસાન પામેલા સરકારી કર્મચારી / અધિકારી / પેન્શનરના શારીરિક અથવા માનસિક અશક્ત સંતાનને આજીવન કુટુંબ પેન્શન મળવા અંગે
 • 08-04-2009નાણા વિભાગઅવસાન પામેલ સરકારી કર્મચારી/અધિકારી/પેન્શનરના શારીરિક અથવા માનસિક અશક્ત સંતાનને આજીવન કુટુંબ પેન્શન મળવા બાબત
 • 20-03-2009નાણા વિભાગImplementation of 6th Central Pay Commission- instructions Reg. Fixation of Pay, Verification and Payment of arrears.
 • 27-02-2009નાણા વિભાગસુધારેલ ઘર ભથ્થુ અને મળવાપાત્ર લોકલ ભથ્થુ.
 • 27-02-2009નાણા વિભાગછટ્ઠા પગાર ધોરણ અંગેનું જાહેર નામું
 • 19-02-2009શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી માધ્યમિક શાળાના બીનશેક્ષણિક કર્મચારીઓના બઢતીના પ્રસંગે કેસોના નિકાલની સમયમર્યાદા નક્કી કરવા અંગે 
 • 17-02-2009Election Commission of IndiaPayment of Ex-gratia compensation to the families of polling personnel who die or sustain injuries while on election duty
 • 12-02-2009નાણા વિભાગકેન્દ્રીય છઠ્ઠા પગાર પંચની ભલામણો અન્વયે રાજ્ય સરકારના તેમજ પંચાયતના કર્મચારીઓના પગાર ધોરણ,ભથ્થા તેમજ પેન્શનની સુધારણા બાબત.
 • 22-01-2009નાણા વિભાગનવી વર્ધિત પેન્શન યોજના અન્વયે કર્મચારીના અવસાન બાદ ભંડોળને પરત ચુકવણી બાબત
 • 15-01-2009સા.વ.વિભાગસામાન્ય વહીવટી વિભાગ
 • 02-01-2009સા.વ.વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્યનિ પરીક્ષાનો વ્યાપ વધારવા અંગે
 • 19-12-2008શિક્ષણ વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્ય પરીક્ષા તાલીમ ગાળાને ડયુટીબિલ ગણવા તથા તાલીમ પરીક્ષા ફી
 • 22-11-2008શિક્ષણ વિભાગપ્રસૃતિની રજાઓ બાબત
 • 23-10-2008નિરીક્ષક સ્થાનિક ભંડોળ હિસાબC.C.C. /C.C.C.+ પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે માર્ગદર્શક સુચના
 • 23-10-2008નિરીક્ષક સ્થાનીક ભંડોળ હિસાબકોમ્પ્યુટર કૌશલ્ય પરીક્ષામાં C.C.C. કે C.C.C.+ પાસ કરવા અંગે માર્ગદર્શન
 • 15-10-2008જીલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરીચુંટણી કામગીરી અંગે વળતર રજાઓ બાબત
 • 18-09-2008પેન્શન અને પ્રોવિડન્ડ ફંડસી. પી. એફ. કપાત અંગે માર્ગદર્શક સૂચનાઓ
 • 27-08-2008શિક્ષણ વિભાગબિનશૈક્ષણિક કર્મચારીઓની ભરતી ૨૦ % કામ કરી ફિક્સ પગારથી ભરવા અંગે
 • 27-08-2008શિક્ષણ વિભાગધોરણ-૧૦ નું પરિણામ નબળું આપતા વર્ગ બંધ થતા ફાજલ થતા શિક્ષકોને સમાવવા અંગે (માર્ચ-૨૦૦૩)
 • 14-08-2008ગુ.મા.શિ. બોર્ડવર્ગ-૪ (પટાવાળા) સાથીસહાયક ભરતીના ગુણાંકન અંગે
 • 13-08-2008સા.વ.વિભાગકોમ્પ્યુટરઅંગેનું બેઝીક નોલેજ નક્કી કરવા અંગે
 • 12-08-2008નાણા વિભાગસરકારી કર્મચારીઓ માટે ૧૨ અને ૨૪ વર્ષે ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ આપવાની યોજના - ખાતાકીય પરીક્ષા/લાયકાત વગેરે બાબત સૂચનાઓ
 • 26-05-2008જિ. શિ. કચેરીવેકેશન દરમિયાનની કર્મયોગી તાલીમની રજા અંગે
 • 23-05-2008કમિશ્નર મ. ભો. યો.પટાવાળામાંથી કલાર્કમાં પ્રમોશન મેળવી ચુકેલા કર્મચારીઓની બઢતી વખતે ધોરણ-૧૨ પાસની લાયકાત ધ્યાનમાં લેવી કે કેમ તે અંગે
 • 21-05-2008નાણા વિભાગરજા પ્રવાસ / વતન પ્રવાસ રાહતની સવલતમાં હવાઈ પ્રવાસને મંજૂરી અંગે
 • 28-04-2008નાણાવિભાગરજા પ્રવાસની રાહત / વતન પ્રવાસ રાહતની સવલતની સ્પષ્ટતા અંગે
 • 31-03-2008કમિશ્નર કચેરીઆરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણના તબીબી સારવારના નિયમો
 • 28-01-2008શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી મા./ ઉમા. શાળાઓમાં શિક્ષણસહાયક, વહીવટી સહાયક અને સાથી સહાયકની ભરતી કરવા અંગે
 • 28-01-2008શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા./ ઉમા. શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયક, વહીવટી સહાયક અને સાથી સહાયકની ભરતી કરવા અંગે
 • 11-01-2008ગુ. મા. શિ. બોર્ડપરીક્ષાને લગતા રેકર્ડની શાળા કક્ષાએ જાળવણી અંગે
 • 04-01-2008હિસાબ અને તીજોરીકચેરી ગાંધીનગરમાનસિક - શારીરિક અપંગ બાળકનું નામ આજીવન કુટુંબપેન્શનર તરીકે દાખલ કરવા સમયે માંગવાના પ્રમાણપત્રો
 • 03-01-2008નાણાવિભાગરહેમિયન પેન્શનના કિસ્સામાં કુટુંબપેન્શન મંજુર કરવા અંગે
 • 17-12-2007નાણા વિભાગસરકારી કર્મચારી માટે ૧૨ અને ૨૪ વર્ષે ઉ.પ.ધો. માટે માર્ગદર્શક સુચનાઓ
 • 17-12-2007સા. વ. વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની પરીક્ષા અંગે સ્પષ્ટતા કરવા બાબત
 • 21-11-2007સા.વ.વિભાગવર્ગ-૧ અને વર્ગ-૩ સીધી ભરતી તેમજ બઢતીમાં કોમ્પ્યુટરની જાણકારી હોવી ફરજીયાત બનાવવા અંગે 
 • 16-10-2007સા. વ. વિભાગકોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની પરીક્ષાની તાલીમનો વ્યાપ વધારવા અંગે
 • 10-10-2007ગુ.મા. અને ઉમા. શિ. બોર્ડકન્યા શાળાને મિશ્ર શાળામાં ફેરવવા બાબત
 • 08-10-2007આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગગુ. રા. સેવા નિયમો-૧૯૮૮ ના નિયમ-૨(૭)(દ)માં સુધારા અંતર્ગત સંભાળવાના મશીન અંગે
 • 05-10-2007શૈક્ષણિક વિભાગબિનસરકારી માદયમિક શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીની સંખ્યામાં ઘટાડો થતા સિનીયર બિનશૈક્ષણિક સ્ટાફને જે તે જગ્યાએ ચાલુ રાખવા બાબત
 • 05-10-2007કમિશ્નર કચેરીવાહન ભથ્થાની રકમ માસિક ધોરણ આપવા અંગે
 • 05-10-2007શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી માધ્યમિક શાળાઓમાં વિદ્યાર્થી સંખ્યામાં ઘટાડો થતા સીનીયર બિન શૈક્ષણિક સ્ટાફને જે તે જગાએ ચાલુ રાખવા બાબત
 • 04-10-2007શિક્ષણ વિભાગમાધ્યમિક શાળાઓમાં વર્ગ વધારા સમયે રમત ગમત ના મેદાન માટેની જોગવાઈ અંગે 
 • 01-10-2007સા.વ. વિભાગઉચ્ચતર પગાર ધોરણ માટે કોમ્પ્યુટર કૌશલ્ય પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે
 • 14-09-2007નાણા વિભાગસરકારી કર્મચારીઓ માટે ૧૨ અને ૨૪ વર્ષે ઉ.પ.ધો.આપવાની યોજનામાં ખાતાકીય પરીક્ષા/લાયકાત અંગે
 • 06-09-2007કમી. મ. ભો. યો.બિનસરકારી માધ્યમિક/ઉ.માધ્યમિક શાળાઓના બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીની બઢતી અન્વયે સ્પષ્ટતા કરવા અંગે
 • 01-09-2007શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓના શૈક્ષણિક કર્મચારીઓના કિસ્સામાં ખાતાકીય પરીક્ષા દાખલ કરવા અંગે
 • 01-09-2007શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં આચાર્યની નિમણુંક પુરા પગાર ધોરણથી ભરવા અંગે
 • 01-09-2007શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચ્તર માધ્યમિક શાળાઓના બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીઓના કિસ્સામાં ખાતાકીય પરીક્ષા દાખલ કરવા અંગે
 • 01-09-2007તબીબી સારવારના સરકારી અંગે પરિપત્રો (વિભાગ - 3)પેન્શનરોને જીલ્લા તિજારી કચેરી ખાતેથી સેન્ટ્રલાઈઝ પેમેન્ટ સીષ્મ હેઠળ મેડીકલ રીએજબર્સમેન્ટના  કલેઈના ચુકવણા કરવા અંગે
 • 01-09-2007શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓના બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીઓના કિસ્સામાં ખાતાકીય પરીક્ષા દાખલ કરવા અંગે
 • 01-08-2007કમિશ્નર કચેરીઉ.પ.ધો.માટે હિન્દી વિષય પરીક્ષા અંગે
 • 24-07-2007ગુ. મા. શિ. બોર્ડવળતર રજા અંગે
 • 02-07-2007નાણા વિભાગસરકારી કર્મચારીઓને ૧૨ અને ૨૪ વર્ષે ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ આપવાની યોજના
 • 08-06-2007નાણાવિભાગરજાપ્રવાસ/વતન પ્રવાસની રાહતની સવલત પુનઃશરુ કરવા અંગે
 • 05-06-2007ગુ.મા.શિ. બોર્ડકારકુન/વહીવટી સહાયક અને પટાવાળા/સાથી સહાયક (વર્ગ-૪ની) પસંદગી માટેની ગુણાંકન પદ્ધતિ અંગે 
 • 05-05-2007સા.વ.વિભાગભરતી / બઢતીમાં કોમ્પ્યુટરની જાણકારી ફરજીયાત બનાવવા અંગે 
 • 03-03-2007નાણા વિભાગપેન્શન પેપર્સમા સુધારો કરવા બાબત.
 • 05-02-2007સા.વ.વિભાગબઢતી માટે કોમ્પ્યુટરની પરીક્ષાની જોગવાઈ અંગે
 • 01-02-2007નાણા વિભાગતા.૦૧.૦૪.૨૦૦૫ થી દાખલ કરવામાં આવતી નવી નક્કી કરેલી પેન્શન યોજના.
 • 23-01-2007શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી ગ્રાન્ટ ન લેતી મા. અને ઉમા. શાળાઓના કર્મચારીઓની જુન-૧૯૯૨ પહેલાની નોકરી પેન્શન પત્ર ગણવા અંગે
 • 06-01-2007નાણાવિભાગ રજા પ્રવાસ રાહતની સવલત
 • 20-11-2006નાણા વિભાગબાળક દત્તક લેવાની રજા અંગે
 • 15-11-2006શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓને અનુદાન સહાયનું ધોરણ સુધારવા બાબત

 • 11-10-2006શિક્ષણ વિભાગ શાળામાં વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ માટે શૈક્ષણિક લાયકાત સુધારો કરવા બાબત
 • 01-10-2006આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગસાંભળવાના (હિયરિંગ એઇડ) મશીનની કિમતની ઉપલી ટોચ મર્યાદા નકકી કરવા અંગે
 • 30-09-2006સા. વ. વિભાગ" કોમ્પ્યુટર કૌશલ્ય " ની તાલીમ અને પરીક્ષા આયોજન અંગે
 • 01-09-2006કમિ.ઓફા.સ્કુલનવી ગ્રાન્ટનીતિ ના તા. ૨/૭/૧૯૯૯ ના ઠરાવ નિ સમીક્ષા કરવા બાબત  
 • 10-08-2006સા.વ.વિભાગસૌરાષ્ટ્ર યુનિ.માંથી \\\"ડીપ્લોમાં ઇન કોમ્પ્યુટર સાયન્સ \\\" એક વર્ષનો અભ્યાસક્રમ C.C.C.લેવલ સમક્ક્ષ ગણવા અંગે
 • 01-08-2006નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના તમામ સંવર્ગોમાંની જગ્યાઓ ઉપર સીધી ભરતીથી નીમણુંકો ફિક્સ્ડ પગારના અજમાયશી તરીકે કરવાની યોજના
 • 23-05-2006ગુ. માં. શિ. બોર્ડવળતર રજા મંજુર કરવા અંગે
 • 28-04-2006ગુ. માં. શિ. બોર્ડબોર્ડની જાહેર પરીક્ષાની મધ્યસ્થ મૂલ્યાંકન ની કામગીરી કરનારા કર્મચારીઓને વળતર રજા મંજુર કરવા અંગે
 • 25-04-2006સામાન્ય વહીવટ વિભાગસરકારી કર્મચારીઓ/અધિકારીઓ દ્વારા કેન્દ્ર કે રાજ્ય સરકારમાં કે તેની હસ્તકની કોઈ પણ કચેરીમાં તેઓએ અગાઉ બજાવેલ સેવાને વર્તમાન સેવા સાથે રજા અને પેન્શનના હેતુ માટે જોડવા બાબત.
 • 29-03-2006નાણા વિભાગનવી પેન્શન યોજના અન્વયે જમા થતી રકમ જી. એસ. એફ. માં રોકવા માટે નિયામકશ્રી, પેન્શન અને પ્રોવિડંડ ફંડનો ઉપાડ અને ચૂકવણા અધિકારીને અધિકૃત કરવા અંગે
 • 28-03-2006નાણાવિભાગતા.૧/૪/૨૦૦૫ થી અમલી નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના
 • 14-03-2006કમિશ્નર કચેરીશૈક્ષણિક કર્મચારીઓને નિવૃત્તિ સમયે જમા રજાનું રોકડમાં રૂપાંતર અંગે
 • 02-03-2006કમિશ્નર કચેરીશૈક્ષણિક કર્મચારીઓને નિવૃત્તિ સમયે ૩૦૦ અર્ધ પગારીની મર્યાદા રોકડમાં રૂપાંતર અંગે
 • 17-02-2006સામાન્ય વહીવટ વિભાગબઢતી માટેની ખાતાકીય પરીક્ષાના ધોરણોમાં ફેરફાર કરવા બાબત
 • 16-02-2006નાણા વિભાગસહાયકોની ફિક્સ પગારની ભરતીની નિમણુંકો અજમાયસી તરીકે કરવાની યોજના અંગે
 • 16-02-2006નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના તમામ સંવર્ગોમાંની જગ્યાઓ ઉપર સીધી ભરતીની નિમણુંકૉ ફિક્સ પગારના અજમાયશી તરીકે કરવાની યોજના.
 • 10-01-2006કમિશ્નર મ. ભો. યો.સહાયકોને નિયમિત કરવા અંગે જરૂરી સૂચનાઓ તથા દરખાસ્તના નમૂનાના પત્રકો અંગે
 • 09-01-2006શિક્ષણ વિભાગખાનગી ટ્યુશનના પ્રતિબંધ માટે સંચાલક મંડળના સોગંદનામાં અંગે
 • 01-12-2005આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગહ્ર્દય રોગ માટેની રાજયની ખાનગી હોસ્પિટલોમાં લીધેલી સારવારનું ખર્ચ રીએમ્બર્સમેન્ટ માટે પાત્ર ગણવા અંગે
 • 30-11-2005નાણાવિભાગનવી વર્ધિત પેન્શન યોજના અંગે
 • 07-11-2005કમિશ્નર કચેરીDOEACC Society ના CCC કોમ્પ્યુટર કોર્સ પાસ કરવા અંગે
 • 26-10-2005આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગખાનગી હોસ્પિટલ / સંસ્થામાં લીધેલ તબીબી સારવાર ખર્ચને રીએમ્બમેન્ટ કરવા અંગે
 • 10-10-2005શિક્ષણ વિભાગમા. અને ઉમા. શાળામાં નિમણુંક પામેલા સહાયક ને જુદી જુદી શાળાઓમાં બજાવેલ તુટક સેવાઓ૫ વર્ષની ગણતરી જોડી આપવા અંગે
 • 28-09-2005શિક્ષણ વિભાગસહાયકોની જુદી જુદી શાળાની સેવાઓ સળંગ ગણવા અને પાંચ વર્ષ પુરા થયે જે-તે સંવર્ગમાં સમાવવા અંગે
 • 09-09-2005આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગહ્ર્દયરોગ માટેની રાજયની ખાનગી હોસ્પિટલોમાં લીધેલ સારવારનું ખર્ચ રીએમ્બર્સ કરવા અંગે
 • 06-09-2005નાણાવિભાગતા.૧/૪/૨૦૦૫ થી દાખલ કરેલ નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના ની માર્ગદર્શક યોજના
 • 02-09-2005શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક શાળાઓના શૈક્ષણિક તથા બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની જન્મ તારીખમાં સુધારો કરવા અંગે
 • 02-09-2005શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્ય.શાળાઓના શૈક્ષણિક તથા બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની જન્મતારીખમા સુધારો.
 • 01-09-2005નાણાવિભાગકપાત,ફાળો, રોકાણ તેમજ વ્યાજ અંગેના બજેટ હેડ માં સુધારા અંગે
 • 26-08-2005નાણાવિભાગતા. ૩૧/૧૨/૦૬ સુધીમાં નિવૃત થતા કર્મચારીઓને જ ૨૦૦૪ – ૦૭ નાં બ્લોકની રજા પ્રવાસ રાહતની સવલત આપવા અંગે
 • 01-08-2005પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરીસ્ત્રી વિદ્યા સહાયકોને પુરા પગારમાં સમાવિષ્ઠ કરવા ૬૦ દિવસ પ્રસૃતિની રજાઓ ગણતરીમાં લેવા અંગે
 • 14-07-2005ગુ. મા./ઉમા. શિ. બોર્ડઉદ્યોગ/વાણીજ્ય શિક્ષકને વર્ક લોડ પૂરો કરવા કોમ્પ્યુટર વિષયના તાસ ફાળવવા અંગે
 • 01-07-2005શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી માધ્યમિક શાળાના કર્મચારીઓની ડુપ્લીકેટ સેવાપોથી નિભાવવા તથા સેવા વિષયક હુકમોની નકલો આપવા અંગે
 • 06-06-2005નાણાવિભાગનવી વર્ધિત પેન્શન યોજના અંગેની માર્ગદર્શક સૂચનાઓ
 • 06-06-2005નિયામક પેન્શન અને પ્રોવિડંન્ટ ફંડરાજ્ય સરકારના ફળની રકમ નિયામકશ્રી ,પેન્શન અને પ્રોવિડંન્ટ ફંડ જમા કરવા અંગે
 • 06-06-2005નાણાવિભાગપ્રથમ નિમણુંક થયા બાદ કર્મચારીઓએ પૂરી પડવાની વિગતો અંગેના ફોર્મ
 • 04-06-2005નાણાવિભાગજાહેરનામું
 • 27-04-2005પેન્શન અને પ્રોવીડન્ડ ફંડતા - ૦૧/૦૪/૨૦૦૫ ના રોજ કે ત્યારબાદ નિમણુંક પામતા કર્મચારીઓને GCSR પેન્શન રૂલ નં ૨૦૦૨ અન્વયે પેન્શનની કુટુંબ પેન્શન યોજના મંજુર ન કરવા બાબત
 • 27-04-2005શિક્ષણ વિભાગરહેમરાહે નિમણુંક પામેલ કર્મચારીને વર્ગ ઘટાડાને કારણે છુટા કરવાના થાય તેવા સંજોગોમાં ફાજલનું રક્ષણ મળવા અંગે 
 • 20-04-2005શિક્ષણ વિભાગઅનુદાનિત બિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓને બિન અનુદાનિત શાળાઓમાં તબદીલ કરી આપવાની નિતી નક્કી કરવા બાબત
 • 16-04-2005શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં કરવામાં આવેલ અનિયમિત નિમણુંકોને નિયમિત કરવા અંગે માર્ગદર્શક સિધ્ધાંતો
 • 16-04-2005શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં કરવામાં આવતી અનિયમિત નીમણુંકોને નિયમિત કરવા અંગે
 • 16-04-2005શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં કરવામાં આવતી અનિયમિત નિમણુંકોને નિયમિત કરવા અંગે માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો નક્કી કરવા બાબત
 • 24-03-2005ગુ. માં. શિ. બોર્ડબોર્ડની જાહેર પરીક્ષાની કામગીરી કરનારા શૈક્ષણિક કર્મચારીઓને વળતર રજા મંજુર કરવા બાબત
 • 21-03-2005નાણાવિભાગનિમણુંક મેળવનાર/ભરતી થનાર માટે નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના લાગુ કરવા અંગે
 • 18-03-2005નાણાવિભાગતા.૧/૪/૨૦૦૫ થી દાખલ કરવામાં આવતી નવી નક્કી કરેલી વર્ધિત પેન્શન યોજના
 • 09-03-2005નાણા વિભાગધો.૧૨ બાદ ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે જી.પી.એફ. માંથી અંસતહ આખરી ઉપાડ મંજુર કરવા અંગે 
 • 01-03-2005શિક્ષણ વિભાગઆચાર્યને વાહન ભથ્થું આપવા અંગે
 • 28-02-2005શિક્ષણ વિભાગધો.૧૦,૧૧,૧૨ સબંધમાં શૈક્ષણિક બાબતો માટે જી.પી.એફ. માંથી પેશગી/ અંશતઃ ઉપાડ મંજુર કરવા અંગે 
 • 24-02-2005શિક્ષણ વિભાગશૈક્ષણિક દસ્તાવેજોમાં માતાનું નામ ઉમેરવા બાબત
 • 15-02-2005કમિશ્નર કચેરીસેવાપોથીમાં કરવાની જરૂરી નોધો અંગે ખરાઈ કરવા અંગે
 • 15-02-2005ગુ. મા. ઉમા. શિ. બોર્ડબોર્ડની જાહેર પરીક્ષાની મધ્યસ્થ મૂલ્યાંકન ની કામગીરી કરનારા શૈક્ષણિક કર્મચારીઓને વળતર રજા મંજુર કરવા બાબત
 • 15-02-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડકર્મચારીઓને ડ્યુટી લીવ (ડી.એલ.) મંજુર કરવા અંગે
 • 07-02-2005ગુ. મા. અને ઉમા. શિક્ષણ બોર્ડબોર્ડની જાહેર પરીક્ષામાં વિકલાંગ બાળકોને માટેની વિશેષ જોગવાઈ અંગે આધારો પુરા પાડવા બાબત
 • 05-02-2005શિક્ષણ વિભાગમહિલા સહાયકોને પ્રસુતિની રજા અંગે
 • 05-02-2005શિક્ષણ વિભાગમહિલા સહાયકોને પ્રસુતિની રજા અંગે
 • 10-01-2005શિક્ષણ વિભાગસહાયકને પાંચ વર્ષ ની નોકરી પુર્ણ થયે મૂળ સંવર્ગમાં ગણવા અંગે
 • 03-01-2005હિસાબી અને તિજોરીવિકલ્પ દ્વારા ઉ. પ. ધો. મેળવવા બાબત
 • 02-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડધોરણ-૧૨ ના ગુણપત્રક પ્રમાણપત્ર ઉપર એટેસ્ટેડ કરવા બાબતનું અરજી પત્રક
 • 02-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડધોરણ-૧૨ ના ગુણપત્રકની બીજી નકલ મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક
 • 02-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડઉમા. પ્રમાણપત્ર પરીક્ષાના પ્રમાણપત્ર/ ગુણપત્રકમાં નામ/અટકમાં સુધારો કરવાની અરજીનું પત્રક
 • 01-01-2005કમિશ્નર કચેરીબિન પગારી રજા / અસાધારણ રજા મંજુર કરવા અંગેનું ચેકલીસ્ટ
 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડરજા અંગેની જાણકારી
 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડ પરિશિષ્ઠ-૦૧પરિશિષ્ઠ-૦૧, આવેદનપત્રોની સંગ્રહિત ફાઈલ ઉપર લગાવવાનું પત્રક
 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડ પરિશિષ્ઠ-૧૬પરિશિષ્ઠ-૧૬, એસ.એસ.સી. પુરક પરીક્ષા, જુલાઈ
 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડ પરિશિષ્ઠ-૧૫પરિશિષ્ઠ-૧૫, સુધારા વધારા કરવાના ફોર્મ બોર્ડ ને પાછા સોંપતી વખતે ફાઈલ પર લગાવવાનું પત્રક
 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડ પરિશિષ્ઠ-૧૪પરિશિષ્ઠ-૧૪, વિકલાંગ ઉમેદવારો માટે વિશેષ જોગવાઈ અંગેનું પત્રક
 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડ પરિશિષ્ઠ-૧૩પરિશિષ્ઠ-૧૩, વિદ્યાર્થીની શાળા ફેરબદલી માટેનો પત્ર
 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડ પરિશિષ્ઠ-૧૨પરિશિષ્ઠ-૧૨, ધોરણ ૧૦ પાસ થયા બાદ સ્થળાંતર પ્રમાણ પત્ર મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક
 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડ પરિશિષ્ઠ-૧૧પરિશિષ્ઠ-૧૧, ધોરણ ૧૦ પાસ થયા બાદ ડુપ્લીકેટ પ્રમાણ પત્ર મેળવવા માટેનું અરજી પત્ર
 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડ પરિશિષ્ઠ-૧૦પરિશિષ્ઠ-૧૦, ધોરણ ૧૦ ના ગુણપત્રકની ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક
 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડ પરિશિષ્ઠ-૦૯પરિશિષ્ઠ-૦૯, ગેરહાજર દર્શાવેલ અને તેવા કેશોમાં દફતર ચકાસણી માટે કરવાની અરજીનો નમુનો
 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડ પરિશિષ્ઠ-૦૮પરિશિષ્ઠ-૦૮, ગુણ ચકાસણીની અરજીનું પત્ર
 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડ પરિશિષ્ઠ-૦૭પરિશિષ્ઠ-૦૭, માધ્યમિક શાળાંત પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા ફી પરત મેળવવાનું પત્રક
 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડ પરિશિષ્ઠ-૦૬પરિશિષ્ઠ-૦૬, ભરેલ આવેદનપત્ર કમી કરવાનું પત્ર
 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડ પરિશિષ્ઠ-૦૫પરિશિષ્ઠ-૦૫, વ્યક્તિગત આવેદનપત્રમાં થયેલ સુધારાની યાદીનું પત્રક
 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડ પરિશિષ્ઠ-૦૪પરિશિષ્ઠ-૦૪, માધ્યમિક સવલત પ્રમાણપત્ર પરીક્ષાના પ્રમાણપત્ર/ગુણપત્રકમાં નામ, અટક, જન્મ તારીખમાં સુધારો કરવાની અરજીનું પત્રક
 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડ પરિશિષ્ઠ-૦૨પરિશિષ્ઠ-૦૨, ખુટતી હાજરી ક્ષમા પાત્ર ગણવા બાબતનું અરજી પત્રક
 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડ પરિશિષ્ઠ-૦૩પરિશિષ્ઠ-૦૩, પરીક્ષામાં ઉપસ્થિત થનાર ઉમેદવારોની યાદીનું પત્રક
 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડરજા અંગે માર્ગદર્શન
 • 01-01-2005માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમમોટી શિક્ષા તથા તપાસ સમિતિની કાર્યવાહી
 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડઆચાર્યશ્રીની ફરજો ( વિનિયમ- ૧૯૭૪ મુજબ)
 • 01-01-2005ગુ.મા. શિ. બોર્ડશિક્ષકશ્રીની ફરજો (વિનિયમ-૧૯૭૪ મુજબ)


 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડક્લાર્કશ્રીની ફરજો (વિનિયમ-૧૯૭૪ મુજબ)


 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડકચેરીની કાર્ય પદ્ધતિ
 • 01-01-2005ગુ. મા. શિ. બોર્ડદફતરી વર્ગીકરણ માટે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો
 • 16-12-2004સામાન્ય વહીવટ વિભાગઅનામત અને રોસ્ટર પ્રથા-જગ્યા આધારિત આર.કે.સભરવાલ અને અન્ય વિરુદ્ધ પંજાબ સરકાર અને અન્યના કેસમાં નામ. સર્વોચ્ચ અદાલતના ચુકાદાના અમલીકરણ અંગે સ્પષ્ટતાઓ કરવા બાબત
 • 23-11-2004કમિશ્નર કચેરીઅંધ અને વિકલાંગ કર્મચારીઓને પરિવહન ભથ્થું આપવા અંગે
 • 09-11-2004નાણા વિભાગકુટુંબ પેન્શન યોજના ૧૯૭૨ : કુટુંબની વ્યાખ્યામાં માતા પિતાનો સમાવેશ કરવા અને આવક મર્યાદા નક્કી કરવા અંગે
 • 04-10-2004શિક્ષણ વિભાગમા. અને ઉમા. શાળાઓમાં સુપરવાઈઝરની નિમણુંકમાં સુધારેલ જોગવાઈ
 • 04-10-2004શિક્ષણ વિભાગગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમ-૧૯૭૪, તેમાં સુધારો કરવા બાબત
 • 14-09-2004તબીબી સારવારના સરકારી ઠરાવો અંગે પરિપત્રો (વિભાગ - 3)પેન્શનરોને હ્ર્ધ્યનો કૃત્રિમ વાબ્લ, પેશમેકર તથા સાંભળવાના સાધનાનો ખર્ચ આપવા અંગે
 • 17-08-2004નાણાવિભાગવયનિવૃત થતા કર્મચારીઓને ૨૦૦૪ - ૦૭ ના બ્લોક વર્ષ માટે રજા પ્રવાસ રાહતની સવલત અંગે
 • 17-06-2004નાણાવિભાગસ્વેચ્છિક નિવૃત્તિ વખતે પેન્શનપાત્ર સેવાનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા અંગે
 • 21-05-2004કમિશ્નર કચેરીબિનસરકારી મા. / ઉમાં. શાળાઓના કર્મચારીઓની સેવાપોથી અંગે સુચના
 • 15-04-2004ગુ. મા. ઉમા. શિ. બોર્ડશિક્ષક તાલીમ દરમિયાન શિક્ષકોને હાજર રાખવા બાબત
 • 09-04-2004પ્રા. શિ. નિયામકની કચેરીસ્ત્રી વિદ્યા સહાયકોને પ્રસુતિની રજા મંજુર કરવા અંગે 
 • 19-03-2004સામાન્ય વહીવટ વિભાગખાનગી અહેવાલ સમયસર લખવા તથા સમીક્ષા કરવા બાબત 
 • 12-02-2004શિક્ષણ વિભાગસરકારી માધ્યમિક તથા ઉ.મા.શાળાઓના શૈક્ષણીક તથા બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની ભરતી બાબત.
 • 01-01-2004ગુજરાત એજ્યુ. ટ્રિબ્યુનલ અમદાવાદહાયર સેકન્ડરીના શિક્ષક/કર્મચારીને ફાજલ કરવા અંગેણી કાનૂની નિતી
 • 01-01-2004ગુજરાત રાજ્ય સેવા તબીબી સારવારના નિયમો-પરિપત્રો-ઠરાવો તથા સુધારવોરાજ્ય બહાર સારવાર લેવાના પરિપત્રનું બીડાણ-ચેકલીસ્ટ
 • 06-12-2003નાણાવિભાગરજા પ્રવાસ રાહતનો લાભ મોકૂફ રાખવા અંગે
 • 22-10-2003શિક્ષણ વિભાગવિદ્યા સહાયક યોજના / સ્ત્રી વિદ્યા સહાયકોને પ્રસુતિ રજા
 • 24-09-2003નાણાવિભાગકુટુંબ પેન્શન યોજના - ૧૯૭૨, કુટુંબપેન્શન પાત્ર સંતાનોની આવકમર્યાદા નક્કિ કરવા
 • 23-09-2003શિક્ષણ વિભાગહક્ક રજા મેળવવા અંગે
 • 23-09-2003શિક્ષણ વિભાગશૈક્ષણિક અને બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીઓને પ્રાપ્ત રજાનું રોકડમાં રૂપાંતર અંગે
 • 22-09-2003હિસાબી અને તિજોરીનિયામક ગાંધીનગરમાનસિક શારીરિક રીતે અપંગ બાળકનું નામ આજીવન કુટુંબપેન્શનર તારીકે દાખલ કરવા સમયે માંગવાના પ્રમાણપત્રો અંગે
 • 27-08-2003શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. તથા ઉમા. શાળાના ફાજલ શિક્ષકો/કર્મચારીઓને રક્ષણ આપવા બાબત
 • 18-08-2003નાણાવિભાગરજા પ્રવાસ રાહતની સવલત મોકૂફ રાખવામાં આવેલ હતી તેની મુદતમાં એક વર્ષનો વધારો કરવા અંગે
 • 06-08-2003નાણા વિભાગનાના કુટુંબના ધોરણને ઉત્તેજન આપવા માટે સરકારી કર્મચારી / અધિકારીઓને પ્રોત્સાહનણી યોજના અંગે
 • 06-08-2003તબીબી સારવારના સરકારી ઠરાવો અંગે પરિપત્રો (વિભાગ - 3)હ્ધ્યરોગ એન્જિયોપ્લાસ્ટીની સારવાર દરમ્યાન વપરાતા કોરોનરી સ્ટેન્ટ અંગે
 • 25-07-2003શિક્ષણ વિભાગમા. અને ઉમા. શાળાઓમાં ફી લેવા અંગે
 • 08-07-2003કમિશ્નર કચેરી અને મ. ભો. યોજનાશિક્ષકો દ્વારા કરાવવામાં આવતા ટ્યુશનો સદંતર બંધ કરાવવા બાબત
 • 28-06-2003શિક્ષણ વિભાગબિન-સરકારી માધ્યમિક/ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં ફી લેવા અંગે
 • 25-06-2003શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં ફી લેવા અંગે
 • 01-04-2003ગુ.મા.શિ. બોર્ડજાહેર રજાના દિવસોએ કામગીરી કરનાર મધ્યસ્થ મૂલ્યાંકન સ્થળના શિક્ષકોને હક્ક રજા આપવા બાબત
 • 18-03-2003ગુ.મા.અને ઉ.મા.શિક્ષણ બોર્ડબોર્ડની જાહેર પરીક્ષાઓ દરમિયાન કર્મચારી દ્વારા ગેરરીતી ગુનો થાય તો તેના માટેનું શિક્ષાકોષ્ટક - મહત્વના પરિપત્ર.
 • 09-03-2003નાણા વિભાગપગારના હેતુ માટે સેવા જોડવા અંગે
 • 17-12-2002નાણા વિભાગસરકારી અધિકારી/ કર્મચારીની સર્વિસ બુક ખોવાય જવી/ ગુમ થવી/ ચોરી થઇ જવી કે નાશ પામવાના પ્રસંગોએ ડુપ્લીકેટ સર્વિસ બુક બનાવવા તથા તેને પ્રમાણિત કરવા બાબત
 • 05-11-2002શિક્ષણ વિભાગમાધ્યમિક શાળાના શિક્ષકો આચાર્ય બને ત્યારે નાણા વિભાગના તા. ૦૫-૦૧-૬૫ના ઠરાવ મુજબ એક ઇજાફાનો લાભ આપવા અંગે
 • 29-10-2002કમિશ્નર કચેરી અને મ. ભો. યોજનાસહાયક સંવર્ગમાં બજાવેલ છુટક-છુટક નોકરી સળંગગણી પાંચ વર્ષ ગણવા અંગે
 • 29-10-2002કમિશ્નર શ્રી, મ.ભો. અને શાળાઓની કચેરીબિન સરકારી મા. તથા ઉમા. શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયક અને સાથી સહાયકની ભરતી કરવા અંગે
 • 23-08-2002કમિશ્નર કચેરીઓડીટ વાંધાની પૂર્તતા- દરખાસ્તનો નિર્ણય ના આવે ત્યાં સુધી અમાન્ય રકમ ની વસુલાત ન કરવા અંગે 
 • 19-08-2002નાણા વિભાગકુટુંબ ની વ્યાખ્યામાં માતા-પિતા નો સમાવેશ કરવા અને આવક મર્યાદા નક્કી કરવા અંગે
 • 16-08-2002શિક્ષણ વિભાગમા. અને ઉમા. શાળાઓમાં શિક્ષકોને રક્ષણ આપવા બાબત
 • 03-08-2002શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શૈક્ષણિક તથા બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની હડતાળ સમયના પગાર અંગે 
 • 20-07-2002કમિશ્નર મ. ભો. અને શાળાઓની કચેરીકૈલાશ માન સરોવરની યાત્રા માટે બિનસરકારી માધ્યમિક શાળાના કર્મચારીઓને ૩૦ દિવસની ખાસ પરચુરણ રજા મંજુર કરવા બાબત
 • 21-06-2002નાણા વિભાગનવી સેવામાં ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ યોજના મંજુર કરવા અંગે
 • 01-05-2002નાણા વિભાગનવી સેવામાં ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ યોજના મંજુર કરવા અંગે
 • 01-05-2002નાણા વિભાગનવી સેવામાં ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજુર કરવા બાબત
 • 01-05-2002ગુ. મા. શિ. બોર્ડવેકેશન દરમીયાન કામગીરી માટે રોકવામાં આવતા શૈક્ષણિક કર્મચારીઓને મળવાપાત્ર રજા (ઈ.એલ.) અંગે
 • 30-04-2002શિક્ષણ વિભાગગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમ ૧૯૭૪ - ટ્યુશન પર પ્રતિબંધ અંગે
 • 11-02-2002સામાન્ય વહીવટ વિભાગમાન્ય મંડળોના પદાધિકારીઓને કેટલીક કામગીરીમાંથી મુક્તિ આપવા અંગે
 • 10-01-2002શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી શાળાઓના વહીવટ બદલવા અંગે
 • 01-01-2002પેન્શન નિયમપેન્શન નિયમો - ૨૦૦૨
 • 11-12-2001શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં કરવામાં આવતી અનિયમિત નિમણુંકોને નિયમિત કરવા અંગે માર્ગદર્શિક સિદ્ધાંતો નક્કી કરવા બાબત
 • 27-09-2001નાણા વિભાગપગારના હેતુ માટે સેવા જોડવા અંગે
 • 10-07-2001શિક્ષણ વિભાગરાજ્યન તમામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમા વિકલાંગ ધારો- ૧૯૯૫ અન્વયે વિકલાંગો માટે પ્રવેશમા ત્રણ ટકા બેઠકો અનામત રાખવા બાબત.
 • 26-06-2001શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્ય./ઉચ્ચ.માધ્ય.શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયક વહીવટી સહાયક અને સાથી સહાયકની ભરતીમાં રોસ્ટર લાગુ પાડવા બાબત.
 • 16-06-2001નાણાવિભાગ તદન અપંગ ( પેરપ્લેજિકની ક્ષતિ ધરાવતા ) કર્મચારીને રજાપ્રવાસ – રાહતનું વિકલ્પે રોકડમાં રૂપાંતર
 • 23-05-2001શિક્ષણ વિભાગમાધ્યમિક શાળાના શિક્ષકો આચાર્ય બને ત્યારે નાણા વિભાગના તા. ૦૫-૦૧-\'૬૫ ના ઠરાવ મુજબ એક ઇજાફાનો લાભ આપવા અંગે
 • 15-05-2001શિક્ષણ વિભાગતા ૩૦-૦૬-૧૯૯૮ સુધીમાં નિમાયેલા કર્મચારીઓના રક્ષણ માં સુધારો કરવા અંગે
 • 08-05-2001નાણાવિભાગ૧૯૯૬ – ’૯૯ બ્લોકવર્ષની રજા પ્રવાસ રાહતની સવલત તા. ૩૦/૬/’૦૧ સુધી આપવા અંગે
 • 05-05-2001તબીબી સારવારના સરકારી ઠરાવો અંગે પરિપત્રો (વિભાગ - 3)ડીડીએમએમ ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ કાર્ડિયોલોજી અને કાર્ડિયો વાસ્કયુલર સર્જરી, નડિયાદને ગુજરાત રાજય સેવા (તબીબી સારવાર) નિયમો-૧૯૮૮ હેઠલ હય્દય રોગની સારવાર માટે માન્યતા આપવા અંગે
 • 30-04-2001નાણાવિભાગરજા પ્રવાસ રાહત હેઠળ ઘોડા, ટટુ કે ડોલી દ્રારા મુસાફરી કરવા અંગે
 • 27-03-2001નાણાવિભાગરજા પ્રવાસ રાહત હેઠળ ભાડાના વાહન દ્રારા કરાયેલ મુસાફરી અંગે
 • 03-02-2001નાણાવિભાગઅમદાવાદથી દિલ્હી વચ્ચે સરકારી પ્રવાસ જેટ એરવેઝ દ્રારા કરવા અંગે
 • 24-01-2001કમિશ્નર કચેરી૧૦-૦૩-૨૦૦૦ કે ત્યારબાદ અવસાન પામનાર કર્મચારી અંગેના રહેમરાહ નિમણુંક બાબત
 • 01-01-2001ગુજરાત રાજ્ય સેવા તબીબી સારવારના નિયમો-પરિપત્રો-ઠરાવો તથા સુધારવોક્રિષ્ના હાર્ટ ઇન્સ્ટીટયુટ ઘુમા ખાતે સરકારી કર્મચારીઓ એ લીધેલી તબીબી સારવારના ખર્ચ મંજુર આપવા અંગે
 • 17-11-2000કમિ. ઓફ. સ્કુલરાજ્યની મા. /ઉમા. શાળાઓ માટે સોફ્ટવેર ખરીદવા અંગે
 • 01-11-2000નાણા વિભાગસુધારેલ પગાર ધોરણના ૫૦% લઘુતમ પેન્શન અને ૩૦% કુટુંબ પેન્શન મંજુર કરવાની પદ્ધતિનું અમલીકરણ કરવા બાબત. (કાર્ય પદ્ધતિમાં અંશત: ફેરફાર અંગે)
 • 11-10-2000ગુ. પ્રવાસન નિગમ લિ,એલ.ટી.સી. માટે તા. ૧૦/૧૦/૨૦૦૦ થી અમલમાં આવતાં મુસાફરીના દર અંગે
 • 10-10-2000નાણા વિભાગરજા મંજુર કરવાની સત્તાસોંપણી બાબત કાર્યપધ્ધતિના અમલ અંગે
 • 06-10-2000નાણાવિભાગમાનસિક / શારીરિક રીતે અશકત બાળકોને આજીવન કુટુંબપેન્શન આપવા અંગે
 • 20-09-2000શિક્ષણ વિભાગજુન-૧૯૯૯થી અમલમાં આવેલ નવી ગ્રાન્ટનીતિ ના હુકમો બાદ જુના હુકમો આપો આપ રદ થવા અંગે
 • 05-09-2000સા.વ.વિભાગઅનામત અને રોસ્ટર પ્રથા- " જગ્યા આધારિત " નમુનારૂપ રોસ્ટર ક્રમાંકોમાં ફેરફાર બાબત
 • 09-08-2000નાણા વિભાગરજા પ્રવાસ રાહત હેઠળની મુસાફરી દરિયાઈ માર્ગે ફરવા માટેના પાત્રતાના ધોરણો
 • 26-07-2000શિક્ષણ વિભાગવસ્તી ગણતરીમાં ફરજ બજાવતા બિન સરકારી માધ્યમિક શાળાના કર્મચારીઓને હક્ક રજા જમા આપવા બાબત 
 • 23-06-2000નાણા વિભાગનિવૃતી પહેલા અને નિવૃત્તિ બાદ અવસાન પામતા કર્મચારીઓને લેણી અને મળવા પાત્ર રકમની ચૂકવણી માટે નિયુક્તિ
 • 19-06-2000નાણા વિભાગઅનુદાન મેળવતી સંસ્થાઓના શૈક્ષણિક તેમજ બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીઓને અસાધારણ રજા
 • 19-06-2000નાણાવિભાગકર્મચારીઓને રજા પ્રવાસ રાહતનો લાભ લેવા પેશગીની મંજુરી અંગે
 • 19-06-2000શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં સ્થળ ફેરફાર અને નવી ગ્રાન્ટ નીતિ અન્વયે ઉપસ્થિત થયેલ મુદ્દાઓની સ્પષ્ટતા 
 • 31-05-2000કમિશ્નર ઓફ સ્કૂલ્સઅનામત રોસ્ટર પ્રથા જગ્યા આધારિત શ્રી આર.કે.સભરવાલ અને અન્ય વિરુદ્ધ પંજાબ સરકાર અને અન્યોના કેસમાં અદાલતના ચુકાદાના અમલીકરણ બાબત
 • 30-05-2000શિક્ષણ વિભાગશાળાના શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક સ્ટાફના સભ્યોનું વર્તન તથા શિસ્ત અંગે
 • 30-05-2000શિક્ષણ વિભાગવિદ્યાર્થી પ્રવેશ / શાળાના શત્ર / રજાઓ અને વેકેશન અંગે
 • 30-05-2000શિક્ષણ વિભાગગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિમયો, ૧૯૭૨-૧૯૭૪ માં ફેરફાર કરવા અંગે
 • 22-05-2000ગુજરાત રાજ્ય સેવા તબીબી સારવારના નિયમો-પરિપત્રો-ઠરાવો તથા સુધારવોતબીબી સારવાર ખર્ચની મંજૂરી અંગે
 • 22-04-2000પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરીપ્રાથમિક/મા. અને ઉમા. શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓને વીમા રક્ષણ આપવા અંગેની વિદ્યાદીપ યોજના ૨૦૦૨-૦૩ 
 • 01-04-2000ગુજરાત રાજ્ય સેવા તબીબી સારવારના નિયમો-પરિપત્રો-ઠરાવો તથા સુધારાવોસરકારી કર્મચારીઓ તથા અધિકારીઓના ખાસ કિસ્સામાં તબીબી સારવારના ખર્ચને મંજૂરી આપવા બાબતની સૂચનાઓ અંગે
 • 28-03-2000કમિશ્નર ઓફ સ્કુલનવી ગ્રાન્ટ નીતિ અંગે વર્ગ દીઠ ફાળવવાની નીભાવ ગ્રાન્ટ બાબત
 • 01-03-2000સા.વ.વિભાગસીધી ભરતી અને બઢતીની નીમણુંકો માં અનુ.જનજાતિઓની અનામતની ટકાવારીમાં વધારો કરવા અંગે
 • 19-02-2000સા.વ.વિભાગજગ્યા આધારિત રોસ્ટર માં શારીરિક ખોડખાપણ ની જગ્યા અંગે
 • 10-02-2000શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓના ઓડીટ બાબત
 • 01-02-2000નાણાં વિભાગઅંધ અને વિકલાંગ કર્મચારીઓને પરિવહન ભથ્થા અંગે
 • 17-01-2000શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી માધ્ય .અને ઉમા. શાળાઓ માં સહાયક ભરતી અંગે
 • 01-01-2000તબીબી સારવારના સરકારી ઠરાવો અંગે પરિપત્રો (વિભાગ - 3)કિષ્ના હાર્ટ ઇન્સ્ટીટયુટ, ઘુમા ખાતે સરકારી કર્મચારીઓએ લીધેલા તબીબી સારવારનો ખર્ચ મંજુર કરવા અંગે
 • 30-11-1999શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓ માટે નવી ગ્રાન્ટ નીતિ અન્વયે ઉપસ્થિત થયેલ વિવિધ મુદ્દાઓની સ્પષ્ટતાઓ
 • 24-11-1999કમિશ્નર કચેરીબિન સરકારી માધ્યમિક શાળાની બિન શેક્ષણિક કર્મચારીઓની જગ્યાઓ બઢતીથી ભરવા દેવા બાબત
 • 20-10-1999શિક્ષણ વિભાગઅનુદાન સહાય માટે વિદ્યાર્થી સંખ્યા નિશ્ચિત કરવા બાબત
 • 20-10-1999શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી માધ્યમિક શાળાની બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની જગ્યાઓ બઢતીથી ભરીદેવા બાબત.
 • 11-10-1999નાણાવિભાગએક બ્લોકના પ્રવાસ રાહતનો લાભ બીજા બ્લોકના પ્રથમ વર્ષ સુધી મળવાપાત્ર ગણવાની સ્પષ્ટતા કરવા અંગે
 • 11-10-1999નાણા વિભાગરજા પ્રવાસ રાહતના બ્લોકની મુદત લંબાવવા અંગે
 • 06-10-1999નાણા વિભાગમાનસિક-શારીરિક રીતે અશક્ત બાળકોને આજીવન કુટુંબ પેન્શન આપવા બાબત.
 • 03-10-1999તબીબી સારવારના સરકારી ઠરાવો અંગે પરિપત્રો (વિભાગ - 3)આઈ.આર.એલ.એ. પ્રથા હેઠળ મેળવતાં પેન્શનરોના તબીબી ખર્ચ પરત ભરપાઈનાં બિલોની રકમ પેન્શરના બેન્કના એકાઉન્ટમાં જમાં કરવવા અંગે
 • 23-09-1999શિક્ષણ વિભાગરાજયની તમામ શાળાઓના શિક્ષકો તથા આચાર્યોની જમાપ્રાપ્ત રજા/ અર્ધપગારી રજાનું નિવૃતિ સમયે રોકડા રરૂવાંતર કરવા  (૩૦૦ રજાનું) કરવા દેવા અંગે
 • 23-09-1999શિક્ષણ વિભાગરાજ્યણી તમામ શાળાઓના શિક્ષકો તથા આચાર્યોને પ્રાપ્ત રજા અર્ધપગારી રજાનું નિવૃત્તિ સમયે રોકડમાં રૂપાંતર કરવા દેવા બાબત 
 • 31-08-1999સા. વ. વિભાગઅનામત અને રોસ્ટર પ્રથા-જગ્યા આધારિત શ્રી આર.કે.સભરવાલ અને અન્ય વિરુદ્ધ અદાલતના ચુકાદાના અમલીકરણ અંગે સ્પષ્ટતાઓ કરવા બાબત
 • 13-08-1999શિક્ષણ વિભાગપગારખર્ચ/ઈતરખર્ચ/ફી નું ધોરણ સુધારવા
 • 30-07-1999શિક્ષણ વિભાગમહિલા કર્મચારીઓને પ્રસુતિ રજા અને પુરુષ કર્મચારીને પિતૃત્વની રજા બાબત
 • 16-07-1999નાણાવિભાગરાજયની તમામ શાળાઓના શિક્ષકો તથા આચાર્યોની જમાપ્રાપ્ત રજા/ અર્ધપગારી રજાનું નિવૃતિ સમયે રોકડા રરૂવાંતર કરવા  (૩૦૦ રજાનું) કરવા દેવા અંગે
 • 16-07-1999નાણા વિભાગરાજ્યની તમામ શાળાઓના શિક્ષકો તથા આચાર્યોને જમા પ્રાપ્ત રજા/અર્ધપગારી રજાનું નિવૃત્તિ સમયે રોકડામાં રૂપાંતર કરવા દેવા બાબત
 • 02-07-1999શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક અને ઉ.માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયક,વહીવટી સહાયક અને સાથી સહાયક ની ભરતી અંગે
 • 02-07-1999શિક્ષણ વિભાગપગારખર્ચ/ઈતરખર્ચ/ફી નું ધોરણ સુધારવા
 • 30-06-1999શિક્ષણ વિભાગઅનુદાન સહાયનું ધોરણ સુધારવા અંગે
 • 07-06-1999શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક શાળાના બિનશેક્ષણિક કર્મચારીઓનું સંખ્યાબળ નક્કી કરવા અંગે
 • 31-05-1999સામાન્ય વહીવટ વિભાગસરકારી કર્મચારીઓએ પાસ કરવાની હિન્દી ભાષા પરીક્ષાઓમાં પાસ થવાના ધોરણ બાબત
 • 18-05-1999શિક્ષણ વિભાગમા. અને ઉમા. શાળાઓમાં શૈક્ષણિક કર્મચારીઓના ભરતીના રેશીયા અંગે
 • 15-05-1999શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓને ક્રમિક વધારાના વર્ગો ખોલવા માટે અરજી ફી દાખલ કરવા તેમજ શાળાઓનું કદમર્યાદિત કરવા બાબત
 • 21-04-1999G.R.F.D.Revision of entitlements to travel on LTC
 • 26-03-1999ગુજરાત રાજ્ય સેવા તબીબી સારવારના નિયમો-પરિપત્રો-ઠરાવો તથા સુધારવોઅપંગ પુત્ર-પુત્રી/આશ્રિત માટે મેડીકલ સારવાર અને ભવિષ્ય માટે કરેલ બચત રૂપિયા ૪૦,૦૦૦ સુધી ઇન્કમ તેક્ષમાંથી મુક્તિ અંગે
 • 09-03-1999શિક્ષણ વિભાગ અને ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશનરની કચેરીબિન સરકારી માધ્યમિક શાળાનાં કર્મચારીઓને રજા પ્રવાસ રાહતનો લાભ આપવા અંગે
 • 08-03-1999સા. વ. વિભાગભરતીમાં અનામતની જોગવાઈઓ
 • 08-03-1999સા. વ. વિભાગઅનામત અને રોસ્ટર પ્રથા- " ખાલી જગ્યા આધારિત રોસ્ટર " નિયત કરવા અંગે
 • 08-03-1999શિક્ષણ વિભાગમહિલા કર્મચારીને પ્રસુતિની રજા અને પુરુષ કર્મચારીને પિતૃત્વની રજા બાબત 
 • 22-02-1999શિક્ષણ વિભાગ બિનસરકારી માધ્યમિક શાળાના બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓનું સંખ્યાબળ નક્કી કરવા અંગે
 • 11-11-1998સામાન્ય વહીવટ વિભાગસરકારી કર્મચારી/અધિકારીઓએ પાસ કરવાની હિન્દી ભાષા પરીક્ષાની મુક્તિ આપવા બાબત
 • 03-11-1998શિક્ષણ વિભાગમાધ્યમિક શાળાઓમાં કોમ્પ્યુટરનો અભ્યાસક્રમ શરુ કરવાની નવી બાબતની મંજૂરી અંગે
 • 21-09-1998પ્રવાસી માહિતી કેન્દ્રએલ.ટી.સી. નાં નવા દરો અંગે સ્પષ્ટતા
 • 10-09-1998Finance DepartmentAccommodation entitlement for journey on tour
 • 01-09-1998નાણા વિભાગયાત્રાધામ પ્રવાસ માટે પેશગી અંશત: આખરી ઉપાડ
 • 14-08-1998નાણા વિભાગસુધારેલ ઉ.પ.ધો.યોજના અંગે
 • 30-07-1998ઉચ્ચ શિક્ષણ વિભાગ કમિશ્નરની કચેરીવર્ષ-૯૭-૯૮ અને ૨૦૦૨ ની હડતાળની ખાસ રજા ગણવા બાબત
 • 23-07-1998ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરશ્રીની કચેરીબિન સરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના કર્મચારીઓની હડતાલની વિનિયમિત કરવા બાબત
 • 06-07-1998શિક્ષણ વિભાગતા ૩૦-૦૬-૧૯૯૮ સુધીમાં નિમાયેલા કર્ચારીઓને રક્ષણ આપવા બાબત
 • 22-05-1998શૌક્ષણિક વિભાગબિનસરકારી માધ્ય / ઉ.મા શાળાઓના બિન શૌક્ષણિક કર્મચારીઓના સત્રાંતે નિવૃતિના લાભ અંગે
 • 22-04-1998શિક્ષણ વિભાગ​અનુદાન સહાયની નવી નીતિ અન્વયે મકાન ભાડા
 • 09-03-1998શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી મા. - ઉમા. શાળાઓના શૈક્ષણિક તેમજ બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની ઉ. પ. ધો. યોજનામાં સુધારા બાબત
 • 09-03-1998શિક્ષણ વિભાગવહીવટી કર્મચારીઓના મહેકમની સંખ્યા નક્કી કરવા અંગે
 • 27-11-1997શૌક્ષણક વિભાગબિનસરકારી માધ્ય / ઉ.મા શાળાઓના બિન શૌક્ષણિક કર્મચારીઓના સત્રાંતે નિવૃતિના લાભ અંગે
 • 10-07-1997શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક શાળાના શિક્ષકોની હડતાલ દરમિયાનની ગેરહાજરીને ખાસ રજાઓ તરીકે મંજુર કરવા બાબત
 • 07-07-1997ઉચ્ચશિક્ષણ કમિશ્નરરૂ ૨૫૦૦/- થી વધુ ખર્ચની ચુકવણી ચેકથી કરવા અંગે 
 • 20-06-1997ઉચ્ચ.શિક્ષણ.કમિસ્વેચ્છિક સ્વાયત્તાની નીતિ સ્થગિત કરવા બાબત
 • 29-05-1997શિક્ષણ વિભાગમાજી સૈનિકોના બાળકોને શૈક્ષણિક સવલતો આપવા આવક-મર્યાદાનું ધોરણ સુધારા  
 • 19-05-1997શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી મા. /ઉમા. શાળાઓને સ્વૈચ્છિક રીતે સ્વાયતત્તા આપવા બાબત
 • 01-05-1997આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગહ્રદય રોગની સારવાર માટે થયેલી ખર્ચને મંજુરી આપવા બાબત
 • 24-04-1997ઉચ્યશિક્ષણ કમિશ્નર કચેરીલધુમતિ માધ્યમિક શાળાઓના કર્મચારીઓને નિવૃતીવય અંતર્ગત વિનિયમ -૩૬ ના પાલનમાંથી મુકિત અંગે
 • 10-04-1997ઉચ્ચશિક્ષણ કમિશ્નર કચેરી૧૯૯૫-૧૯૯૬ ના વર્ષના નિભાવગ્રાન્ટ ગણતરી તથા રૂ ૨૫૦૦ થી વધારાની રકમ ચુકવણા ચેક થી કરવા બાબત
 • 06-03-1997શિક્ષણ વિભાગમા. અને ઉમા. શાળાના ફાજલ શિક્ષક કર્મચારીઓને રક્ષણ આપવા બાબત
 • 20-02-1997કમિશ્નર કચેરીફાજલ કર્મચારીઓને સમાવવા બાબત
 • 10-01-1997શિક્ષણ વિભાગખાનગી ટ્યુશન પર પ્રતિબંધ મુકવા અંગે
 • 09-01-1997ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરીવેકેશન ભોગવતા અટકાવેલ કર્મચારીઓને પ્રમાણસર પ્રાપ્ત રજા આપવા બાબત
 • 10-12-1996ગુ. મા. શિ. બોર્ડશાળાના મકાનના સ્થળ ફેરફાર કરવા બાબત
 • 29-11-1996શિક્ષણ વિભાગબિન શૈક્ષણિક કર્મચારીને બઢતીની જોગવાઈમા સુધારા અંગે
 • 27-09-1996શિક્ષણ વિભાગગ્રાન્ટ ઇન એઇડ કોડના નિયમ ૬૪.૩ માં સુધારો કરવા બાબત 
 • 20-09-1996શિક્ષણ વિભાગ​સી એ ઓડીટ સ્ટેટમેન્ટમાં દર્શાવેલ વિધ્યાર્થી ફી ની રકમ નીભાવ ગ્રાન્ટમાં સરભર કરવા બાબત
 • 30-07-1996શિક્ષણ વિભાગબિન સરકરી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં સુપરવાઈઝરની નિમણુંક કરવા બાબત
 • 24-06-1996કમિશ્નર કચેરીબિન સરકારી માધ્યમિક શાળાઓની સરાસરી હાજરી કોન્ડોન કરવા અંગે 
 • 01-06-1996શિક્ષણ વિભાગજાહેર સાહસો/ ખાનગી ઔદ્યોગિક એકમો સંચાલિત બિનસરકારી માધ્ય/ ઉચ્ચ માધ્યમિક શાળાઓને અપાતી ગ્રાન્ટ બાબત
 • 02-12-1995સા. વ. વિભાગઇજાફો અટકાવવાની શિક્ષા કરવા અંગે
 • 11-10-1995શિક્ષણ વિભાગસીધી પગાર યોજના હેઠળ માં. / ઉમા. શાળાના કર્મચારીના પગારબીલ આચાર્યની સહીથી કરવા અંગે
 • 30-09-1995કમિશ્નર કચેરીજાહેર પરીક્ષામાં ગેરરીતી બદલ કર્મચારી સામે લેવાના પગલા બાબત
 • 18-09-1995નાણા વિભાગજોડિયા બાળકો સમેત ત્રણ બાળકોના કિસ્સામાં રજા પ્રવાસ રાહત
 • 16-09-1995કમિશ્નર કચેરીફાજલ તરીકેનું રક્ષણ મેળવવા અંગે
 • 15-09-1995શિક્ષણ વિભાગજીલ્લા શિક્ષણાધિકારી ને આપવામાં આવેલ ગ્રાન્ટકાપ  નિ સતા બાબત
 • 02-09-1995કમિશ્નર કચેરીશાળાઓના રેકર્ડની જાળવણી અંગે
 • 25-08-1995શિક્ષણ વિભાગમા. અને ઉમા. શાળાઓમાં સરાસરી હાજરીમાં પડતી તૂટ માફ કરવા બાબત 
 • 03-07-1995શિક્ષણ વિભાગનવી બિન સરકારી માધ્યમિક શાળાઓને અનુદાન સહાય આપવા બાબત
 • 05-05-1995નાણા વિભાગબિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓને પ્રાપ્ત રજાઓનું રૂપાંતર કરવા અંગે ( સેવા દરમિયાન)


 • 02-05-1995ગુ. મા. શિ. બોર્ડબિનસરકારી માધ્યમિક શાળાઓમાં ભરતી માટે પસંદગી સમિતિ ની રચના અને કાર્ય પધ્ધતિ અંગે
 • 02-05-1995ગુ. મા. શિ. બોર્ડમાન્ય માધ્યમિક શાળાના શિક્ષકોને બી.એડ ની લાયકાત મેળવે તે પેહેલાની કરેલી નોકરીનો સમય અનુભવ તરીકે ગણતરીમાં લેવા અંગે
 • 20-04-1995સંયુક્ત શિક્ષણ નિયામકની કચેરીઉમા. શાળામાં ઉમા. વિભાગના સુપરવાઈઝરની નિમણુંક માટેની ગુણાંકન યોજના બાબત
 • 01-02-1995આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગરીએમ્બર્સમેન્ટના બીલો ઉપર પ્રતીહસ્તાક્ષર કરવા અંગે
 • 17-01-1995શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી માધ્યમિક શાળાના કર્મચારિયો માટે ઉ.પ.ધો.મંજુર કરવા સમિતિ રચવા અંગે
 • 21-12-1994શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી માધ્યમિક તથા ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના ફાજલ શિક્ષકો/ કર્મચારીઓને રક્ષણ આપવા બાબત 
 • 06-12-1994ઉચ્ચશિક્ષણ કમિશ્નર કચેરીબિનસરકારી મા. /ઉમા. શાળાઓમાં બીનશૈક્ષણીક કર્મચારીઓને બઢતી આપવા અંગે
 • 23-11-1994શિક્ષણ વિભાગસંચાલક મંડળનું લવાજમ ગ્રાન્ટ માન્ય ગણવા બાબત
 • 04-10-1994શિક્ષણ વિભાગસા. શૈ. પછાત વર્ગ માટે ફાળવેલ અનામત જગ્યા માટે નિયમ સંગ્રહ 55.5 સુધારવા માટે
 • 30-09-1994સા. વ. વિભાગસા. શૈ. પછાત વર્ગ માટે અનામતની ટકાવારીમાં જિલ્લાવાર વસ્તીના પ્રમાણમાં જાળવવા અને નવેસરથી રોસ્ટર ક્રમાંકો નક્કી કરવા
 • 16-08-1994નાણા વિભાગસરકારી કર્મચારીઓની સુધારેલ ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ યોજના અંગે
 • 16-08-1994નાણા વિભાગશિક્ષકોની સુધારેલ ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ યોજના અંગે
 • 11-08-1994શિક્ષણવિભાગબિન સરકારી માધ્યમિક શાળાના કર્મચારીઓની વયનિવૃત્તિ તારીખ નક્કી કરવા અંગે
 • 11-07-1994તબીબી સારવારના સરકારી ઠરાવો અંગે પરિપત્રો (વિભાગ - 3)રાજય રાજય સેવા (તબીબી સારવાર) નિયમો ૧૯૮૮ હેઠળ રાજયમાં ઉપલબ્ધ તબીબી સારવાર માટે પેશગી મંજુર કરવા બાબત
 • 04-07-1994સંયુક્ત શિક્ષણ નિયામકની કચેરીઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળામાં ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગના સુપરવાઈઝરની નિમણુંક માટેની ગુણાંકન યોજના બાબત
 • 18-06-1994આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગક્ષય, કેન્સર અને મુત્રપિંડ (કીડની) ના રોગોની સારવારનું ખર્ચ રીએમ્બેસ પાત્ર ગણવા બાબત
 • 08-06-1994તબીબી સારવારના સરકારી ઠરાવો અંગે પરિપત્રો (વિભાગ - 3)રાજય સરકારના કર્મચારીઓ માટે તબીબી સારવારના નિયમો
 • 07-06-1994શિક્ષણ વિભાગમા. અને ઉમા. શાળાઓમાં સુપરવાઈઝરની નિમણુંક અંગે
 • 07-06-1994શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી માધ્યમિક શાળાઓમાં સુપરવાઈઝરની જગ્યા માટે
 • 21-05-1994શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાના ફાજલ શિક્ષકો/કર્મચારીઓને રક્ષણ આપવા બાબત
 • 31-03-1994નાણા વિભાગઉ.પ.ધો.યોજનામાં જરૂરી સુધારા
 • 22-03-1994આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણપી.આઈ. હેલ્થકેર સેન્ટર, રાજકોટને લિયોટ્રીપ્સીની સારવાર માટે ગુજરાત રાજય સેવા (તા.સા) નિયમો, ૧૯૮૮ હેઠળ માનયતા આપવા બાબત
 • 17-03-1994શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓને આપવામાં આવતા અનુદાન બાબત
 • 13-03-1994શિક્ષણ વિભાગઉ.પ.ધો. ના પગાર વધારા પર નિભાવ ગ્રાન્ટ ન આપવા બાબત


 • 01-03-1994નાણા વિભાગસમકક્ષ જગ્યાઓનો હવાલો સંભાળતા સબબ ખાસ પગાર મંજુર ઠરાવ બાબત સુધારો
 • 27-12-1993ઉચ્ચશિક્ષણ કમિશ્નર કચેરી આચાર્યની જગ્યા અનામત કક્ષામાં નહિ ગણવા બાબત
 • 23-12-1993શિક્ષણ વિભાગઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના કર્મચારીઓને આચાર સંહિતા લાગુ પાડવા અંગે
 • 02-12-1993ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિ.આચાર્યને વાહન ભથ્થું આપવા અંગે
 • 09-09-1993શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક શાળાઓ પૈકી કન્યા શાળાઓમાં સ્ત્રી શિક્ષકાની નિમણુંક બાબત
 • 10-08-1993શિક્ષણ વિભાગનવી અનુદાન નીતિ " બિન સરકારી માધ્યમિક શાળાઓને અનુદાન સહાય "
 • 10-08-1993ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિ.આચાર્યને વાહન ભથ્થું આપવા અંગે
 • 26-07-1993નાણા વિભાગઉ.પ.ધો.યોજના હેઠળ પગાર બાંધણીની ચકાસણી બાબત
 • 11-05-1993શિક્ષણ વિભાગઉ.પ.ધો.અન્વયે શિક્ષકો માટે વિકલ્પ આપવાની તારીખ લંબાવવા અંગે
 • 11-03-1993ગુ.મા.શિ.બોર્ડઆચાર્યની નીમણુંક માટે જે તે શાળાના સીનીયર શિક્ષકને બઢતી અપવા બાબત
 • 24-12-1992ગુ.માં.શિ.બોર્ડમાધ્યમિક શિક્ષકની ભરતીમાં આંકડાશાસ્ત્ર (b.sc) ના ઉમેદવારોને માન્ય રાખવા બાબત
 • 28-09-1992શિક્ષણ વિભાગજુન-૧૯૯૨ થી ગ્રાન્ટ ન લેવાની શરતે નોંધાયેલ માન્ય બિન સરકારી માધ્યમિક શાળાની નોકરી પેન્શન પાત્ર નહીં ગણવા બાબત
 • 16-09-1992શિક્ષણ વિભાગઆચારસંહિતા અન્વયે રાજકારણમાં કોઈ પણ પ્રકારે ભાગ લેવા અંગે મુકેલ પ્રતિબંધનો અમલ મોકૂફ રાખવા અંગે 
 • 17-07-1992શિક્ષણ વિભાગઅનુદાન સહાયનિ કેટલીક જોગવાઈઓમાં સુધારો કરવા અંગે
 • 22-06-1992સામાન્ય વહીવટ વિભાગશ્રાવણ માસના સોમવારે મહાપૂજાના દર્શન કરવા બપોરે જવાની પરવાનગી આપવા બાબત.
 • 06-05-1992નાણા વિભાગબઢતીની તકોનો અભાવ અથવા બઢતીની માર્યાદિત તકોનો પ્રશ્ન હલ કરવા માટે અમલમાં મુકેલ ઉ.પ.ધો.અંગે
 • 29-04-1992શિક્ષણ વિભાગમાધ્યમિક ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના શિક્ષકોને ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ આપવા બાબત
 • 20-04-1992શિક્ષણ વિભાગગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો ૧૯૭૪ તેમાં ફેરફાર કરવા બાબત (દર વર્ષે ૧૦-૧૦ અર્ધ પગારી રજા જમા કરવા બાબત)
 • 07-04-1992શિક્ષણવિભાગવર્ગ-૪ ના કર્મચારીને નિવૃતિના તારીખ મહિનાની આખર તારીખે નિવૃત કરવા અંગે
 • 31-01-1992શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓ ધો. ૧૧ - ૧૨માં વિદ્યાર્થીની સરાસરી હાજરી જાળવવા બાબત
 • 02-01-1992શિક્ષણ વિભાગએક કરતા વધુ માધ્યમ વાળી શાળાઓમાં માધ્યમ પ્રમાણે વિભાજન કરવા અંગે 
 • 16-12-1991ઉચ્ચશિક્ષણ કમિશ્નર કચેરીબિનસરકારી મા. /ઉમા. શાળાઓમાં અનામત જગ્યાઓ અને સેમેસ્ટર પ્રથાઓ લાગુ પાડવા અંગે
 • 11-10-1991નાણા વિભાગઉ.પ્.ધો.ના સ્પષ્ટીકરણ ના મુદ્દાઓ અંગે
 • 10-10-1991ઉચ્ચ શિક્ષણ કમીશ્નરની કચેરીચુંટણી કામગીરી દરમિયાન મળેલ રજાનું લીવ એન્કેશમેન્ટ કરવા બાબત
 • 18-07-1991શિક્ષણ વિભાગગુ.મા.શિ.વી.નિયમો ૧૯૭૪ તેમાં ફેરફાર કરવા બાબત.
 • 05-07-1991નાણા વિભાગબઢતીના અભાવ અથવા બઢતીના માર્યાદિત તકોનો પ્રશ્ન હાથ ધરવા માટે ઉ.પ્.ધો.યોજના
 • 12-06-1991તબીબી સારવારના સરકારી ઠરાવો અંગે પરિપત્રો (વિભાગ - 3)પદ્ધતિથી લીયોટીપ્સી લીધેલ સારવારનું ખર્ચ મરેજ મળવા બાબત
 • 03-05-1991આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગલીયોટીપ્સીથી સારવારનું ખર્ચ મજરે મળવા બાબત
 • 25-04-1991શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક શાળાઓના કર્મચારીઓને લાગુ પાડેલ પેન્શન યોજના અંગેની સ્પષ્ટતાઓ બાબત
 • 17-01-1991શિક્ષણ વિભાગઉત્તર બુનિયાદી શાળાઓ માટે જમીનનું ધોરણ નક્કી કરવા અંગે
 • 11-01-1991કમિશ્નર કચેરીબિન શૈક્ષણિક કર્મચારીને ફાજલ કરવા બાબત 
 • 06-01-1991શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્ય./ઉચ્ચ.માધ્ય.શાળા તથા બિન સરકારી અધ્યાપન મંદિરોના કર્મચારીઓની જન્મતારીખ નક્કી કરવા અંગેની સૂચનાઓ.
 • 06-12-1990સામાન્ય વહીવટ વિભાગવસ્તી ગણતરી ૧૯૯૧, બીજા તબક્કાની વ્યક્તિગત ગણતરી માટે કર્મચારીઓને ફરજ પર ગણવા બાબત 
 • 05-12-1990ગુ. મા. શિ. બોર્ડબિન સરકારી માધ્યમિક શાળાઓના મકાન સ્થળ ફેરફાર મંજૂરી અંગે 
 • 04-09-1990શિક્ષણ વિભાગસરકારી અને બિન સરકારી માધ્ય.શિક્ષકો તથા આચાર્યની જમા પ્રાપ્ત રજાનું નિવૃત્તિ સમયે રોકડમાં રૂપાંતર કરવા બાબત.
 • 27-08-1990આરોગ્ય અને પરીવાર કલ્યાણ વિભાગરાજ્ય સરકારના કર્મચારી માટે તબીબી સારવારના નિયમો
 • 04-08-1990શિક્ષણ વિભાગસરકારી તથા બિન સરકારી માધ્યમિક/ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષકો તથા આચાર્યોને જમા પ્રાપ્ત રજાઓનું નિવૃત્તિ સમયે રોકડામાં રૂપાંતર કરવા બાબત
 • 25-07-1990આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગસરકારી / પંચાયતના કર્મચારીઓ વગેરેને તબીબી ભથ્થું મંજુર કરવા બાબત
 • 17-07-1990શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી માધ્યમિક શાળાઓની ગ્રાન્ટ સુધારવા અંગે
 • 17-07-1990શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી માધ્યમિક શાળાઓને અનુદાન સહાય
 • 11-06-1990સંયુક્ત શિક્ષણ નિયામકઉમા. વિભાગના શિક્ષકોને માધ્યમિક વિભાગમા કાર્ય ન સોપવા અંગે
 • 16-05-1990ઉચ્ચશિક્ષણ નિયામકઅનુ.જાતી /અનુ.જનજાતિ /સ.શૈ.પછાત વર્ગ /શારીરિક ખોડખાપણવાળા વર્ગો માટે બિનસરકારી મા./ઉમા. શાળાઓમાં અનામત જગ્યાઓ રાખવા બાબત
 • 24-04-1990શિક્ષણ વિભાગશૈક્ષણિક સંસ્થાના શૈક્ષણિક કર્મચારીઓને સત્રાતે નિવૃત કરવા અંગે
 • 23-03-1990શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક શાળાના કર્મચારીઓની પેન્શન યોજના / સરકારી મિડલ સ્કુલની સેવાઓ પેન્શન પાત્ર ગણવા બાબત
 • 22-12-1989શિક્ષણ વિભાગગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો-૧૯૭૪ ના વિનિયમ ૩૦ (૬) (એ) નો સુધારો મહિલા કર્મચારીને પ્રસુતિની રજા બાબત
 • 11-12-1989શિક્ષણ વિભાગસરકારી / બિનસરકારી માધ્યમીક શાળાના શિક્ષકોને મતદાર યાદી/ ચુંટણીના કામે વેકેશન દરમ્યાન કામગીરી માટે રોકતા વળતર તરીકે રજા મંજુર કરવા બાબત
 • 23-11-1989શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક શાળાઓના કર્મચારીhtઓની પેન્શન યોજના તેમજ તબીબી ભથ્થાના લાભ અંગે
 • 25-10-1989શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓને અનુદાન સહાયનું ધોરણ સુધારવા બાબત 
 • 24-10-1989શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક/ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓને આપવામાં આવતા અનુદાન બાબત 
 • 28-08-1989શિક્ષણ વિભાગચુંટણીના કામે વેકેશનમાં રોકાયેલા કર્મચારીઓને વળતર રજા મંજુર કરવા અંગે
 • 21-07-1989શિક્ષણ વિભાગરાજ્યની સરકારી અને બિન સરકારી ઉ.મા. શાળાના લેબ-કો-ઓર્ડીનેટરની જગ્યાને મદદનિશ શિક્ષક(પ્રયોગશાળા)ની જગ્યામાં ફેરવવા બાબત
 • 15-07-1989આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગક્ષય, રક્તપિત્ત, કેન્સર, તથા મુત્રપિંડના રોગોથી પીડાતા કર્મચારીઓ માટે સારવારના સુધારેલા નિયમો, (નિયમો - ૧ થી ૧૪)
 • 05-07-1989સા. વ. વિભાગસરકારી નોકરીમાં અનામતની જગ્યાઓ અને રોસ્ટર પધ્ધતી
 • 22-05-1989શિક્ષણ વિભાગતા. ૦૧/૦૭/૮૬ થી પ્રાપ્ત રજાઓ -૨૪૦ બિન શૌક્ષણિક માટે અને આચાર્ય માટે ૧૭/૦૪/૮૯ થી ગણવા અંગે
 • 10-05-1989ગુ.માં.શિ.બોર્ડવિનિયમ-૨૦(૧) મુજબ આચાર્યશ્રી ની ભરતીમાં શૈક્ષણિક અનુભવ અંગે
 • 17-04-1989શૌક્ષણીક વિભાગઆચાર્યોને બિનશૌક્ષણિક કર્મચારી ગણવા અંગે
 • 17-04-1989શિક્ષણ વિભાગગુ.મા.શિ.વી.નિયમો ૧૯૭૪-તેમાં ફેરફાર બાબત.
 • 11-04-1989આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગસરકારી કર્મચારીઓને તબીબી ભથ્થું મંજુર કરવા બાબત
 • 21-03-1989નાણા વિભાગખાસ પ્રસંગોએ સર્વિસ-બુકમાં નોંધ કરવી જરૂરી ( જી.એન./૫૭/એસ.એસ.એસ./૧૪૮૮/૧૪૦ ૪ ચ પર આધારિત)
 • 19-01-1989શિક્ષણ વિભાગઆચાર્ય વાહન ભથ્થું આકરવાની સ્પષ્ટતા અંગે
 • 06-12-1988શિક્ષણ વિભાગશિક્ષણના બધા સ્તરે કન્યાઓને ટ્યુશનમાંથી મુક્તિ આપવા અંગે
 • 22-08-1988શિક્ષણ વિભાગપ્રાપ્ત રજાનું રોકડમાં ચુકવણું કરવા બાબત
 • 19-05-1988શિક્ષણ વિભાગશૌક્ષણીક સંસ્થાના શૌક્ષણીક કર્મચારીઓને સત્રાંતે નિવૃત કરવા અંગે
 • 12-04-1988શિક્ષણ વિભાગકલમ ૩૬ ની જોગવાઈ સામે લીધેલા શિક્ષાત્મક પગલા સિવાય સંચાલકોએ નોકરી સમાપ્ત કરી હોય ત્યારે 
 • 01-04-1988પેન્શન અને પ્રોવિડન્ટ ફંડજિ.પી.એફ નિયમ સંગ્રહ
 • 01-01-1988આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ (વિભાગ - 1)ગુજરાત રાજય સેવા (તબીબી સારવાર ) નિયમો, ૧૯૮૮ (નિયમ - ૧ થી ૧૭)
 • 31-08-1987કાયદા વિભાગસને ૧૯૭૩નો ગુજરાત અધિનિયમ ક્રમાંક ૧૮
 • 29-07-1987શિક્ષણ વિભાગS.S.C. ના નબળા પરિણામ માટે ગ્રાન્ટ કાપ અંગે
 • 01-07-1987સામાન્ય વહીવટ વિભાગસરકારી કર્મચારીઓની હડતાલ બાબત
 • 02-01-1987શિક્ષણ વિભાગજીલ્લા કક્ષાના માન્ય ઉમા. શાળાના શૈક્ષણિક તથા બિનશૈક્ષણિક સંઘોના હોદેદારોને ખાસ પ્રાસંગિક રજા આપવા અંગે
 • 05-09-1986ગુ.મા.શિ બોર્ડભારત બહાર ગયેલા મદદનીશ શિક્ષકના રાજીનામાં બાબત.
 • 24-04-1986ગુ. મા. શિ. બોર્ડબી.એડ.ની પ્રાયોગિક પરીક્ષામાં પરીક્ષક તરીકે નિમાયેલા શિક્ષકો/આચાર્યોને ખાસ રજા આપવા બાબત
 • 05-04-1986નાણા વિભાગરાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓની વીમા યોજના - ૧૯૭૯ અને ૧૯૮૧
 • 21-01-1986સા. વ. વિભાગ અનુસુચિત જાતી / જનજાતિ વ્યક્તિઓ માટે રાજ્ય તથા જીલ્લા માટે અનામતની ટકાવારી નિયત કરવા બાબત સાધવાણી સમિતિની ભલામણ
 • 06-12-1985General Administration DepartmentA minimum experience in service or post requisite for promotion
 • 02-08-1985શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમીક શાળાના શૈક્ષણિક અને બિનશૈક્ષણિક કર્મચારી પેન્શન યોજના
 • 04-06-1985શિક્ષણ વિભાગઅંધ અને વિકલાંગ કર્મચારીઓને વાહન ભથ્થું આપવા અંગે
 • 09-01-1985શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્ય. શાળાના કર્મચરીઓને કિડનીના રોગોમાં મેડીકલ સવલતો આપવા અંગે
 • 27-08-1984શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી માધ્યમિક શાળાના કર્મચારીઓને ટી.બી. અને કેન્સરના રોગોની મેડીકલ સવલતો આપવા અંગે
 • 19-07-1984શિક્ષણ વિભાગઉચ્ચતર માધ્યમિક - માધ્યમિક વિભાગના ફાજલ શિક્ષકોને સમાવવા બાબત 
 • 23-01-1984શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક શાળાના કર્મચારીઓની નિવૃત્તિની તારીખ નક્કી કરવા અંગે
 • 11-01-1984ઉચ્ચ શિક્ષણ નિયામકવાહન ખર્ચ બાબત સ્પષ્ટતા
 • 31-12-1983શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી મા./ઉમા. શાળાના કર્મચારીઓને વિવિધ લાભો મળવા બાબત
 • 31-12-1983શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્ય. & ઉમા. વિભાગ માટેના કર્મચારીઓને વિવિધ લાભો મળવા અંગે
 • 22-12-1983શિક્ષણ વિભાગવર્ગ-૪ (પટાવાળા) ના કર્મચારી જુની.ક્લાર્કની લાયકાત ધરાવતા હોય તો બઢતી આપવા અંગે
 • 28-10-1983શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક શાળાઓના કર્મચારીઓનિ નિવૃત્તિનિ તારીખ નક્કી કરવા અંગે
 • 28-10-1983શિક્ષણ વિભાગઅનુદાન સહાયમાં સ્વાતંત્ય સેનાનીના મહેમાન વ્યખ્યાતોના ખર્ચેને માન્ય રાખવા અંગે
 • 10-08-1983સા.વ.વિભાગકર્મચારીની જન્મતારીખ માં ફેરફાર કરવા અંગે
 • 22-04-1983સા. વ. વિભાગઆ.જાતિ /અનુ.જનજાતિ / સ.શૈ.પછાત અને શારીરિક ખોડખાપણ માટે સરકારી સેવામાં વર્ગ-૪(પટાવાળા) માટે જગ્યાઓ અનામત રાખવા અંગે
 • 30-03-1983શિક્ષણ વિભાગચોથા વર્ગના કર્મચારીની નિવૃત્તિ વય અંગે
 • 01-03-1983ગુ. મા. શિ. બોર્ડગુજરાત સી.પી.એડ. સર્ટીફીકેટ ધરાવતા વ્યાયામ શિક્ષકની નિમણુંક કરવા બાબત
 • 04-02-1983શિક્ષણ વિભાગઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગમાં વ્યવસાયલક્ષી ઉદ્યોગ તરીકે " બુક કીપિંગ " રદ કરવા બાબત
 • 06-08-1982શિક્ષણ નિયામકની કચેરીવેકેશન દરમિયાન યોજાતી સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિમાં જોડતા શિક્ષકોની રજા બાબત
 • 29-07-1982નાણા વિભાગરેલ્વે વગેરે દ્રારા કરેલ મુસાફરી ભથ્થાના બિલમાં ટીકીટની વિગતો અંગે
 • 21-07-1982શિક્ષણ વિભાગવ્યંધીકરણ ઓપરેશન માટે ખાસ પ્રાસંગિક રજા મંજુર કરવા અંગે 
 • 03-07-1982શિક્ષણ વિભાગઆચાર્યની નિમણુંકમાં ૫ વર્ષ નો અનુભવ ગણવા અંગે
 • 21-06-1982શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક શાળાઓના શિક્ષકોની જીલ્લા શાળા મંડળ /મ્યુની.શાળા મંડળની તા.૧/૪/૧૯૬૧ પહેલાની /પછીની નોકરી પેન્શન પાત્ર ગણવા અંગે
 • 11-06-1982સામાન્ય વહીવટ વિભાગકોઈપણ કર્મચારીને જાહેર રજાને દિવસે કચેરીમાં ફરજ પર બોલાવવામાં આવે ત્યારે વળતર રજા આપવા અંગેના સરકારી આદેશો.
 • 22-04-1982શિક્ષણ વિભાગશાળાના વડાને મળતા વાહન ભથ્થા, ટેલીફોન, બેન્ડ માસ્તર અને વિદ્યાર્થી દીઠ તબીબી ખર્ચ અંગે 
 • 22-04-1982શિક્ષણ વિભાગઆચાર્ય વાહન ભથ્થું આકારવા અંગે
 • 31-03-1982તબીબી સારવારના કરકારી ઠરવોઅંગે પરિપત્રો (વિભાગ - 3)આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ સરકારી કર્મચારીને તબીબી ભથ્થું મંજુર કરવા બાબત
 • 31-03-1982સા. વ. વિભાગવળતર રજા બાબત

 • 26-03-1982શિક્ષણ વિભાગઈતર ખર્ચનિ ગ્રાન્ટ બાબત
 • 27-04-1981શિક્ષણ વિભાગ વર્ગ-૪ (પટાવાળા) ની વયનિવૃત્તિ નક્કી કરવા અંગે
 • 20-04-1981શિક્ષણ વિભાગઅંધ અને વિકલાંગ કર્મચારીઓને વાહન ભથ્થું આપવા અંગે
 • 11-03-1981શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક શાળાઓના કર્મચારીઓના પેન્શન યોજના વિકલ્પ આપવા અંગે
 • 02-01-1981ગુ.મા.શિ.બોર્ડશાળામાં પ્રાર્થના સભાના સમયને કાર્યભારમાં ગણવા બાબત 
 • 02-01-1981ગુ.મા.શિ.બોર્ડશાળામાં પ્રાર્થના સભાના સમય બાબત.
 • 01-01-1981શિક્ષણ વિભાગનિવૃતિના લાભ પૂરતું મોંઘવારી ભથ્થના લાભના હેતુસર પગાર અંગે ગણવા વિકલ્પ આપવા અંગે
 • 20-12-1980શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક શાળાના કર્મચારીઓને સરકારી કર્મચારીઓને અંગે થતા પેન્શન-ગ્રેચ્યુઈટીને લગતા સુધારા અપોં આપ લાગુ પાડવા અંગે
 • 24-10-1980ગુ. મા. શિ. બોર્ડએસ.એસ.સી. ના આવેદન પત્રો ભરવા અને શાળા છોડવાના પ્રમાણપત્રો કાઢવાની કામગીરી અંગે
 • 17-09-1980શિક્ષણ વિભાગઆચાર્યની નિમણુંકમાં શિક્ષક તરીકેનો અનુભવ ગણવા અંગે
 • 08-09-1980ગુ. મા. શિ. બોર્ડવળતર રજા ઈ.એલ. નું પ્રમાણ નક્કી કરવા બાબત
 • 19-06-1980ગુ. મા. શિ. બોર્ડશનિવારે કામકાજના કલાકોના અર્ધા ભાગ માટે ૧/૨ કેજ્યુઅલ રજા અંગે
 • 29-05-1980આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગબિનસરકારી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, માધ્યમિક શાળાઓ, અધ્યાપન મંદિર, યુનિવર્સીટી અને કોલેજના કર્મચારીઓને તબીબી સવલતોના લાભ આપવાની બાબત
 • 05-03-1980શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, માં. શાળાઓ. વગેરેના કર્મચારીઓને રજા મુસાફરી તથા મેડીકલ સવલતોનાં લાભ અંગે
 • 05-03-1980શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, માધ્યમિક શાળાઓ, અધ્યાપન મંદિર, યુનિવર્સીટી અને કોલેજના કર્મચારીઓને રજા મુસાફરીના તથા મેડીકલ સવલતોના લાભ
 • 15-02-1980શિક્ષણ વિભાગશાળાના રજીસ્ટરમા વિદ્યાર્થીઓના જન્મ તારીખો, નામો, વગેરેમાં ફેરફાર કરવા અંગે
 • 08-02-1980શિક્ષણ વિભાગઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ - સામાન્ય પ્રવાહ- શીક્ષકોનું પ્રમાણ અને સંખ્યા 
 • 08-02-1980શિક્ષણ વિભાગઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ - સામાન્ય પ્રવાહ - શિક્ષકોનું પ્રમાણ અને સંખ્યા
 • 05-02-1980શિક્ષણ વિભાગગ્રાન્ટ ન લેતી શાળાઓની નોકરી પેન્શન પત્ર ગણવા અંગે
 • 26-12-1979શિક્ષણ વિભાગજુની.કલાર્કમાંથી સિની.ક્લાર્કનું પ્રમોશન માટે ત્યાર ૫-૦૧-૧૯૬૫ નો લાભ આપવા અંગે
 • 26-10-1979શિક્ષણ વિભાગદૈનિક રોજમદાર પટ્ટાવાળા રાખવા અંગે
 • 16-05-1979ગુ. મા. શિ. બોર્ડમુસ્લિમ કર્મચારીઓને શુક્રવારની જુમ્મા નમાઝ માટે રજા આપવા અંગે
 • 27-04-1979શિક્ષણ વિભાગવર્ગ-૪(પટાવાળા) નું સંખ્યાબળ નક્કી કરવા અંગે
 • 23-03-1979શિક્ષણ વિભાગશાળાના સંચાલન બદલાવવા અંગે
 • 10-01-1979શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક શાળાઓના સ્ટાફને પેન્શનના લાભો આપવા જરૂરી અધતન સેવાપોથી તથા રેકોર્ડ નીભાવવા અંગે
 • 05-01-1979નાણા વિભાગઅંધ અને વિકલાંગ કર્મચારીઓને વાહન ભથ્થું આપવા અંગે
 • 13-07-1978શિક્ષણ વિભાગકર્મચારીની ભરતીમા અનામતની ટકાવારી જાળવવા અંગે
 • 20-06-1978શિક્ષણ વિભાગશિક્ષણની નવી તરાહને કારણે બિનસરકારી માધ્યમિક શાળાના સંખ્યાધિક સ્ટાફને સમાવવા બાબત
 • 23-03-1978શિક્ષણ વિભાગબિન સરકારી માધ્યમિક શાળાઓમાં ગ્રાન્ટનું ધોરણ સુધારવા બાબત
 • 03-02-1978નાણા વિભાગ૨૦ વર્ષની પેન્શનપાત્ર નોકરી પૂરી કર્યા બાદ સરકારી કર્મચારીઓ દ્વારા સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ.
 • 03-01-1978શિક્ષણ નિયામકબિનસરકારી માધ્યમિક શાળાઓના કર્મચારીઓની પેન્શન યોજના-મુંબઈ રાજ્યની નોકરી પેન્શન પાત્ર ગણવા અંગે 
 • 24-11-1977શિક્ષણ વિભાગજનરલ પ્રોવિડંડ ફંડ યોજના દાખલ કરવા અંગે
 • 24-11-1977શિક્ષણ વિભાગજી. પી. એફ. યોજનાના અમલ અંગે
 • 29-10-1977શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માદ્યમિક શાળાના શૈક્ષણિક સ્ટાફને (૧) વૈકલ્પિક ભથ્થું (૨) ઉચ્ચતર શૈક્ષણિક લાયકાત માટે વધારાનો પગાર (૩) અગ્રીમ ઇજાફા (૪) ચાર્જ એલાઉન્સ આપવા બાબત
 • 29-09-1977શિક્ષણ વિભાગબિનસરકારી માધ્યમિક શાળાઓમાં ગ્રાન્ટનું ધોરણ સુધારવા બાબત
 • 06-08-1977શિક્ષણ વિભાગમાધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષકોના પ્રમાણ (રેશિયો) અંગે
 • 06-08-1977શિક્ષણ વિભાગમાધ્યમિક શાળામાં શિક્ષકોનું પ્રમાણ
 • 29-01-1977ગુજરાત મા. શિ. બોર્ડશાળાના આચાર્યશ્રીએ શાળામાં આવવા જવાનો સમય મસ્ટરમાં પૂરવા અંગે
 • 14-10-1976શિક્ષણ વિભાગધો-૮ થી ધો-૧૦ ના ત્રણ વર્ગ દીઠ 4.5 ને બદલે પાંચ શિક્ષકો બાબત
 • 18-03-1976શિક્ષણ અને મજુર વિભાગશહેરી અને ગ્રામ્યવિસ્તારમાં વિદ્યાર્થી સંખ્યા બાબત
 • 15-01-1976ગુ.માં.શિ.બોર્ડમિશ્ર શાળાઓમાં સ્ત્રી શિક્ષિકાનું પ્રમાણ જાળવવા બાબત
 • 11-10-1975શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરીબિન સરકારી માધ્યમિક શાળાનો ડેડસ્ટોક અંગેનો સામાન કમી કરવા અંગે
 • 03-10-1973શિક્ષણ અને મજુર વિભાગજીલ્લા કક્ષાના માન્ય માધ્યમિક શાળાના શૈક્ષણિક તથા બિન શૈક્ષણિક મંડળો, સંઘોના હોદેદારોને ખાસ પ્રાસંગિક રજા આપવા અંગે
 • 21-12-1971શિક્ષણ અને મજુરબિનસરકારી માધ્યમિક શાળાઓના કર્મચારીઓને પેન્શન યોજનાનો લાભ આપવા અંગે
 • 01-12-1971સામાન્ય વહીવટ વિભાગસરકારી કર્મચારીઓએ પાસ કરવાની હિન્દી પરીક્ષાઓ અંગે
 • 09-10-1970કમિશ્નર કચેરીમાધ્યમિક શાળાઓમાં વર્ગ દીઠ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા બાબત
 • 02-09-1968સામાન્ય વહીવટ વિભાગસરકારી કર્મચારીઓએ પાસ કરવાની હિન્દી પરીક્ષાઓ અંગે
 • 30-11--0001
 • 30-11--0001
 • 30-11--0001
 • 30-11--0001
 • 30-11--0001
 • 30-11--0001
 • 30-11--0001
 • 30-11--0001
 • 30-11--0001
 • 30-11--0001
 • 30-11--0001
 • 30-11--0001
 • 30-11--0001
 • 30-11--0001
 • 30-11--0001
 • 30-11--0001


gmail login
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text